[suomeksi] [in English]

Din individuella studieplan (ISP) är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Studieplanen kan utvecklas i takt med dina studier: den går smidigt att uppdatera. Det är lätt att skapa en studieplan, eftersom examensstrukturen och modellschemat för studierna styr dina val. Studieplanen är också ett verktyg för studievägledning.

Anmälan till kurser och tentamina sker i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte behöver spara din ISP separat i Sisu.  Systemet sparar din ISP automatiskt.

Innehållsförteckning på denna sida:


Innehållsförteckning för detta avsnitt:


Snabbanvisningar för att göra en studieplan

  1. Gå till fliken Studiestruktur.
  2. Tryck på knappen Ny studieplan.
  3. Välj undervisningsplansperiod enligt ditt utbildningsprograms
  4. Tryck på knappen Skapa en plan
  5. När du klickar på studiehelhetens rubrik öppnas studievalshjälparen. Med hjälp av den kan du välja helhetens kurser.

När studiehelheten är färdig ska du ansöka om godkännande för den. Du hittar anvisningar här.

Skapa en ny studieplan 

Börja med att välja Studiestruktur i övre balken.

Menyn i sidhuvudet

Välj Ny studieplan. I bilden nedan visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan. 

Under 'studiestruktur' kan man skapa en ny studieplan genom att klicka på 'ny studieplan'

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder dig i första hand utbildning som du har studierätt för. Endast studieplaner som är gjorda för en utbildning du har studierätt för kan skickas in för godkännande. 

Din studierätt vid Aalto

Utbildning du ska välja i Sisu

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen ej avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

  • Om du har skapat en studieplan för din kandidatexamen någon annanstans än i Sisu, kan du lämna studieplanen för kandidatexamen ogjord i Sisu.
  • Välj inte en utbildning som endast innehåller en högre examen, för då kan du inte skicka in din studieplan för godkännande. 

Magister/diplomingenjör (Kandidatexamen avlagd utanför Aalto)

Magisterutbildning enligt studierätt (innehåller inte studieplan för kandidatexamen)

Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna vid din egen högskola.

Välj läroplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Vyn för att skapa ny studieplan

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

I studieplanen finns det program och huvudämne du har studierätt för färdigt valda.  Ta kontakt med lärandetjänsterna vid din högskola om du har frågor om din studierätt eller om det verkar finnas felaktig information i Sisu. 

Du kan ha flera olika valmöjligheter för inom vilket magisterprogram och huvudämne du vill fortsätta dina studier efter kandidatexamen. Information om övergång till olika program och huvudämnen finns i Into:

Om du har fått rätt att fortsätta till det huvudämne eller examensprogram du vill (eller om ditt huvudämne/program inte kräver separat godkännande), kan du välja huvudämnet/programmet i din studieplan. 

Om det alternativ du söker inte kan väljas i din studieplan, kontakta lärandetjänsterna vid din högskola, så att alternativet vid behov kan läggas till. 

Gör flera versioner och välj en primär studieplan

Du kan skapa flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

De tre punkterna öppnar en rullgardinsmeny

Du kan be om vägledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.

Studieplan som går emot ens studierätt

Gör val i studieplanen

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill titta närmare på eller där du vill göra val. Först efter det ser du de studier du kan välja och kan göra val.

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

Sidomenyn

Gör valet genom att klicka på den vita cirkeln i väljaren i sidomenyn.

Cirkeln flyttas till höger och väljaren blir blå när valet är gjort.  Den valda kursen eller helheten syns också under de valbara alternativen, och bredvid valet finns en papperskorgsikon som du kan klicka på för att ta bort valet.

Sidomenyn med val gjorda


Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod.

Sökfunktionen i sidomenyn

Studieplanens studievalshjälparen

Kurser hittar du i Into eller på adressen courses.aalto.fi.

Vid studiehelhetens rubrik visas dess status, som berättar om rätt mängd studier har valts för helheten. Var uppmärksam på helheternas status när du skapar din studieplan, eftersom de visar dig om du har valt en tillräcklig mängd studier för helheten eller om du måste göra ytterligare eller andra val. Nedan finns en närmare förklaring på vad de olika statusarna betyder.

Helhetens status är Val gjorda när alla val är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Studiehelhet med val gjorda

Helhetens status är Val saknas om du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

Studiehelhet med val som saknas

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

Studiehelhet med val mot reglerna

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status Krävs separat godkännande.

Studiehelhet som kräver separat godkännande

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Studiehelhet som avviker från ansökt innehåll

Helheten får statusen Delar utförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Studiehelhet med delar slutförda

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen av läraren då kursen markeras som utförd.

Hantering av kurser som kan genomföras flera gånger

I Sisu kan kurser som kan genomföras flera gånger och har samma kurskod (t.ex. kursen CS-EV Vaihtuvasisältöinen opinto eller ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot) kan läggas till i en ISP bara en gång under planeringsskedet. Om du till exempel tänker genomföra tre kurser med olika innehåll men med samma kurskod för din examen, kan du lägga till kursen med den korrekta kurskoden bara en gång i din ISP. De två andra kurserna kan du lägga till som studieutkast i planeringsskedet.

(bilder)

När du har genomfört alla kurserna kan du lägga till dem i din ISP via menyn Lägg till i studieplanen längst till vänster. Kom ihåg att radera studieutkastet du gjort i planeringsskedet från din ISP. Om du av någon anledning inte kan lägga till kurserna via menyn Lägg till i studieplanen kan du lägga till dem via det fria redigeringsläget (Lägg till en genomförd kurs). Öppna det fria redigeringsläget via helheten/rubriken i ISP:n där du tänker placera kurserna.

