8. Investointilaskelmat - Vastaukset tehtäviin

Vastaukset excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)


Tehtävä 8.1

Mikä on seuraavan hankkeen nykyarvo?

Suunnitteluun uponneet kustannukset

10 000,00 €

Hankintahinta

100 000,00 €

Käyttöikä

10 vuotta

Jäännösarvo

5 000,00 €

Tulot

20 000,00 € / vuosi

Korkokanta

15,00 %

Vastaus

Tulojen nykyarvot:

5,019 *20 000 € = 100 380 €

0,2472 *5 000 € = 1 236 €

Menojen nykyarvo = hankintahinta = 100 000 €

(Yleis-)suunnitteluun uponneita kustannuksia ei huomioida, sillä ne ovat joka tapauksessa menetettyjä!

Investoinnin nykyarvo: NPV = -100 000 + 100 380 + 1 236 = 1616€

Investointi on juuri ja juuri kannattava.

 

Tehtävä 8.2

Yritys harkitsee uuden tuotantokoneiston hankkimista. Koneella saavutettavien vuotuisten tuottojen ja kustannusten ennustetaan kehittyvän seuraavasti:

Vuosi

Tulot

Kustannukset

1

80 000 €

65 000 €

2

72 000 €

61 000 €

3

60 000 €

50 000 €

4

87 000 €

65 000 €

5

90 000 €

63 000 €

Koneinvestoinnin hankintameno on 50 000 € ja sen jäännösarvo on 10 000 €. Onko investointi kannattava, kun laskentakorko on 15 %?

 Vastaus

Hankintahinta = 50 000 €

Jäännösarvon nykyarvo = 0,4972 * 10 000 € = 4 970

Vuosi

Tulot

kustannukset

kok. tulos

kerroin

nykyarvo

1

80 000 €

65 000 €

15 000

0,8696

13 040 €

2

72 000 €

61 000 €

11 000

0,7561

8 320 €

3

60 000 €

50 000 €

10 000

0,6575

6 570 €

4

87 000 €

65 000 €

22 000

0,5718

12 580 €

5

90 000 €

63 000 €

27 000

0,4972

13 420 €

 

 

 

 

 

53 930 €

NPV = -50 000 + 53 930 + 4970 = 8 900 €

Investointi on kannattava, koska nettonykyarvo 8 900 € on positiivinen

Tehtävä 8.3

Yritys on saanut eräästä koneesta tarjouksen kahdelta laitetoimittajalta. Kummankin tarjoajan konemallin hankintahinta on 10 000 €.    
Tarjoaja a:n koneesta odotetaan 2 000 € nettotuottoa 10 vuoden aikana, kun taas b:n koneen oletettu nettotuotto on 2 500 € viiden vuoden aikana.    
Mikä on tarjousten edullisuusjärjestys   

  1. takaisinmaksumenetelmän ja
  2. sisäisen korkokannan menetelmän mukaan?
  3. Mistä syystä tulokset poikkeavat toisistaan?

 Vastaus

 

a

b

hankintahinta €

10 000

10 000

Tuotto €/v

2 000

2 500

käyttöikä

10 v

5 v

a) takaisinmaksuajan menetelmä

    a = 10000/2000 = 5v      b = 10000/2500 = 4v

Takaisinmaksukriteerin mukaan vaihtoehto b on edullisempi.

b) sisäisen korkokannan menetelmä

a: 10 000 = ka * 2 000
ka = 5,00

Jaksollisten suoritusten nykyarvotaulukosta: n = 10 v,
15 % vastaa diskonttauskerrointa 5,019
20 % vastaa diskonttauskerrointa 4,193

Sisäinen korkokanta on täten » 15 %

b: 10 000 = kb *2 500
kb = 4,00

Jaksollisten suoritusten nykyarvotaulukosta: n = 5 v,
7 % vastaa diskonttauskerrointa 4,100
8 % vastaa diskonttauskerrointa 3,993

Sisäinen korkokanta on täten » 8 %

Vaihtoehto a on edullisempi.

c) Takaisinmaksuajan menetelmä painottaa investoinnin rahoitusvaikutusta. Se ei ota huomioon maksuajan jälkeisiä tapahtumia. Menetelmä suosii investointeja, joista pääoma saadaan nopeasti takaisin. Informaatio on tärkeä etenkin maksuvalmiuskysymyksiä ajatellen. Sisäisen korkokannan ja takaisinmaksuajan menetelmät täydentävät toisiaan. Lopullinen ratkaisu riippuu siitä, mitä seuraavista tekijöistä halutaan painottaa:

§  likviditeetti

§  pääoman korkokanta

Takaisinmaksuajan menetelmällä ei pidä vertailla investointeja, joiden taloudelliset eliniät ovat oleellisesti erisuuret.

