Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [Suomeksi]


Ansökan om tilläggstid steg för steg

 1. Du får ett meddelande på Sisus förstasida om att din studierätt kommer att upphöra i slutet av den pågående terminen.
 2. Ansök om tilläggstid om du inte hinner utexamineras.
 3. Uppdatera din primära studieplan eller skapa en sådan.
 4. Schemalägg de kvarvarande studierna genom att placera dem på tidslinjen i Sisu. 
 5. Fyll i ansökan om tilläggstid och lämna in den.
 6. Du kan återkalla din ansökan om du vill uppdatera din studieplan ytterligare. 
 7. Lämna in eventuella övriga bilagor i enlighet med anvisningarna. Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”[Din högskola: ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI], [ditt namn], bilaga till ansökan om tilläggstid”
 8. Du får beslutet i Sisu.

När kan jag inte ansöka om tilläggstid i Sisu, och när kan jag inte ansöka om tilläggstid över huvud taget?  

Du kan inte ansöka om tilläggstid i Sisu i följande fall: 

 • Ditt Aalto-användarkonto är inte i kraft och du kan inte längre logga in i Sisu. Ansök i stället om tilläggstid i eAge (kontakta lärandetjänsterna inom ditt eget program). 
 • Din studietid har redan gått ut OCH din utbildningsstig är personligt anpassad. Du kan inte ansöka om tilläggstid i Sisu. Ansök i stället om tilläggstid i eAge (kontakta lärandetjänsterna inom ditt eget program).
  • Gör en studieplan i Sisu, även om Sisu anger att den bryter mot reglerna. Studieplanen används i behandlingen av ansökan.
  • I Min Profil, ser du för studierätt om utbildningsstig är personlig:

Du kan inte ansöka om tilläggstid över huvud taget i följande fall:

 • Din studierätt har annullerats, du har avstått från studierätten eller du har utexaminerats. 
 • Du håller på att flytta till en annan läroanstalt. 

1 När din studierätt snart upphör

Om din studierätt kommer att upphöra i slutet av den pågående terminen ser du ett meddelande om saken och en länk till ansökan om tilläggstid på Sisus förstasida. Du uppmanas således att ansöka om tilläggstid och att    

 • skapa en individuell studieplan 
 • placera dina studier på tidslinjen.

Eventuella övriga dokument i anknytning till ansökan om tilläggstid lämnas inte in via Sisu, utan för detta används andra kanaler. 

 • OBS! Du kan inte ansöka om tilläggstid om din examen har statusen Delarna är utförda. Om du har slutfört alla studier inom examen kan du ansöka om utexaminering. 


Du kan inte ansöka om tilläggstid i Sisu i följande fall:

 • Ditt Aalto-användarkonto är inte längre i kraft. Ansökan om tilläggstid och studieplanen kan inte göras i Sisu. 
 • Din studietid har redan gått ut och din utbildningsstig är personligt anpassad i Sisu. Ansökan om tilläggstid kan inte göras i Sisu. 

2 Ansökan om tilläggstid medan studierätten ännu är i kraft

Om din studietid kommer att gå ut under den pågående terminen ser du följande inforuta på Sisus förstasida: Ansök om förlängd studietid om du inte hinner slutföra din examen inom den utsatta studietiden. Kom ihåg att reservera tid för utexamineringsprocessen.

OBS!  Om du utexamineras i juli eller december behöver du inte ansöka om förlängning även om din studierätt går ut 31.7 eller 31.12.

 • Du ansöker om tilläggstid enligt studierätt, så om du har studierätt för både en lägre och en högre högskoleexamen gäller din ansökan för båda, om du inte redan har avlagt den lägre.
 • Om du har flera studierätter som håller på att gå ut visas en separat inforuta för varje studierätt.
 • Du kommer till ansökningsblanketten för tilläggstid genom att klicka på länken Ansök om tilläggstid.


