Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A

Algoritm
Exakt definierade instruktioner med hjälp av vilka man kan lösa ett visst problem. Funktionen hos datorprogram baserar sig på algoritmer skrivna på olika programmeringsspråk.

.

Användningsersättning
Enligt upphovsrättslagen krävs det tillstånd för offentligt framförande av upphovsskyddad musik. Den som använder musiken ska betala en ersättning för framförandet, som kallas användningsersättning. I praktiken betalas ersättningarna till Teosto som redovisar ersättningarna till upphovsmännen och förlagen. Undantag utgörs av så kallade stora rättigheter för sceniska verk, i vilka fall användningsersättningarna uppbärs av förlaget eller av verkets upphovsman om det inte har en förläggare.

B

Bearbetning
Ett nytt verk som har åstadkommits av någon annans verk genom översättning, arrangemang eller på något annat sätt. En bearbetning kan få upphovsskydd bara om det uppfyller kraven på verkshöjd. Upphovsrätten för bearbetningen inskränker inte rätten för det ursprungliga verket.
.

Bronce-warp
En typ av licensavtal, speciellt vanlig på webbsidor, där licensvillkoren kan läsas under hyperlänken ¿terms and conditions¿.

C

Click-wrap
En typ av licensavtal för datorprogram, där avtalsvillkoren kan läsas innan programmet installeras. Villkoren godkänns i regel genom att klicka på en separat "Jag godkänner villkoren"-knapp.

D

E

Ekonomiska rättigheter
Upphovsmannens uteslutande rätt att besluta om verkets ekonomiska utnyttjande. De ekonomiska rättigheterna omfattar följande: framställning av exemplar samt verkets offentliga framförande, spridning till allmänheten och offentliga visning. Upphovsmannen kan avstå från sina ekonomiska rättigheter genom avtal.
.

European Community (EC)
Europeiska gemenskapen.

F

Flödesplan
Funktionell modell av ett datorprogram.
.

Framställning av exemplar
Att ge fysisk form åt ett verk. Kopiering av ett verk eller en del av det med vilken metod som helst – även kopiering för hand – eller överföring av det till en anordning med vilken det kan återges.
.

Fördelningsregel
Teostos och Gramex fördelningsregel definierar andelarna för ett verks rättsinnehavare av ersättningarna som redovisas för verket.
.

Förläggare
Person eller vanligen ett bolag, som sprider verk och som genom avtal har rätt till en andel av upphovsrätten. Förläggare av ett musikaliskt verk äger i regel verkets grafiska rättigheter.

G

Gemensamt verk
Ett verk som fler än en upphovsman har skapat tillsammans så, att det inte går att särskilja deras olika delar från varandra. Upphovsmännen till ett gemensamt verk får gemensam upphovsrätt och vem som helst av dem kan framföra ett påstående om kränkning av verkets upphovsrätt.

H

I

Inspelningsersättning (mekaniseringsersättning)
Man måste skaffa tillstånd för att kunna göra en inspelning av musik. I Finland beviljas tillståndet av Teosto/NCB. Ersättningen som betalas för användningen kallas inspelnings- eller mekaniseringsersättning, som redovisas till upphovsmännen och förläggarna.

J

K

Källkod
Programmeringskod för datorprogram i textform.

L

Licens
Användningsrätt eller användningstillstånd som upphovsrättsinnehavaren kan bevilja för objekt skyddat av upphovsrätt. Avtal om sådan användningsrätt kallas licensavtal. Med licensavtal överlåts till exempel tillverknings- och spridningsrättigheter samt andra motsvarande rättigheter. Den ursprungliga upphovsrätten består dock hos den som beviljat licensen.

M

Master
Slutlig form på en inspelning som kopieras.
.

Moraliska rättigheter
Upphovsmannens paternitetsrätt och respekträtt.
.

Musikförläggare
Person eller bolag som sprider musikaliska verk och främjar användningen av dem. Musikaliska verk eller element från dem består av kompositioner, ord, arrangemang och översättningar. Förläggarens ställning och uppgifter definieras i ett förlagsavtal mellan upphovsmannen och förläggaren.

N

NCB
Nordisk Copyright Bureau, en samnordisk organisation som övervakar inspelningsrättigheter.

O

Objektkod
Källkod som är framställd så att bara ett datorprogram kan läsa den.
.

Offentliggörande
Ett verk görs lovligen tillgängligt för allmänheten. Man talar om offentliggörande närmast i fråga om scen-, film-, byggnads- och bildkonstverk.
.

Offentlig visning
Visning av ett verk annastans än inom familjekretsen eller annan strikt avgränsad krets. Man talar om visning närmast i fråga om bildkonstverk.

P

Paternitetsrätt
Upphovsmannens rätt att få sitt namn angett i samband med verket i enlighet med god sed.
.

Preparatory design material
Planeringsmaterial som syftar till att planera ett datorprogram.
.

Privat bruk
Personlig användning eller användning inom familjekretsen. Var och en har rätt att tillverka några exemplar av ett verk för sitt privata bruk. Exemplar som har tillverkats för detta bruk får inte användas i något annat syfte.
.

