Child pages
 • Saavutettava_Aalto_2022–2024 – Accessible Aalto 2022–2024 (luonnos/draft)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Our Strategy: https://www.aalto.fi/en/our-strategy/our-plan-enabling-our-success

The present implementation plan 2019–2021 for reference available in Finnish, Swedish and English at


1 Tutkimus- ja oppimispalvelut

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja HRS

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden perusteet otetaan huomioon opettajien ja muun henkilöstön työssä, toiminnassa ja osaamisen kehittämisessä. Oppimispalvelut (LES) neuvoo, kouluttaa ja kannustaa yliopistoyhteisön jäseniä havaitsemaan opiskelun ja tutkimuksen esteitä laajasti: Fyysisten ja näkyvien esteiden ohella opitaan tunnistamaan myös erilaisiin oppimistapoihin, opetusmenetelmiin, kulttuuriin ja asenteisiin liittyviä oppimisen esteitä ja hidasteita. Oppimispalveluiden tehtävänä on tukea ja kouluttaa opetushenkilökuntaa, jotta ohjaavat opettajat tietävät vähintään yleisellä tasolla sulautettujen oppimisympäristöjen ja opetuskäytäntöjen edut sekä osaavat ohjata opiskelijan käyttämään tarvitsemiaan yliopistopalveluita. LES-tiimit ottavat omassa toiminnassaan huomioon saavutettavuuden – yhteistyössä koulujen toimijoiden kanssa – hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävänä tekijänä.

1.1 Aallon tukimuodot opiskelijalle

Oppimispalvelujen tuki kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille:

 • Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelmaa voi päivittää ja hyväksyttää niin usein kuin on tarpeen. Tämä tuki on kaikille opiskelijoille sama.
 • Jokaiselle opiskelijalle nimetään ohjaava opettaja (professori, lehtori, yliopisto-opettaja tai muu akateeminen henkilö), jonka kanssa opiskelija voi keskustella säännöllisesti opinnoistaan.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin suunnittelijan tai koordinaattorin kanssa opiskelijan tarpeen mukaan esimerkiksi vaihto-opintojen suunnitteluun, opintojen hyväksi lukuihin tai muihin opiskeluasioihin liittyen.

Oppimispalveluiden tarjoama erityinen tuki:

 • Mahdollisuus säännöllisiin henkilökohtaisiin ohjaustapaamisiin koordinaattorin tai suunnittelijan kanssa, jos esimerkiksi opintoja suoritetaan mallilukujärjestystä hitaammin.
 • Suositukset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä varten asiantuntijalausunnon pohjalta.
 • Tuki opettajille opintojärjestelyiden toteuttamista varten.
 • Opinto- tai uraohjauspsykologien tarjoamat palvelut

Aalto-yliopistossa on määritelty henkilökohtaisiin opiskelujärjestelyihin yhteinen prosessi, lausuntopohja sekä tenttiajan pidentämisen käytännöt (+1 h).

Toimenpiteet:

 • Opiskelijavalintojen ja valintakokeiden järjestelyissä otetaan huomioon henkilökohtaiset tarpeet.
 • HOPS-prosessia yhdenmukaistetaan ja kehitetään siten, että se tukee opiskelijoita parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Korkeakouluissa nimetään jokaiselle uudelle opiskelijalle ohjaava opettaja, joka perehtyy opiskelijan tilanteeseen ja erilaisiin oppimistapoihin sekä Aalto-yliopiston sulautettujen oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea oppimista.
 • LES ylläpitää tietopankkia erilaisista opintojen järjestelyitä tarvitsevien tarpeista. Materiaali tukee opiskelijoita, ohjaajia sekä LES:n omaa henkilökuntaa kohtaamaan ja tukemaan henkilökohtaisia järjestelyitä tarvitsevia opiskelijoita. Vrt. 4.3
 • Pedagogiset asiantuntijat perehdytetään henkilökohtaisten opintojärjestelyiden prosessiin ja tietopankin tukimateriaaliin, jolloin he voivat jalkauttaa tietoa opettajien pedagogiseen koulutukseen tietoisuuden ja osaamisen kartuttamiseksi.
 • Korkeakoulut ja LES vastaavat saavutettavuusasioiden sisällyttämisestä opiskelijoiden opintojen aloitukseen, ohjaukseen ja tutorointiin.
 • Henkilökohtaisten järjestelyjen prosessia yhtenäistetään ja kehitetään siten, että sujuva opiskelu on mahdollista kaikissa Aallon korkeakouluissa
 • LES tarjoaa tarvittaessa opettajille ja ohjaajille opiskelijoiden ohjauksen koulutusta vuosina 2022–2024.
 • Starting Point of Wellbeing-pilotti 2018–2020: neuvontaa ilman ajanvarausta (YTHS, yliopistopapit, opintopsykologit, opinto-ohjaajat, AYY, Unisport)

