OPIT

Etävalvotun tentin ohjeet tentaattorille ja tentin valvojalle

Tentaattorin ja tentin valvojan ohjeet

Etävalvotun tentin perusteet- miksi ja milloin

Ennen etävalvottua tenttiä (tentaattori)

 • Määrittele etävalvotulle tentille vaihtoehtoinen suoritusmuoto tilanteisiin, joissa tenttijä ei halua osallistua etävalvottuun tenttiin esimerkiksi siksi, ettei hänellä ole saatavillaan tentissä tarvittavaa laitteistoa.
 • Tutustu Aalto-yliopiston opiskelijoita koskevaan tietosuojailmoitukseen: https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Tietosuojailmoitus
 • Etävalvotun tentin ohjeet jaetaan tenttijöille erillisessä MyCourses-ympäristöön luodussa tenttityötilassa.
 • Tilaa tenttiä varten erillinen MyCourses-tenttityötila (linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/7564DE65B8494A12)
 • Varmista tenttijöiden pääsy tenttityötilaan antamalla heille kirjautumisavain tai lisää tenttijät tenttityötilan jäseniksi käyttäen MyCoursesin osallistujalistaa.
 • Selvitä tenttijöiden valmius etävalvottuun tenttiin osallistumiseksi. Tämä toteutetaan MyCourses-tenttityötilaan valmiiksi luodulla aktiviteetilla.
  • Aktiviteetti tallentaa tenttijän vastaukset
  • Kysymyksiin vastaaminen on edellytys tenttiin osallistumiselle
  • Selvitettävät ja tenttijöille tiedoksi saatettavat asiat:
   • Selvitä tenttijöiltä, onko heillä käytettävissään tentissä ja tentin valvonnassa tarvittava laitteisto: tietokone, jossa webkamera, mikrofoni ja kaiutin
   • Selvitä tenttijöiltä, että he ymmärtävät, että tenttiä etävalvotaan
   • Tenttijä hyväksyy tentaattorin määritelmän sallitusta toiminnasta tentin aikana (eli lupaa olla käyttämättä muita kuin tentaattorin määrittelemiä materiaaleja ja ohjelmistoja tentin aikana (tarvittaessa)
   • Tentin etävalvonta toteutetaan Zoom-työtilassa tai Teams-ohjelmiston videoyhteydellä siten, etteivät tenttijät näe tai kuule toisia tenttijöitä oman suorituksensa aikana.

   • Tiedota tenttijöille, miten tentin etävalvonta toimii, ketkä toimivat tentin valvojina ja millaista etävalvontaa tentissä toteutetaan
    • Jatkuva reaaliaikainen videoyhteys tentin valvojaan Zoom- tai Teams-yhteydellä
     • Zoom-yhteyttä käytettäessä opiskelija kirjautuu Zoom-työtilaan  
     • Teams-yhteyttä käytettäessä tentin valvoja avaa yhteyden tenttijään, tenttijän pitää tietää kenen videopuheluun hänen on vastattava
    • Satunnaisessa järjestyksessä tentin aikana soitettavat videopuhelut Teams-yhteydellä
     • Tentin valvoja soittaa tenttijöille lyhyitä videopuheluita, tenttijän pitää tietää, kenen videopuheluun hän saa vastata tentin aikana
    • Tenttijä voi lopettaa tentin suorittamisen vasta kun tentin valvoja on vähintään kerran tarkistanut tenttijän henkilöllisyyden tentin aikana.
    • Tarkempi kuvaus valvontavaihtoehdoista: vaihtoehtoiset tavat
 • Varmista riittävä tentinvalvojakapasiteetti valitsemasi valvontatavan mukaisesti huomioiden se, että tenttijät eivät saa nähdä tai kuulla toisiaan tenttisuorituksen aikana.  
  • Reaaliaikainen videoyhteys (suositus: yksi valvoja- yksi tenttijä)
  • Satunnaiset videopuhelut (suositus: yksi/useita valvojia- useita tenttijöitä)
 • Luo tentti MyCoursesin tenttityötilaan käyttäen quiz tai assignment –työkaluja
   • Ohjeet quiz- ja assignment- tentteihin ja niiden asetuksiin löydät MyCourses ohjesivustolta: https://wiki.aalto.fi/display/mchelp/Electronic+examinations
   • Tentin suorittamisessa voidaan käyttää yliopiston ylläpitämiä ja Aalto-yliopiston IT-palveluiden hyväksymiä ohjelmistoja kun se ohjeistetaan MyCourses-tenttityötilassa etukäteen.


