Saavutettavuus-työkalu OOPille

Tausta:

 • opintopsykologeilta pyyntö Oopas-ryhmään saada selkeyttä siihen, miten toimitaan, kun joku opiskelija (tai opiskelijoiden joukko joissain tapauksissa) tarvitsee opetukseen, kurssien suorittamiseen tai arviointiin liittyviä erityisjärjestelyitä yliopisto-opinnoissa. 
 • Oopas päätti edistää asiaa kutsumalla kokoon korkeakoulujen saavuttavuusyhdyshenkilöt työstämään asiaa, koollekutsujaksi päätettiin Riikka Leikola ELECistä. 

Tapaaminen 13.2.2014

Paikalla:

Käytiin läpi kunkin koulun nykyinen käytäntö ja todettiin, että noudatettava prosessi on samankaltainen kaikissa kouluissa, joissa sellainen on olemassa; BIZissä varsinaista prosessia ei ole, ELECissä ja CHEMissä toiminta on epämääräisempää kuin muualla. Toimintatavat ovat kuitenkin kirjavia ja se aiheuttaa hämmennystä opiskelijoissa, jos esimerkiksi jossain kouluissa opettaja tai tentin valvoja odottaa saavansa OOPin laatiman lausunnon ja toisessa koulussa lausunnon laatii opintopsykologi.

Todettiin, että kouluissa nousevat kysymykset ovat hyvin samankaltaisia, keskustelussa esiin nousi ainakin seuraavia asioita:

 • Opettajien tietoisuus saavutettavuudesta ja opettajien velvoite järjestelyihin
 • Mikä on riittävä peruste saada järjestelyjä, tasa-arvoinen kohtelu
 • Työntekijöiden oikeusturva, puoskaroinnin välttäminen ja roolitus
 • Yhteistyöverkosto, tiedon jakaminen ja opintopsykologien rooli
 • Kuka on asiantuntija? Kuka suosittelee toimenpiteitä, kuka niistä päättää? Opiskelijan, OOPin, sote-toimijoiden ja opettajien vastuu ja velvoitteet?
 • Kenelle tiedotetaan ja mitä?
 • prosessi halutaan pitää kevyenä ja kynnys matalalla
 • tiedotus opiskelijoille mahdollisuudesta järjestelyihin, tiedotus myös hakijoille

 Keskusteltiin edellisistä nostettuna kahdessa ryhmässä teemoista ”haasteet” ja ”toimijat, vastuut ja prosessi”. 

Haasteet:

 • Yhteyshenkilö, koordinoija luontevasti OOPissa, tarvitaan tukijoukko oppimisvaikeuksien, terveysongelmien ym. asiantuntijoita tukitoimien arviointiin
 • Vastuu on epäselvä: kuka esim. voi sanoa mitä järjestelyjä ryhdytään tekemään (opettaja, opiskelija, lääkäri, suunnittelija?)
 • Pohdittiin rajanvetoa, onko esim. voimakas esiintymisjännitys syy vapauttaa esitelmästä, vaikka yliopistokoulutuksen yksi tavoite on työelämässä tarvittavien taitojen, kuten esiintymistaidon, opettaminen. Keskusteltiin osaamistavoitteiden ja opetus- ja arviointimenetelmien suhteesta saavutettavuuteen: tavoitteet tulee saavuttaa, menetelmät voivat joustaa
 • Kuka maksaa mahdolliset kulut erityisjärjestelyistä?
 • Opettajien kouluttaminen, mietittiin mahdollisuutta opintopsykologien laatimaan koulutuspakettiin


Toimijat, vastuut ja prosessi

Yhteenveto:

keskeiset asiat, jotka puhuttavat ovat pitkälti samoja:

 • vastuu, prosessi ja toimijoiden roolitus
 • opettajien ja opiskelijoiden tietoisuus, koulutustarve
 • yhteistyöverkosto 

Jatko:

Todettiin, että

 1. Aallolla on linjaus (https://wiki.aalto.fi/display/ACCA/Accessible+Aalto+Home ) saavutettavuudesta, johon toiminta perustuu, joten sen pohtiminen ei ole tarpeen
 2. Toimijoiden roolien ja vastuun selkeyttäminen on tarpeen
 3. Prosessin tulee olla riittävän yhtenäinen kaikissa kouluissa opiskelijan ja opettajien näkökulmasta (esim. opiskelijalla oleva dokumentti on riittävän samanlainen, että jokainen opettaja tunnistaa sen)
 4. Opettajien koulutus on tarpeen
 5. Tarvitaan yhteenveto mahdollisista tukimuodoista vähintään yleisimpiin tapauksiin sekä käsiteltyjen keissien tietopankki (tällainen on https://wiki.aalto.fi/display/ACCA/Solution+portfolio

Sovittiin, että

 1. SCI kutsuu koolle seuraavan tapaamisen maaliskuussa, opintopsykologin mukaan pääsy varmistetaan. Tapaamisessa lähdetään tekemään prosessia kaikille Aallon korkeakouluille SCIn ja ARTSin toimintamallin pohjalta. Pyritään ratkaisemaan nimenomaan eri toimijoiden roolit ja vastuu prosessissa sekä esim. se, mitä dokumentteja vaaditaan, jotta erityistä tukea lähdetään tarjoamaan ja mitä järjestetään joka tapauksessa kaikille pyynnöstä ym.
 2. Psykologien kanssa yhteistyössä pyritään tekemään työkalu, josta OOPin työntekijä ja myös opettajat löytäisivät toimivia ratkaisuja yleisimpiin tapauksiin, tästä sovitaan tarkemmin seuraavassa tapaamisessa