Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Observera! I enlighet med tidtabellen för övergången till Sisu är planen att studerande ska anmäla sig till undervisningen i Sisu från och med 9.8.2021. Tills dess sker anmälan i WebOodi.

OBS! Bilder läggs till i anvisningarna senast när anmälan i Sisu tas i bruk.
Snabbanvisningar för anmälan

 1. Logga in i Sisu med ditt Aalto-användarkonto.
 2. Öppna fliken Studiestruktur och skapa en grund för din studieplan i Sisu. Du behöver inte göra planen klar i det här skedet om du får vägledning om studiernas innehåll först senare. Det du måste göra är att placera de studieavsnitt som du tänker anmäla dig till i din primära studieplan. Så försäkrar du att prestationerna registreras korrekt. Du kan hoppa över det här steget om du redan har gjort en studieplan i Sisu.
 3. Om du redan under ett tidigare läsår har skapat en studieplan i Sisu och använder den för att anmäla dig till studierna, erbjuder Sisu dig äldre versioner av studieavsnitten. Ta i bruk den nyaste versionen av studieavsnittet via kursinformationen om du inte ser någon undervisning i avsnittet. Om din studieplan baserar sig på det pågående läsårets examensstruktur kan du hoppa över det här steget.
 4. Gå till sidan Studiekalender. Välj fliken Undervisningen ej vald och sedan prestationssätt (undervisning eller tentamen) för de studieavsnitt du tänker anmäla dig till. Välj också undervisningsmomenten du tänker delta i.
 5. Gå till fliken Anmälan och undervisning och anmäl dig till undervisningen.
 6. När du har anmält dig ser du huruvida du kan bli antagen till undervisningen. Ladda sidan på nytt vid behov. Om kursen inte har ett begränsat deltagarantal och du uppfyller grundkraven för anmälan antas du automatiskt.
 7. Kontrollera efter att anmälningstiden har gått ut om du har antagits till undervisningen.
 8. Om du har anmält dig via sökfunktionen ska du komma ihåg att lägga till studieavsnittet i din primära studieplan och välja prestationssätt. Det är nödvändigt för att anmälan ska lyckas och prestationen ska registreras korrekt.

Studiekalender och anmälan till undervisningen


Anmälningsrelaterade begrepp som används i Sisu:

Studieavsnitt = kurs.

Undervisningsmoment = olika delar av kursen, till exempel föreläsningar, övningar och tentamen. Omtentamina är också separata undervisningsmoment i Sisu.


Undervisning = ett allmänt begrepp för alla kurser med undervisningsmoment du kan anmäla dig till.


Prestationssätt = sättet du genomför en kurs på. Prestationssättet kan till exempel vara att delta i undervisningen eller skriva en tentamen.


Studiekalender = en flik i Sisu där du kan planera dina studier och anmäla dig till undervisningen.


Studieplan = individuell studieplan (ISP).


Grundkrav för anmälan = krav som du måste uppfylla för att kunna anmäla dig till undervisningen.


Antagningskriterier = kriterier som används för att prioritera vilka studerande som antas till undervisningen.


Anmälan med direkt bekräftelse = anmälningssätt där de anmälda direkt antas till undervisningen om de uppfyller grundkraven för anmälan. Vid Aalto används anmälan med direkt bekräftelse för undervisning som inte har ett begränsat deltagarantal, som pågår en hel termin eller ett helt läsår och som man kan anmäla sig till under hela terminen/läsåret.


Normal anmälan = anmälningssätt där du får veta om du har antagits till undervisningen först när anmälningstiden har gått ut. Vid Aalto används normal anmälan för undervisning med begränsat deltagarantal samt för omtentamina. Till omtentamina antas i regel alla som behöver skriva om en tentamen och uppfyller grundkraven för anmälan.


Kursinformation = beskrivning av ett studieavsnitt i Sisu (motsvarar WebOodis kursbeskrivningar). I kursinformationen hittar du information om studieavsnittet och hur det kan genomföras.


Examensstruktur = den grundläggande strukturen för din studieplan i Sisu, motsvarar examensstrukturen i ditt utbildningsprogram.


Undervisningsgrupp = ett undervisningsmoment kan ha flera undervisningsgrupper, t.ex. föreläsnings- eller övningsgrupper. Grupperna är ofta numrerade.