(bild)

När du öppnar menyn Lägg till en genomförd kurs ser du alla prestationer som inte ännu finns i din ISP och kan lägga till kurserna genom att trycka på knappen Lägg till.

(bild)

Ersättande prestationer

Om kursen har ersättande prestationer, dvs. om det finns andra kurser som du kan genomföra för att ersätta kursen, syns de eventuellt i kursinformationen.  Ersättande kurser inkluderas normalt i din studieplan och kommentarsfunktionen behövs inte.

Du kan kontrollera info om ersättande studier på följande sätt:

Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du kan förflytta dig till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.

Ersättande och motsvarande kurser

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

En ersatt kurs

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

Fria redigeringsläget under de tre punkterna

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

(bild)

När du har bytt versionen ska du ta i bruk versionen du valt och stänga kursbeskrivningen. Sedan kan du välja en ersättande kurs för rätt version av kursen.

(bild)

När du har stängt kursbeskrivningen, klicka på kurskoden på nytt, gå till fliken Ersättande studier och välj en ersättande kurs.

(bild)

Observera att du inte kan byta kursversionen i din ISP till en version som är äldre än din studierätt.

Inkludera studier utanför Aalto-universitetet i studieplanen

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen Lägg till ett studieutkast.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

'Lägg till studieutkast'-knappen under sidomenyn

Om du planerar att genomföra studier vid ett annat Sisu-universitet (Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet eller Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet), kan du lägga till kurser från det andra Sisu-universitetet i din studieplan. 

Hur slutförda studier syns i studieplanen

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord invid studieavsnittet.

  1. Registrerad kursprestation med krans och vitsord

För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och slutförda studier.

Studiehelhetens valda och slutförda studiepoäng

Om du har genomfört hela studiehelheten ändras dess status till Delar utförda.  Då ska du ansöka om bedömning (sammanställning) av helheten. Skicka ansökan till studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifterna hittar du på utbildningsprogrammets Into-sidor under rubriken Kontakt.

Observera att studiehelhetens innehåll inte längre kan ändras efter att den har bedömts.

Placera slutförda studier i din studieplan

Gå till vyn Studieplan och klicka på knappen Placera i studieplanen i menyn till vänster:

'Placera i studieplanen'-menyn ligger till vänster

Då öppnas en lista där du ser följande information:

Obs! I fritt redigeringsläge placerar du studieavsnittet i planen helt och hållet via sidomenyn till höger.

Anvisningar: Fritt redigeringsläge

Byt biämnesversion i studieplanen

Om du har påbörjat dina studier t.ex. läsåret 2018–2019 och skapat din ISP enligt det läsåret, men genomför dina biämnesstudier senare (t.ex. under ditt tredje studieår), kan det hända att du måste byta biämnets undervisningsplansperiod för att det ska få den korrekta strukturen. Sisu skapar alltid automatiskt biämnesstrukturen utgående från det läsår när hela studieplanen är skapad. Observera att du inte kan byta biämnesversionen till en version som är äldre än din studieplan eller din studierätt. Om du försöker, ser du meddelandet Versionen passar inte din studieplan i Sisu. 

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

Biämnesversion byts genom att klicka på biämnets kod

I fönstret som öppnas kan du byta versionen genom att klicka på läsårsmenyn under biämnets namn.

Vy över biämnesversioner

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Använd denna version. Klicka på Använd denna version.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudet

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

Fråga om ISP ska kopieras eller inte

Om du väljer att endast byta biämnesversion utan att kopiera ISP:n måste du välja studierna för biämnet på nytt.

Nya biämnet som är tomt

Byt undervisningsplan för magisterskedet när du avlagt kandidatexamen vid Aalto

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat- och magisterutbildning som motsvarar din studierätt när du skapar din studieplan. Du har kanske skapat din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier och följt undervisningsplanen som var aktuell då, men när du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen (så att den motsvarar den undervisningsplansperiod när du i praktiken påbörjar dina magisterstudier).

Gör så här för att byta undervisningsplansperiod för magisterskedets studieplan:

Studiehelhetens version

Under namnet på din studieplan kan du se vilken version av undervisningsplanen den följer. Versionen är samma både för kandidat- och magisterskedets studieplan, eftersom de i det här fallet hör till samma utbildningsstruktur i Sisu.

Magisterprogrammets kod

Genom att klicka på magisterprogrammets kod i studieplanen under programmets namn kan du byta magisterskedets undervisningsplansperiod.

Val av magisterprogrammets version

I fönstret som öppnas ser du vilken undervisningsplan du har i bruk, och genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplansperiod.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudet

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelande högst upp på sidan: Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

Fråga om ISP ska kopieras eller inte

Du får följande meddelande på skärmen. Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

Magisterprogrammets version

När du har bytt versionen av magisterprogrammets undervisningsplan ändras din studieplan så att du ser examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen.  I övrigt syns det inte vilken undervisningsplansperiod din studieplan följer, men du kan kontrollera det vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och kontrollera undervisningsplansperioden i fönstret som öppnas.  Att byta undervisningsplansperiod för magisterskedet påverkar inte undervisningsplansperioden för din kandidatexamen.

Redigera, skriv ut och radera en studieplan

Du kan redigera, skriva ut eller radera din studieplan. En raderad studieplan går inte att återställa.


Alternativ finns i menyn som öppnas via de tre punkterna