1.2 Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot

Opiskelijoiden saama yliopiston ulkopuolisen toimijan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi:

Toimenpiteet:

 • Varmistetaan tulkkien ja avustajien mahdollisuus sujuvaan työskentelyyn opetus-ja tutkimustiloissa.
 • Tarjotaan tarvittaessa koulutusta esimerkiksi palveluskoirien toiminnasta kampuksella.


Tutkimus- ja oppimispalveluiden saavutettavuuden seuranta

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut

Tutkimuspalvelut, innovaatioekosysteemipalvelut ja akateemiset lakipalvelut tukevat koulujen tutkimushenkilöstöä ja avustavat yliopiston johtoa.

Akateeminen ohjaus Aalto-yliopistossa

Akateeminen ohjaus on osa opintojen ohjauksen järjestelmää, joka kattaa opiskelijan koko opintojen elinkaaren. Akateemiseen ohjaukseen osallistuminen on osa opintoja.

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada kohtuullisia henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella.

Opiskelijoiden tukeminen, ohjaus ja opiskeluhyvinvointi

Opiskeluhyvinvointi on Aallossa tärkeää ja se on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. Aallossa tuetaan opiskelijoiden menestymistä ja hyvinvointia monikulttuurisessa ja monimuotoisessa yhteisössä. Opiskeluhyvinvointikyselyt osoittavat, että hyvinvoivat opiskelijat myös opiskelevat hyvin. Tätä hyvinvointia tuemme monin eri keinoin laadukkailla oppimisen tukipalveluilla ja jatkuvalla opetuksen kehittämisellä.

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing on opiskelijoille tarkoitettu matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu.

2 Infrastruktuurin esteettömyys

Vastuuyksiköt: CAS/ACRE (2.1) ja ITS (2.2)

2.1 Opiskelu-, tutkimus- ja työtilojen esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys sisältyy Aalto-yliopiston strategiaan. Kampuksen tilojen ja kulkuteiden havaittuja esteitä ja puutteita korjataan tarvittaessa erityisjärjestelyin. ACRE (Aaltoyliopistokiinteistöt) kartoittaa rakennetun ympäristön esteet, suunnittelee niiden poistamisen ja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten monenlaiset käyttäjät hahmottavat kampuksen turvallisena työ- ja opiskeluympäristönä. Suomen rakentamismääräyskokoelmien vaatimusten lisäksi pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 • Hyvä akustiikka, joka palvelee kaikkia ja erityisesti kuulovammaisia, näkövammaisia ja vieraskielisiä.
 • Rakennusten väri- ja materiaalimaailma tukee monenlaisten käyttäjien nopeaa ja turvallista suunnistamista sisätiloissa.
 • Selkeä ja riittävän isoin kirjasintyypein laadittu ACRE:n opastemanuaalia noudattava opastus sekä informaatiomuotoilu tilojen ja toimintojen hahmottamiseksi.
 • Palvelumuotoilua hyödynnetään tarvittaessa osana suunnitteluprosesseja.
 • Riittävästi säilytystilaa opiskelijoiden ja henkilöstön välineille ja töille siten, että määritellyt kulku- ja hätäpoistumisreitit pysyvät kaikissa tilanteissa esteettöminä.
 • Tasonvaihdoissa käytetään luiskia hissien lisäksi, mikäli se muun suunnittelun näkökulmasta on luontevaa.
 • Apuvälineiden, avustavan henkilöstön, kuljetus- ja muiden palveluiden joustava yhdistäminen talon omiin toimintoihin (kirjoitus- ja viittomakielen tulkit, henkilökohtaiset avustajat, opas- ja avustajakoirat).
 • Kuulon, näkemisen ja liikkumisen apuvälineiden (erilaiset mikrofonijärjestelmät, erityistietokoneet, mobiilit ohjauslaitteet, pyörätuolit tms.) sujuva käyttö BYOD-periaatteen mukaisesti.