Grundkrav för anmälan

Vid Aalto är grundkraven för anmälan åtminstone följande:

 1. Du ska ha en giltig studierätt vid Aalto.
 2. Du ska ha anmält dig som närvarande.
 3. Du ska ha lagt till studieavsnittet du vill anmäla dig till i din primära studieplan.

Undervisning kan även ha andra grundkrav för anmälan. Du hittar kraven under Kursinformation. Öppna fliken Prestationssätt, välj undervisningen och förflytta dig till fliken Anmälan. Kraven finns under rubriken Obligatoriska krav.

Skapa en primär studieplan före anmälan

I Sisu måste du skapa en primär studieplan för att kunna använda studiekalendern och anmäla dig till undervisningen. Börja med att öppna sidan Studiestruktur. Öppna fliken Mina utbildningar, välj den utbildning som du har studierätt för och klicka på Skapa en plan. Om det här är din första studieplan gör Sisu automatiskt den till en primär studieplan. Om du har flera studieplaner för samma utbildning i Sisu kan du göra planen primär via trepunktsmenyn till höger.

Närmare anvisningar för hur du skapar en studieplan hittar du på sidan Att skapa en studieplan (ISP).

Lägg till studier i studiekalendern via studieplanen (rekommenderas)

Det mest logiska sättet att lägga till studier i Sisu är att först placera studieavsnitten i din primära studieplan via fliken Studiestruktur. Sedan kan du schemalägga studierna via fliken Tidslinje, och till slut ska du förflytta dig till fliken Studiekalender där du kan välja undervisningen och anmäla dig till den.

Att schemalägga studierna är inte nödvändigt för anmälan, men det gör din vy i studiekalendern tydligare. Närmare anvisningar för schemaläggningen hittar du på sidan Tidslinje.

Fliken Studiekalender har en sidomeny till höger, och i den hittar du följande flikar: Undervisningen ej vald, Anmälan och undervisning samt Avslutade och avbrutna.

Fliken Undervisningen ej vald innehåller studieavsnitt som du har placerat i din studieplan men inte i studiekalendern. Studieavsnitten listas periodvis enligt din schemaläggning i fliken Tidslinje. Om du inte har schemalagt studierna visas de inte periodvis, utan som en enda lista.

Under Anmälan och undervisning ser du all undervisning som du redan har placerat i kalendern och antingen har anmält dig till eller ännu måste anmäla dig till.

Under Avslutade och avbrutna ser du undervisning som är avslutad eller som du har avbrutit.

Om studieavsnittet har kommande undervisning hittar du knappen Fortsätt till val bredvid studieavsnittet i fliken Undervisning ej vald.

Klicka på knappen för att öppna studieavsnittets Prestationssätt. Om det finns flera sätt att genomföra kursen kan du välja vilket du föredrar. Välj prestationssätt genom att klicka på sättet du föredrar och sedan Välj detta sätt.

När du har valt prestationssätt kan du välja undervisningen genom att klicka på knappen Välj bredvid undervisningens namn och tidpunkt. Obs! Välj-knappen överför bara undervisningen till din studiekalender, du är inte ännu anmäld!

Undervisningen du har valt flyttas till fliken Anmälan och undervisning i studiekalenderns sidomeny, och anmälan och val av undervisningsgrupp sker där. Anvisningar hittar du under rubriken Anmälan.

Lägg till undervisning i studiekalendern direkt från studieplanen

I fliken Anmälan och undervisning i studiekalendern ser du alla studieavsnitt vars undervisning du har valt via kursinformationen. Du kan också förflytta dig till kursinformationen direkt från din studieplan genom att klicka på studieavsnittets kod.

Öppna fliken Prestationssätt i kursinformationen, och välj hur du vill genomföra kursen. Välj prestationssätt genom att klicka på sättet du föredrar och sedan Välj detta sätt.

När du har valt prestationssätt kan du välja undervisningen genom att klicka på knappen Välj bredvid undervisningens namn och tidpunkt. Obs! Välj-knappen överför bara undervisningen till din studiekalender, du är inte ännu anmäld!