Ansökan om tilläggstid när studierätten redan har gått ut

Om din studierätt (studietid) redan har gått ut ser du inte längre en inforuta på Sisus förstasida, men du kan fortfarande ansöka om tilläggstid. Du hittar blanketten via Min profil. 

 • Ditt Aalto-användarkonto måste fortfarande vara i kraft för att du ska kunna logga in och ansöka om tilläggstid i Sisu (se bild nedan).

Återställande av studierätten och begränsad studietid

Om du har förlorat din studierätt till följd av att din studietid har gått ut (och du inte har ansökt om eller blivit beviljad tilläggstid) behöver du inte ansöka om återställande av studierätten och inte heller betala någon återinskrivningsavgift. I detta fall ska du endast ansöka om tilläggstid för att avlägga examen.

Om du ursprungligen har förlorat din studierätt till följd av att du har försummat läsårsanmälan och din studietid har gått ut efter det (observera att de terminer för vilka anmälan saknas räknas in i studietiden) ska du ansöka om tilläggstid. Du behöver inte ansöka separat om att återställa din studierätt, utan återställandet av studierätten övervägs tillsammans med beviljandet av tilläggstid. Om du blir beviljad tilläggstid återställs också din studierätt och du ska betala återinskrivningsavgiften.  

Studietiden förbrukas om du försummar läsårsanmälan

Observera att din studietid förbrukas om du försummar läsårsavgiften. Du kan vara frånvaroanmäld ett visst antal terminer utan att det påverkar den tid som du har till ditt förfogande för att avlägga examen. Det tillåtna antalet frånvaroterminer bestäms utgående från orsaken till frånvaron och när din studierätt har börjat. Se mer information om hur studietiden fastställs.

Så ansöker du 

För att kunna ansöka om tilläggstid ska du ha en studieplan och placera de kvarvarande studierna på tidslinjen i Sisu. Du kan inte ansöka om tilläggstid innan du har gjort dessa steg. 

3 Studieplan

För att ansöka om tilläggstid behöver du inte skapa en ny studieplan, utan du kan uppdatera din befintliga studieplan. Din studieplan ska ha statusen ”Val gjorda”. 

 • Om så inte är fallet, uppmanar Sisu dig att först uppdatera planen. 
 • När planen har statusen ”Val gjorda” kan du återvända till din ansökan om tilläggstid via inforutan på förstasidan.
  • Du kan ansöka om tilläggstid även om en helhet i studiestrukturen kräver ett separat godkännande. Ansök dock om separat godkännande för de helheter som krävs på samma gång som du ansöker om tilläggstid. 

Om din studieplan innehåller ett studieutkast eller flera, måste de följa planens regler: ett studieutkast kan inkluderas i en studiehelhet vars regler tillåter det, eller så måste helheten ha villkorligt godkännande.

 • Ansök vid behov om godkännande via fritt redigeringsläge.

Närmare anvisningar för hur du skapar en studieplan.

4 Schemalägg dina studier 

Om du inte har schemalagt dina studier uppmanar Sisu dig att placera dina studieavsnitt på tidslinjen. 


 • Ogenomförda studieavsnitt ska placeras på tidslinjen för den pågående perioden eller för kommande terminer.
  • Exempel: om du ansöker om tilläggstid i december under period II kan du inte placera in studier i period 1 under samma höst. 
 • Om du har studierätt för både lägre och högre högskoleexamen (kandidat + magister) och inte ännu har avlagt någondera av dem ska du placera in studieavsnitt för båda examina på tidslinjen.
  • Du kan schemalägga dina studier för mer än fyra terminer eller två läsår, även om detta är den maximala längden på den tilläggstid du kan ansöka om. 
 • Studieutkast ska också placeras på tidslinjen.


Se närmare anvisningar för hur du placerar studieavsnitt på tidslinjen


5 Ansökan om tilläggstid

När du har färdigställt din studieplan och placerat dina studier på tidslinjen kan du fylla i ansökan om tilläggstid.

