Child pages
  • 8. Investointilaskelmat - Tehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata8. Investointilaskelmat - Tehtävät

Tehtävät excel-muodossa: (.xlsx) (.xls)

Tehtävä 8.1

Mikä on seuraavan hankkeen nykyarvo?

Suunnitteluun uponneet kustannukset

10 000,00 €

Hankintahinta

100 000,00 €

Käyttöikä

10 vuotta

Jäännösarvo

5 000,00 €

Tulot

20 000,00 € / vuosi

Korkokanta

15,00 %

 Tehtävä 8.2

Yritys harkitsee uuden tuotantokoneiston hankkimista. Koneella saavutettavien vuotuisten tuottojen ja kustannusten ennustetaan kehittyvän seuraavasti:

Vuosi

Tulot

Kustannukset

1

80 000 €

65 000 €

2

72 000 €

61 000 €

3

60 000 €

50 000 €

4

87 000 €

65 000 €

5

90 000 €

63 000 €

Koneinvestoinnin hankintameno on 50 000 € ja sen jäännösarvo on 10 000 €. Onko investointi kannattava, kun laskentakorko on 15 %?

Tehtävä 8.3

Yritys on saanut eräästä koneesta tarjouksen kahdelta laitetoimittajalta. Kummankin tarjoajan konemallin hankintahinta on 10 000 €.    
Tarjoaja a:n koneesta odotetaan 2 000 € nettotuottoa 10 vuoden aikana, kun taas b:n koneen oletettu nettotuotto on 2 500 € viiden vuoden aikana.    
Mikä on tarjousten edullisuusjärjestys   

  1. takaisinmaksumenetelmän ja
  2. sisäisen korkokannan menetelmän mukaan?
  3. Mistä syystä tulokset poikkeavat toisistaan?

Tehtävä 8.4

Yrityksellä on valittavanaan kaksi toisensa poissulkevaa laiteinvestointia, a ja b. Molempien kestoaika on yksi vuosi.

 

Hankintameno

Tulot vuoden kuluttua

Laiteinvestointi a

20 000 €

24 000 €

Laiteinvestointi b

30 000 €

35 500 €

Laske vaihtoehtojen paremmuusjärjestys
1.    käyttäen sisäisen korkokannan menetelmää
2.    nykyarvomenetelmällä (yrityksen laskentakorko 10 %)

Kumpi projekti kannattaisi valita ?

Tehtävä 8.5

Yrityksellä on omaa pääomaa 6 milj. €, jolle omistajat vaativat 15 %:n tuottoa. Vierasta pääomaa on 4 milj. €, jolle maksetaan 10 %:n korkoa.

Laske yrityksen WACC, kun yritysveroprosentti on 26 %.

Sama yritys suunnittelee uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankkimista. Järjestelmään kuuluu ohjelmisto ja sitä pyörittävä laitteisto (tietokoneet ym.), ja järjestelmän hankintahinta on 80 000 €. Henkilöstön koulutusmenot uuteen järjestelmään liittyen ovat 5000 € ensimmäisenä vuotena ja tämän jälkeen 1000 € vuodessa.

Järjestelmän pitoajaksi suunnitellaan 5 vuotta, jonka jälkeen sen arvoksi arvioidaan 10 000 €. Järjestelmän arvellaan vähentävän yleiskustannuksia 5000 € vuodessa ja tuottavuuden kasvun myötä lisäävän tuloja 15 000 € vuodessa.

Laske, onko investointi kannattava suhteessa yrityksen pääomakustannukseen.

Tehtävä 8.6

 Yritys harkitsee tehdashankkeen toteuttamista, jonka hankintahinta on 350 000 €. Valmistettava tuote on eliniältään sangen epäedullinen, eli sitä arvioidaan voitavan markkinoida vain 2 vuotta, jonka jälkeen tehdas on pakko purkaa ilman jäännösarvoa. Arvioidut vuotuiset tuotot ja niiden todennäköisyysjakautumat ovat seuraavat:

Vuosi 1

 

Vuosi 2

 

Tuotot

Todennäköisyys

Tuotot

Todennäköisyys

100 000 €

0.2

150 000 €

0.25

200 000 €

0.5

220 000 €

0.50

300 000 €

0.3

350 000 €

0.25

Yritys käyttää 10 % korkokantaa laskelmissaan. Onko projekti arvioitujen perustietojen valossa kannattava?