När du har valt undervisningen uppmanar Sisu dig att anmäla dig genom följande meddelande högst upp på sidan: Undervisning xx vald. Fortsätt till anmälningen. Klicka på Fortsätt till anmälningen för att förflyttas till fliken Anmälan och undervisning i studiekalendern. Där kan du anmäla dig till undervisningen och välja undervisningsgrupp.


Anmäl dig via sökfunktionen och lägg till studierna i studieplanen (rekommenderas inte)

Du kan också anmäla dig till studierna via Sisus sökfunktion, men detta rekommenderas inte. Om du anmäler dig direkt via sökfunktionen syns studieavsnittet inte i din studieplan och du väljer inte heller prestationssätt, vilket kan leda till att prestationen registreras som en delprestation.

I fliken Sök kan du välja studierna via deras kursinformation på samma sätt som via studiekalendern. Sedan måste du ännu anmäla dig via fliken Anmälan och undervisning i studiekalendern och lägga till studierna i din studieplan via fliken Studiestruktur.

Om du anmäler dig via sökfunktionen är det viktigt att observera att Sisu först hänvisar dig till anmälningen och först sedan till att lägga till studieavsnittet i din studieplan. Om du har lagt till studieavsnittet i din studieplan innan du anmäler dig visas inte meddelandet om anmälning högst upp på sidan. Öppna i sådana fall fliken Studiekalender och försäkra dig om att du är anmäld.

När du anmäler dig via sökfunktionen förflyttas undervisningen till panelen Lägg till i planen som du hittar till vänster i fliken Studiestruktur. Därifrån kan du placera undervisningen i din studieplan och välja prestationssätt. För att kunna välja prestationssätt och få prestationen registrerad korrekt och vid rätt tidpunkt måste du placera studieavsnittet i din primära studieplan.

Börja med att öppna panelen Lägg till i planen till vänster i fliken Studiestruktur. När du anmäler dig via sökfunktionen uppmanar Sisu dig också att placera studieavsnittet i din studieplan. Du ser då ett blått meddelande högst upp på sidan där det står Lägg till studieavsnittet i din planen, välj prestationssätt och vid behov annan undervisning. Klicka på länken i meddelandet för att förflytta dig till din studieplan och placera in studieavsnittet.

Välj undervisningen i panelen Lägg till i planen under rubriken Anmälningar, och klicka på den blå pilen. Observera att det att undervisningen finns under rubriken Anmälningar inte nödvändigtvis betyder att du är anmäld, så kom ihåg att kontrollera din anmälan i studiekalendern! När du klickar på den blå pilen får du välja var i studieplanens struktur du vill placera studieavsnittet. Om studieavsnittet inte hör till din examensstruktur kan du placera det bara under valfria studier. Om du vill placera studieavsnittet i en helhet som det inte tillhör och som inte tillåter valfria studier, kan du lägga till avsnittet via fritt redigeringsläge och sedan ansöka om godkännande för undantaget (länk till anvisningar).

När du har placerat studieavsnittet ska du bekräfta ditt val i sidomenyn till höger.

Samtidigt uppmanar Sisu dig även att välja prestationssätt. För att prestationen ska registreras automatiskt måste du välja prestationssättet så att det motsvarar undervisningen du har anmält dig till. Sisu kontrollerar inte vilket prestationssätt du väljer, så du måste kontrollera detta själv.

Anmälan

När du har valt undervisning kan du anmäla dig till den. Öppna sidomenyn till höger och välj Anmälan och undervisning. Klicka sedan på studieavsnittet vars undervisning du vill anmäla dig till. Du kan filtrera vyn enligt anmälningsstatus.

Val av undervisningsgrupp och slutförande av anmälan

Klicka på pilen till höger om studieavsnittet för information om studieavsnittets undervisningsgrupper och schema.

Om alla undervisningsgrupper är obligatoriska visar Sisu dem automatiskt i studiekalendern och du behöver inte välja dem när du anmäler dig.

Om det finns flera undervisningsgrupper och alla inte är obligatoriska ska du för varje grupp meddela om den passar dig eller inte innan du anmäler dig. Du kan kontrollera de olika gruppernas schema genom att klicka aktivera Visa i kalendern-knappen bredvid gruppen.  Det hjälper dig se om gruppens schema överlappar med annan undervisning i din kalender eller med dina egna anteckningar. Alla undervisningsgrupper som du har antagits till syns automatiskt i kalendern.

