Child pages
  • 4.8 Opetuksessa käytettävät kokoomateokset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeuslain 18 § mahdollistaa kirjallisten ja sävellysteoksien sisällyttämisen julkisessa opetuksessa käytettävään kokoomateokseen. Alkuperäisellä tekijällä säilyy oikeus taloudelliseen korvaukseen. Rajoitussäännös on  pakkolisenssi, eli etukäteistä lupaa ei tarvita, mutta tekijällä säilyy oikeus korvaukseen. Kokoomateoksen tulee olla muodostettu useiden tekijöiden teoksista. Siten vain muutaman tekijän (2-3) teoksen sisällyttämistä kokoomateokseen ei voida pitää riittävänä. Kokoomateokseen ei ole lupa sisällyttää muita teoksia kuin kirjallisia tai sävellysteoksia sekä kuvia julkaistuista taideteoksista. Elokuvista tai peleistä otettuja still-kuvia voidaan pitää säännöksen soveltamisalaan kuuluvina. Säännöstä voidaan soveltaa niin kaupallisessa kuin ei-kaupallisessa opetuksessa.

Opetuksessa käytettävään kokoomateokseen voidaan ottaa vähäisiä osia kirjallisesta tai sävellysteoksesta taikka, jos teos ei ole laaja, koko teoksen kun viisi vuotta on kulunut teoksen julkaisuvuodesta. Se, milloin on kyse kirjallisen teoksen vähäisestä osasta, on harkittava tapauskohtaisesti. Harkinnassa huomioon otettavia seikkoja ovat kokoomateokseen sisällytetyn osan laajuus ja sisällöllinen merkitys koko teoksen kannalta. Säännös mahdollistaa tekijänoikeuslain sitaattisäännöstä laajemman lainauksen tekijänoikeudella suojatusta teoksesta. Vähäisenä osana ei kuitenkaan koskaan voida pitää sellaista osaa kirjallisesta tai sävellysteoksesta, joka voisi olla itsenäisen esityksen kohteena. Myös se, milloin teos ei ole laaja, on harkittava tapauskohtaisesti. Esimerkiksi lyhyet runot tai sävellykset voidaan sisällyttää kokoomateokseen kokonaan.
Kokoomateoksen tulee olla kirjapainannalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettu painotuote. Säännös ei mahdollista digitaalisessa muodossa olevan kokoomateoksen valmistamista. Siten esimerkiksi intranetissä julkaistavan etäopetuksessa käytettävän tuotteen valmistamiseen tarvitaan edelleen lupa aineiston oikeudenhaltijoilta.  • No labels