Child pages
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje hallinnonalalle digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain voimaantulosta ja saavutettavuusvaatimuksista
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kirje: OKM/2/500/2019. 17.09.2019


Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG)

Understanding WCAG 2.1


Velvoite tai vaatimusHyväksyttävä poikkeus (tilapäisyys tai vanha tiedosto)Poikkeuksen kestoSivusto & tekijä
ToimenpideDL/PVM

Uudet sivustot:

23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019Drupal, Wordpress, Squarespace
23.9.2018 jälkeen julkaistujen tutkimussivustojen päivitys AA-kriteeristön mukaisiksi23.9.2019

Opetuksessa, koulutuksessa (ja varhaiskasvatuksessa) voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä (varhaiskasvatuksen tai) opetuksen yhteydessä tuotettuja opetussisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia.Max. lukukausi

mycourses.aalto.fi

Microsoft O365: Microsoft Teams Panopto Openlearning.aalto.fi  Blogs.aalto.fi 

Wiki.aalto.fi
Vanhat sivustot:

Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.

Ennen 23.9.2018 julkaistut verkkosivustot

22.9.2020 saakkaTutkimusryhmien omat sivustot Wordpress, Squarespace

23.9.2020Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 alkaen.
22.6.2021 saakka

K23.6.2021

Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjen intranetien ja extranettien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen vasta siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi intranet tai kun vanha intranet uudistetaan kokonaan.
Drupal
Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu.Määriteltävä ja varmistettava tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys
Lisäksi tulee varmistua siitä, että digitaaliset palvelut ovat yhteensopivia yleisesti käytettävien ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa.Määriteltävä ja listattava yhteensopivat yleiset ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydetVerkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020 (ja viimeistään 14 vrk sen jälkeen, kun ne on julkaistu).Suorat verkkolähetykset (video tai ääni), joita ei tallenneta lähetyksen jälkeen.


1) 23.9.2019 alkaen julkaistaan vain ja ainoastaan tekstitettyjä videoita ja äänileikkeitä

2) Sovitaan tekstittämisessä käytettävistä ohjelmistoista ja palveluista

23.9.2020
Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021.Suorat verkkolähetykset (video tai ääni), joita ei tallenneta lähetyksen jälkeen.


1) 23.9.2019 alkaen julkaistaan mahdollisuuksien mukaan vain tekstitettyjä videoita ja äänileikkeitä

2) Sovitaan tekstittämisessä käytettävistä ohjelmistoista ja palveluista mobiilisovelluksia varten.

23.6.2021

Aluehallintoviraston ohjeen mukaan vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse poistaa sivustoilta eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. 


Vanhoista ei-saavutettavista videoista ja äänilähetyksistä täytyy kertoa saavutettavuusselosteessa.

Tiedostojen, esim. pdf- ja word-tiedostojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten  mukaisia siinä vaiheessa, kun vaatimukset tulevat koskemaan koko sivustoa tai sovellusta edellä mainittujen siirtymäaikojen mukaan.

 • Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen. Eli jos palvelussa on julkaistu tiedostoja esimerkiksi 1.1.2019, ne täytyy tehdä viimeistään siirtymäajan loputtua saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.
https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-tiedostot/pdf/#ominaisuuksia

Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, paitsi jos niitä tarvitaan asianosaisen etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseen tai toteuttamiseen.
LES
Jakelussa mainituille

Viite OKM/2/500/2019

Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje hallinnonalalle digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain voimaantulosta ja saavutettavuusvaatimuksista

Ministeriö haluaa tällä kirjeellä muistuttaa vastaanottajia muuttuneesta lainsäädännöstä ja sen asettamista velvoitteista aikatauluineen. Kirje on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen hallinnon lisäksi kaikille valtionosuutta tai ministeriön yleisavustusta saaville. Jokainen vastaanottaja arvioi itse, soveltuuko uusi lainsäädäntö niiden toimintaan. Vastaanottajia pyydetään välittämään kirjettä edelleen edustamilleen tahoille.

