Sisu HELP


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

KUVAT KAIKKIIN KOHTIIN

LINKIT Suomiversion tapaan

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.


MITEN SAA SINISEKSI?

Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade saker, ta kontakt med servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte skilt behöver spara din ISP i Sisu. Systemet sparar din ISP automatiskt.


Skapa en ny studieplan

 1. Du börjar göra din studieplan från Studiestruktur i övre balken.

Välj Ny studieplan. I bilden (nedan) visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan.

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder huvudsakligen utbildning som du har studierätt för. Du kan bara skicka in sådana studieplaner för godkännande, som är gjorda för en utbildning du har studierätt för.

Din studierätt vid Aalto

Utbildning du ska välja i Sisu

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen ej avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

 • Om du har gjort studieplanen för din kandidatexamen någon annanstans än i Sisu, kan du lämna studieplanen för kandidatexamen ogjord i Sisu
 • Välj inte en utbildning som endast innehåller en högre examen, för då kan du inte skicka in din studieplan för godkännande.

Magister/diplomingenjör (Kandidatexamen avlagd utanför Aalto)

Magisterutbildning enligt studierätt (innehåller inte studieplan för kandidatexamen)


Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna på din egen högskola.

Välj undervisningsplansperiod, alltså det läsår enligt vars undervisningsplan du vill göra din ISP. Du kan välja undervisningsplansperiod tidigast enligt det läsår då du börjat studera.

Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datum då planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

I studieplanen finns det program och huvudämne du har studierätt för färdigt valda. Ta kontakt med lärandetjänsterna på din egen högskola, om du har frågor om din studierätt eller om du misstänker att det finns felaktig information i Sisu.

Du kan ha flera olika valmöjligheter för inom vilket magisterprogram och huvudämne du fortsätter dina studier då du utexaminerats som kandidat. Information om övergång till olika program och huvudämnen finns i Into:

Om du har fått rätt att fortsätta till det huvudämne eller examensprogram du vill (eller om ditt huvudämne/program inte kräver separat godkännande), kan du välja huvudämnet/programmet i din studieplan.

Om det alternativ du söker inte kan väljas i din studieplan, kontakta lärandetjänsterna på din egen högskola, så att alternativet vid behov kan läggas till åt dig.

Att göra flera versioner och välja en primär studieplan

Du kan göra flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

 1. Endast en studieplan per utbildning/studierätt kan vara primär. Du framskrider i dina studier enligt din primära studieplan.

Du kan ändra en studieplan till primär via planen i fråga. Klicka på knappen som har tre punkter i övre högra hörnet och tryck på Välj som primär plan.

 1. Studieplanen godkänns enligt din egen högskolas praxis – ta vid behov kontakt med lärandetjänsterna på din egen högskola.

Du kan be om rådgivning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.

Att göra val i studieplanen

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill titta närmare på eller där du vill göra val. Först efter det här ser du de studier du kan välja och kan göra val.

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

 1. I sidomenyn visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.

4. Valet görs genom att klicka på den vita cirkeln i väljaren i sidomenyn.

Cirkeln flyttas till den andra sidan och väljaren blir blå då valet är gjort. Den valda kursen eller helheten syns också under de valbara alternativen och bredvid valet finns en papperskorgsikon där du kan ta bort det.

 1. Valet kan ändras genom att trycka på någon annan kurs eller helhet som kan väljas. Valet kan också tas bort genom att klicka på papperskorgsikonen.
 2. Valen sparas genast. Valen görs på samma sätt oberoende av om du väljer enskilda kurser eller studiehelheter, såsom biämnen.
 3. Om en kurs eller studiehelhet är obligatorisk så finns den färdigt i planen och kan inte tas bort förutom i Fritt redigeringsläge.

5. Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod.

I så fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Studieplanens sidomeny

Kurser hittar du från Into eller från courses.aalto.fi.

6. Vid studiehelhetens rubrik visas dess status som berättar om rätt mängd studier har valts till helheten.

Helhetens status är Val gjorda när alla val har gjorts klart:

Helheten status är Val saknas om för lite studier har valts:

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna. Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält).

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande, är statusen Krävs separat godkännande.

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen är av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp) så bekräftas omfattningen i Sisu i fliken Prestationssätt i kursinformationen.

I Studiestruktur-vyn, klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen och förflytta dig till Prestationssätt-fliken. Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (Sätt 1, Sätt 2 osv.).

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på Välj det här prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

Ersättande prestationer

Om kursen har ersättande prestationer, alltså om det finns andra kurser som du kan genomföra för att ersätta kursen, syns de oftast i kursinformationen. Ersättande kurser inkluderas normalt i din studieplan och kommentarsfunktionen behövs inte.

