Foto (vänster): Pipsa Asiala, foto (höger): Anna Keune

Verkshöjd

Studerande inom kreativa branscher utför under läsåret verk som ingår i läroplanen och som hänger nära samman med deras kommande yrke i form av olika övningsarbeten och lärdomsprov. Inom rättspraxis har sådana verk fått upphovsrättsskydd med samma villkor som vilka som helst verk inom kreativa branscher. En förutsättning är alltså att det i verket går att se upphovsmannens självständiga och originella skapande insats.

Grupparbeten

Om verket har skapats i grupp eller annars av flera personer så att de olika upphovsmännens insats inte går att särskilja i slutresultatet är det fråga om ett gemensamt verk. I så fall krävs samtycke från alla upphovsmän för att få använda verket. Upphovsrättsrådets beslut 1988:2 handlade om ett gemensamt verk. I fallet hade en grupp högskolestuderande gjort en video som lärdomsprov. Rådet ansåg att det handlade om ett verk skyddat av upphovsrättslagen som studenterna hade gemensam upphovsrätt till. Högskolan fick däremot inte rollen som producent enbart utgående från den finansiering som den erbjöd.

Om ett verk har skapats av flera personer så att upphovsmännens insatser går att särskilja i slutresultatet, är det fråga om ett sammansatt verk. Då beslutar upphovsmännen till de olika delarna självständigt om sin egen del. För att få utnyttja alla delar av ett verk måste man dock alltid få tillstånd av alla upphovsmän till ett gemensamt verk eller sammansatt verk.


Grafik: Viara Gentchev ja Tuomas Karhu. Höger: Viara Grentchevs och Tuomas Karhus lärdomprov, foto: Anna Keune

Handledarens rättigheter

Upphovsrätten till lärdomsprov och övningsarbeten tillfaller i regel alltid den studerande som har skapat verket. Studenten fattar de centrala besluten som påverkar verkets form och formens uppkomst är alltså resultat av studentens kreativa arbete. Det har ingen betydelse att studentens kreativa arbete bedöms av lärare eller handledare. Inte heller en rådgivande och pedagogisk insats kan i sig innebära att upphovsrätten till någon del skulle övergå till läraren eller handledaren. I utlåtande 2003:9 från Upphovsrättsrådet konstaterades att förutsättningen för att handledaren ska få upphovsrätt är en självständig och kreativ insats som går att se i det färdiga verket. Därmed skulle en lärare kunna få upphovsrätt i en situation av tätt grupparbete där läraren betraktas som en del av gruppen och har med sin kreativa insats deltagit i verkets skapande.

Offentlighet

Övningsarbeten och lärdomsprov som ingår i examen görs ofta på uppdrag av och med finansiering från privata företag. Därför kan studerande bli tvungna att under arbetet med lärdomsprovet hantera material som klassas som affärshemligheter eller annars konfidentiellt. Eftersom lärdomsproven är offentliga, kan sådant material inte inkluderas i dem.

Lärdomsproven är offentliga dokument och informationen i dem ska enligt lagen vara tillgänglig för alla. Såväl grundlagen som studenternas rättsskydd kräver att lärdomsproven är offentliga. Offentligheten säkerställer lärdomsprovens objektiva bedömning och en jämbördig behandling av studerandena. Praxis är dessutom att lärdomsproven publiceras i universitetets bibliotek eller databank. Enligt Undervisningsministeriets riktlinjer ska konfidentiellt material inte inkluderas i det egentliga lärdomsprovet. Konfidentiellt material kan dock inbegripas i lärdomsprovets bakgrundsmaterial som inte ingår i bedömningen.

Om lärdomsprovet innehåller en uppfinning som man tänker skydda med patent eller bruksmodell, ska man först lämna in patent- eller bruksmodellansökan och lämna in lärdomsprovet för bedömning först efter att ansökan är gjord.

  • No labels