Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[suomeksi] [in English]

Denna sidas innehållsförteckning


Varför laddas inte grafen på Sisus förstasida eller varför ser den ofullständig ut?

Grafen baserar sig på den studieplan du senast modifierat. Om du har börjat göra en ny studieplan men den förblivit tom hittar förstasidans graf ingen information att visa. Om du har flera studierätter visar grafen informationen från den plan du senast modifierat, inte samtliga studierätters information. Tills vidare är Oodi det huvudsakliga stället där informationen sparas, en del av informationen flyttas nödvändigtvis inte heller till Sisu vilket kan leda till att grafen ser ofullständig ut.

Hur görs användningen av Sisu möjlig för samtliga studerande?

Tyvärr förekommer det problem med Sisus tillgänglighet och systemet uppfyller inte kraven på nivå AA i Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1. Sisus tillgänglighetsutlåtande finns på Sisus förstasida (sisu.aalto.fi).

Tillgänglighetsproblemen försvårar exempelvis användningen av skärmläsarprogram. Sisu-universiteten tillsammans med systemleverantören strävar efter att kontinuerligt förbättra Sisus tillgänglighet. En del av åtgärderna kommer dock först 2023.

Vid Aalto förbereds tillgänglighetsstöd för studerande. I praktiken handlar det om en stödperson vid lärandetjänsterna som hjälper den studerande med användningen av Sisu eller gör åtgärder i Sisu å den studerandes vägnar. Dessutom uppdateras Sisus och Sisuanvisningarnas tillgänglighetsutlåtanden aktivt. Tillgänglighetsstödet kan användas av de studerande fram tills att Sisu tas i bruk.

Varför uppmanar Sisu mig att ansöka om tilläggstid fast jag ännu har kvar studietid enligt WebOodi? (våren 2021)

Informationsöverföringen mellan Oodi och Sisu är under våren 2021 inte ännu slutförd. Informationen i Oodi är den primära, så du kan kontrollera din studierätt i WebOodi. Du behöver inte nödvändigtvis ansöka om tilläggstid våren 2021 om din studierätt enligt Oodi inte upphör 31.7.2021, fastän Sisu uppmanar dig att ansöka om tilläggstid. Oodi har haft funktioner som lett till att studierätters längd inte kan baseras på fel i registret. I Sisu är studietiden korrekt. Ansökan om tilläggstid sker fortfarande i eAge om studierätten upphör enligt Oodi. Kontakta vid behov studerandeservicen (studerandeservice [at] into.aalto.fi).

Individuella studieplanen (ISP)

Hur kommer jag igång med att göra en studieplan i Sisu? Jag vet ingenting om Sisu!

När du börjar göra din studieplan i Sisu är en del av strukturen färdig men du behöver göra vissa val själv. På vissa ställen kan separat godkännande krävas, vilket kan tyckas konstigt. Ett bra sätt att ta sig an studieplanen är att lägga det egna programmets och huvudämnets innehåll som grund för planen och i samband med det bekanta sig med anvisningarna för att göra en studieplan. Du får även hjälp och stöd för att göra studieplanen och med valen i Sisu från ditt eget programs eller huvudämnes lärandetjänster

Flyttas studieplanen (ISP) automatiskt från WebOodi till Sisu?
Nej, den flyttas inte automatiskt. Du måste skapa en separat ISP i Sisu.
Varför är vissa delar av min studieplan markerade som raderade?

Samtliga examensstrukturer och studiehelheter modifierades under läsåret 2020–2021, så om det syns markeringar om att någonting har raderats ska du göra en ny studieplan. Om markeringen bara syns i en studiehelhet (till exempel biämnet) borde det räcka att du raderar helheten och lägger in den på nytt.

Varför påstår min studieplan att jag inte har en studierätt, fastän studierätten syns i WebOodi?

Information om studierätten kommer tills vidare från Oodi, där informationen ska vara korrekt för att den ska vara korrekt i Sisu och i studieplanen. I vissa fall är huvudämnet eller ett magisterprogram inte registrerat i Sisu eller så är informationen bristfällig. I sådana här fall kan du kontrollera studierätten via studerandeservicen (studerandeservice [at] aalto.fi). När markeringarna är granskade, ändrade eller korrigerade flyttas informationen till Sisu under följande natt. Registreringen görs i olika skeden av studierna vid olika program, så kontakta i första hand studerandeservicen.

