Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »In English


Osallistuva paikallisyhteisö om Suomen Akatemian rahoitteinen projekti 2008-2011.

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja luoda synteesi siitä, miten aikasuunnittelu ja sen menetelmät tukevat kansalaisten arjen hallintaa, heidän osallistumistaan paikalliseen kehittämiseen sekä yhteisölliseen tuotantoon.

Tutkimuksen tausta juontaa juurensa keskieurooppalaiseen aikapolitiikkaan ja siihen kuuluvan osallistuvan aikasuunnittelun hyödyntämiseen paikallisessa kehittämisessä. Aikasuunnittelu mahdollistaa monialaisten ja vaikeasti yhteen sovitettavien toimenpiteiden samanaikaisen koordinoinnin kansalaisten osallistumismahdollisuuksia kunnioittaen.

Tutkimuksen poikkitieteellinen, mutta integroitu viitekehys koostuu vuorovaikutteisen suunnittelun ja kehittämisen, aikapolitiikan sekä ympäristöpsykologian käsitteistä, malleista ja metodeista. Tutkimusasetelma sisältää neljä alahanketta: kolme vertailevaa tapaustutkimusta Suomessa ja USA:ssa, josta tutkimusdata on jo osin olemassa, sekä tulosten pohjalta tehtävä synteesin, jossa verrataan suomalaisen aikasuunnittelun toteutusta ja vaikutusta Hollannin, Ranskan ja Italian kokemuksiin.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa osallistuvan yhteisön ja suomalaisen aikasuunnittelun lähtökohdista, haasteista ja vaikutuksista sekä osallistuvan tuotannon ja sosiaalisesti kestävien yhteisöjen rakentumisesta. Tutkimuksen tuloksia hyödyntävät paikallisen kehittämisen ammattilaiset, kaupunki- ja aluesuunnittelijat sekä alan yliopisto- ja korkeakouluopettajat.

  • No labels