Toimenpiteet:

 • Esteettömyyskartoitukset integroidaan kampuksen suunnitteluun ja kehittämiseen

 • Uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi.
 • Peruskorjauskohteissa ja ulkoalueilla tehdään esteettömyyskartoituksia, jotka tilataan alan asiantuntijoilla. 
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (invataksit yms.).
 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan pelastusohjeiden monikielisyys (yliopiston kielilinjaus) sekä pidetään pelastussuunnitelmat ajan tasalla.
 • Varmistetaan vuosittain, ettei polkupyörien säilytys tms. sisäänkäyntien lähellä estä liikkumista. 
 • Jakeluliikenne ohjataan sisäänkäynneille siten, ettei jakeluauto estä henkilökuljetuksia ja saattoliikennettä.
 • Varmistetaan esteettömien kulkureittien viiveetön huolto ja ylläpito läpi vuoden
 • Varmistetaan pistokkeiden helppokäyttöisyys, soveltuvuus ja riittävyys moninaisille välineille.
 • Aloitetaan Dipoliin johtavien esteettömien kulkureittien suunnittelu, jotka toteutetaan lähivuosina vaiheittain.
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla

2.2 Toimitilojen tietojärjestelmien saavutettavuus

Opetuksen ja kokousten vaivaton ennakkosuunnittelu keventää henkilöstön työkuormaa varsinaisen toiminnan aikana. Siksi toimitilojen varausjärjestelmää kehitetään tutkimus- ja opetusympäristön saavutettavuuden parantamiseksi. Toimitilan varaajalla pitää olla mahdollisuus arvioida tilojen esteettömyys jo varausta tehdessä. Siksi tilavarausjärjestelmää täydennetään siten, että varaaja saa tietoonsa huonekohtaiset neliöt, vuokrahinnat, esteettömyyden sekä tilan pohjapiirrokset kalustemerkinnöin. Muita kehitettäviä ja integroitavia tietojärjestelmiä ovat mm. MyCourses, oodi, sopimusten hallintajärjestelmä, laskentajärjestelmä, opiskelijatietojärjestelmä, tutkimustietojärjestelmä sekä henkilötietojärjestelmä.

Toimenpiteet:

 • Selvitetään, miten toimitilojen varausjärjestelmään liitetään kaikille tilojen käyttäjille mahdollisuus palautteen antamiseen: Sen avulla tilojen esteettömyys varmistetaan kustannustehokkaasti yhteisön avulla.
 • Tietotekniikkapalvelut (ITS) kerää päätöksenteon tueksi tietoa kaikkien IT-luokkien käyttöasteesta.
 • Esitystekniikan käyttöliittymässä huomioidaan saavutettavuus.


Infrastruktuurin esteettömyyden seuranta

ACRE

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy eli ACRE

Pääkaupunkiseudun palvelukartta

Hae palveluita, toimipisteitä tai osoitteita palvelukartan avulla.

Digital Aalto

Aalto-yliopistolla on kunnianhimoinen tavoite: muutaman vuoden kuluttua olemme yksi Euroopan johtavista yliopistoista digitalisaation tutkimuksessa ja käytännöissä.