I vissa fall förekommer det diskrepanser i informationsöverföringen mellan Sisu och Oodi, till exempel om du fastställt ett biämne i Sisu har studierätten fått en motstridig ändringshistoria och den fastställda studierätten syns inte. Om informationen är rätt i Oodi men fel i Sisu kan du kontakta Sisu-teamet direkt: sisu [at] aalto.fi

Kan jag kopiera studieplanen om jag har blivit ombedd att göra en ny studieplan?

Tyvärr inte. I sådana här situationer bör du göra en ny studieplan.

Varför markeras inte studier som genomförda i ISP:n i Sisu och varför kan jag inte lägga till genomförda prestationer i Sisus studieplan?

Av tekniska skäl har en del av prestationerna förts över till Sisu som personliga prestationer. Därför syns de inte i Sisu som genomförda och syns inte nödvändigtvis i ”Lägg till i planen” till vänster.

Du kan lägga till studier i studieplanen på följande sätt: gå till stället du vill lägga till dem i studieplanen och välj det fria redigeringsläget. I studievalshjälparen till höger hittar du då rubriken ”Lägg till utfört studieavsnitt”. Närmare anvisningar: Ansök om godkännande för delar av en studieplan.

Vad ska jag göra om det i min studieplan vid studiehelheten står ”kräver separat godkännande”.

Vissa helheter i din studieplan kan vara sådana att de alltid kräver separat godkännande. Närmare anvisningar: Ansök om godkännande för delar av en studieplan

Hur gör doktoranderna, de har inga valbara studier

Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.

Om man vill ta flera kurser/studiepoäng än de tänkta (120 sp för Master's), hur kan man välja kurserna utöver dessa? Sisu säger nu att det är mot reglerna.

Du kan ändra eller lägga till extra kurser till dina valbara studier i studieplanen. Om du lägger till flera kurser till dina valbara studier än det borde vara, kan studieplanens status säga "Val mot reglerna". Det hindrar ändå inte att du anmäler dig till kursen. Före utexamineringen måste du göra färdigt din studieplan.

Kan man välja magisterskurser som man också tänker inkludera i sin magistersexamen redan under tiden för kandidatskedet, och på något sätt flytta kursen till magistersskedet?

Du kan göra din individuella studieplan genast när du har fått studierätt till magisterprogrammet. I innehålls relaterade frågor, kontakta lärandetjänsterna i ditt utbildningsprogram. 

Varför kan jag inte lägga in avlagda kurser i min individuella studieplan?

I vissa fall finns den avlagda kursen i Sisu, men man kan inte själv lägga in den i sin studieplan. Kolla i Min Profil ifall du hittar kursen under Prestationer.

Under Studiestruktur, försök lägga till kursen genom det fria redigeringsläget. Detta kan du göra genom att välja rätt ställe i din studieplan och klicka på Fritt redigeringsläge. I sidomenyn hittar du sedan Lägg till utfört studieavsnitt, där den utförda kursen borde hittas.
Mer info om fria redigeringsläget hittas här.

Ifall det ännu uppstår problem, kontakta sisu@aalto.fi.

Kursanmälan

Behöver min studieplan vara godkänd innan jag kan anmäla mig till kurser?​

Nej, en godkänd studieplan är inte nödvändig för kursanmälan i Sisu.

Hur kan jag genomföra extra studier, om kurserna måste vara i min studieplan för att jag ska kunna anmäla mig till dem?​

Du kan ändra eller lägga till extra kurser till dina valbara studier i studieplanen. Om du lägger till flera kurser till dina valbara studier än det borde vara, kan studieplanens status säga "Val mot reglerna".

Det hindrar ändå inte att du anmäler dig till kursen. Före utexamineringen måste du göra färdigt din studieplan.

Hur kan jag se kursens schema och undervisningmoment?

Undervisningsmoment (som föreläsningar, övningar, tentamen) finns under kursinformationen i varje kurs.

 1. Öppna kursens kursinformation (till exempel genom att klicka på kurs koden i din studieplan eller Sök-sidorna)
 2. Öppna Prestationssätt fliken.
 3. Välj versionen från rullgardinsmenyn under namnet på kursen som du vill granska. (Till exempel 2021-2022.)
 4. Öppna den undervisning du vill granska under Undervisning rubriken. (Till exempel “ Närundervisning 15.9.2021-15.12.2021”)
 5. Välj Undervisningsgrupper och -tider –fliken, där du borde se en lista av kursens undervisningsmoment.

