[suomeksi] [in English]

Situationer, när man ska inte ansökä tillgodoräknande

Läs först universitetets anvisningar här: Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknande.

Om prestationen är redan i registret, ska man inte ansöka om tillgodoräknande (de enda undantag är kurser som du tänker använda i en annan examen vid Aalto). Att ersätta kursen med en annan prestation i Aalto eller att inkludera Aaltos studier i examen behandlas huvudsakligen genom studieplanen. Se, hur slutförda studier placeras till studieplanen: Placera slutförda studier i din studieplan och Lägg till ett redan genomfört studieavsnitt/en redan genomförd studiehelhet.

Några kurser har direkt motsvarigheter definierats, i vilket fall det inte är nödvändigt att ansöka om tillgodräknande av studier. Dessa motsvarigheter finns i kurs Info (klick på kurskoden i studieplanen), på fliken Ersättande studier. Det räcker med att välja en motsvarande kurs och återgå till studieplanen. 


Hur ansöker jag om tillgodoräknande?  

Observera ett vid ansökan om tillgodoräknande, en ansökan motsvarar en studieprestation i registret. Därför, om du ansöker tillgodoräknande för ett biämne, kommer du att ansöka om varje kurs separat.

Du kan ansöka om tillgodoräknande i tre olika situationer.

Ersätt ett studieavsnitt

Inkludera kompetens

Personliga prestationer  

Du kan även planera studier som du tänker genomföra någon annanstans genom att göra ett studieutkast i din studieplan.

Du kan ansöka om tillgodoräkning bara via en studieplan som är i kraft, och tillgodoräkningen är examensspecifik. Om du inte är närvaroanmäld för terminen kan du inte skicka in en ansökan om tillgodoräknande. 

Ansök om att ersätta ett studieavsnitt

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier. 

Navigera till kursbeskrivningen

'Till ansökan' ligger under ersättande studier

Ersätt en kurs  

Om du har en kursprestation eller annan kompetens vars innehåll motsvarar en kurs i ditt utbildningsprogram, kan du ansöka om att ersätta kursen. 

Du påbörjar din ansökan via kursbeskrivningen. Välj Tillgodoräknande under fliken Ersättande studier

Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.

Ansökan om ersättande av studier

Tilläggande av studie eller kunskap

Du kan lägga till kurser, annan kompetens eller båda två på din ansökan. Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om ersättning med på samma ansökan. 


Mata in uppgifterna som efterfrågas under Lägg till uppgifter om ersättande.

Informationen som krävs för ansökan


Välj också om du vill få beslutet om tillgodoräknandet enbart i Sisu eller även per post.

Val om hur beslutet ska synas

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill (se bilden nedan).

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt. 

Ansökans uppgifter

Ansök om att inkludera studier eller kompetens 

En ansökan om att inkludera studier eller kompetens är studierättsspecifik och kan inte automatiskt överföras till en annan utbildning eller en annan plats i din examen.

Studier eller kompetens kan inkluderas på två sätt:

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens.

Inkludering av kompetens ligger under tre punkterna

'Planerad plats' under ansökan

Ansökans uppgifter

Ansök om personlig prestation 

Du kan inkludera kompetens som du har förvärvat någon annastans i din examen som en personlig prestation. Kom först överens om den personliga prestationen med en lärare eller handledare inom ditt utbildningsprogram. Lärandetjänsterna hjälper dig vid behov att hitta en lämplig person.

Du kan endast ansöka om personliga prestationer för en utbildning som du har studierätt för. En ansökan om personlig prestation är studierättsspecifik och kan inte automatiskt överföras till en annan utbildning eller en annan plats i din examen.

När du har kommit överens om prestationen kan du skapa ett studieutkast i din studieplan. När du har genomfört de överenskomna delarna ansöker du om en personlig prestation vi studieutkastet. Läraren förmedlar prestationsmeddelandet till lärandetjänsterna, som behandlar din ansökan.

Du kan ansöka om en personlig prestation på två sätt:

Om du inte har ett studieutkast hittar du ansökan i trepunktsmenyn i din studieplan. Öppna menyn och klicka på Ansök om personlig prestation.