 • Tiedosta, että etävalvonnalla ei voida täysin sulkea pois vilpin tai vilppiyrityksen mahdollisuutta
 • Perustellusta syystä suullinen tentti voidaan tallentaa Zoom-järjestelmällä. Tällöin syntyvä tallenne sekä tenttivastaus että valvontatallenne. Syntyvä Zoom-nauhoite suullisesta tentistä tallennetaan tentaattorin tai tentinvalvojan tietokoneelle, josta se on erikseen siirrettävä tietoturvallisesti Aalto-yliopiston work-verkkolevylle (tallennus/jakaminen).

Juuri ennen tentin alkua (Tentin valvoja)

 • Tiedota tenttijöille henkilö, johon olla yhteydessä, jos tentissä ilmenee tekninen ongelma tai tenttikysymyksissä ilmenee ongelmia 
 • Muistuta tenttijöitä ottamaan henkilöllisyyden todistava asiakirja esiin
 • Ota käyttöön tenttipöytäkirja, johon tallennetaan tentin aloitus- ja lopetusaika, tenttiin osallistuvien nimet, tentin valvojien tiedot sekä muistiinpanot tentinaikaisesta toiminnasta, johon tentin valvoja kiinnittää huomiota tentin kuluessa.

Tentin aikana (Tentin valvoja)

 • Tarkista tenttijöiden henkilöllisyys Teams- tai Zoom videoyhteydellä, kirjaa osallistujat tenttipöytäkirjaan
 • Etävalvottuun tenttiin on saavuttava ennen tenttiajan alkua.
 • Etävalvottua tenttitilannetta ei tallenneta
  • Jos epäilet vilppiyritystä tai epäasiallista käytöstä, kirjaa epäilyt tenttipöytäkirjaan 
   • Voit ottaa kuvakaappauksen tai tallenteen siinä tapauksessa, että epäilet tenttijän syyllistyneen vilppiyritykseen 
   • Vilppiepäilyn selvittämisessä voidaan hyödyntää yliopiston järjestelmiin tallennettuja lokitietoja etävalvonnan juridiset näkökulmat- sivun ohjeiden mukaisesti
   • Vilppiepäilyn selvittämmisessä edetään Aalto-yliopiston ohjeiden mukaisesti


 • Teams  tai Zoom -etävalvonnalla ei voida täysin sulkea pois mahdollisuutta tentinaikaiseen tiedonhakuun, apuvälineiden käyttöön tai yhteydenpitoon. Myös tenttijästä riippumatonta Teams-yhteyksiin perustuvaa viestitoimintaa ei voida kytkeä pois tentin aikana. Tentaattori on voinut pyytää tenttijältä etukäteen lupauksen olla käyttämättä muuta materiaalia tai ohjelmistoja tentin aikana.  
 • Tentin valvojan ei ole välttämätöntä jakaa videoyhteyttä tenttijälle, tenttijän tulee kuitenkin tietää, kuka häntä valvoo.The examiner's and exam supervisor's guide

Fundaments of remotely proctored exams: why and when

Before the examination (examiner)