Du kan även se kursens undervisningsmoment i kalendervyn när du registrerar dig för kursen.

Jag är doktorand. Var i min studieplan kan jag lägga till extra studier? ​

Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.

Varför lottar Sisu ut vilka studerande som antas om studerande är på samma plats i prioriteringsordningen?

Sisu utvecklas i samarbete med de andra Sisu-universiteten och yrkeshögskolorna och under utvecklingsarbetet nåddes denna lösning. Det här motiveras bland annat genom anmälningsprocessens transparens och rättmätighet. Det här utgör en stor skillnad mot Oodi, där det var möjligt att anta studerande till kurserna i anmälningsordning, vilket inte är möjligt i Sisu.

Om jag anmäler mig till en kurs med begränsat antal platser, kommer jag kunna se min köplats till kursen i Sisu?​

Tyvärr inte, i Sisu kan du endast se en uppskattning  om du ryms med i kursen om anmälan skulle stänga just vid detta tillfälle

Får jag information om jag blivit antagen till kursen innan den börjar?

Om kursen inte har ett begränsat deltagarantal godkänns din anmälan automatiskt i Sisu, förutsatt att du uppfyller baskriterierna för anmälning. Om kursen har ett begränsat deltagarantal tar kursanmälan slut sju dagar innan kursen inleds, eftersom kursens lärare/administrativa personal behöver tid för att bekräfta kursens deltagare. Så här fungerade det även i Oodi. Kursdeltagarna bekräftas även för kurser med begränsat antal deltagare innan kursen inleds och den studerande ser i Sisu huruvida hen har blivit antagen till kursen.

Hur går valet av övningsgrupp till i samband med kursanmälan i Sisu?

Om kursen har flera övningsgrupper kan du i Sisu rangordna dem enligt följande: ”föredragen grupp”, ”passar mig” eller ”passar inte mig”. Sisu beaktar dina önskemål och strävar efter att placera dig i din föredragna övningsgrupp. Du placeras inte i en grupp som du meddelat att inte passar dig. Om du inte ryms i din föredragna grupp placerar Sisu dig i en grupp för vilken du valt ”passar inte mig”. När sökandes gruppval kalkyleras är föredragna grupper och passar mig-grupper likvärdiga, så om en studerande har markerat alla lämpliga grupper som föredragna grupper och en annan som passar mig-grupper får ingendera förtur när platserna kalkyleras. Anmälans eventuella prioriteringskriterier avgör vem som antas om alla inte ryms med.

Om kursen exempelvis innehåller obligatoriska föreläsningar och övningar och du ska välja en av tre övningsgrupper ska du få en plats både för föreläsningarna och i en av övningsgrupperna för att du ska bli antagen till kursen. Om endast en av övningsgrupperna passar dig och den gruppen är populär och du blir bakom andra baserat på prioriteringskriterierna, blir du inte antagen till kursen. Därför rekommenderas det att du väljer ”passar mig” om övningsgruppernas tidtabell passar dig.

Kan kursanmälningar arkiveras i Sisu lika som i WebOodi?​

Tyvärr inte, och det här påverkar vyn i MyCourses. Du kan ändå filtrera kursvyn i MyCourses

Är det möjligt att återkalla en kursanmälan i Sisu?

Ja, anmälan kan återkallas så länge som anmälningstiden pågår och undervisningen inte inletts. Vissa kurser kan ha en separat utsatt tid inom vilken anmälan kan återkallas. Detta är dock kursspecifikt. Om anmälan inte längre kan återkallas kan genomförandet av kursen avbrytas.

Kan man efteranmäla sig till kurser?

Efteranmälan kan vara möjlig till kurser med begränsat deltagarantal, om det har blivit kvar lediga platser. Detta är dock kursspecifikt.

Hur anmäler jag mig till en kurs som jag vill höja vitsordet för?

Om du anmäler dig till en kurs för att höja ditt vitsord lönar det sig att göra det via kurssökningen. Mer information på sidan Anmälan till studierna.

Jag kan inte anmäla mig till en kurs, fastän den hör till min studieplan

Om du tidigare byggt ihop en ISP och anmäler dig via den så erbjuder Sisu dig den gamla versionen av kursen. Byt till den nya versionen via kursbeskrivningen ifall du inte hittar undervisning. Du hittar vilken version du anmäler dig till under kursnamnet i kursbeskrivningen. Versionen kan bytas genom att klicka på pilen bredvid.