Aalto-yliopisto kartoitti induktiosilmukoiden laatua helpottaakseen kuulovammaisten asiointia

Kuulovammaisten yhdenvertaisuutta edistävä projekti on ollut merkittävä Suomessa ja kansainvälisesti.

Aalto-yliopiston sitkeä työ digitalisaation kehittämisessä on auttanut pandemiatilanteessa

Aiemmat panostukset digitaalisiin ratkaisuihin ovat nyt merkittävässä asemassa.

Uusi AV-käyttöliittymä tarjoaa yhdenmukaisen ja vaivattoman käyttäjäkokemuksen

Tiivis yhteistyö mahdollisti salien ohjauspaneelien käyttöliittymän tehokkaan kehittämisen.

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Vastuuyksiköt: ITS ja LES

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Eduskunta hyväksyi 12.2.2019 lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (307/2019). Lait tulivat voimaan 1.4.2019. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia ja saavutettavia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (BYOD-periaate). ITS varmistaa sen, että verkkosivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä (W3C/WAI-ohjeistuksen (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) AA-taso). Keskeisessä asemassa ovat työkalujen käyttäjät, verkkosivujen sisällön tuottajat, joilta edellytetään WAI- ja Stivi-ohjeistuksien (http://www.esok.fi/stivi) hallintaa ja noudattamista. Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla osana ITS:n kokonaisuuden kehittämistä.

Toimenpiteet:

Järjestetään Korkeakoulujen verkkopalvelujen saavutettavuus -työpaja saavutettavuusdirektiivin toteuttamiseksi yhdessä Etelä-Suomen AVI:n saavutettavuustiimin kanssa 10.6.2019.

 • Julkaistaan saavutettavuusseloste (Accessibility Statement) syyskuussa 2019.
 • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden kartoitusta jatketaan. Sen perusteella arvioidaan ja projektoidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset vanhojen sivujen muokkaamiseksi.
 • ITS tarjoaa teknistä tukea työkaluohjelmistojen käytössä.
 • ITS varmistaa saavutettavuuden tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa.  
 • ITS välittää tietoa korkeakoulujen ja laitosten verkkotuottajille saavutettavasta verkkojulkaisemisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.
 • ITS varmistaa tietojärjestelmien saavutettavuuden ja työpisteiden esteettömyyden neuvontaan riittävät resurssit.


Tietojärjestelmien saavutettavuuden seuranta

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Saavutettavuusseloste Aalto-yliopiston verkkosivustolle

The Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies (later web accessibility directive) outlines the minimum requirements for what an accessibility statement must contain.

Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

IT-palvelut

Aallon IT-pavelut on palveluyksikkö, joka tukee yliopiston toimintaa tukemalla käyttäjien tarpeita koskien informaatiojärjestelmiä, verkostoja ja IT-laitteita läpi Aallon.

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja ITS

Toteutetaan Open Access -periaatetta mahdollisimman laajasti osana Aallon strategista tavoitetta opetus- ja oppimateriaalin avoimesta jakamisesta. Virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä varmistetaan käytettävyys ja saavutettavuus.

4.1 Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit

Toimenpiteet:

 • LES kouluttaa opetushenkilökuntaa avointen oppimateriaalien julkaisemiseen yhteistyössä laitosten opettajien kanssa.
 • Opettajat voivat julkaista koulutusohjelmien kurssimateriaalia Aallon avointen oppimateriaalien portaalissa. 
 • ITS:n AV-tiimin tuella aaltolaiset voivat järjestää avoimia verkkolähetyksiä tilaisuuksista kuten vierailuluennoista ja seminaareista.
 • ITS varmistaa, että lista hyväksytyistä julkaisualustoista ja niiden tukipalveluista on löydettävissä uusituilta verkkosivuilta.
 • AV-tiimi toimittaa ohjeet videotallenteiden tekstittämisestä. Tekstittäminen noudattaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.
 • LES:n ja RIS:n tuella aineistojen omistajat voivat määritellä tarvittavat käyttö- ja tekijänoikeudet omien aineistojensa osalta esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti.

