Sisu HELP

Sisu-anvisningarna för studerande flyttar till aalto.fi-sidorna fr.o.m. 10.1.2023

Länk till nya anvisningarna
Anvisningarna för studerande tas bort från denna sida per den sista januari. Lärarnas och administrationens anvisningar blir kvar på denna sida.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 32 Next »

[Suomeksi] [in English]


Om informationen inte stämmer överens med informationen i WebOodi, betyder det att informationen inte ännu har överförts till Sisu.

Informationen i WebOodi är tills vidare den primära informationen.

Du hittar Min profil-sidan i övre menyn.

I min profil hittar du följande flikar:

I fliken Studierätter finns följande avsnitt om varje studierätt: ”Basinformation”, ”Studiernas framskridande”, ”Närvaro”, ”Utbildningsstig” samt ”Andra bekräftade val till studierätten”.

Delen Basinformation innehåller följande information:

  • Giltighet: giltighetstiden för din studierätt
  • Organisation: organisationen där du har studierätt
  • Lagen som begränsar studietiden: definierar vilken typ av lag som begränsar längden av din studietid. Detta påverkar hur länge din studierätt är i kraft. Här står tills vidare ”ingen automatisk beräkning” för alla studerande.  Du kan kontrollera hur lång studierätt du har i WebOodi.
  • Förordning om universitetsexamina: förordning som gäller din studierätt
  • Examensstadga: examensstadga som gäller din studierätt
  • Datum för beviljande: datumet då din studierätt har beviljats
  • Studierna inleddes: datumet då du i praktiken har påbörjat dina studier (beaktande t.ex. lagstadgad frånvaro)
  • Beviljad tilläggstid: här ser du om du har beviljats tilläggstid och hur mycket

Delen Studieframgång beskriver färdiga examina. OBS! Alla ser tills vidare texten ”Inga färdiga examina”, eftersom endast examina som har sammanställts i Sisu syns här. För tillfället sammanställs examina i WebOodi.

Delen Närvaro innehåller information om din läsårsanmälan för varje termin. I Sisu syns det nästa läsåret redan före det är möjligt att anmäla sig till nästa läsåret.


Utbildningsstigen beskriver hurdan din studierätt är. Om det är fråga om en tvådelad examen (kandidat + magister), ser du ditt kandidatprogram och huvudämne i vänstra spalten och möjliga övergångar till magisterprogram till höger. Om det är fråga om en magister- eller doktorsexamen ser du programmets information till vänster. Eventuella avlagda examina är markerade med symboler som förklaras under strukturen. En avlagd examen markeras med en krans i utbildningsstigen:

Låssymboler är inte nödvändigtvis korrekta, detta beror på ett tekniskt fel. Aktuell information om övergången till Sisu hittar du i Into.

Under Andra bekräftade val till studierätten ska finna dina möljiga biämnen. Information överförs inte ännu till Sisu från WebOodi.

Dina anmälningsuppgifter upprätthålls tills vidare i WebOodi. Information om anmälningarna överförs dock till Sisu en gång per dygn.

Dina prestationer arrangeras enligt följande: högst upp ser du genomförda helheter och prestationer som hör till dem, sedan ser du genomförda kurser och deras delar och längst ner ser du delprestationer.

OBS! Alla delprestationer syns inte ännu i Sisu.

I standardvyn syns dina godkända prestationer. Om du vill se underkända och föråldrade prestationer du byta vyn till ”Underkända och föråldrade prestationer”. Du kan arrangera prestationerna genom att klicka på kolumnernas rubriker, t.ex. på rubriken ”Prestationsdatum”.

Du kan skapa ansökningar och få beslut om dem. Alla ansökningar och anhållanden du gör i Sisu hittar du under fliken ”Ansökningar och anhållanden”.

OBS! Du kan göra ansökningar för planer som gjorts i fritt redigeringsläge och planer som kräver separat godkännande bara om ISP:n motsvarar din studierätt.

Du får också ett meddelande när beslut har fattats.

Sisu har en funktion i bruk som inte finns i WebOodi. Under Min profil ser du vilken grupp eller vilka grupper du hör till.

Grupperna används till exempel som antagningskriterier för anmälningar till undervisningen (målgrupper) samt för handledning (handledningsgrupper).

Under Betalningar kommer du finna studentkårens medlemsavgift och övriga medlemsavgifter om du har betalat dem tillsammans med studentkårens medlemsavgift. Avgiftsinformation överförs inte ännu från WebOodi till Sisu.

Personlig information består av fyra delar: Personlig information, Kontaktsuppgifter, Utlämnande av uppgifter och Spärrmarkering.

Under personlig information hittar du bland annat dina namn- och språkuppgifter. Allt information överförs inte ännu från WebOodi till Sisu. Villkor för utlämnande av uppgifter, hemliga information och spårrmarkering överförs för tillfället inte till Sisu.

Obs! Du kan inte ännu uppdatera ditt information i Sisu. Om ditt information måste uppdateras, gör det i WebOodi eller ta kontakt med studentservicen.

Fr.o.m. augusti 2021 kan du uppdatera ditt kontaktsuppgifter och villkor för utlämnande av uppgifter i Sisu. Om något annat bör uppdateras, ta kontakt med studentservicen.


  • No labels