Child pages
  • 4.6 Sopimuslisenssi opetus- ja tutkimuskäyttöön
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekijänoikeuslain 14 §:n mukaan julkistetusta teoksesta saa sopimuslisenssin nojalla, siten kuin tekijänoikeuslaissa säädetään, valmistaa kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi. Näin valmistettuja kappaleita voidaan käyttää mainitussa tarkoituksessa myös yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä. Säännöksen tarkoituksena on helpottaa opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittavien aineistojen tuottamista ja jakelua. Teoksien säännöksen mukainen käyttö, edellyttää että yliopisto  on tehnyt sopimuksen teosten kollektiivihallinnosta huolehtivan järjestön kanssa.

Tämän hetkisen sopimuslisenssin mukaan opetus- ja tutkimuskäyttöön voidaan tallentaa kotimaisia ja yhteispohjoismaisia opetusohjelmia YLE:n, MTV3 ja FST5 kanavilta. Lisäksi muita kuin opetusohjelmia, voidaan edellä mainituilta kanavilta tallentaa 2 vuoden ajaksi. Radiosta saadaan tallentaa Yleisradion lähettämiä ohjelmia. Tallennusalustana voi olla VHS-kasetti, CD-levy, C-kasetti tai digiboksi. Ohjelmia voidaan tallentaa myös verkkopalvelimelle, jos palvelin on käytössä yliopiston sisäisessä verkossa tai kahden saman sopimuslisenssin piiriin kuuluvan oppilaitoksen yhdistävässä suljetussa verkossa. Säännöksen nojalla tallennettujen TV- ja radio-ohjelmien käyttö muuhun kuin opetus- tai tutkimustoiminnassa on kiellettyä. Ajankohtaiset tiedot opetusohjelmien sopimuslisenssin mukaisesta käytöstä voi tarkistaa www.tuotos.fi. tai www.kopiosto.fi.

Tekijänoikeuslain 14 § 2 momentin mukaan opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta voidaan valmistaa kappaleita äänen tai kuvan talteenottamisen avulla. Kappale saadaan valmistaa ainoastaan opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Esimerkiksi seminaariesitelmä tai opettajan luentoesitys voidaan tämän mukaan nauhoittaa ilman teoksen tekijän lupaa. Näin valmistettua kappaletta ei kuitenkaan voida käyttää muuhun kuin säännöksessä mainittuun tarkoitukseen ja tilapäisesti. Lain esitöiden mukaan sallittua on vain suora nauhoittaminen kuvan tai äänen talteenottamisen avulla, joten nauhoitteesta ei saa tehdä jäljennöksiä. Tilapäisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä aikaa, jonka kyseinen opetustilanne vaatii (HE 32/1984 s. 12). Säännöksen sallimana käyttönä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että kyseisessä opiskelutilanteessa läsnä olevat henkilöt käyttävät tallennetta esityksen arvioimisen tai omaksumisen helpottamiseksi.

Tietyissä tapauksissa oppilaan esittämästä teoksesta valmistettua kappaletta joudutaan säilyttämään kauemmin kuin tilapäisesti. Myös opiskelijan oikeusturvan edellyttää, että tutkintomateriaalina olevat kuva- ja äänitallenteet säilytetään kauemmin kuin tilapäisesti. Muun muassa tämän vuoksi  useissa taideyliopistoissa opiskelija allekirjoittaa yliopisto opinnot aloittaessaan sopimuksen, jossa hän myöntää yliopistolle sen normaalin toiminnan edellyttämän käyttöoikeuden opiskelijan tuottamaan materiaaliin.


  • No labels