Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upphovsrätten ger i princip upphovsmannen rätt att bestämma över sitt verk i såväl oförändrad som ändrad form. Detta innebär att den som vill göra en bearbetning måste få samtycke till ändringen av den som innehar upphovsrätten till det ursprungliga verket. Exempelvis för att översätta en roman behövs tillstånd av ursprungsverkets författare.

Enligt upphovsrättslagen behövs inte tillstånd av upphovsrättsinnehavaren om det ursprungliga verket bearbetas fritt för att skapa ett nytt självständigt och originellt verk. Bestämmelsen bygger på särskiljande mellan idé och uttryck. Upphovsrätten skyddar inte idéer, teman eller principer, utan enbart självständiga och originella sätt att uttrycka dem på. Detta innebär att samma idé eller tema kan utföras på ett självständigt och originellt sätt så att det inte kränker upphovsrätten som det ursprungliga verkets upphovsman har. Det om ändringen är självständig och originell avgörs i sista hand fall för fall med en likhetsbedömning. Enligt den juridiska litteraturen baserar sig en likhetsbedömning på en bedömning av likheten hos verkens centrala delar. Det avgörande vid bedömningen är om verken påminner om varandra i så hög grad, att de åstadkommer en upplevelse av likhet. Högsta domstolens beslut HD 1979 II 64 handlade om likheten mellan ett fotografi och en målning gjord utgående från det. I fallet hade en konststuderande målat en tavla av ett foto taget av A och ställt ut den offentligt och till salu. Högsta domstolen ansåg att det vid en jämförelse av verken var uppenbart att målningen inte skulle ha kunnat komma till oberoende av fotografiet. Ställningen och kläderna hos barnen på målningen och fotografiet, samt bakgrunden uppvisade avsevärda likheter. Å andra sidan fäste domstolen också uppmärksamhet vid verkens väsentliga skillnader. Dessutom påverkade redan små skillnader helhetsintrycket väsentligt på grund av olikheterna i framställningssättet för en målning och ett fotografi. Högst domstolen ansåg därmed att målningen inte var ett exemplar av fotografiet utan ett självständigt verk som tillkommit utgående från fotografiet.

  • No labels