Du kan kontrollera info om ersättande studier på följande sätt:

I din studieplan, klicka på kursens kod. Du kommer till kursinformationen, varifrån du går till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.

Du behöver inte spara skilt, men kontrollera ändå att ersättningen lyckades. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll. OBS! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner enligt din studierätt.

Att inkludera studier utanför Aalto-universitetet i studieplanen

 1. Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast. Välj den del av examen dit du vill lägga till studieutkastet och klicka på Lägg till studieutkast-knappen. Fyll i informationen som behövs och spara.
 2. Då du har genomfört studierna i fråga, ansök inte om godkännande av studierna via Sisus studieutkast, utan ansök om tillgodoräknande av studier enligt Aaltos instruktioner för tillgodoräknande.
 3. När kursen som du genomfört finns inskriven i Oodi, kan du lägga till den i studieplanen via menyn Lägg till i planen som finns på vänstra sidan. När du har lagt till den genomförda kursen i studieplanen, kan du ta bort studieutkastet.
  1. Om du planerar att genomföra studier vid ett annat Sisu-universitet (Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet eller Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet), kan du lägga till kurser från det andra Sisu-universitetet i din studieplan.
   1. Sök kurser med Sök-funktionen och byt från Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet. Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn Lägg till i planen.
   2. Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så informationen om kurser kan ännu ändras. Kontrollera att studierna faktiskt ordnas vid universitetet senast då du ansöker om studierätt för studierna i fråga.
   3. Att lägga till studier från ett annat universitet i studieplanen ger inte studierätt för studierna i fråga, utan du måste ansöka om studierätt separat.
   4. Om du fått vitsord i en kurs visas vitsordet och en bladsymbol vid kursen.
   5. Vid helheten syns de sammanlagda studiepoängen för valda och utförda studier.
    1. Om en studiehelhet är genomförd, ändrar dess status till Delar slutförda. Då kan du ansöka om gruppering av helheten av din högskolas lärandetjänster.
    2. Till vänster i studieplansvyn, från listan Lägg till i planen, hittar du de studieprestationer och kurser som du lagt till i kurskorgen via sökfunktionen som inte har en färdig plats i din studieplan. Du öppnar listan genom att trycka på Lägg till i planen.
     1. Du kan lägga till dessa prestationer i din studieplan. Klicka på kursens Lägg till i planen-ikon, varvid de ställen där kursen kan placeras markeras i strukturen. Du lägger till kursen på den valda platsen via sidomenyn.
     2. Om du inte på det här sättet kan placera exempelvis avlagda kurser på den plats du vill, kan du använda fritt redigeringsläge.

Hur slutförda studier syns i studieplanen

Att byta undervisningsplan för magisterskedet då du avlagt kandidatexamen vid Aalto

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat + magisterutbildning som motsvarar din studierätt då du gör din studieplan. Du har kanske gjort din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier enligt undervisningsplanen för ditt startår, men då du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen, alltså den undervisningsplansperiod då du i praktiken påbörjar dina magisterstudier.

Att byta undervisningsplansperiod i magisterskedets studieplan kan göras i Sisus examensstrukturbotten på följande sätt:

Under namnet på din studieplan kan du se vilken version av undervisningsplanen du har i användning. Versionen är samma både för kandidat- och magisterskedets studieplan, eftersom de i det här fallet hör till samma utbildningsstruktur i Sisu.

Genom att klicka på magisterprogrammets kod i studieplanen under programmets namn kan du byta magisterskedets undervisningsplansperiod.

I fönstret som öppnas, under programmets namn, ser du undervisningsplanen som du har i användning. Genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplansperiod.

Då du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelandefält i den övre kanten: ”Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk”. Klicka på ”Ta denna version i bruk”.

Du får följande meddelande på skärmen och du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

När du har bytt version av magisterprogrammets undervisningsplan ser du examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen i din studieplan. Undervisningsplansperioden syns inte i studieplanen, men du kan kontrollera den vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och granska från fönstret som öppnas vilken version du använder i din plan. Undervisningsplanen för ditt kandidatprogram förblir samma som du ursprungligen valt, du har bara ändrat på magisterprogrammets undervisningsplan.

Att editera, skriva ut och radera en studieplan

 1. Du kan editera studieplanen du har gjort, skriva ut den eller ta bort planen. En raderad studieplan kan inte återställas.
  1. Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen från sidan Studiestruktur, knappen med tre punkter i det övre högra hörnet. • No labels