Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English

På svenska

KIRJALLISUUSLÄHTEET

Crews, Kenneth D.: Copyright, Fair Use, and the Challenge for Universities: Promoting the Progress of Higher Education.

Crews, Kenneth D.: Copyright Law for Librarians and Educators.

Ginsburg Jane C and Cooper Dreyfuss, Rochelle: Intellectual Property Stories, 2005.

Gorman, Robert A.: Copyright, Cases and Materials, 8th (University Casebook Series).

Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet, 3. painos, Kauppakaari, 2005.

Harenko – Niiranen – Tarkela: Tekijänoikeus, kommentaari ja käsikirja, WSOYpro 2006.

Jokinen, Heikki: Graafkon tuoreet eväät, Lahti 2009.

Karo, Marko: Tekemisen vapaus – luovuuden ehdot ja tekijänoikeus, toim. Mylly, Tuomas; Lavapuro, Juho & Karo, Marko, Gaudeamus 2007.

Kivimäki, T.M.: Uudet tekijänoikeus- ja valokuvauslait. Suomen lakimiesyhdistyksen julkaisuja B-sarja n:o 129, 1966.

Kontkanen, Pirjo:_Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa. Helsinki 2006.

Oesch, Rainer: Tekijänoikeus ja tutkimusetiikka. Tutkimuksen tekijänoikeudet. Katariina Rajala (toim.). Turku 1998.

Oesch, Rainer: Oikeus valokuvaan. Tutkimus valokuvan suojan kehityksestä ja sisällöstä. Vammala 1993.

Nordell, Per Jonas: Rätten till det visuella. Stockholm, Jure Ab, 1997.

Saarnilehto, Ari: Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. WSOY, Helsinki 1998.

Salokannel, Marjut: Ownership of rights in Audiovisual Productions, Kluwer Law International, 1997.

Välimäki, Mikko: Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden lisensointi, 2. painos, Talentum 2009.

VIRALLISLÄHTEET

HE 28/2004 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Ehdotus laiksi tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin (KM 1953:5)

MUUT LÄHTEET

Hietanen, Herkko: Pelleily sallittu? – Parodia Tekijänoikeuden rajoituksen, Defensor Legis 2009. Oksanen, Ville; Välimäki, Mikko: Avoimen lähdekoodin oikeudelliset riskit – Suunnattuun kyselyyn ja haastatteluihin perustuva selvitys, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja (28/2010).

Wuori Erkki: Tekijän moraaliset oikeudet ja elokuva, Defensor Legis 1960.

Mallioikeus pähkinänkuoressa: www.prh.fi/fi/mallioikeus.html

Patenttioikeus pähkinänkuoressa: www.prh.fi/fi/patentit.html

LAIT
Suomen Perustuslaki (1999/731)

Tekijänoikeuslaki (1961/404)

Yliopistolaki (2009/558)

OIKEUSTAPAUKSET
Korkein oikeus

KKO 1932 II 267

KKO 1948 II 464

KKO 1956 II 76

KKO 1967 II 74

KKO 1971 II 44

KKO 1975 II 25

KKO 1975 II 75

KKO 1975 II 37

KKO 1976:48

KKO 1977 II 85

KKO 1979 II 64

KKO 1980 II 46

KKO 1987:116

KKO 1989:149

KKO 1994:99

KKO 2005:43

KKO 2008:45

KKO 2010:23

Tekijänoikeusneuvosto

TN 1986:1

TN 1986:8

TN 1987:18

TN 1988:2

TN 1989:3

TN 1989:15

TN 1989:1

TN 1991:4

TN 1991:6

TN 1993:22

TN 1993:23

TN 1993:24

TN 1994:9

TN 1994:18

TN 1995:6

TN 1995:7

TN 1995:18

TN 1996:2

TN 1996:3

TN 1996:4

TN 1996:6

TN 1996:13

TN 1996:15

TN 1996:2

TN 1997:4

TN 1997:16

TN 1998:6

TN 1998:20

TN 2000:4

TN 2000:9

TN 2000:10

TN 2002:5

TN 2002:6

TN 2002:7

TN 2003:6

TN 2003:9

TN 2003:10

TN 2003:11

TN 2004:4

TN 2004:7

TN 2005:15

TN 2006:19

TN 2006:20

TN 2007:3

TN 2007:8

TN 2007:18

TN 2008:6

TN 2010:2

  • No labels