Child pages
 • 4.1 Esittävä taiteilija - taloudelliset ja moraaliset oikeudet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


  Yleiskuva taloudellisista ja moraalisista lähioikeuksista
.
Esittävän taiteilijan elävää esitystä suojataan lähioikeudella. Lähioikeuksien suojasta on säädetty tekijänoikeuslaissa. Lähioikeuksien suojan piiriin kuuluviin käyttömuotoihin vaaditaan kyseessä olevan lähioikeuden oikeudenhaltijan suostumus. Lähioikeuksien yksinoikeus luonteesta huolimatta, se antaa haltijalleen eräiltä osin suppeamman suojan kuin tekijänoikeus.
Tekijänoikeuslain mukaan esitystä ei saa esittävän taitelijan suostumuksetta saa:

 • tallentaa laitteelle jolla se voidaan toisintaa, eikä
 • saattaa yleisön saataviin radioin tai television välityksellä taikka suoraan siirtämällä.

Tallentamisella tarkoitetaan esityksen ensimmäistä tallentamista mille tahansa tallennusalustalle. Laite, jolla esitys voidaan toisintaa, on teknologian suhteen neutraali. Sekä analogiset että digitaaliset tallennustekniikat kuuluvat oikeuden piiriin. Tallenne voi olla myös ääni- tai kuvatallenne. Esimerkiksi konserttitaltioinnin tekeminen rock-yhtyeen konsertista kuuluu esittäjien yksinoikeuden piiriin.
Esittäjän oikeutena on määrätä myös lähtökohtaisesti kaikesta televisio- tai radiolähetyksen avulla tapahtuvasta esityksen yleisölle saattamisesta. Suoralla siirtämisellä tarkoitetaan esityksen siirtämistä johtimitse tai johtimitta esitystilasta toiseen tilaan, jossa yleisöllä on mahdollisuus nähdä tai kuulla se. Tämän mukaan esimerkiksi konsertin näyttäminen konserttisalin odotusaulan näytöiltä kuuluu esittävän taiteilijan yksinoikeuden piiriin.
On huomattavaa, että elävä esitys on siis suojattu ainoastaan lain kohdassa mainittua tallentamista ja yleisön saataviin saattamista vastaan. Sinänsä pelkkä elävä esitys, ilman sen tallentamista tai yleisön saataviin saattamista, ei siten perusta esittäjälle muita oikeuksia tai oikeutta korvaukseen. Esityksestä saatavasta mahdollisesta korvauksesta onkin sovittava erikseen esimerkiksi esityssopimuksella. Myös esimerkiksi orkesterimuusikoita koskevissa yleissitovissa työehtosopimuksissa voi olla määräyksiä esityksien tallentamisesta ja tällaisten tallenteiden esittämisestä (tallennesopimukset).

.

Äänitallenteelle tallennettu esitys


Vasemmalla: Regina levyttämässä studiollan kappalettaan "Tapaa Minut Aamulla" albumiltaan "Puutarhatriologia".
Valokuva: Regina
Grafiikka: Regina
.

Esittävän taiteilijan oikeutena on määrätä esityksestä tehdyistä äänilevyistä ja muista tallenteista, johon on tallennettu ääntä. Yksinoikeuden piiriin kuuluu äänitallenteen

 • Siirtäminen laitteeseen, jolla tallenne voidaan toisintaa,
 • esittäminen julkisesti esitystapahtumassa läsnä olevalle yleisölle,
 • välittäminen yleisölle johtimitse tai johtimitta,
 • levittäminen yleisön keskuuteen.

Esittävän taiteilijan suostumus vaaditaan äänitallenteen kopioimiseen riippumatta siitä, millä tekniikalla tallenne on kopioitu. Tallenteen julkinen esittäminen yleisölle on niin ikään yksinoikeuden piirissä.  Esimerkiksi CD:n soittaminen ravintolassa edellyttää siten lähtökohtaisesti esittävän taiteilijan suostumusta. Välittämisellä tarkoitetaan kaikkea välittämistä, jossa välittämisen alkupiste ja yleisö ovat välimatkan päässä toisistaan (esimerkiksi musiikin myyminen netissä). Levittämisellä tarkoitetaan puolestaan teoskappaleiden (äänitteiden) toimittamista yleisön keskuuteen.

.