4.2 Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut

Toimenpiteet:

 • Yliopiston tutkimusjulkaisut ja julkaisusarjaan kuuluvat teokset julkaistaan ensisijaisesti Open Access -periaatteella (Rehtorin päätös, Dnro 0/246/00.01.06.06/2014). Mahdollisista rajoituksista sovitaan erikseen. 
 • LESin kirjasto- ja tietopalvelut tukee ja kouluttaa opiskelijoita ja tutkijoita yliopiston Open Access -periaatteiden mukaisiin käytänteisiin ja ylläpitämänsä julkaisuarkiston käyttöön.

4.3 Saavutettavuuden opetus- ja kehittelyaineisto

Kootaan saavutettavaa opetusta ja oppimista tukeva aineisto aalto.fi-sivustolle (vrt. 1.1). Yhteisön kumuloituva osaaminen kerätään helposti löydettävään ja jaettavaan muotoon, jolloin saavutettavuuteen liittyvän tiedon etsintä on tehokasta. Sivustolla julkaistaan tietoa mm. monenlaisista oppijoista sekä menettelyohjeita esim. valintakokeisiin, arviointiin, tentti- ja opetusjärjestelyihin, toimintarajoitteisen henkilön tukemiseen, yksilöllisten järjestelyjen toteuttamiseen ja tilojen esteettömyysarviointiin. Aineistoa laajennetaan ja päivitetään kertyvän kokemuksen ja palautteen myötä.

Toimenpiteet:

 • Jatketaan saavutettavuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden opetusaineiston julkaisua Aalto-yliopiston verkkopalveluissa.
 • Selvitetään mahdollisuudet tehokkaaseen julkaisutapaan.


Verkkomateriaalien ja julkaisujen saavutettavuuden seuranta

Digitaaliset palvelut opetukselle

Oppimispalveluihin kuuluva Opettajien palvelut -tiimi kehittää opetuksen ja oppimisen digitaalisia palveluita ja tarjoaa niihin liittyvää tukea.

Aalto-julkaisusarjat

Aalto-yliopistolla on viisi julkaisusarjaa, jotka ilmestyvät painettuna ja verkossa.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Tutkimusdatan hallinta

Tutkimusdatan hyvä hallinta on osa laadukasta tutkimusprosessia ja luo kilpailuetua.

Avoin julkaiseminen

Avoimen eli open access -julkaisemisen avulla tieteelliset julkaisut ovat kaikkien saatavilla maksutta ja esteettä.

Julkaisut ja opinnäytteet

Julkaisuarkistosta löydät muun muassa väitöskirjat, opinnäytteet ja tutkimusjulkaisut.

Aalto-yliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia valmistellaan – kommentoi 31.5. mennessä

Linjaus määrittelee avoimuuden periaatteet ja ohjeistaa vastuullisiin tutkimuskäytöntöihin.

5 Tiedotus ja viestintä

Vastuuyksiköt: COS ja korkeakoulujen laitokset

Saavutettavuus otetaan huomioon verkkoviestinnän yleisessä kehittämisessä. Viestintäpalvelut tukee saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja tulosten arviointiin liittyvää viestintää opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi yksikkö tukee yliopiston käyttämissä viestintäkanavissa tietoa julkaisevia ja päivittäviä henkilöitä esteettömän vuorovaikutuksen ja saavutettavan julkaisemisen toteuttamisessa. Uusissa verkkomateriaaleissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä sekä W3C/WAI-ohjeistusta. Yliopiston linjauksen mukaiset kieliversiot, asiakirjamuotojen ja sisältöjen standardointi otetaan huomioon mahdollisuuksien ja tarpeisiin perustuvan priorisoinnin mukaan. Lisäksi viestintäpalvelut osallistuu tarvittaessa esteettömyyden ja saavutettavuuden toimenpiteiden ja kohderyhmien priorisointiin. Korkeakoulut noudattavat saavutettavuusdirektiiviä sekä valvovat omien laitostensa ja yksiköidensä ylläpitämien sivustojen (tutkimusryhmät yms.) saavutettavuutta.

