Child pages
  • 4.2 Äänitallenteen tuottaja - taloudelliset ja moraaliset oikeudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Äänitallenteen tuottajan suoja on luonteeltaan erilainen kuin musiikin tekijän tekijänoikeussuoja tai esiintyvän taiteilijan lähioikeussuoja. Äänitetuottajan suoja ei ole luovan työn tuloksen tai taiteellisen esityksen suojaa, vaan kyse on pikemminkin kaupallisesta kilpailusuojasta. Toisin kuin tekijä tai esittäjä, äänitetuottaja voi olla myös alun perin oikeushenkilö kuten yritys tai muu yhteisö.

.

Äänitallenteen tuottaja

Tekijänoikeuslaissa äänitetuottajalla tarkoitetaan sitä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ensimmäisenä tallentaa esityksen äänen. Tuottaja ei tarvitse itse käytännössä osallistua varsinaiseen tekniseen tai mekaaniseen äänitteen valmistustyöhön. Riittää, että tuottaja kantaa taloudellisen ja toiminnallisen vastuun äänitteen valmistamisesta. Usein tuottajana on levy-yhtiö.

Huom. Tekijänoikeuslain äänitetuottajalla ei tarkoiteta taiteellista tuottajaa.

.


Yleiskuva taloudellisista ja moraalisista oikeuksista

.

Tekijänoikeuslaki antaa pääpiirteittäin vastaavat oikeudet äänitetuottajalle kuin esittävälle taiteilijalle. Siten äänitetuottajan suostumus vaaditaan, jos äänite

  • Kopioidaan millä tahansa tekniikalla,
  • esitetään julkisesti yleisölle,
  • välitetään yleisölle esimerkiksi tietoverkon välityksellä,
  • tai äänitteen kappaleita levitetään yleisön keskuuteen.

Toisin kuin esittävällä taiteilijalla, tuottajalla ei ole äänitallenteeseensa moraalisia oikeuksia. Tämä johtuu siitä, että tuottajan suhdetta työnsä tulokseen ei pidetä samalla tavalla persoonallisena ja luovana kuin tekijän tai esittäjän.

.

Äänitallenteen tuottajan suojaamisen edellytykset


Yleiskuva äänitallenteen tuottajan suojaamisen edellytysten tekijänoikeuksista

.

Alkuperäisenä tuottajana lähioikeussuojaa saa vain se, joka vastaa ensimmäisestä esityksen tallentamisesta. Alkuperäisestä tallenteesta myöhemmin tehtävien kopioiden tekijä ei siten saa suojaa tekijänoikeuslain tarkoittamana äänitetuottajana. Heille voidaan tosin sopimusteitse siirtää oikeuksia alkuperäiseltä tuottajalta.
.

Äänite

Äänite voi olla mikä tahansa tallenne, mutta sen tulee olla tarkoitettu ainoastaan kuultavaksi. Jos tallenne sisältää myös kuvaa, kyseessä ei voi olla tekijänoikeuslaissa tarkoitettu äänitallenne. Äänitteelle ei ole asetettu minkäänlaisia laadullisia tai sisällöllisiä vaatimuksia. Siten tallennettavan äänen ei tarvitse olla teos tai muu suojan kohde. Esimerkiksi sateen ääntä tai hyönteisten surinan äänittäminen antaa tuottajalleen saman oikeuden kuin musiikkiesityksen sisältävän tallenteen tuottaminen. Edellytyksenä on kuitenkin, että tallentamisen kohteena pitää olla jotakin aistittavissa olevaa ääntä.

  • No labels