Kuvatallenteelle tallennettu esitys

Esittävällä taiteilijalla on tietty oikeus määrätä hänen esityksensä sisältävän kuvatallenteen hyödyntämisestä. Kuvatallenteella esiintyvällä taiteilijalla ei ole kuitenkaan yhtä laajaa määräämisoikeutta kuin äänitallenteella esiintyvällä taiteilijalla. Esittäjä määrää esityksensä sisältävän kuvatallenteen käyttämisestä seuraavissa tilanteissa:

 • Kuvatallenteen kopioiminen riippumatta siitä, millä tekniikalla tallenne on kopioitu,
 • kuvatallenteen välittäminen (on demand), siten että yleisöllä mahdollisuus saada kuvatallenne nähtävilleen itse valitsemastaan paikasta itse valitsemanaan aikana,
 • kuvatallenteen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen.

Pääsääntöisesti esittävällä taitelijalla ei ole oikeutta määrätä hänen esityksensä sisältävän kuvatallenteen julkisesta esittämisestä eikä oikeutta saada siitä korvausta. Tekijänoikeuslaissa on kuitenkin tehty kuvallisien musiikkitallenteiden osalta poikkeus. Siten sävellyksen esittäjällä on oikeus korvaukseen, kun hänen esityksensä sisältävää kuvallista musiikkitallennetta käytetään julkisessa esityksessä. Kuvallisilla musiikkitallenteilla tarkoitetaan lain esitöiden mukaan kuvatallenteita, joissa tallennetun esityksen pääasiallinen sisältö on sävellysteoksen esitys.

Esimerkiksi musiikkivideolla esiintyvät muusikot ovat oikeutettuja korvaukseen videon julkisesta esittämisestä. Toisaalta näytelmälliset elokuvat, joissa musiikilla voi olla merkittävä osa, eivät kuuluisi poikkeuksen piiriin, koska näissä tilanteissa tallennetun esityksen pääasiallinen sisältö ei ole sävellysteoksen esitys.

.


Regina esiintymässä Ruisrockissa, Turussa vuonna 2009.
Valokuva: Sasa Tkalcan

.

Esittävä taiteilijan suojaamisen edellytykset

.

Yleiskuva esittävän taiteen lähioikeussuojan edellytyksistä
.
Lähioikeussuojaa saadakseen esittävän taiteilijan esitys on täytettävä tietyt tekijänoikeuslaissa mainitut kriteerit. Mitään teoskynnystä vastaavaa suorituskynnystä ei ole asetettu. Esitykseltä ei siten edellytetä itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Myös esitys, jonka tavoitteena on sävellyksen esittäminen tiukasti kapellimestarin ohjeiden mukaan saa siten suojaa. Lähioikeussuojan edellytyksenä on kuitenkin, että esitys kuuluu esittävän taiteen alaan. Lain esitöiden mukaan esittävää taidetta on näytteleminen, laulaminen, tulkitseminen tai muulla tavalla tapahtuva esittäminen.
.

Teos tai kansanperinteen esitys

Lähioikeussuojaa saadakseen esittämisen kohteen täytyy olla joko kirjallinen tai taiteellinen teos taikka kansanperinteen esitys. Viime kädessä sen arviointi, onko kyseessä tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos, ratkaistaan normaalin teostasoarvioinnin perusteella. Toisaalta edellytyksenä ei ole, että teos on esityshetkellä suojan piirissä. Myös teokset, joiden suoja-aika on päättynyt tai jotka eivät ole koskaan saaneet tekijänoikeussuojaa Suomen tai muun maan lain perusteella, voivat olla esityksen kohteena. Siksi myös Bachin ja Mozartin teoksia esittävät taiteilijat saavat esittävien taiteilijoiden suojaa.

Esityksen kohteena oleva taiteellinen teos voi olla myös performanssi tai improvisaatio, jolloin esittäjä itse muodostaa teoksen tai osan siitä. Improvisaatio on myös esimerkki tilanteesta, jossa improvisaation esittäjää voidaan pitää samanaikaisesti sekä teoksen luovana tekijänä että esittävänä taiteilijana.

Tekijänoikeuslain mukaista lähioikeussuojaa saavana esityksenä voi olla myös kansanperinteen esitys. Lain esitöiden mukaan tällä tarkoitetaan esityksiä, jotka koostuvat yhteisön kehittämän ja ylläpitämän taiteellisen perinteen luonteenomaisista elementeistä tai yhteisön taiteellista perinnettä heijastavasta perinteestä. Kansanperinteen esitys voi ilmetä myös aineellisessa muodossa. Kansantaiteen tuotteet kuten soittimet ja veistokset ovat esimerkkejä aineellisessa muodossa ilmenevistä kansanperinteen ilmaisuista. Olennaista on, että kansanperinteen ¿suorittamisessa¿ esittämisellä on olennainen osa. Suojan ulkopuolelle on tästä syystä jätetty esimerkiksi pitsinnypläys ja pelit, kuten kyykkä.

 • No labels