Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

[suomeksi] [in English]

Förändringshandboken uppdateras i takt med att övergången till Sisu framskrider vid Aalto.


Innehållsförteckning för denna sida:


Hantera dina uppgifter

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
PersonuppgifterPersonuppgifter (bl.a. ditt namn och din personbeteckning) kan ändras endast via studerandeservicen.  Personbeteckningen syns inte i WebOodi.

Personuppgifter (bl.a. ditt namn och din personbeteckning) kan granskas i Min profil, under fliken Personlig information. Personlig information kan ändras endast via studerandeservicen. Med standardinställningar är personbeteckningen dold, men du kan göra den synlig genom att klicka på ögonikonen. Du kan även se dina tidigare uppgifter.

Min profil
TilltalsnamnTilltalsnamnet syns inte i WebOodi, endast ditt fullständiga namn. Du kan välja ett av dina officiella förnamn som ditt tilltalsnamn. Med standardinställningar är tilltalsnamnet ditt första förnamn eller det tilltalsnamn du har meddelat i ansökningsskedet. Tilltalsnamnet kan ändras endast via studerandeservicen, och ett smeknamn kan inte sparas som tilltalsnamn.Tilltalsnamnet syns i Min profil. Du kan välja ett av dina officiella förnamn som ditt tilltalsnamn. Med standardinställningar är tilltalsnamnet ditt första förnamn eller det tilltalsnamn du har meddelat i ansökningsskedet. Tilltalsnamnet kan ändras endast via studerandeservicen, och ett smeknamn kan inte sparas som tilltalsnamn.Min profil
KontaktuppgifterDu kan redigera ditt telefonnummer, din sekundära e-postadress och dina adressuppgifter.Du kan redigera ditt telefonnummer, din sekundära e-postadress och dina adressuppgifter.Min profil
Överlåtning av uppgifterDu kan ändra vissa inställningar för överlåtning av uppgifter i WebOodi, vissa måste ändras via studerandeservicen.

Du kan ändra inställningarna för överlåtning av uppgifter i Min profil, under fliken Personlig information. Sisu påminner dig om du inte har kvitterat överlåtelsevillkoren. Om dina kontaktuppgifter är hemliga överlåts de inte.

Min profil
Gör dina kontaktuppgifter hemligaInte möjligt i WebOodi, möjligt via studerandeservicen.Möjligt via studerandeservicen.Min profil

Granska dina studier

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
Kontrollera dina anmälningarDu ser dina kursanmälningar och deras status på sidan Mina studier. Du kan ändra eller ta bort din anmälan om anmälningstiden fortfarande pågår, eller om studieavsnittets status tillåter det.
  1. Under fliken Anmälningar på sidan Min profil ser du en lista över kurser du har anmält dig till. På listan finns kursens namn, studiepoäng, anmälningens status, prestationssättets del och undervisning. Du kan inte bearbeta dina anmälningar via denna flik.
  2. Under fliken Anmälning i Studiekalendern ser du undervisning som du har anmält dig till och om anmälan godkänts eller avslagits.
  1. Min profil
2. Studiekalender
Kontrollera dina prestationer

Välj Prestationer på sidan Min profil, så öppnas en lista över alla studier som du har genomfört med ett godkänt vitsord. Du kan se prestationens kod, namn, eventuella tilläggsuppgifter, studiepoäng, vitsord, prestationsdatum och vem som har godkänt prestationen. Genomförda och sammanställda studiehelheter och examina syns på en rad, och du kan granska dem närmare genom att klicka på plusknappen. Ovanför listan ser du dina sammanlagda prestationer, ett tal som består av alla dina godkända prestationer inklusive sådana som inkluderats i en examen.

Under fliken Prestationer i Min profil ser du prestationens namn, omfattning och prestationsdatum. Högst upp ser du genomförda studiehelheter. Klicka på en prestation för att se närmare uppgifter om den.


Min profil
Kontrollera underkända, föråldrade eller höjda prestationerVälj Ej aktiva på sidan Mina studier, så ser du dina underkända och föråldrade prestationer samt prestationer vilkas vitsord du har höjt. Dessa prestationer skrivs inte ut på ditt studieprestationsutdrag.


Gå till Min profil, öppna fliken Prestationer och välj Underkända och föråldrade studieprestationer i rullgardinsmenyn.  Klicka på en prestation för att se närmare uppgifter om den.Min profil

Studieplan (ISP)

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
Term för studieplanenIndividuell studieplan (ISP)Studieplan
Skapa en ISPPå papper, i Excel eller i WebOodiStudieplanen skapas i Sisu, via fliken Studiestruktur på förstasidan
Pdf-version av studieplanenEn godkänd ISP skapar en ”arkiv-pdf” i WebOodi. Även en icke godkänd studieplan kan laddas ner som pdf-fil.


