Social eMotions - Sosiaaliset tunteet

Projektin edettyä vaiheeseen, jossa tanssidatat on tallennettu ja alustavaa animointia, kyselyitä ja analyysiä on tehty, on taas aika reflektoida tehtyjä asioita.

Tallennettuun liikesettiin olen varsin tyytyväinen. Mukana on selkeästi erilaisia tansseja ja liikkeet ovat kiinnostavan näköisiä. Alustavassa kyselyssä, jossa tansseja kuvailtiin vapaasti valittavilla sanoilla ja vertailtiin lyhyillä lauseilla, saatiin spontaaneja kommentteja havaituista tunteista ja tanssijoiden yhdenaikaisuudesta.

Tallennetut liikkeet ovat mielenkiintoisia animaatiotutkimuksen kannalta, koska ne edustavat haastavampaa materiaalia verrattuna esimerkiksi kävelyyn tai käden heilutukseen. Pelkkä aiempien tutkimusten toistaminen uudella datalla ei ehkä kuitenkaan ole merkittävintä tutkimusta, jota näiden liikkeiden avulla voisi tehdä.

Suurin kysymys mikä itseäni askarruttaa projektiin liittyen on: Mitä sosiaaliset tunteet ovat?

Tähän kysymykseen voi keksiä vastauksen yksinkertaisesti määrittelemällä termin 'sosiaaliset tunteet', mutta nämä määritelmät olisivat enemmän mielipiteitä kuin tieteellisiä faktoja. Perustellumman vastauksen saisi nojautumalla nyt kerättyyn dataan. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että kahden objektin liikkeiden ajalliset suhteet kertovat jotain niiden vuorovaikutuksesta, esimerkiksi seuraamisesta, johtamisesta tai toista pakenemisesta. Aiempi tutkimus ei kuitenkaan ota selkeästi kantaa siihen minkä ruumiinosien väliltä ajallisia suhteita pitäisi mitata, vaan monesti tutkimuksissa käsitellään yksittäisiä pisteitä tai yksinkertaistetaan koko ihmiskeho yhdeksi kappaleeksi. (tähän kohtaan löytyy lähteitä)

Tältä pohjalta herkullinen tutkimuskysymys olisi: Onko ajallinen synkronia yksinään riittävä ominaisuus tunteellisen sosiaalisen vuorovaikutuksen tunnistamiseksi vai voivatko avaruudelliset suhteet hahmojen välillä merkitä enemmän?

Tämän tutkimiseen tallennetut liikkeet sopivat sillä ne sisältävät ajallisia variaatioita, joka heijastui myös alustaviin sanallisiin kuvailuihin. Niissä todettiin joissain tapauksissa tanssijoiden olevan täydellisesti samassa tahdissa, ja toinen ääripää oli toteamus tanssijoiden olevan samassa tilassa, mutta keskittyvän vain omaan tanssiinsa. Variaatioita avaruudellisiin suhteisiin taas voidaan luoda helposti siirtämällä ja kiertämällä animaatioissa tanssivia hahmoja. Näin yksittäisen tanssijan liike ei vääristyisi. Lisäksi kaikki alkuperäiset ajalliset suhteet säilyisivät, joten saataisiin erittäin vertailukelpoisia animaatioita.

Kyseisiä liikkeitä voisi sitten näyttää kyselyissä, joissa kysyttäisiin mitä tunnetta hahmo esittää ja kuinka paljon tunne kohdistuu toiseen hahmoon. Näin olisi mahdollista löytää sekä toisesta hahmosta riippumattomia tunteita, että tunteita jotka voidaan havaita vain vuorovaikutuksessa toisen hahmon kanssa, tai jotain näiden vaihtoehtojen väliltä. Kysymyksen asettelussa toisin pitää olla varovainen, jotta kysymyksestä ei tule liian moniselitteistä. Tärkeää on kuitenkin pitää tansseista havaittujen tunteiden ja sosiaalisuuden määrän mittaaminen erillisinä kohtina. Kaikkia tunteita ei ehditä projektina aikana tutkia, mutta lähestymistapana tämä olisi mielestäni aika raikas.