Toimenpiteet:

 • Digitaalisen viestinnän laatutavoitteeksi asetetaan Aalto-yliopiston verkkosivustoissa saavutettavuus W3C:n WAI -ohjeistuksen AA-tasojen mukaisesti. 
 • Uudet materiaalit noudattavat EU:n saavutettavuusdirektiiviä 23.9.2019 alkaen
 • Vanhat sivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä 23.9.2020 alkaen, pl. arkistoitavat sivustot
 • Stivi-suositusta sovelletaan Aallon digitaalisen viestinnän ohjeistuksessa.


Tiedotuksen ja viestinnän saavutettavuuden seuranta

Aalto.fi-sivusto

Täältä löydät tietoa aalto.fi:stä, ohjeita ja neuvoja sisällön tuottamiseksi ja visualisoimiseksi sekä sisältöjesi löydettävyyden parantamiseksi.

Digitaalinen saavutettavuus

Digitaalisen saavutettavuuden ohjeistuksia Aalto-yliopiston järjestelmien, verkkosivustojen, sähköisten palveluiden, mobiilisovellusten ja tiedostojen toteuttamiseksi yhdenvertaisella sekä digipalvelulain edellyttämällä tavalla (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 306/2019).

Aalto.fi 1. Skandinaviassa ja 3. Euroopassa yliopistojen saavutettavuusvertailussa

Verkkosivustomme menestys on loistava saavutus. Lue, mistä muusta keskusteltiin Aalto.fi-editorien tapaamisessa marraskuussa.

Saavutettavat asiakirjat

Käytännön ohjeita siitä, miten asiakirjat, jotka julkaistaan verkkosivuilla Word-, Excel-, PowerPoint- tai pdf-tiedostoina, voi tuottaa saavutettavasti.

6 Osaamisen kehittäminen

Vastuuyksiköt: HRS, COS ja LES

Osaamisen kehittämisessä ja sen toteuttamista tukevissa linjauksissa otetaan huomioon Aaltoyliopiston moninaisuus, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus. Henkilöstökoulutuksessa tunnistetaan asenteiden merkitys ja paneudutaan asiakaspalveluun, organisaatiokäyttäytymiseen, markkinointiin erilaisille kohderyhmille ja syrjinnän eri muotoihin. Tämän lisäksi Aaltoyliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EQU), LES-tiimit ja Aalto-yliopiston saavutettavuuden yhteisöverkosto (AccAnet) ideoivat, suunnittelevat ja kehittävät saavutettavuuskoulutusta. Saavutettavuuden toteuttaminen ja kehittäminen sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuranta otetaan osaksi henkilöstön osaamisen kehittämistä lukuvuodesta 2019–2020 alkaen:

 • Saavutettavuus huomioidaan osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa ja koulutusten käytännön järjestelyissä.
 • Koulutusten tarjonnassa otetaan huomioon kielilinjaukset, monikielisyys ja kansainvälinen henkilökunta (esim. tarjoamalla suomen kielen perusteita, erilaisia valmennuksia myös englannin kielellä sekä tiedotus tarjonnasta myös englannin kielellä).
 • LES keskittyy erityisesti opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja ottaa huomioon oppimisympäristöön liittyvät saavutettavuusasiat koulutuksissa.
 • HRS keskittyy kaikille yhteisen osaamisen kehittämiseen ja ottaa huomioon saavutettavuuden koulutuksissaan muun muassa käytännön järjestelyissä, tilavalinnoissa ja koulutusmateriaaleissa.

