OPIT

Saavutettavuusseloste / Accessibility statement


Saavutettavuusseloste – Aalto-yliopisto Oppimispalvelut

Panopto.aalto.fi julkaistiin 15.11.2016. Sivuston nykyinen saavutettavuustaso on WCAG 2.1, AA-taso muutamin poikkeuksin. Palvelua uudistetaan vaiheittain ja työ on jatkuvaa. Palvelu päivittyy kahdesti vuodessa.

Tämän selosteen saavutettavuusarvion tiedot perustuvat palveluntarjoajan itsearvioon 5/2021:
https://support.panopto.com/servlet/servlet.FileDownload?file=0155Y000004vDbp

Aalto-yliopiston Oppimispalvelut parantaa jatkuvasti sisältöjen saavutettavuutta. Toteutamme saavutettavuusvaatimusten edellyttämät toimenpiteet seuraavasti:

 • saavutettavuus kuuluu arvoihimme,
 • saavutettavuus on sisällytetty yliopistomme käytäntöihin ja laatutyöhön

Aalto-yliopiston Oppimispalvelujen tavoitteena on teknisesti saavutettava ja sisällöltään ymmärrettävä verkkosivusto, joka on helposti kaikkien käytettävissä.

Panopto.aalto.fi ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty:

1.2.2, 1.2.4 Kaikkea mediasisältöä ei ole tekstitetty tai tekstityksessä on puutteita.
1.2.3, 1.2.5 Kaikelle mediasisällölle ei ole tarjolla tekstivastinetta tai kuvailutulkkausta.
1.4.3 Kontrasti – sivuston useimpien tekstielementtien ja taustan välinen tummuuskontrasti on vähintään 4,5:1, mutta joidenkin linkkien kontrasti on 3.27:1.
2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet -vaatimus täyttyy osittain.

Syy noudattamatta jättämiselle:
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ja 1.2.5: Sovelletaan tilapäisesti laissa (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 8 §) tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi. Videoiden tekstittäminen tai tekstivastineen tuottaminen videoihin vaatii kohtuuttoman paljon työtä materiaalin huomattavan määrän takia. Palvelu tarjoaa tällä hetkellä perustasoisen automaattisen tekstityksen, mutta laatuvaatimuksen täyttäminen edellyttää käsin tehtävää korjailua. Automaattisten puheentunnistusjärjestelmien kehittyessä pystymme jatkossa tuottamaan enemmän tekstitystä.
1.4.3, 2.1.4: Odotamme palveluntarjoajan päivitystä

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ei koske:

 • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020
 • opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä
 • käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia

Lähetä palautetta tämän sivuston ylläpitäjille, jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia: servicedesk@aalto.fi. Vastaamme palautteeseen 14 vuorokauden sisällä.

Korjaamme havaitut ongelmat viipymättä. Voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana. Etelä-Suomen aluehallintoviraston (ESAVI) sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tämä seloste on laadittu 20.8.2021 

Accessibility statement – Aalto University Learning Services

Panopto.aalto.fi was launched on 15.11.2016. The site's current accessibility standard is WCAG 2.1 level AA, with some exeptions. The requirements of the Directive have been taken into account in the development of the website, and the work continues. The service is updated twice a year.

The information in this statement is based on service provider’s report 5/2021:
https://support.panopto.com/servlet/servlet.FileDownload?file=0155Y000004vDbp

Aalto University Learning Services is committed to observing accessibility standards. The following measures are implemented in order to achieve this goal:

 • accessibility is part of our mission statement,
 • accessibility has been taken into account in the university practices,

Aalto University's Learning Services objective is to maintain a website that is technically accessible and understandable in terms of its contents and that is clear and easy to use for all types of users.

The panopto.aalto.fi does not meet all the requirements for accessibility.
The service requires further improvements in the following areas:

1.2.2, 1.2.4 Media content may not always be captioned, and some captions may contain errors
1.2.3, 1.2.5 Audio description or media alternative is not provided for all media
1.4.3 Contrast - most elements of the pages and the interactive viewer meet the standard 4,5:1, but some links on the homepage have insufficient contrastratio 3.27:1
2.1.4 Character Key Shortcuts – partial support

The content is not accessible for the following reasons:
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ja 1.2.5: Some contents are not accessible because they constitute a temporary exception, as mentioned in Act on the Provision of Digital Services §8, due to imposing a disproportionate burden. Captioning abundant media content or producing text responses requires an unreasonable amount of work. The service provides a basic level automatic captioning, but manual work is needed to meet the quality requirements. As automatic speech recognition systems evolve more captioning will be provided.
1.4.3, 2.1.4: Waiting for the service provider to update the service

Content that is not covered by the Act on the Provision of Digital Services:

 • live video or audio broadcasts that are not recorded for storage or republication
 • video or audio recordings published before 23.9.2020
 • content to be used temporarily in a limited group for teaching
 • content published by users or other third parties which is not produced, funded or controlled by the service provider

If you notice any deficiencies regarding the accessibility of the site, you can provide feedback to: servicedesk@aalto.fi. We will respond to your feedback within two weeks at the latest.

We are actively working to address the accessibility issues that have been identified. If you are not satisfied with the response you have received from us, or if our response does not arrive within 14 days, you may file a complaint with the Regional State Administrative Agency for Southern Finland.
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Contact details of the supervisory authority

Regional State Administrative Agency for Southern Finland
Accessibility monitoring unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Phone (switchboard): +358 (0)295 016 000

Release and update information

This accessibility statement was published on 20.8.2021.


 

 

 • No labels