Child pages
 • Liite saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan 2014–2017 (tukimuodot)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kolmitasoinen HOPS saavutettavan oppimisen tukena

 
Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt (Into), 17 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)https://into.aalto.fi/display/firegulations/Etusivu sekä 24 § Opintojen saavutettavuus: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1970972

1. Jokaisen opiskelijan saama tuki (HOPS)  

 1. Ensimmäisen lukukauden tuki kaikille Aalto-yliopiston uusille opiskelijoille, jonka yhteydessä tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).
 2. Opiskelijoiden tarve ja mahdollisuus yksilöllisiin opiskelu- ja palvelujärjestelyihin selvitetään HOPS:n laatimisen yhteydessä. Tätä prosessia kehitetään kokemusten ja tietämyksen pohjalta.
 3. HOPS:n avulla ja LES:n tuella sovitaan edelleen mahdollisista tukimuodoista ja/tai vaihtoehtoisista opiskelutavoista.
 4. Korkeakoulut tarjoavat ohjausta uusille opiskelijoille yliopistossa tarvittavien akateemisten taitojen kehittämiseksi.

2. Tehostettu tuki (tehostettu HOPS)

 1. HOPS-prosessin aikana ilmenneiden tukitarpeiden perusteella suunnitellaan opintojen tukemista käytettävissä olevin keinoin. 
 2. Tehostettuun tukeen riittää opiskelijan ja opinto-ohjaajan sekä mahdollisesti opintopsykologin välinen sopimus, joka annetaan tiedoksi laitokselle ja tarvittaessa korkeakoululle.
 3. Varmistetaan henkilöstötapaamisten avulla, että HOPS-ohjaajilla on riittävästi asiantuntemusta tukitarpeiden arvioimiseen sekä mahdollisuus konsultoida asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä.
 4. HOPS-ohjaajina toimiville henkilöille järjestetään tarvittaessa koulutusta ja tukea ohjaamiseen sekä sen kehittämiseen.
 5. Koulutusta voidaan tarjota myös muille ohjaaville opettajille sekä tukitoimiin osallistuville henkilöstön jäsenille.
 6. Noudatetaan saavutettavuuden periaatetta eli laitoksilla pitäisi olla riittävä varustus ja osaaminen tehostetun tuen toteuttamiseen ilman lisäinvestointeja.

3. Erityinen tuki (HOKS)

 1. Tehdään tarvittaessa HOPS:a tukeva henkilökohtainen opetusta koskeva suunnitelma (HOKS).
 2. Erityistä tukea varten opiskelijan on toimitettava asiaan liittyvät lääkärintodistukset ja/tai muut dokumentit.
 3. Menettelytavoista sovitaan joko yksikkö-, korkeakoulu- tai yliopistotasolla (toiminnan kolme tasoa).
 4. Toimintabudjettiin varataan kohtuullinen valmius lisäinvestointeihin ja fyysisten tilojen muutostöihin.
 5. Pyritään joustaviin, nopeisiin ja yleistä toiminnallisuutta tukeviin ratkaisuihin.
 6. HOKS toteutetaan tarvittaessa yhteistyössä KELA:n, YTHS:n, kaupunkien sekä vammaisjärjestöjen ja Kynnys ry:n kanssa.

Tavallisimpia tukimuotoja 

Esimerkkejä opiskelun ja tutkimustyön teknisestä tukemisesta

 • valaistusratkaisut
 • ergonomiset työpöydät ja -tuolit
 • akustiset muutokset
 • induktiosilmuiden käyttö (ensisijaisesti kiinteitä ja toisssijaisesti siirrettäviä, ks. AV-tiimin palvelut)
 • erilaiset monenlaisille käyttäjille sopivat monitorit ja kosketusnäytöt
 • vaihtoehtoiset käyttöliittymät kuten pallohiiret, piirtoalustat, puheohjatut ohjelmat jne.

Tulkkipalvelujen järjestäminen Aalto-yliopistossa 

 • Opetustilanteiden tulkkaus ei sinänsä vaadi tehostettua eikä erityistä tukea. 
 • Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen. 
 • Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010) on toissijainen laki; toisin sanoen tulkkauspalvelulain mukaista tulkkauspalvelua (jolloin Kansaneläkelaitos maksaa palvelun) sovelletaan vain, jos kukaan muu taho ei ole velvollinen muiden lakien nojalla järjestämään tulkkausta.
 • Viittomakielen ja viitotun puheen tulkkaus sekä kirjoitus-, puhe- ja kuvailutulkkaus järjestetään aina tarvittaessa Aalto-yliopiston yleisötilaisuuksiin.
 • Säännöistä, kustannusten jakamisesta ja menettelytavoista sovitaan yksiköittäin.

Henkilökohtaiset avustajat

 • Säännöt suunnitellaan, sovitaan ja toteutaan yhteistyössä Kynnys ry:n ja Invalidiliiton kanssa yliopistotasolla.
 • Avainhenkilöstö koulutetaan näkövammaisten opastukseen yhteistyössä Näkövammaisten keskusliiton kanssa.

Opas- ja avustajakoirat

 • Käytöstä sovitaan yksiköittäin siten, että kaikki tilojen käyttäjät otetaan huomioon.
 • Selvitetään tilat, joissa ei saa olla eläimiä esimerkiksi allergian (vapaa pääsy kaikille yhteisön jäsenille) tai tutkimuslaitteiden vuoksi.

2 Comments

 1. Hei. Tässä uudelleenmuotoiluehdotusta dokumentin alkuosaan.

  t. Kari

   

  1. Jokaisen opiskelijan saama tuki (HOPS)

  1. Ensimmäisen lukukauden tuki kaikille Aalto-yliopiston uusille opiskelijoille, jonka yhteydessä tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).
  2. Opiskelijoiden tarve ja mahdollisuus yksilöllisiin opiskelu- ja palvelujärjestelyihin selvitetään HOPS:n laatimisen yhteydessä. Tätä prosessia kehitetään kokemusten ja tietämyksen pohjalta.
  3. HOPS:n avulla ja OOP:n tuella sovitaan edelleen mahdollisista tukimuodoista ja/tai vaihtoehtoisista opiskelutavoista.
  4. Korkeakoulut tarjoavat ohjausta uusille opiskelijoille yliopistossa tarvittavien akateemisten taitojen kehittämiseksi.

  2. Tehostettu tuki (tehostettu HOPS)

  1. HOPS-prosessin aikana ilmenneiden tukitarpeiden perusteella suunnitellaan opintojen tukemista käytettävissä olevin keinoin. 
  2. Tehostettuun tukeen riittää opiskelijan ja opinto-ohjaajan sekä mahdollisesti opintopsykologin välinen sopimus, joka annetaan tiedoksi laitokselle ja tarvittaessa korkeakoululle.
  3. Varmistetaan henkilöstötapaamisten avulla, että HOPS-ohjaajilla on riittävästi asiantuntemusta tukitarpeiden arvioimiseen sekä mahdollisuus konsultoida asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä.
  4. HOPS-ohjaajina toimiville henkilöille järjestetään tarvittaessa koulutusta ja tukea ohjaamiseen sekä sen kehittämiseen.
  5. Koulutusta voidaan tarjota myös muille ohjaaville opettajille sekä tukitoimiin osallistuville henkilöstön jäsenille.
  6. Noudatetaan saavutettavuuden periaatetta eli laitoksilla pitäisi olla riittävä varustus ja osaaminen tehostetun tuen toteuttamiseen ilman lisäinvestointeja.
  1. Kiitos Kari! Teksti päivitetty 18.8.2014.