Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 Tutkimus- ja oppimispalvelut (Aallon tukimuodot opiskelijalle sekä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot)

Moderaattori: Merita Petäjä

Tämän työryhmän (TR/WG 1) päivittämä valmis teksti siirretään tps-luonnokseen, Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (draft!)

Instructions for the editing
 • Omissions by strikethrough (yliviivaus) for the old and inappropriate sentences
 • New and updated text after omissions (strikethrough)
 • Use comments for topics and issues that need to be checked during the EQU plan process


1 Tutkimus- ja oppimispalvelut

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja HRS

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden perusteet otetaan huomioon opettajien ja muun henkilöstön työssä, toiminnassa ja osaamisen kehittämisessä. Oppimispalvelut (LES) neuvoo, kouluttaa ja kannustaa yliopistoyhteisön jäseniä havaitsemaan opiskelun ja tutkimuksen esteitä laajasti: Fyysisten ja näkyvien esteiden ohella opitaan tunnistamaan myös erilaisiin oppimistapoihin, opetusmenetelmiin, kulttuuriin ja asenteisiin liittyviä oppimisen esteitä ja hidasteita. Oppimispalveluiden tehtävänä on tukea ja kouluttaa opetushenkilökuntaa, jotta ohjaavat opettajat tietävät vähintään yleisellä tasolla sulautettujen oppimisympäristöjen ja opetuskäytäntöjen edut sekä osaavat ohjata opiskelijan käyttämään tarvitsemiaan yliopistopalveluita. LES-tiimit ottavat omassa toiminnassaan huomioon saavutettavuuden – yhteistyössä koulujen toimijoiden kanssa – hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävänä tekijänä.

1.1 Aallon tukimuodot opiskelijalle

Oppimispalvelujen tuki kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille:

 • Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelmaa voi päivittää ja hyväksyttää niin usein kuin on tarpeen. Tämä tuki on kaikille opiskelijoille sama.
 • Jokaiselle opiskelijalle nimetään ohjaava opettaja (professori, lehtori, yliopisto-opettaja tai muu akateeminen henkilö), jonka kanssa opiskelija voi keskustella säännöllisesti opinnoistaan.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin suunnittelijan tai koordinaattorin kanssa opiskelijan tarpeen mukaan esimerkiksi vaihto-opintojen suunnitteluun, opintojen hyväksi lukuihin tai muihin opiskeluasioihin liittyen.

Oppimispalveluiden tarjoama erityinen tuki:

 • Mahdollisuus säännöllisiin henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin koordinaattorin tai suunnittelijan kanssa, jos esimerkiksi opintoja suoritetaan mallilukujärjestystä hitaammin.
 • Suositukset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä varten asiantuntijalausunnon pohjalta.
 • Tuki opettajille opintojärjestelyiden toteuttamista varten.
 • Opinto- tai uraohjauspsykologien tarjoamat palvelut

Aalto-yliopistossa on määritelty henkilökohtaisiin opiskelujärjestelyihin yhteinen prosessi, lausuntopohja sekä tenttiajan pidentämisen käytännöt (+1 h).

Toimenpiteet:

 • Opiskelijavalintojen ja valintakokeiden järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset tarpeet.
 • HOPS-prosessin yhdenmukaistamista jatketaan ja kehitetään siten, että se tukee opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Korkeakouluissa nimetään jokaiselle uudelle opiskelijalle ohjaava opettaja, joka perehtyy opiskelijan tilanteeseen ja erilaisiin oppimistapoihin sekä Aalto-yliopiston sulautettujen oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea oppimista.
 • LES ylläpitää tietopankkia erilaisista opintojen järjestelyitä tarvitsevien tarpeista. Materiaali tukee opiskelijoita, ohjaajia sekä LES:n omaa henkilökuntaa kohtaamaan ja tukemaan henkilökohtaisia järjestelyitä tarvitsevia opiskelijoita. Vrt. 4.3
 • Pedagogiset asiantuntijat perehdytetään henkilökohtaisten opintojärjestelyiden prosessiin ja tietopankin tukimateriaaliin, jolloin he voivat jalkauttaa tietoa opettajien pedagogiseen koulutukseen tietoisuuden ja osaamisen kartuttamiseksi.
 • Korkeakoulut ja LES vastaavat saavutettavuusasioiden sisällyttämisestä opiskelijoiden opintojen aloitukseen, ohjaukseen ja tutorointiin.
 • Henkilökohtaisten järjestelyjen prosessia yhtenäistetään ja kehitetään siten, että sujuva opiskelu on mahdollista kaikissa Aallon korkeakouluissa
 • LES tarjoaa tarvittaessa opettajille ja ohjaajille opiskelijoiden ohjauksen koulutusta vuosina 2022–2024.
 • Starting Point of Wellbeing: neuvontaa ilman ajanvarausta (YTHS, yliopistopapit, opintopsykologit, opinto-ohjaajat, AYY, Unisport)

1.2 Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot

Opiskelijoiden saama yliopiston ulkopuolisen toimijan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi:

Toimenpiteet:

 • Varmistetaan tulkkien ja avustajien mahdollisuus sujuvaan työskentelyyn opetus-ja tutkimustiloissa.
 • Tarjotaan tarvittaessa koulutusta esimerkiksi palveluskoirien toiminnasta kampuksella.


Tutkimus- ja oppimispalveluiden saavutettavuuden seuranta

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuspalvelut, innovaatioekosysteemipalvelut ja akateemiset lakipalvelut tukevat koulujen tutkimushenkilöstöä ja avustavat yliopiston johtoa.

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossa

Akateeminen ohjaus on osa opintojen ohjauksen järjestelmää, joka kattaa opiskelijan koko opintojen elinkaaren. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on osa opintoja.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi on Aallossa tärkeää ja se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Aallossa tuetaan opiskelijoiden menestymistä ja hyvinvointia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa yhteisössä. Opiskeluhyvinvointikyselyt osoittavat, että hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tätä hyvinvointia tuemme monin eri keinoin laadukkailla oppimisen tukipalveluilla ja jatkuvalla opetuksen kehittämisellä.

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing on opiskelijoille tarkoitettu matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu.


 • No labels