1. Yleistä

Aalto Wikin käyttösäännöt perustuvat Aalto-Yliopiston yleisiin tietotekniikan käyttösääntöihin, lisätietoja : http://www.aalto.fi/fi/about/services/it/policies_and_guidelines/

Aalto Wikin tietosuojaseloste : Aalto Wikin tietosuojaseloste

Haka-luottamusverkoston käyttäjiä koskevat myös oman kotiorganisaation käyttösäännöt.

Erityisesti tulee huomioida, että wikipalvelu on tarkoitettu opiskelun, tutkimuksen, opetuksen tai hallinnon työvälineeksi. Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin. Wikin käyttö kaupalliseen ja poliittiseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Seuraavassa taulukossa on selvennetty muutamia wikipalvelun keskeisiä käsitteitä:

käsite suomeksi

käsite englanniksi esimerkiksi ohjelmiston käyttöliittymässä

kuvaus

alue

space

katso wikialue

alueen ylläpitäjä

space admin

vastuuhenkilö, jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuetta

anonyymi käyttäjä

anonymous user

käyttäjä, joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon

kirjautunut käyttäjä

confluence-users

käyttäjä, joka on kirjautunut wikiohjelmistoon omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan

Aalto -käyttäjä

aalto_users

kirjautunut käyttäjä, jolla Aalto-yliopiston käyttöluvan mukainen tunnus

Aalto -työntekijä

aalto_staff

kirjautunut käyttäjä, jolla on Aalto-yliopiston työntekijän valtuudet ja velvollisuudet

Aalto -opiskelija

aalto_student

kirjautunut käyttäjä, jolla Aalto-yliopiston opiskelijan valtuudet ja velvollisuudet

wikialue

space

yhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat asetukset ja ylläpitäjä

henkilökohtainen wikialue

personal space

tunnistetun käyttäjän wikialue

wikipalvelu

wiki service

ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus, joka mahdollistaa wikin käyttämisen

2. Tunnistautuminen eli käyttäjätunnukset ja salasanat

Kaikkien muiden kuin anonyymien käyttäjien on tunnistauduttava wikipalveluun.

Aalto-yliopiston käyttäjien tulee käyttää Aalto IT:n myöntämää käyttäjätunnusta. Tällöin tunnukseen liittyvät opiskelija- sekä työntekijävaltuutukset ovat käytettävissä. Tunnistauminen tapahtuu Aalto-yliopiston WebLogin-palvelulla.

Käyttäjille, joiden kotiorganisaatio kuuluu HAKA-luottamusverkostoon, suositellaan tunnistautumista HAKA-palvelun avulla. Käyttäjää sitovat mahdolliset kotiorganisaation käyttösäännöt.

Poikkeuksen muodostavat vierailijat, jotka voivat itse rekisteröityä wikipalvelun käyttäjiksi. Vierailijat toimivat kuitenkin rajoitetuin oikeuksin, he eivät saa luoda wikialueita tai toimia alueen ylläpitäjänä. Vierailijoiden salasana on heidän itsensä määriteltävissä ja käyttäjätunnukseksi suositellaan omaa sähköpostiosoitetta.

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla käyttäjillä on vastuu omasta toiminnastaan ja kaikkien käyttäjien on noudatettava oman organisationsa käyttösääntöjä sekä Aalto Wikin käyttösääntöjä. Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus ilmoittaa wiki-ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä. Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia.

3.1 Anonyymit käyttäjät

Oikeudet: Anonyymien käyttäjien oikeudet lukea ja kommentoida sivuja määritellään aluekohtaisesti (alueen ylläpitäjien toimesta). Anonyymeille käyttäjille ei saa antaa muita oikeuksia kuin luku ja kommentointi.

3.2 Vierailevat käyttäjät

Oikeudet: Vierailijatunnuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä ei ole oikeutta luoda omia alueita eikä toimia alueen ylläpitäjänä.

3.3 Aalto-yliopiston tunnuksella kirjautuneet käyttäjät

Oikeudet: Aalto-yliopiston käyttäjätunnuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä on myös oikeus luoda henkilökohtaisia alueita ja toimia luomiensa alueiden ylläpitäjänä. Aalto-yliopiston työntekijöillä on myös oikeus luoda wikialueita.

3.4 HAKA-luottamusverkoston käyttäjät

Oikeudet: HAKA-tunnistuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä ei ole, ilman erillistä lupaa wiki-ylläpidolta, oikeutta luoda omia alueita eikä toimia alueen ylläpitäjänä.

3.5 Alueen ylläpitäjät

Oikeudet: Alueen ylläpitäjä hallinnoi omaa aluettaan ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.
Velvollisuudet: Alueen ylläpitäjä on viime kädessä vastuussa, kaikesta mitä hänen alueellaan tapahtuu, myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän tulee huomioida seuraavat säännöt:

 • anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus
 • alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille
 • ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman alueensa tapahtumia
 • ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia
 • vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä wikipalvelun ylläpitoon

4. Wiki tilat

Aalto-yliopiston käyttäjillä on oikeus luoda henkilökohtiasia wikialueita ja työntekijöillä on oikeus luoda yleisiä wikialueita. Wikialueen luojasta tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirrettävän edelleen. Samoin alueita ei suositella luotavan toisille käyttäjille.

