Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

[Suomeksi] [in English]

Med sökfunktionen kan du söka kurser enligt olika kriterier och lägga till dem i en kurskorg. Därifrån kan du plocka in dem i din studieplan.                              

Sökkriterier (hittas med knappen ”Filtrera”):

Organisation: sök kurser enligt vilken organisation som ordnar dem.  Den ansvariga organisationen kan vara en högskola eller en institution.  Du kan söka enligt organisation genom att skriva ett sökord eller öppna organisationsmenyn.

I vyn som öppnas kan du söka studier vid hela organisationen eller någon mindre enhet.  När du klickar på pilen bredvid en organisation visas alla dess delenheter. När du väljer en organisation, visas valet till höger (”Vald”). Med valen kan du bestämma om du vill söka kurser från hela organisationen inklusive dess delenheter eller om du vill välja bland delenheterna.

Organisationsmenyn där högskolor och enheter kan filtreras bort från sökfunktionen.

Bild 1. Vyn ”Öppna organisationsmenyn”


Läroplansperiod: sök kurser enligt de läsår då kursen är i kraft.

Kursnivå: sök kurser enligt nivå.  Nivåerna är följande:

  • ämnesstudier
  • fortsatta studier
  • andra studier
  • grundstudier
  • fördjupade studier

Språk: sök kurser enligt vilket språk de kan genomföras på.

Prestationssätt (denna funktion är inte ännu i bruk): sök kurser enligt prestationssätt.  Alternativen är ”Bara självstudier” och ”Bara tentamen”.

Undervisning i period:  Med det här alternativet kan du söka alla kurser som ordnas under en viss period.  Med periodsökningen kan du endast söka pågående eller kommande kurser.  Kurser som ordnats i tidigare perioder visas inte.

Bild av sökresultat då man sökt kurser i period II med sökordet elec

Bild 2. Bild av vyn ”Sök kurser”.  I bilden har man sökt undervisning som ordnas i period II med sökordet ”elec”.

  • No labels