Child pages
  • 1.1 Tekijänoikeuden syntyminen sävellykseen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Yleisnäkemys siitä, mitä sävellyksen tekijänoikeussuojan saamiseen vaaditaan

.

Tekijänoikeuslain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on siihen tekijänoikeus. Tekijänoikeussuojaa saavana teoksena mainitaan esimerkiksi sävellysteos, mutta teos voi tämän lisäksi ilmetä myös muulla tavalla. Aihetta, rakennetta tai muita ideoita ei kuitenkaan suojata, vaan ainoastaan muotoa, jossa ne on itsenäisellä ja omaperäisellä tavalla ilmaistu. Esimerkiksi yksittäiset soinnut tai sointuyhdistelmät eivät saa tekijänoikeussuojaa.

Tekijänoikeus syntyy suoraan lain nojalla sillä hetkellä, kun sävellys on luotu. Mitään rekisteröintiä tai erillistä copyright-merkintää ei siten tarvita. Ainoana edellytyksenä on että sävellys ylittää teoskynnyksen eli yltää ns. teostasoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että sävellyksen on oltava säveltäjän henkisen luomistyön tulos. Vakiintuneen tulkintasäännön mukaan teoskynnys katsotaan ylittyvän jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu työhön ryhtyessään olisi tehnyt samanlaista teosta. Suojan saamiseksi ei ole asetettu muita edellytyksiä. Siten esimerkiksi sävellyksen taiteellisella tasolla tai työhön käytetyllä ajalla ei ole tekijänoikeussuojan kannalta merkitystä. Oikeuskirjallisuudessa sävellysten teoskynnys on katsottu olevan varsin matalalla. Ratkaisu siitä, ylittääkö tietty yksittäinen sävellys teoskynnyksen, tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisella harkinnalla.

Tekijänoikeusneuvosto on viimeksi käsitellyt lausunnossaan 2003:11 sävellysteoksiin liittyviä tekijänoikeuskysymyksiä. Viime kädessä kysymyksen teoskynnyksen ylittymisestä kuitenkin arvioi ja ratkaisee tuomioistuin, jos tekijänoikeuden loukkauksesta on nostettu kanne.

..

Valokuva (vasemmalla): Wilma Hurskainen                                                               

Oikealla: Shogun Kunitokin albumin kansi, sisältää esimerkkejä yhteisteoksesta. Lisää esimerkkejä löytyy: Shogun Kunitoki at Myspace
Grafiikka: Shogun Kunitoki

.

Tekijänoikeus syntyy itsenäisen ja omaperäisen teoksen tehneelle luonnolliselle henkilölle, kuten säveltäjälle. Siten yritys tai muu yhteisö voi saada tekijänoikeuden pääsääntöisesti vain sopimusteitse. Tekijänoikeus voi syntyä myös kahdelle tai useammalle henkilölle yhteisesti. Tällaisesta teoksesta käytetään nimitystä yhteisteos. Yhteisteos on kyseessä esimerkiksi, jos kahden tai useamman henkilön luovasta panoksesta on syntynyt sävellys, jossa tekijöiden osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia. Tällaisen teoksen tekijät ovat kaikki teoksen säveltäjiä eli teoksen tekijöitä, edellyttäen, että jokainen tekijä on luovalla ja omaperäisellä panoksella osallistunut teoksen luomiseen. Siten pelkkä ideointi tai aiheen antaminen ei yksinään synnytä tekijänoikeutta sävellykseen. Yhteisteoksen tekijän tulee osallistua teoksen ilmaisuun teoskynnyksen ylittävällä panoksella, jotta häntä voitaisiin pitää tekijänoikeuslain tarkoittamana tekijänä. Yhteisteoksen tekijät määräävät yhteisesti teoksensa käytöstä.

Yhteenliitetystä teoksesta on kyse silloin, kun tekijöiden panokset sävellyskokonaisuudesta ovat toisistaan erotettavissa. Tällöin kukin tekijä määrää omasta osuudestaan muista riippumatta. Toisaalta koko teoksen käyttöön tarvitaan edelleen kaikkien tekijöiden lupa. Esimerkiksi operetissa voi olla erotettavissa puhe-, tanssi- ja musiikkiosuudet. Tapauksessa KKO 1956 II 76 (Mustalaisparoni) korkein oikeus piti operetin musiikkia sekä tekstiä toisistaan erotettavina itsenäisinä teoksina. Tekstin tekijän ei näytetty osallistuneen sävellyksen tekemiseen luovalla panoksellaan siten, että häntä olisi voitu pitää sävellyksen tekijänä yhdessä säveltäjän kanssa. Myös sävellysteoksessa säveltäjän ja sanoittajan osuudet voivat olla itsenäisiä.

  • No labels