När du anmäler dig till undervisningsgrupper som inte alla är obligatoriska ska du välja ett av följande alternativ för varje grupp: föredragen grupp, passar mig eller passar inte mig. Du ser i menyn hur många undervisningsgrupper du ska välja. Du ser också hur många studerande som redan har antagits till undervisningsgruppen och hur många platser det finns i varje grupp.

Markera de grupper du helst vill delta i med föredragen grupp, och grupper som också passar din tidtabell med passar mig. Om det inte har någon betydelse för dig i vilken grupp du placeras kan du markera alla med passar mig. Sisu eftersträvar att placera dig i sådana undervisningsgrupper som du har valt som föredragna grupper, men om det inte är möjligt placeras du i en grupp som du har meddelat att passar dig. När sökande jämförs med varandra är föredragna grupper och passar mig-grupper likvärdiga, så om en studerande har markerat alla lämpliga grupper som föredragna grupper och en annan som passar mig-grupper får ingendera förtur när platserna kalkyleras.

Om antalet grupper du ska välja inte är ett fast antal, utan t.ex. 1–3, ska du alltid välja en föredragen grupp, eftersom det påverkar hur många grupper du högst kan placeras i. Om du till exempel väljer att delta i tre undervisningsgrupper ska du välja tre grupper som föredragen grupp.

Markera de undervisningsgrupper som inte passar dig med passar inte mig. Sisu placerar dig inte i dessa grupper. Om du har markerat en grupp med passar inte mig och du inte ryms med i grupperna som du markerat som föredragna grupper eller passar mig-grupper, kan du inte bli antagen till undervisningen. Använd alltså detta alternativ endast om undervisningsgruppen absolut inte passar din tidtabell.

När du har valt undervisningsgrupper kan du klicka på knappen Anmäl dig längst ned i menyn. Om du har flera studierätter ska du välja med vilken studierätt du anmäler dig när du bekräftar din anmälan. Det påverkar de grundläggande kraven för anmälan och antagningskriterierna. Du ser antagningskriterierna i kursinformationen, som du hittar i nedre kanten av menyn (läs mer under rubriken Antagningskriterier).

Om du blir ombedd om tilläggsinformation i samband med anmälningen måste du svara på frågorna innan du kan bekräfta din anmälan. Svaret kan vara högst 8 000 tecken långt.

Klicka på Bekräfta för att bekräfta din anmälan.

När du har bekräftat din anmälan ser du ett meddelande om att anmälan mottagits i övre kanten av studiekalendern. En mottagen anmälan innebär inte ännu att du har antagits till undervisningen eller är behörig för det. Efter att anmälan mottagits kontrollerar Sisu antagningskriterierna och de grundläggande kraven för anmälan och beräknar om det finns plats i undervisningsgrupperna i enlighet med hur du har prioriterat dem.

Beräkningen sker inom ungefär en minut efter att du har anmält dig. Tills beräkningen är klar ser du ett frågetecken bredvid undervisningen och texten Anmälningsläget har inte ännu beräknats. När sidan uppdateras ser du om du uppfyller grundkraven och om du enligt den preliminära beräkningen skulle bli antagen till undervisningen.

Anmälningssätt

Om du kontrollerar en anmälan i studiekalendern och undervisningen har normal anmälan, ser du endast en bedömning om huruvida du skulle antas till undervisningen om anmälningstiden gick ut nu. Om en studerande som har förtur till exempel på grund av antagningskriterierna senare anmäler sig, kan situationen förändras. Du får veta det slutliga resultatet först när anmälningstiden har gått ut. Kontrollera alltså resultatet av din anmälan i studiekalendern efter att anmälningstiden har gått ut.

Vid normal anmälan är det med andra ord inte hur snabbt du anmäler dig som avgör om du antas till undervisningen. Alla anmälda rangordnas enligt antagningskriterierna, och om flera studerande uppfyller samma kriterier men inte alla ryms med lottar Sisu i sista hand vilka vem som antas.

Vid Aalto används normal anmälan för undervisning med begränsat deltagarantal. Normal anmälan används också för omtentamina, men utgångspunkten är att alla som behöver skriva tentamen och uppfyller de grundläggande kriterierna ryms med.