Ansökan om personlig prestation ligger under tre punkterna

'Planerad plats' under ansökan

Välj först var i examensstrukturen du har kommit överens om att studierna eller kompetensen ska placeras. 

Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om personlig prestation med på samma ansökan. 

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill.

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.

Planera studier eller kompetens som du genomför/förvärvar på annat håll med hjälp av ett studieutkast

Om du planerar att genomföra studier eller förvärva kompetens som inte finns i Sisu kan du lägga till dem i din studieplan som ett studieutkast. Du kan använda studieutkastet för att planera till exempel

Via studieutkastet kan du ansöka om inkluderande eller om en personlig prestation.

Skapa ett studieutkast

För att skapa ett studieutkast ska du först välja den studiehelhet i din studieplan som du vill inkludera utkastet i. Du kan lägga till utkastet antingen under studiehelheten eller under mellanrubriken. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram om du är osäker på var du ska placera ditt studieutkast.

'Lägg till studieutkast' under valfria studier

Uppgifter som ska inkluderas på studieutkastet:  

Informationen som krävs för studieutkast

Studieutkast i studieplan

Studieutkast som del av studiehelhet

Ansök om inkluderande eller personlig prestation via studieutkastet

När du har genomfört studierna eller förvärvat kompetensen som du har planerat i utkastet kan du använda utkastet för att ansöka om inkluderande eller personlig prestation.

Öppna studieutkastet, klicka på Föreslå prestation och gå vidare till att ansöka om inkluderande eller personlig prestation.

Studieutkast-fönstret

Ansökan om ersättande prestation

Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas. 

Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om inkluderande eller personlig prestation med på samma ansökan.

När du har skickat in ansökan kan du skriva ut den om du vill. 

Du kan också återkalla din ansökan. Observera att en återkallad ansökan inte kan skickas in för behandling på nytt.

Inkludera studier som du genomfört vid Aalto i fler än en examen

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande. 

Om du genomför studier vid Aalto-universitetet som du har för avsikt att inkludera i fler än en examen ska du följa dessa anvisningar.

Placera studierna i studieplanen för den examen som de ursprungligen hör till. Ansök därefter om tillgodoräknande i studieplanen för den andra examen enligt följande anvisningar:

Ersättande av studier som ingår i ditt program 

Om ett studieavsnitt som ingår i ditt program motsvaras av ett studieavsnitt som ingår i din andra examen ska du ansöka om ersättande av studier. Det är alltså inte fråga om exakt samma studieavsnitt, utan om studieavsnitt med motsvarande innehåll och kompetensmål. Observera att du kan ansöka om ersättande endast om studieavsnittet som ingår i den andra examen har en annan kod och ett annat namn än det studieavsnitt som du önskar ersätta.

Exempel: Du har genomfört proven LC-5001 och LC-5002 i det andra inhemska språket samt exempelvis kursen LC-5410 Svenska inom teknik i din teknologie kandidatexamen. Du har också en studierätt inom ett kandidatprogram vid Aalto-universitetets handelshögskola. Ansök om ersättande av prestationerna i det andra inhemska språket i studieplanen för ekonomie kandidatexamen:

Detaljerade anvisningar för ansökan om ersättande

Inkluderande av samma studier i båda examina

Om exakt samma studieavsnitt (samma kod och namn) ingår i båda dina examina ska du ansöka om inkluderande.

Du har till exempel systemvetenskap SCI3034, som innefattar sex studieavsnitt, som biämne i din kandidatexamen i kemiteknik. Du vill att samma biämne ska ingå även i din ekonomie kandidatexamen.

Placera de ursprungliga studieavsnitten i biämnet SCI3034 i din studieplan för kandidatexamen i kemiteknik. I din studieplan för ekonomie kandidatexamen väljer du ”Personligt biämne” som biämne och skapar därefter ett studieutkast för varje studieavsnitt som ingår i biämnet. Ansök om att få prestationerna registrerade via studieutkasten när du har utfört de ursprungliga studieavsnitten.

Du ska skapa ett separat studieutkast för varje studieavsnitt för att dina vitsord ska överföras till de tillgodoräknade studieavsnitten i din andra examen.