Toimenpiteet:

 • Aalto-yliopiston toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sisällytetään osaksi kaikkea koulutusta.  Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ovat saavutettavia ja perehdytyksen osana kerrotaan mitä saavutettavuus on Aalto-yliopistossa.
 • LES ja HRS tiedottavat ja mahdollistavat Aallon työntekijöille ja opiskelijoille sekä verkostokumppaneille osallistumisen ESOK-seminaariin keväällä 2019 Otaniemen kampuksella.
 • Järjestetään vuosittainen "Aalto goes Accessible" -symposium vuosina 2020 ja 2021.
 • Henkilöstö- ja oppimispalvelut yhteistyössä LSS:n kanssa kartoittavat saavutettavuuden eri osa-alueiden asiantuntemusta Aallossa (esim. akustiikka, käytettävyys, esteettömyys, visuaalinen suunnittelu, typografia, palvelumuotoilu) sopivien kouluttajien löytämiseksi omasta yliopistoyhteisöstä (professorit, tutkijat, opintopsykologit, vierailevat tutkijat jne.).
 • Saavutettavuusasiantuntija ja saavutettavuuden asiantuntijaverkosto tukevat osaamisen kehittämisessä.


Saavutettavuusosaamisen kehittämisen seuranta

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yksi keino osaamisen kehittämiseen työssä oppimisen ja työtovereilta oppimisen rinnalla. Koulutustarjonnan löydät Workday Learning -sovelluksesta.

Pedagoginen koulutus - pääsivu

Haluatko kehittyä opettajana? Aalto-yliopiston pedagoginen koulutuskokonaisuus (25 op) tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuutta.

Diversity in customer service: Providing Great Customer Experience for All

Join your colleagues to learn how customer service representatives acknowledge and respect diversity of our community to increase customer satisfaction.

Aalto goes Accessible symposiums

Vuosittaiset Aalto goes Accessible -symposiumit on tarkoitettu yhteisölliseen oppimiseen ja saavutettavuuden edistämiseen Aalto-yliopistossa.
 

Palveluyksiköt ja lyhenteet (Finnish, English, Abbreviation, Director)

 • Tutkimus-ja innovaatiopalvelut, Research and Innovation Services, RIS, Ossi Naukkarinen
 • Tekniset palvelut, Technical Support Services, TSS, (coordinated from RIS)
 • Kampuspalvelut, Campus Services, CAS, Ville Jokela (ACRE)
 • Oppimispalvelut, Learning Services, LES, Petri Suomala
 • Viestintäpalvelut, Communications Services, COS, Jaakko Salavuo
 • Tietotekniikkapalvelut, IT Services, ITS, Kati Hagros
 • Talouspalvelut, Financial Services, FIS, Marianna Bom
 • Henkilöstöpalvelut, HR Services, HRS, Riitta Silvennoinen
 • Johtamisen tukipalvelut, Leadership Support Services, LSS, Sirkku Linna




Ossi Naukkarinen


vp-research@aalto.fi
+358503074803

Petri Suomala


Vararehtori
Learning Services
vp-education@aalto.fi
+358405918044

Jaakko Salavuo


Viestintäjohtaja
jaakko.salavuo@aalto.fi
+358504836120

Kati Hagros


Chief Digital Officer
kati.hagros@aalto.fi
+358405828785

Marianna Bom


Talousjohtaja
marianna.bom@aalto.fi
+358505753762

Riitta Silvennoinen


Henkilöstöjohtaja
riitta.silvennoinen@aalto.fi
+358405259257

Sirkku Linna


Kehitysjohtaja
sirkku.linna@aalto.fi
+358400515346



 • No labels

3 Comments

 1. Suosittelen:

  Koulutus on jokaisen oikeus – selvitys vammaisten henkilöiden korkeakoulutuksen saavutettavuudesta

  https://akavaworks.fi/julkaisut/artikkelit/koulutus-on-jokaisen-oikeus-selvitys-vammaisten-henkiloiden-korkeakoulutuksen-saavutettavuudesta/

  Artikkeli käsittelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta työllisyyden edistäjänä. Selvitys on poikkihallinnollinen katsaus vammaisten henkilöiden työllistymisen esteisiin ja siinä annetaan toimenpide-ehdotuksia tilanteen muuttamiseksi. Artikkelin kirjoittaja on asiantuntija Anni Kyröläinen.