Om undervisningen har anmälan med direkt bekräftelse godkänns din anmälan genast när du anmäler dig, förutsatt att du uppfyller grundkraven. Vid Aalto används anmälan med direkt bekräftelse för undervisning som inte har ett begränsat deltagarantal, som pågår en hel termin eller ett helt läsår och som man kan anmäla sig till under hela terminen/läsåret.

Undervisning med normal anmälan kan även ha efteranmälan om den egentliga anmälningstiden har gått ut men det ännu finns lediga platser.Efteranmälan fungerar på samma sätt som anmälan med direkt bekräftelse, så du antas genast till undervisningen om du uppfyller grundkraven.

En närmare beskrivning av hur du tolkar anmälningarnas status i studiekalendern finns under rubriken Anmälans status i kalendern (länk).

Uppdatera anmälan

Om anmälningstiden ännu pågår kan du redigera dina val av undervisningsgrupp och dina svar på tilläggsfrågorna genom att klicka på knappen Uppdatera anmälan. Om du vill ändra din prioritering av undervisningsgrupperna medan anmälningstiden pågår ska du först göra ändringarna och sedan klicka på Uppdatera anmälan.

Om studiemomentet har anmälan med direkt bekräftelse och du vill ändra dina val av undervisningsgrupp medan anmälningstiden pågår, kan du göra det genom att återkalla din anmälan och anmäla dig på nytt.

Anmälans status i kalendern

Om du har valt att ett undervisningsmoment ska visas i din studiekalender men inte ännu har anmält dig till undervisningen, ser du en anmärkning om att anmälan fattas i kalendern. Anmärkningen visas också för avslutad undervisning, så det lönar sig att ta bort dessa ur kalendern. Du ser även anmärkningen vid sådan undervisning vars anmälningstid inte har börjat.

Om undervisningen har normal anmälan och begränsat deltagarantal ser du en uppskattning om huruvida du kommer att bli antagen medan anmälningstiden pågår. Anmälans status uppdateras automatiskt en gång i dygnet. Du ser uppskattningen ända tills den egentliga antagningen har skett. Situationen lever under anmälningstiden allteftersom andra studerande anmäler sig, ändrar sina gruppval och återkallar sina anmälningar.

Status som kan synas i studiekalendern när undervisningen har normal anmälan:

Anmälans status i studiekalendern

Mer information

Du har anmält dig. Anmälningarna har inte bekräftats + Om anmälningen stängdes nu, skulle du bli vald till kursen. 

Anmälningstiden pågår fortfarande, så anmälningarna är inte bekräftade.  Enligt den aktuella uppskattningen skulle du antas till undervisningen.

Du har anmält dig. Anmälningarna har inte bekräftats. Om anmälningen stängdes nu, skulle du inte bli vald till kursen. 

Anmälningstiden pågår fortfarande, så anmälningarna är inte bekräftade.  Enligt den aktuella uppskattningen skulle du inte antas till undervisningen.

Du har anmält dig. Anmälningarna har inte bekräftats. Förhandskrav uppfylls inte och du kan inte antas till undervisningen. Förhandskrav som inte uppfylls: xxxx

Anmälningstiden pågår fortfarande, men du uppfyller inte alla krav för anmälan. Du har möjlighet att reagera på detta om kraven är sådana som du själv kan påverka (om kravet t.ex. är att du inte är anmäld närvarande kan du anmäla dig närvarande).

Anmälningen har stängts. Du blev inte vald till undervisningen eftersom förhandskraven inte uppfylls. Förhandskrav som inte uppfylls:

Anmälningarna har bekräftats och du uppfyller inte förhandskraven.

Anmälningen har stängts. Du har inte antagits till undervisningen.

Anmälningarna har bekräftats och du rymdes inte med i undervisningsgrupperna du valde.

Du har blivit antagen till undervisningen. Undervisningen pågår.

Anmälningarna har bekräftats, du har blivit antagen till undervisningen och undervisningen pågår.

Anmälan godkänd.

Anmälningarna har bekräftats, du har blivit antagen till undervisningen och undervisningen är avslutad.

Vid anmälan med direkt bekräftelse och vid efteranmälan antas du till undervisningen genast om du uppfyller kraven och det finns plats i undervisningsgruppen.