Studieavsnitt i biämnet i form av studieutkast:


Detaljerade anvisningar för hur du skapar studieutkast och ansöker om inkluderande

Planera dina studier

Det lönar sig att lägga till studier i form av studieutkast så fort du vet att du kommer att använda samma studier i två olika examina. Om du ansöker om inkluderande med hjälp av ett studieutkast placeras prestationen automatiskt på rätt plats i examen.

Om du inte vet i vilken examen du ska ansöka om tillgodoräknande eller huruvida du ska ansöka om ersättande eller inkluderande ska du kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram innan du lämnar in ansökan.

De ursprungliga studieavsnitten kan placeras i båda studieplanerna, och de syns också i båda studieplanerna fram till att den helhet de hör till har registrerats som utförd: 

Innan biämnet har registrerats som utfört:

Studieplan för kandidatexamen i kemiteknik

Studieplan för ekonomie kandidatexamen

När biämnet har registrerats som utfört i kandidatexamen i kemiteknik ändras situationen.

Biämnet har registrerats som utfört i kandidatexamen i kemiteknik...

... och studieavsnitten försvinner ur studieplanen för ekonomie kandidatexamen:

Inkludera bilagor i tillgodoräkningsansökan

Du kan inkludera bilagor i alla ansökningstyper (ersättning, inkludering, personlig prestation). Bilagor i Sisu går igenom en datasäkerhetskontroll, och det går inte att lägga till bilagor som inte kommer igenom kontrollen.

Tillåtna filformat är pdf, .txt, .doc, .docx, .png, .jpeg och .jpg. Filen får inte vara större än 10 Mb. En ansökan kan ha högst 20 bilagor. Om du behöver lägga till fler än 20 filer kan du kombinera dem innan du laddar upp dem i Sisu.

Du lägger till bilagor i det andra steget av ansökan (välj filer/dra filer hit). 

Bilagor för tillgodoräkningsansökan

Ge bilagorna en tydlig skriftlig beskrivning, t.ex. ”studieprestationsutdrag” eller ”kursbeskrivningar”. Högsta möjliga antalet tecken är 1024.

Du kan ta bort bilagor innan du övergår till förhandskontrollen av ansökan. I förhandskontrollen kan du se ansökans innehåll, men kan inte redigera eller ta bort bilagor. Gå tillbaka om du noterar något som behöver korrigeras.

OBS. Du kan inte heller ta bort bilagor efter att du har skickat in ansökan, så att du säkert inte i misstag tar bort dokument som kan påverka beslutet. Vid behov kan du be studerandeservicen vid din högskola ta bort bilagor innan ansökan behandlas.

Beslut 

Du får ett meddelande om beslutet i Sisu, och även hem per post om du har valt det alternativet. Kontrollera att din adressinformation är aktuell.

Om din ansökan om tillgodoräknande godkänns registreras studieprestationen automatiskt. 

Meddelande-knappen i sidhuvudets meny

På bilden ser du en inkluderad studieprestation: presationen har statusen ”inkluderat”, prestationsdatumet är det ursprungliga prestationsdatumet och uppgifter om den ursprungliga prestationen finns i tilläggsuppgifterna.  

Inkluderad studieprestation under studerandes prestationer

Ersatt studieavsnitt

Ett ersatt studieavsnitt registreras som genomfört och du ser informationen om ersättningen och beslutet i kursbeskrivningen.

Vy över utförd kurs

Ersättande studier under kursbeskrivningen

Inkluderade studier och personliga prestationer 

Om du har ansökt om inkluderande eller personlig prestation via ett studieutkast syns prestationen på studieutkastets plats i studieplanen. 

Utförd kurs som del av studiehelhet

Om du har ansökt utan ett studieutkast inkluderar beslutet en länk för att placera prestationen i planen. Klicka på länken för att övergå till planen och placera studierna på rätt plats. 

Instructionen: Att skapa en studieplan (ISP)#Placeraslutf%C3%B6rdastudieridinstudieplan

'Lägg till i studieplan'-knappen i beslutsmeddelandet