 1. I studieplanen, tryck på kursens kurskod.
 2. Under kursnamnet, tryck på pilen brevid "version: zzzz-yyyy".
 3. Välj från listan "2021-2022"
 4. I "bannern" som kommer fram högst uppe på sidan, tryck på "Byt till denna version"

Ibland blir bannern bakom en annan. Om du försöker byta version och en annan banner är öppen måste du först stänga den gamla för att kunna byta version på kursen.

Ifall du under ett tidigare läsår gjort din ISP och försöker anmäla dig till kurser genom sök funktionen, kommer det inte gå då kursen i din ISP är i fel version. Kursen finns i din ISP som en tidigare version och uppdateras inte automatiskt. I dessa fall ger Sisu dig meddelandet:
Du antogs inte till undervisningen eftersom förhandskraven inte uppfylls.
Förhandskrav som inte uppfylls:
Studieavsnittet hör till den primära studieplanen.

Problemet går att lösa så här:

 1. Uppdatera kursens version via kursbeskrivningen genom att följa instruktionerna ovan.
 2. Avanmäl dig från kursen genom Studiekalender-fliken
 3. Anmäl dig igen via din ISP till den uppdaterade versionen
Hur kan jag planera kurstidtabeller i Sisu?

Det går att lägga till exempelvis tiderna för föreläsningar eller övningsgruppernas möten i din egen kalender och se hur de passar ihop med andra kurser. På det här viset kan du kontrollera vilka övningsgrupper/föreläsningar som passar in i din egen tidtabell.

Prestationer

Varför syns inte mina genomförda studiehelheter i Sisu.

Studieprestationerna i Sisu är kompletta för de som utexamineras senast 24.5.2021. För att stöda Sisus funktioner har eventuella studiehelheter med genomförd status ändrats till att de ska sammanställas. Prestationerna ska placeras i studieplanen i Sisu. Studiehelheterna sammanställs i Sisu inför ansökan om utexaminering.

Hur får jag ett studieprestationsutdrag i Sisu?

Studieprestationsutdrag har fåtts i Sisu fram från och med 9.8.2021. Mer information: Studieprestationsutdrag och studieintyg.


Utexaminering

Hur syns extra kurser man gått när man utexamineras? Tex när man blir kandidat, kan man välja om de ska synas med i kandidatexamen eller om man sparar dem till magisterexamen?

I examensbetyget syns bara de kurser som du har lagt in i studieplanen. I innehålls relaterade frågor, kontakta lärandetjänsterna i ditt utbildningsprogram. 

Kan jag ansöka om utexaminering i Sisu trots att det ännu fattas någon prestation?

Du kan ansöka om utexaminering i Sisu trots att det ännu fattas någon prestation. Till exempel lärdomsprov, diplomarbete, mognadsprov eller motsvarande. Se närmare anvisningar på sidan Ansök om utexaminering. Kontrollera även ditt programs Into-sidor för utexaminering.

Jag ansökte om utexaminering sommaren 2021, men utexamineringen har inte ännu registrerats i Sisu och FPA behöver denna information. Vad gör jag nu?

Behandlingen av ansökningar om utexaminering som gjorts sommaren 2021 dröjer på grund av att studieregistersystemet har bytts ut. Ansökningarna behandlas så snart som möjligt. Om FPA har begärt information om din utexaminering kan du begära tilläggstid för handläggningen av ditt ärende. Förklara för FPA att fördröjningen inte beror på dig utan på att studieregistersystemet vid Aalto-universitetet har bytts ut.

Var hittar jag information om betygens utdelningsdagar och tidsfrister

Du hittar mer information om betygens utdelningsdagar och tidsfrister på programmens egna sidor för utexaminering. Välj Utexaminering under ditt eget program här: https://into.aalto.fi/display/sv/Startsida.

Varierar ansökan om utexaminering enligt examensnivå (grundexamen, forskarexamen)?

Ansökan om utexaminering i Sisu är ur ett tekniskt perspektiv den samma  och fungerar på samma sätt oberoende av vilket program du utexamineras från eller vilken examensnivå det är fråga om. De enda skillnaderna är huruvida kandidatresponsen eller delen om alumnverksamhet syns för de som utexamineras.
 • No labels