Tehtävä 8.4

Yrityksellä on valittavanaan kaksi toisensa poissulkevaa laiteinvestointia, a ja b. Molempien kestoaika on yksi vuosi.

 

Hankintameno

Tulot vuoden kuluttua

Laiteinvestointi a

20 000 €

24 000 €

Laiteinvestointi b

30 000 €

35 500 €

Laske vaihtoehtojen paremmuusjärjestys
1.    käyttäen sisäisen korkokannan menetelmää
2.    nykyarvomenetelmällä (yrityksen laskentakorko 10 %)

Kumpi projekti kannattaisi valita ?

 Vastaus

Vaihtoehto b on parempi
Valinta riippuu siitä, mitä tapahtuu sille 10 000 €, joka jää käyttämättä valittaessa vaihtoehto a. Jos säästyvälle rahalle ei löydy yli (2 272 - 1 818) = 454 €:n nykyarvoa 10 %:lla tuottavaa sijoituskohdetta, kannattaa valita b. Jos laskentakorko on oikein määritelty, nykyarvomenettely on yleensä paras.

Tehtävä 8.5

Yrityksellä on omaa pääomaa 6 milj. €, jolle omistajat vaativat 15 %:n tuottoa. Vierasta pääomaa on 4 milj. €, jolle maksetaan 10 %:n korkoa.

Laske yrityksen WACC, kun yritysveroprosentti on 26 %.

Sama yritys suunnittelee uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankkimista. Järjestelmään kuuluu ohjelmisto ja sitä pyörittävä laitteisto (tietokoneet ym.), ja järjestelmän hankintahinta on 80 000 €. Henkilöstön koulutusmenot uuteen järjestelmään liittyen ovat 5000 € ensimmäisenä vuotena ja tämän jälkeen 1000 € vuodessa.

Järjestelmän pitoajaksi suunnitellaan 5 vuotta, jonka jälkeen sen arvoksi arvioidaan 10 000 €. Järjestelmän arvellaan vähentävän yleiskustannuksia 5000 € vuodessa ja tuottavuuden kasvun myötä lisäävän tuloja 15 000 € vuodessa.

Laske, onko investointi kannattava suhteessa yrityksen pääomakustannukseen.

 Vastaus

WACC = 6M€ / 10M€ * 0,15+ 4M€ / 10M€ * 0,10 * (1-0,26) = 12%

 

0

1

2

3

4

5

Järjestelmän asennuskustannukset -

80000

 

 

 

 

 

Järjestelmän jäännösarvo +

 

 

 

 

 

10000

Henkilöstön koulutuskustannusten lisäys -

 

5000

1000

1000

1000

1000

Säästöt ja tulojen lisäys +

 

20000

20000

20000

20000

20000

Nettotuotot

-80000

15000

19000

19000

19000

29000

Diskonttauskerroin

1

0,8941

0,7995

0,7148

0,6392

0,5715

Nykyarvo

-80000

13412

15190

13582

12144

16573

 NPV = -9000€

Annetuilla tiedoilla investointi ei ole kannattava.

Tehtävä 8.6

 Yritys harkitsee tehdashankkeen toteuttamista, jonka hankintahinta on 350 000 €. Valmistettava tuote on eliniältään sangen epäedullinen, eli sitä arvioidaan voitavan markkinoida vain 2 vuotta, jonka jälkeen tehdas on pakko purkaa ilman jäännösarvoa. Arvioidut vuotuiset tuotot ja niiden todennäköisyysjakautumat ovat seuraavat:

Vuosi 1

 

Vuosi 2

 

Tuotot

Todennäköisyys

Tuotot

Todennäköisyys

100 000 €

0.2

150 000 €

0.25

200 000 €

0.5

220 000 €

0.50

300 000 €

0.3

350 000 €

0.25

Yritys käyttää 10 % korkokantaa laskelmissaan. Onko projekti arvioitujen perustietojen valossa kannattava?

 Vastaus

Vuosi 1

Vuosi 2

Tuotot

Todennäk.

Odotusarvo

Tuotot

Todennäk.

Odotusarvo

100 000 €

0.2

20 000

150 000 €

0.25

37 500

200 000 €

0.5

100 000

220 000 €

0.50

110 000

300 000 €

0.3

90 000

350 000 €

0.25

87 500

 

 

Summa = 210 000 €

 

 

Summa = 235 000 €

Nykyarvot

210 000 *0.9091 = 235 000 * 0.8264 = 190 911 € + 194 204 € = 385 115 €

Projekti tuottaa (385 115 - 350 000) = 35 115 € ylijäämän eli se kannattaa toteuttaa.

  • No labels