Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TP2 Tarjolla olevien työkalujen arviointi potentiaalisten hyödyntäjien näkökulmasta

Vastuutaho: Aalto-yliopisto

Toteutus: Aalto-yliopisto, VTT ja SYKE

Tavoitteet

 • aluetasolle soveltuvien ekotehokkuuden arviointityökalujen kartoittaminen

            - sekä kotimaiset että kansainväliset menetelmät

 • suomalaisiin aluekehityshankkeisiin sopivien työkalujen valikoiminen ja järjesteleminen toimivaksi työkalupakiksi
 • manuaali työkalupakin käyttäjälle

            - taulukko työkalupakin lokeroiden ja eri työkalujen ominaisuuksista

            - tarkentavat kuvaukset työkalujen käytöstä ja ominaisuuksista

Toteutusprosessi

1. katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin → arvioitavien työkalujen valinta

 1. Aallon hybridi-LCA
 2. Beyond Vuores
 3. BREEAM for Communities
 4. CASBEE for Cities
 5. CASBEE for Urban Development
 6. CitySim
 7. EcoBalance
 8. ECOCITY (EU)
 9. Ecocity Evaluator
 10. EcoProp
 11. ECOREG
 12. EkoPassi
 13. Ekotaajama
 14. ENVIMAT
 15. EU GPP
 16. EU Ecolabel
 17. FRES
 18. Green Star Communities
 19. HEKO
 20. KASVENER
 21. KUHILAS
 22. KULE
 23. KulMaKunta
 24. Kuntaliiton ekologisen jalanjäljen laskentaohjelma
 25. KyläPassi
 26. LEED for Neighborhood Development
 27. LIPASTO
 28. MenTouGou
 29. Metka
 30. NILIM tool
 31. PIMWAG
 32. Pohjoismainen ympäristömerkki
 33. PromisE
 34. Rakentajan Ekolaskuri pro
 35. Seutukeke
 36. SYNERGIA
 37. Urban Zone
 38. WinEtana
 39. YKEVAKA
 40. YKR

2. valittujen työkalujen ekotehokkuusominaisuuksien taulukointi

            - TP1:ssä tuotetun ekotehokkuuskriteeristön mukaan

            - taulukon tarkennukset työkalukohtaisiin kuvauksiin

3. työkalujen ryhmittely taulukoinnin tulosten mukaan → käyttäjälähtöisesti lokeroitu työkalupakki

LOKERO 1A: kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmät, seutu- ja kuntataso

KulMaKunta

Metka

YKEVAKA

LOKERO 1B: kokonaisekotehokkuuden arviointimenetelmät, kunnan osa- ja korttelitaso

EcoBalance

Ekopassi

HEKO

KulMaKunta

Kyläpassi

Metka

PIMWAG

YKEVAKA

LOKERO 2A: laajempi kestävän kehityksen näkökulma, seutu- ja kuntataso

CASBEE-City

ECOREG

MenTouGou

NILIM tool

Seutukeke

LOKERO 2B: laajempi kestävän kehityksen näkökulma, kunnan osa- ja korttelitaso

Beyond Vuores

BREEAM for Communities

CASBEE-UD

ECOCITY (EU)

EcoProp

Ekotaajama

Green Star Communities

LEED-ND

MenTouGou

NILIM tool

PromisE

LOKERO 3A: energia- ja materiaalivirtojen laskentamallit (sisältäen jätteet), seutu- ja kuntataso

ENVIMAT

FRES

KASVENER

KUHILAS

LIPASTO

YKR

LOKERO 3B: energia- ja materiaalivirtojen laskentamallit (sisältäen jätteet), kunnan osa- ja korttelitaso

CitySim

KULE

WinEtana

YKR

LOKERO 4A: päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit, seutu- ja kuntataso

Aallon hybridi-LCA

Ecocity Evaluator

ENVIMAT

FRES

KASVENER

KUHILAS

LIPASTO

UZ

LOKERO 4B: päästöjen ja ympäristövaikutusten laskentamallit, kunnan osa- ja korttelitaso

Aallon hybridi-LCA

Ecocity Evaluator

UZ

4. Työkalupakin uusi havainnollisempi taulukointi

            - eri lokeroiden työkalut mittaavat eri asioita → käyttäjä valitsee työkalupakin lokeron sen mukaan, mitä halutaan mitata

            - lokeron valittuaan käyttäjä voi taulukon avulla vertailla samoja asioita mittaavia vaihtoehtoisia työkaluja

            - kriteeristöön lisätään työkalujen tarkoituksenmukaisuutta, luotettavuutta, käytettävyttä ja kustannuksia eritteleviä sarakkeita

            - työkalukohtaisia kuvauksia täydennetään ja tarkennetaan

Tulokset ja julkaisut

 • Raportti liitteineen (2 kpl)
            KEKO_A_TP2_raportti.pdf
            KEKO_A_TP2_raportti_liite1.pdf
            KEKO_A_TP2_raportti_liite2.pdf
            KEKO_A_TP2_raportti_liite2_englanniksi.pdf

            - LEED-ND:n, BfC:n ja CASBEE-UD:n soveltuvuus suomalaisten aluekehityshankkeiden arviointiin

            - esitetty World Sustainable Building Conferencessa Helsingissä 18.-21.10.2011

 • Edellisestä jalostettu lehtiartikkeli: Säynäjoki E, Kyrö R, Heinonen J & Junnila S (2012) An assessment of the applicability of three international neighbourhood sustainability rating systems to diverse local conditions, with a focus on Nordic case areas. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Vol. 3, No. 2, June 2012, 92--100.
 • CIB 2012 konferenssiartikkeli: Improving eco-efficiency of the built environment -- tools for local action

            - TP2 tulokset

            - esitetty CIB W070, W092 & TG72 International Conferencessa Kapkaupungissa 23.-25.1.2012

            - saatavissa: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24169.pdf

 • No labels