Sisu sparar inte en automatisk pdf-version av studieplanen. Studieplanen kan skrivas ut som pdf-fil.ISP:ns uppgifterVerktyg som stöder studieplaneringen

Verktyg för studieplanering och schemaläggning


Hur ISP:n godkännsMåste godkännas i sin helhetVid behov kan du skicka in delar av studieplanen för godkännande
Att lägga till studier som genomförts på annat håll i din ISPLägg till en s.k. generisk kod (t.ex. FINU-SCI) i din ISP och precisera vilka kurser du genomför vid ett annat universitet med hjälp av kommentarfunktionen.

Från och med augusti 2021: 

  1. Lägg till ett studieutkast i din ISP i planeringsskedet, och anhåll om tillgodoräknande när du har genomfört studierna.
  2. Ta sedan bort studieutkastet och anhåll om att inkludera de tillgodoräknade kurserna i din examen via Fritt redigeringsläge.

ELLER

Anhåll om tillgodoräknande, och när prestationen har registrerats i Sisu kan du ansöka om att inkludera den i din examen via din ISP.

Att lägga till tillgodoräknade studier i din ISP


Studier som kan genomföras flera gångerEn del studieavsnitt kan genomföras flera gånger, och därmed även läggas till i ISP:n flera gånger.

I Sisu kan du inte genomföra samma studieavsnitt flera gånger.

  1. Medan Oodi är i bruk kan du lägga till studieavsnittet i din Sisu-ISP bara en gång. Om du måste lägga till samma studieavsnitt en gång till, lägg till det som ett studieutkast. När prestationen har registrerats i Oodi kan du ta bort studieutkastet ur din Sisu-ISP och ersätta det med prestationen.
När Sisu tas i bruk blir studieavsnitt som kan genomföras flera gånger separata studieavsnitt. Kurskodens början förblir dock densamma, så du kan enkelt hitta alla studieavsnitt med början av den ursprungliga koden.Ersättande prestationer


Hur och när du bekräftar ditt biämnePersonalen vid lärandetjänsterna bekräftar biämnet.

Du bekräftar ditt biämne via din ISP, om det inte är ett biämne med separat ansökan. Bekräfta ditt biämne innan du anmäler dig till biämnesstudierna. 

Biämnen med separat ansökan bekräftas separat av lärandetjänsterna.
Bekräfta biämnesrätt i Sisu
ISP för doktoranderDoktorander har inte gjort sin ISP i WebOodi.  ISP:n har gjorts på varierande sätt och bekräftats av högskolan. 

Du skapar din studieplan i Sisu. Vid behov kan du skicka in delar av studieplanen för godkännande. Officiellt godkänner din högskola din studieplan enligt gällande praxis. 

Principen är den samma som med ISP:n i allmänhet. 

ISP:ns roll för examensbevisetSeparat funktion.Examensbetygen sammanställs utgående från utbildningsprogrammets struktur och din ISP.

Studierätt

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
Översikt av studierättenTvå separata studierätter (kandidat och magister)Kandidat- och magisterskedet inom samma studierätt. Du kan kontrollera din studierätt i Min profil under Studierätter.Min profil
Studierätter för fortsatta studier

Studierätt för doktorandstudier har varit den primära studierätten.

En studierätt för licentiatstudier har kunnat synas som en sekundär studierätt.

Studierätt för licentiatstudier syns i Sisu bara om det är din primära studierätt. 

Om du avlägger både en licentiat- och en doktorsexamen skapas två separata studierätter. 

Studierätt för både grundexamen och doktorsexamenOm du har studierätt både för en grundexamen (kandidat och/eller magister) och för en doktorsexamen, är studierätten för grundexamen din primära studierätt och studierätten för doktorsexamen en sekundär studierätt. Studentkårens medlemsavgift krävs av alla med grundexamensrätt.Båda studierätterna syns under fliken Studierätter i Min profil, och ingendera är längre primär eller sekundär. Studentkårens medlemsavgift krävs av alla med grundexamensrätt.
BiömneBiämnet har inkluderats som ett ämne inom din primära studierätt om undervisningen har skett vid din egen högskola, och som en separat sekundär studierätt om undervisningen har skett vid en annan högskola. Biämnesrätten upprätthålls av studerandeservicen.Ett bekräftat biämne syns i beskrivningen av din studierätt under Andra bekräftade val. Du kan inte själv ta bort ett bekräftat biämne.
Studierätt vid Öppna universitetet eller annan separat studierättSekundär studierätt om du även har rätt till examensstudier. Primär studierätt om du inte har rätt till examensstudier.Separat studierätt.

Läsårsanmälan

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
Anmälan som närvarande eller frånvarande

Nya studerande anmäler sig i Oili.

Om du redan studerar vid Aalto anmäler du dig i WebOodi.
Alla examensstuderande anmäler sig i Oili.https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328078

Anmälan till undervisningen

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar
Anmälan till undervisningenAnvänd sökfunktionen för att hitta kursen du vill anmäla dig till, och välj de undervisningstillfällen (t.ex. föreläsningar och övningsgrupp) du önskar.


