Top Leader - Kyvykkyyksiä etsimässä

Workspace Navigation

2 Kehitettävät mallit

Sisällysluettelo

 

Top Leader-projektissa kehitetään neljä mallia PK-yrityksien johtamiseen, rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiseen. Nämä mallit ovat:

1. Kyvykkyyskartta

Organisaation kyvykkyydellä tarkoitetaan kykyä vastata liiketoimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Kyvykkyys on peräisin organisaation hallinnassa olevan tietämyksestä, rakenteista ja teknologioista. Yrityksen uusi ja tuore osaamispääoma, tulevaisuuden kilpailuetu, on kuitenkin aina kiinni henkilöissä.

Henkilötasolla kyvykkyys on seurausta peritystä lahjakkuudesta ja toisaalta koulutuksen ja kokemuksen kautta opitusta. Henkilön kyvykkyys on yhdistelmä henkilökohtaisia ominaisuuksia, osaamista ja ammattitaitoa.

Kyvykkyyksien viitekehys kuvaa esimerkiksi ylemmän toimihenkilön tieto-, osaamis-, taito- ja muut ammatilliset -, manageriaaliset -ja johtamisominaisuudet, jotka ovat välttämättömiä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä sekä suorituskyvyn rakentamisessa. Yhdessä rekrytointimallin kanssa kyvykkyyskartta on yrityksen työkalu sen hallinnassa olevien henkilöiden, heidän osaamisensa ja osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Kyvykkyyskarttaa johdetaan ja uudistetaan yrityksissä jatkuvasti vastaamaan kulloistakin toimintaympäristöä.

2. Rekrytointimalli

Rekrytointimalli auttaa yritystä onnistumaan uuden osaajan hankkimisessa niin, että rekrytointi tukee ja täydentää olemassa olevan henkilöstön osaamista. Onnistuneella rekrytoinnilla on merkittävä vaikutus tuottavuuden paranemiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä. Malli ottaa huomioon sekä rekrytoitavan olemassa olevan osaamisen että hänen kykyynsä luoda tai kehittää rekrytoitavalle yritykselle tärkeää uutta osaamista tai erikoisosaamista.

3. Osaamisen kehittämismalli

Osaamisen kehittämismallin tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään hallintaansa tasapainoista, tarpeellista johtamis-, liiketoiminta- ja substanssiosaamista. Osaamisen kehittämismalli on kuvaus asiantuntijuuden kehittymisestä sekä eri keinosta ja mahdollisuuksista varmistaa ja kasvattaa yrityksen hallinnassa olevaa osaamista. Osaamisen kehittämismallia voidaan hyödyntää myös henkilöstön urapolkujen suunnittelussa. Eräs osaamisen kehittämisen keinoista on täydennyskoulutus.

4. Täydennyskoulutusmalli

Hankkeen lähtökohtana on olettamus siitä, että PK-yritysten todelliset rekrytointitarpeet ja esimerkiksi ICT-alalta vapautuvan työvoiman nykyominaisuudet eivät täsmällisesti kohtaa. Kyvykkyyskartan ja osaamisen kehittämismallin kautta luodaan koulutusmalleja, jotka pyrkivät ratkomaan tätä ongelmaa.

PK-yrityksissä ylempien toimihenkilöiden osaamisen tulee olla monialaista, ja samalla työ on myös hyvin käytännöllistä. Aiemmin asiantuntijatehtävissä toiminut tarvitsee laajaa kokonaisnäkemystä yrityksen toimitusprosessista, ja suuren yrityksen kehittämistehtävissä aiemmin toiminut kohtaa PK-yrityksessä tilanteen, jossa organisaatio ei tue ja toteuta suunnitelmia. Suunnittelija ja toteuttaja istuvat saman työpöydän takana.

Top Leader -projekti julkaisuissa

ETLA Muistiot 15 (19 August 2013): The Future on Internet Era Organizations - The Concept of Chief Complementary Officer

 http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-15.pdf

Lisätietoja

Projektin teoreettista taustaa oheisessa liitteessä

Lisätiedot: tohtorikoulutettava Jari Laine

jari.laine@aalto.fi

P: 050 567 7226