Högst upp i ansökan ser du information om din studierätt, närvaro- och frånvaroterminer, lagstadgad frånvaro, terminer utan läsårsanmälan, avlagda studiepoäng och studiepoäng som fattas samt dina studiepoäng per termin i medeltal.

Under använda terminer listas alla gångna terminer under din studietid, information om huruvida du har varit närvarande och hur många studiepoäng du har genomfört.


Under planerade studier ser du tidslinjen för dina kvarvarande studier i form av en lista. Du kan öppna varje termin och kontrollera tidslinjen för enskilda studieavsnitt. Längst ner ser du den sammanlagda mängden planerade studiepoäng/studiepoäng som saknas. Även eventuella studieutkast syns i listan.

Tilläggstidens längd 

Du kan ansöka om tilläggstid för högst fyra terminer (två läsår) på en gång. I din ansökan ska du också beskriva varför studierna blivit fördröjda och hur du planerar att slutföra studierna.

Precis som med övriga ansökningar i Sisu kan du själv välja hur du vill få beslutet om din ansökan.

6 Inlämnad ansökan 

Efter att du har lämnat in din ansökan kommer eventuella ändringar som du gör i din studieplan eller tidslinje inte att synas i ansökan. Du kan återkalla din ansökan vid behov. Du hittar din ansökan om tilläggstid i Min profil under Ansökningar och beslut.

Om du behöver göra ändringar i din ansökan ska du alltså först återkalla din ansökan, varefter du kan göra ändringar och lämna in en ny ansökan. 

Observera:

 • En återkallad ansökan kan inte återställas.
 • Du kan inte göra en ny ansökan innan den föregående har behandlats eller återkallats. 

7 Inlämning av bilagor

Bilagor lämnas in via andra kanaler än Sisu.

Hälsouppgifter och övriga bilagor av känslig natur

Observera: Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”[Din högskola: ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI], [ditt namn], bilaga till ansökan om tilläggstid”

Inlämning av bilagor som innehåller hälsouppgifter (såsom läkarintyg) eller övriga känsliga uppgifter via krypterad e-postförbindelse:

 • Skicka bilagor som innehåller känsliga uppgifter från din aalto.fi-e-postadress till adressen confidential@aalto.fi.s 
 • använd endast den här metoden för att skicka e-post säkt!

Om du skickar bilagor från en annan adress än din aalto.fi-e-postadress ska du först logga in i portalen på adressen https://securemail.aalto.fi och sedan skicka bilagorna enligt anvisningarna i portalen till adressen confidential@aalto.fi.s

Observera: Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”[Din högskola: ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI], [ditt namn], bilaga till ansökan om tilläggstid”

Övriga bilagor 

Observera: Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”[Din högskola: ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI], [ditt namn], bilaga till ansökan om tilläggstid”

Övriga bilagor i anknytning till ansökan om tilläggstid lämnas in per e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi

Observera: Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”[Din högskola: ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI], [ditt namn], bilaga till ansökan om tilläggstid”

Inlämning av bilagor i pappersform

Om du vill lämna in bilagor i pappersform lämnar du in bilagorna till lärandetjänsterna vid din egen högskola. Se kontaktuppgifter här: https://into.aalto.fi/display/kontakt/Kontakt  

8 Beslut om ansökan

Du får ett meddelande i Sisu när din ansökan har behandlats och beslut fattats. Om du önskar får du också beslutet per post. 

Jakande beslut

Om du får ett jakande beslut hittar du det i Min profil → Ansökningar och beslut samt i informationen om din studierätt. 

Nekande beslut 

Även ett negativt beslut hittar du i Min profil → Ansökningar och beslut. Du kan även se motiveringarna för beslutet och anvisningar för begäran om omprövning.

Begäran om omprövning

Om du inte är nöjd med det beslut du fått och vill begära omprövning kan du följa anvisningarna i beslutet om tilläggstid. 


 • No labels