 2. [Yesterday 10:52 AM] Raike Antti

  Avaus/Opening projects: diversity should be taken into account in the fields of arts and culture

  The final report of the Avaus/Opening projects has been published. The report presents two projects: Avaus - Opening. Becoming an agent in the field of arts and culture and Avaus 2.0 – Toimijasta mentoriksi.

  Avaus projects and the research data collected in the projects show that we need to take diversity into account better in the fields of arts and culture. Diversity should be included in the strategic work of the arts and cultural institutions. The art and cultural organisations should have guidelines and plans about diverse personnel policy. We should work actively against racism and discrimination. The professionals in the arts and culture field need more training on how to be conscious of racism and how to work against it. The dialogue between foreign-born – and racialised – artists and professionals of the culture field and the arts and cultural institutions is needed. We also encourage the arts and cultural institutions to use the expertise of the diversity agents, which were trained during the Avaus 2.0 projects.

  Avaus/Opening projects 2017–2020. Loppuraportti [PDF] Avaus-hankkeet 2017–2020. Loppuraportti [DOCX]

  Avaus - Opening. Becoming an agent in the field of arts and culture in Finland (2017–2019) was a project which supported the participation of artists and cultural workers of non-Finnish origin or background in the Finnish arts and culture scene. The project was carried out together with the Centre for Cultural Policy Research Cupore and Globe Art Point, and it was supported by the Ministry of Education and Culture and the National Agency for Education.

  Avaus 2.0 – Toimijasta mentoriksi (2019–2020) continued the first Avaus project. It received funding from the National Agency for Education. The aim of the project was to promote cultural diversity in the field of arts and culture by training foreing-born artists and cultural field professionals to work as diversity agents. 

  Material produced during the Avaus projects:

  Avaus Diversity Information Pack (PDF)

  Avaus Diversity Information Pack (accessible DOCX)

  Information about diversity agents 

  Cupore´s research Opening the status of foreign-born arts and culture professionals in Finland

  Recording of the Concluding Seminar of Avaus/Opening project 2020 (YouTube)

  Read more about the Project Avaus - Opening. 

  Culture for All Service

  Publisher of the report, Culture for All Service / Association for Culture on Equal Terms, promotes cultural services that are inclusive, equitable, and take diverse audiences and art professionals into account. The service offers information and tools for professionals in the arts and culture field to improve accessibility, equality, and knowledge of diversity. www.cultureforall.fi

  More information:

  Mira Haataja 

  Dep. Executive Director 

  Kulttuuria kaikille -palvelu mira.haataja@cultureforall.fi

  Tel. 040 213 6339 (Country code +358)

  www.cultureforall.fi
  <https://teams.microsoft.com/l/message/19:758a10bb76a5434588cb8f9120b3bc2b@thread.skype/1617004339386?tenantId=ae1a7724-4041-4462-a6dc-538cb199707e&amp;groupId=61f36315-6703-4b28-811a-dc7b08be1b43&amp;parentMessageId=1617004339386&amp;teamName=Equality Committee of Aalto University&amp;channelName=Equality and accessibility in practice&amp;createdTime=1617004339386>

 3. Leave No One Offline: Digital Accessibility Engagement Primer
  The new primer document released by the International Labour Organization (ILO) and the Global Business and Disability Network (GBDN) intends to create a baseline understanding to kickoff discussions and actions to operationalize digital accessibility as a strategic digital inclusion imperative. It integrates findings from GBDN members with market insight and subject matter expertise by Frances West (Founder, FrancesWestCo and Chair, Strategy & Development Committee, G3ict). 

  Explore key insights and recommendations from the primer.
  http://www.businessanddisability.org/wp-content/uploads/2021/03/Digital-accessibility-primer.pdf