 • Specify an alternative assessment method for cases where candidates do not want to participate in a remotely proctored examination, for instance, because they do not have the necessary equipment.
 • Acquaint yourself with the privacy notice for students of Aalto University.
  https://into.aalto.fi/display/contact/Privacy+notice
 • Provide instructions on the remotely proctored examination to the candidates in the separate MyCourses exam workspace
 • Request a separate MyCourses exam workspace for the examination via the form in the link https://link.webropolsurveys.com/S/7564DE65B8494A12.
 • Ensure that the candidates have access to the exam space by providing them with the access code or by adding them to the MyCourses participant list.
 • Determine the candidates' readiness to participate in the remotely proctored exam. This is done with the activity already created in the MyCourses exam workspace.
  • The activity records the candidates' answers
  • Answering these questions is a prerequisite for taking the exam
  • Matters to be determined and informed to the candidates:
   • Find out do the candidates have the equipment necessary for the remote exam: a computer with a web camera, microphone and loudspeaders
   • Ensure that the candidates understand that the exam is remotely proctored
   • The candidate accepts the examiner's specifitions of acceptable activity during the exam (i.e.,  the candidate promises not to use any other material or software other than those specified by the examiner during the exam)
   • Remote proctoring of the exam is executed using video conferencing in the Zoom or Teams software software such that the candidate does not see or hear other candidates during the exam
   • Inform the candidates how the remote proctoring works, who the proctors/invigilators/supervisors are, and how the remote proctoring is implemented
    • Continuous real-time video contact with the proctor using the Zoom or Teams video-conferencing feature
     • With Zoom, the candidate signs in to the Zoom workspace 
     • The proctor initiates the connection with the candidate, and the candidate knows whose video call they must answer to
    • Video calls with Teams in random order during the exam
     • The proctor makes short video calls to the candidates. They must know whose calls they can answer to during the exam
    • The candidate can finish their exam only after the proctor has checked the candidate's identity at least once during the exam
    • Here is a more detailed description of the proctoring options: alternative means
 • Ensure sufficient proctoring resources for the proctoring method you choose ensuring that the candidates must not be able to see or hear each other during the exam
  • Real-time video monitoring (recommendation: one proctor, one candidate)
  • Random video calls (recommendation: one/many proctors, many candidates)
 • Create the examination in the MyCourses exam workspace using the quiz or assignment activities


 • Be aware that remote proctoring does not completely eliminate cheating or attempts to cheat
 • An oral exam, proctored remotely in real time, can be recorded. The basis for recording an oral exam is to ensure a fair assessment of the exam. The recording in this case is of the exam performance as well as the proctoring. The recording must be retained for at least six months.. Possible zoom recording from the oral exam is stored on a computer for a exam supervisor, from which it must be securely transferred to the Aalto Universitys network disc space.

Just prior to the start of the exam (Proctor)

 • Inform the candidates of the person to contact in case of technical problems during the exam or if the examination questions require clarification
 • Remind the candidates to keep their identification document at hand
 • Keep minutes of the exam recording the starting and ending times of the exam, the names of the candidates, the details of the proctors, as well as notes of activities during the exam that the proctor had to pay attention to

During the exam (Proctor)

 • Check the identity of the candidates using Teams or Zoom video conferencing, and note their names in the exam minutes
 • Candidates must be present for the remote exam before its starting time
 • Events during the remotely proctored exam will not be recorded
  • If you suspect attempted cheating or unacceptable behaviour, note it in the exam minutes
   • You may take a screenshot or make a recording in the event that you suspect the candidate of cheating
   • When investigating suspicion of cheating, logs stored in the university's systems can be used subject to the instructions in the legal viewpoints page
   • Investigation of suspicion of cheating will follow Aalto University's instructions


 • Teams or Zoom proctoring does not completely rule out the possibility of information retrieval, use of aids or contacts during the exam. Also, communications through Teams independant of the candidate cannot be turned off during the exam. The examiner can request the candidate in advance to promise not to use other material or software during the exam.
 • The proctor need not form a video connection with the candidate, the candidates must know who monitors them.
 • No labels