Wikialueita saa käyttää opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen ja hallinnointiin olemassa olevien käyttösääntöjen ja Aalto-yliopiston käyttöpolitiikan mukaisesti. Yksityinen käyttö on sallittu vähäisessä määrin. Alueen ylläpitäjä on vastuussa omasta alueestaan.

Wikialueita ei saa käyttää lainvastaisen materiaalin levittämiseen tai säilytykseen, kuva gallerioiden tai muiden palvelua raskaasti kuomittavien materiaalien jakeluun.

Wikin käyttö kaupalliseen ja poliittiseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

Wikialueilla olevien tietojen varmuuskopiointi on alueiden ylläpitäjien vastuulla, samoin mahdollinen arkistointi myöhempää käyttöä varten. Wikialueen ylläpitäjä voi itse poistaa alueensa, mutta toimenpide on peruuttamaton. Ennen poistamista kannattaa siis varmuuden vuoksi arkistoida alue. Samoin on hyvä tiedottaa alueen muita käyttäjiä hyvissä ajoin ennen poistamista.

Wikialueita ei ole tarkoitettu salaiseksi luokiteltavan aineiston muokkaamiseen, säilytykseen tai siirtoon. Lisää tietoa tietoturvasta ja luokituksista saa tarvittaessa Aalto-yliopiston tietoturvapäälliköltä.

5. Tukipalvelut

Wikipalvelun käyttöön ei toistaiseksi tarjota erillistä tukipalvelua. Kysymyksiä palvelusta voi lähettää  Servicedeskiin

6. Ylläpito

Wikipalvelun ylläpidosta vastaa Aalto IT. Palvelun ylläpitoa velvoittavat yliopiston käyttösääntöjen lisäksi myös erilliset tietojärjestelmien ylläpitosäännöt

Wikipalvelun käyttäjien tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

 • ylläpito keskittyy pitämään palvelun käytettävissä ja saavutettavissa
 • ylläpito ei takaa wikipalvelun jatkuvaa ja keskeytymätöntä saavutettavuutta, mutta kaikki tiedossa olevat käyttökatkot tiedotetaan etukäteen
 • atk-keskuksen yleisen huoltoikkunan, maantaisin alkaen 17.00, aikana palvelusssa voi esiintyä katkoja ilman erillistä ilmoitusta
 • ylläpito ei vastaa wikialueilla olevien tietojen säilytyksestä, luotettavuudesta tai eheydestä
 • ylläpito puuttuu ainoastaan havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmatilanteisiin
 • mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään ottamalla yhteyttä alueen ylläpitäjään, sääntörikkomuksissa toimitaan voimassaolevan tietoturvaohjeistuksen mukaisesti

Wikipalvelun palvelimesta otetaan palvelinylläpidon toimesta säännölliset varmuuskopiot. Näiltä kopioilta ei kuitenkaan ole mahdollista palauttaa yksittäisten wikialueiden tietoja, vaan mahdolliset palautukset tehdään ainoastaan vakavien ja koko järjestelmää koskevien vahinkojen korjaamiseksi.

Palvelun ylläpidolla on oikeus puuttua alueen ylläpitäjän ohitse mihin tahansa palvelun aineistoon, jos sen havaitaan rikkovan voimassaolevia lakeja, yliopiston käyttöpolitiikkaa, hyvää tapaa, loukkaavan tekijänoikeuksia tai haittaavan palvelun käyttöä. Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa käyttäjien ja alueiden oikeuksia sekä peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua, jos havaitaan jotakin aiemmin mainittuja.

7. Tekijänoikeudet

Jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen wikipalveluun syöttämänsä aineiston käyttöön on saatu lupa tekijänoikeuden omistajalta. Alueen ylläpitäjän vastuulla on valvoa käyttäjien toimintaa ja puuttua havaittuihin ja epäiltyihin tekijänoikeusrikkomuksiin viipymättä. Epäselvissä tapauksissa alueen ylläpitäjän tulee siirtää käyttöoikeudeltaan tuntematon aineisto pois julkiselta alueelta siihen asti kunnes tekijänoikeuden omistajan kanta aineiston julkaisemiseen wikisivulla on selvitetty.

Alueen ylläpitäjä ei kuitenkaan ole vastuussa tai velvollinen valvomaan sitä, miten alueen käyttäjät käyttävät toistensa aineistoja, vaan käyttäjien on erikseen yhdessä ylläpitäjän kanssa sovittava syöttämiensä aineistojen käyttöehdoista.

Alueen ylläpitäjän vastuulla on sopia alueelle syntyvistä tekijänoikeuksista alueen sisällöntuottajien kanssa.
Sisällöntuottajien tulee vastaavasti huolehtia teoksiensa oikeuksista alueen ylläpitäjän kanssa.