Producent
Allmän benämning på tillverkare och distributörer av ljud- och/eller bildinspelningar. Enligt upphovsrättslagen avses den som första gången spelar in ljud eller bild. Skyddade inspelningar får inte kopieras eller distribueras utan producentens samtycke. Med producent kan även avses en person som ansvarar för innehållet i framföranden som ingår i inspelningen.
.

Public domain
Ett verk som finns på en public domain har inte upphovsrättsskydd. Verket kan användas utan ersättning, utom när det gäller arrangerade versioner.

Q

R

Respekträtt
Upphovsmannens rätt att förbjuda bearbetning av ett verk på ett sätt som förringar eller kränker upphovsmannen.
.

Royalty
Licensmottagaren är i regel skyldig att betala en ersättning för de inkomster och ersättningar som man fått utgående från upphovsrätten. Ersättningen baserar sig vanligen på nettovinsten eller försäljningen.
.

Rättighetsförvaltning
Registrering av verkens upphovsrätter, insamling av ersättningar och övervakning av redovisningar mot ersättning. Exempelvis Teosto förvaltar upphovsrätten för de komponister som är dess kunder.
.

Rättsinnehavare
Upphovsmannen eller den juridiska eller fysiska person till vilken upphovsrätten har överförts utgående från lag, avtal, arv, giftorätt, testamente eller motsvarande.

S

Samlingsverk
Ett verk som åstadkommits genom att sammanställa flera verk eller delar av verk. Samlingsverkets upphovsman har upphovsrätt till sitt verk, men rätten inskränker inte rätten till de ursprungliga verken.
.

Sammansatt verk
Ett verk som fler än en upphovsman har skapat tillsammans så, att varje upphovsmans andel kan särskiljas från de övrigas andelar. Upphovsmännen till ett sammansatt verk får upphovsrätt för sin respektive andel och var och en av dem kan framföra ett påstående om kränkning av upphovsrätten bara för sin egen andel. Sammansatta verk är exempelvis sånger där kompositionen och orden utgör separata delar.
.

Shrink-wrap
Typ av licensavtal för datorprogram där avtalsvillkoren är placerade på utsidan av programförpackningen. Villkoren kan läsas genom en transparten cellofanhinna. Enligt villkoren innebär det att man öppnar förpackningen, installerar eller använder programmet att man godkänner avtalsvillkoren.
.

Skyddstid
Upphovsrättens och närstående rätters giltighetstid. Skyddstiden för litterära och konstnärliga verk gäller i 70 år efter slutet av upphovsmannens dödsår. Skyddstiden för en uppträdande konstnärs framträdande, inspelning samt radio- och tv-sändning är 50 år efter inspelnings- eller sändningsårets slut.
.

Spridning
Att göra ett verk tillgängligt för allmänheten genom försäljning, utlåning, uthyrning, donation eller på annat sätt.
.

Stora rättigheter
Framföranderätt för stora sceniska verk, exempelvis opera, musikal och balett.
.

Syntax
Den logiska strukturen hos teckenkombinationer och ord i källkoden.

T

Trad. verk
Fritt verk (om originalverk och inte ett arrangemang utgående från det).
.

TRIPS
Internationellt avtal om immaterialrätter ingått inom ramen för Världshandelsorganisationen.

U

Upphovsman
Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk. Inom musiken är kompositörerna, textförfattarna, arrangörerna och översättarna upphovsmän.
.

Upphovsrätt
Upphovsmannens rätt att få skydd för sitt verk. Upphovsrätten omfattar ekonomiska rättigheter och moraliska rättigheter.
.

Upphovsrättsinnehavare
Den som innehar upphovsrätten för verket. I regel verkets upphovsman, men upphovsrätten kan även överföras med avtal exempelvis till en förläggare eller utgivare eller den kan testamenteras eller doneras.
.

US Copyright Office
Upphovsrättsmyndigheten i USA som för register över upphovsrätter och deras innehavare.
.

Utgivning
Exemplar av verket förs med upphovsmannens samtycke till handeln eller sprids på annat sätt till allmänheten. Man talar om utgivning i samband med sådana verk som sprids främst genom försäljning, utlåning eller uthyrning.
.

Utgivningstillstånd
Tillstånd som ges genom avtal till användare av ett musikverk att ge ut verket i sin egen trycksak. När det gäller musikaliska, film- eller sceniska verk handlar detta om framförande.

V

Verk
Produkt av självständigt och originellt skapande arbete. Inom musiken avses med verk kompositioner och arrangemang gjorda av dem samt ord (texter) och översättningar av dem.
.

Verkanmälan
Rättsinnehavarna använder verkanmälan för att meddela uppgifter om verket till upphovsrättssällskapet för registrering.
.

Verkshöjd
Krav på verkets självständighet och originalitet som verket bör uppfylla för att få upphovsskydd. Däremot ställs inga krav på verkets konstnärliga värde.

W

Web-wrap
Benämning på licenstypen ¿Click-wrap¿ när den används för webbsidor.
.

WIPO (World Intellectual Property Organisation)
Världsunionen för den intellektuella äganderätten.

X

Y

Z

  • No labels