Lägg först till studieavnittet i din ISP. Välj prestationssätt, och förflytta dig sedan till Studiekalendern. I kalendern kan du välja vilka undervisningstillfällen (t.ex. föreläsningar, övningsgrupp) du vill anmäla dig till.
AntagningsordningStuderande antas i anmälningsordning om alla inte ryms med på kursen.Studerande antas inte i anmälningsordning, utan Sisu lottar ut vilka som antas om alla inte ryms med och är likvärdiga i prioriteringen.

Tillgodoräkande av studier

Bifogas till ansökan.​

Funktion/UppgiftI OodiI SisuLänk till anvisningar

Ansök om tillgodoräknande (inkludering eller ersättande)

Fyll i ansökan i Nintex-systemet.

Fyll i ansökan i Sisu. 

Instruktioner
Personlig prestation

Läraren ger en prestationsrapport till LES

Fyll i ansökan i Sisu. 

Personlig prestation bör diskuteras i förväg med läraren eller LES.


Inlämning av bilagor

Bifogas till ansökan.

Bifogas till ansökan.


Ansökan om fortsatt studierätt

Funktion/uppgift

I Oodi

I Sisu

Länk till anvisningar

Ansök om tilläggstid

Ansökan i eAge

Ansökan i eAge under hösten 2021 

Ansökan om fortsatt studierätt våren och hösten 2021

ISP i ansökan

Bifoga ISP:n till din ansökan i eAge. 

ISP:n görs i Sisu.


Schemaläggning av studierna

Bifoga ISP:n till din ansökan i eAge.

Schemaläggningen görs i Sisu.


Meddelande om beslut

Du får ett meddelande om att din eAge-ansökan har behandlas och tilläggstiden registreras i Oodi.

Du får ett meddelande om att din eAge-ansökan har behandlas och tilläggstiden registreras i Sisu.


Närvarointyg och studieprestationsutdrag

Funktion/uppgift

I Oodi

I Sisu

Länk till anvisningar

Elektroniskt studieprestationsutdrag

Du har tillgång till ett officiellt elektroniskt studieprestationsutdrag via WebOodi, antingen som en pdf-fil eller som en tidsbunden länk.

Du kan ladda ner ett inofficiellt studieprestationsutdrag i Min profil under fliken Prestationer.  Officiella studieprestationsutdrag tas i bruk senare (enligt målsättningarna före augusti 2021).

Studieprestationsutdrag

(anvisningarna kompletteras)

Pappersversion av studieprestationsutdraget med stämpel och underskrift

Du får studieprestationsutdraget av studerandeservicen, t.ex. via adressen studerandeservice@aalto.fi.

Du får studieprestationsutdraget av studerandeservicen, t.ex. via adressen studerandeservice@aalto.fi.


Vilka studier syns på studieprestationsutdraget?

Alla studier. Om du har avlagt en eller flera examina ser du först studierna som inte inkluderats i examen, och sedan varje examen och studierna som hör till den.

Vid behov kan studerandeservicen skriva ut ett studieutdrag där prestationerna är avgränsade, ifall du vill ha ett studieutdrag med studier som hör till examen eller studier som inte inkluderats i examen.

Av grundad orsak kan du även få ett studieprestationsutdrag där prestationerna har avgränsats enligt prestationsdatum. I sådana fall står det tydligt på studieprestationsutdraget vilken tidsperiod utdraget gäller.

Alla dina prestationer syns på studieprestationsutdraget.

Först listas genomförda studiehelheter med tillhörande studier, sedan genomförda studieavsnitt och till slut eventuella delprestationer. Prestationerna listas i den ordning de är genomförda, från nyast till äldst.


Elektroniskt närvarointyg

Du har tillgång till ett officiellt elektroniskt närvarointyg via WebOodi, antingen som en pdf-fil eller som en tidsbunden länk. På närvarointyget syns alltid anmälningsinformationen för det pågående läsåret samt din primära studierätt.

Om du behöver ett närvarointyg som inkluderar andra terminer eller studierätter kan du be om ett av studerandeservicen.

Intyget kan laddas ner i Sisu (från och med augusti 2021).

Om du genomför examensstudier visar intyget hur länge din studierätt är i kraft, vilken typ av utbildning du genomför, vilket skede av utbildningen du är i och dina närvarouppgifter. Om du genomför en tudelad utbildning (kandidat + magister) visas du vara i kandidatskedet om du inte ännu har en kandidatexamen, och i magisterskedet om du har en kandidatexamen. I närvarouppgifterna syns din läsårsanmälan för det pågående läsåret.

Beställ ett studieintyg

(Anvisningarna kompletteras)

Pappersversion av studieintyget med stämpel och underskrift

Du får studieintyget av studerandeservicen, t.ex. via adressen studerandeservice@aalto.fi.

Du får studieintyget av studerandeservicen, t.ex. via adressen studerandeservice@aalto.fi.


Utexaminering och examensbetyg

Funktion/uppgift

I Oodi

I Sisu

Länk till anvisningar

Ansökan om utexaminering

Ansökan med e-Age-blankett fram till 24.5.2021.

Från och med 25.5.2021 ska du fylla i en ansökan om utexaminering i Sisu.

Ansökan om utexaminering

  • No labels