Status som kan synas i studiekalendern när undervisningen har anmälan med direkt bekräftelse eller efteranmälan:

Anmälans status i studiekalendern

Mer information

Du är redan anmäld + ett frågetecken och texten ”Anmälningsläget har inte ännu beräknats”.

Uppdatera sidan för att beräkna läget, detta tar några sekunder.

Krav saknas

Om du inte uppfyller kraven meddelar systemet att krav saknas. Du kan anmäla dig på nytt om detta ändras (t.ex. efter att du har anmält dig närvarande).

Anmälan godkänd

Du ser detta meddelande om undervisningen inte ännu har börjat. Du kan återkalla en anmälan med direkt bekräftelse om anmälningstiden ännu pågår eller om undervisningen inte ännu har börjat.

Du har blivit antagen till undervisningen. Undervisningen pågår. 

Om det är fråga om en efteranmälan kan du återkalla din anmälan ifall tilläggstiden för återkallande ännu pågår. Du kan inte återkalla en anmälan med direkt bekräftelse efter att undervisningen börjat, utan du måste då avbryta prestationen.

Anmälningstiden har gått ut. Du blev inte antagen till undervisningen.

Du kan ta bort undervisningen ur din kalender.

När de anmälda har fastställts ser du ett grönt bocktecken vid gruppen som du blivit antagen till.

Återkalla anmälan och avbryt prestation

Du kan återkalla din anmälan så länge som anmälningstiden pågår. När du har återkallat din anmälan kan du ta bort undervisningen ur din kalender. När anmälningstiden har gått ut kan du inte längre återkalla din anmälan om undervisningen inte har utsatt en tilläggstid för återkallande. I sådana fall kan du endast avbryta prestationen. Observera: om du avbryter prestationen kan du inte anmäla dig på nytt själv, utan du måste kontakta läraren.

Om undervisningen har normal anmälan kan du avbryta prestationen om du har antagits till undervisningen, undervisningen har börjat och den eventuella tilläggstiden för återkallande har gått ut. Om undervisningen har anmälan med direkt bekräftelse kan du avbryta prestationen när undervisningen har börjat.

Avbryt prestationen genom att klicka på knappen Avbryt prestation längst ner i anmälningsrutan. I fönstret som öppnas ser du en anmärkning om att du inte längre själv kan anmäla dig till undervisning som du avbrutit. När du har bekräftat att du vill avbryta prestationen flyttas undervisningen till fliken Avslutade och avbrutna och du kan ta bort den ur studiekalendern. Undervisningstiderna försvinner automatiskt ur kalendern när du avbryter prestationen. När du avbryter prestationen får du också statusen Inactive i undervisningens MyCourses-arbetsrum.

Anmälan och tillgång till undervisningens MyCourses-sida

Du får tillgång till undervisningens MyCourses-arbetsrum när din anmälan har bekräftats i Sisu. Om det är fråga om en tentamen kommer du in i arbetsrummet genast när du har anmält dig, så länge som du fyller baskriterierna.

Kontrollera antagningskriterierna för anmälan

Du kan kontrollera antagningskriterierna för anmälan i studieavsnittets Kursinformation. Om det finns kriterier beskrivs de i fliken Beskrivning, under rubriken Beskrivning och kompetensmål, i rutan Tilläggsinformation. Kontrollera i första hand kriterierna i denna ruta.

Antagningskriterierna kan också anges i fliken Prestationssätt (Undervisning > undervisningen du är intresserad av > Anmälan > Antagningskriterier), men kriterier kan saknas här. Kontrollera alltid i första hand kriterierna i fliken Beskrivning.

Kontrollera dina anmälningar

Du kan kontrollera alla dina anmälningar under fliken Anmälningar

Gör en anteckning i studiekalendern

Du kan göra egna anteckningar i kalendern, och en anteckning kan även upprepas.  Gör egna anteckningar genom att klicka på knappen Lägg till egen anteckning.  När du har sparat anteckningen syns den (och eventuella upprepningar av den) i din kalender.

Dela kalendern till en extern kalenderapplikation

Egna kalenderanteckningar och undervisningsmoment kan synkroniseras med Office 365-webbkalendern. Kalendern uppdateras enligt Office 365:s principer.

Du kan överföra anteckningarna i studiekalendern till en annan kalender via knappen Överför till annan kalender i övre högra hörnet. Knappen öppnar följande fönster:

(bild)

 • No labels