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa saavutettavuuteen

Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) on tullut voimaan 1.4.2019. Laki toteuttaa Suomessa EU:n saavutettavuusdirektiivin, joka velvoittaa julkisen sektorin toteuttamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa niin sanotun saavutettavuusstandardin eli kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen mukaisesti. WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines, suomeksi Verkkosisällön saavutettavuusohjeet, on kansainvälinen ohjeistus verkkosisältöjen saavutettavuudesta. Jokaisen organisaation, jota lain saavutettavuusvaatimukset koskevat, on tehtävä verkkosivustoistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavuusseloste ja laitettava se verkkosivuilleen lain siirtymäaikojen puitteissa. Viralliset ohjeet löytyvät sivustolta www.saavutettavuusvaatimukset.fi.

Saavutettavuuden huomiointi varmistaa, että mahdollisimman moni ihminen voisi käyttää verkkopalveluja esimerkiksi vammasta riippumatta. Uusi laki toteuttaa myös YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Laki velvoittaa ottamaan WCAG-ohjeistuksen huomioon käytännössä kaikessa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, toteutuksessa ja päivittämisessä julkisella sektorilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla laki velvoittaa myös useita yksityisoikeudellisessa muodossa toimivia yhteisöjä ja säätiöitä. Lain tavoitteena on, että julkisesti rahoitetun toiminnan tulee pääsääntöisesti täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Eräitä poikkeuksia lain soveltamisesta

Laki sisältää eräitä rajattuja poikkeuksia. Palveluntarjoaja voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista, jos se ennakkoon tehdyn saavutettavuusarvioinnin perusteella voi osoittaa vaatimusten toteuttamisen aiheuttavan sen toiminnalle kohtuuttoman rasitteen. Lakia ei sovelleta kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiin, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon.

Lisäksi lain mukaan opetuksessa, koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan käyttää tilapäisesti ja rajatussa ryhmässä varhaiskasvatuksen tai opetuksen yhteydessä tuotettuja opetussisältöjä, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Tilapäiseksi käytöksi voidaan oletettavasti katsoa esimerkiksi lukukauden mittainen ajanjakso. Tilapäinen käyttö ei voi jatkua useampia vuosia. Poikkeus tekee mahdolliseksi sen, että opettaja tai oppilaat voivat esimerkiksi itse tuottaa opetuksessa hyödynnettävää sisältöä ilman syvällistä saavutettavuusvaatimusten tuntemusta tai teknologioita, jotka tukisivat saavutettavien sisältöjen toteutusta. Poikkeuksen myötä voidaan rajatussa ryhmässä myös kokeilla erilaisia uusia palveluja ja sisältöjä. Mikäli varhaiskasvatuksen, opetuksen tai koulutuksen järjestäjä ottaa tällaisen digitaalisen materiaalin tai palvelun pysyväisluonteiseen käyttöön, tulee huolehtia sen saattamisesta saavutettavaksi. Varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvät yleiset verkkosivustot tai sovellukset, joilla hoidetaan hallinnollisia asioita taikka kodin ja koulun välistä lakisääteistä yhteydenpitoa, eivät esimerkiksi kuulu poikkeuksen piiriin.

Edellä mainituista poikkeuksista ei ole toistaiseksi olemassa ennakkotapauksia. Niiden käyttöön tulee suhtautua varovaisen harkiten.

Keitä laki velvoittaa

Viranomaiset ja muut julkista hallintotehtävää hoitavat

Lakia sovelletaan kokonaisuudessaan valtion viranomaisiin, valtion liikelaitoksiin, kunnallisiin viranomaisiin, ortodoksiseen kirkkoon sekä sen seurakuntiin, yliopistolaissa tarkoitettuihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä muihin toimijoihin siltä osin kuin ne hoitavat julkista hallintotehtävää. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset opetuksen ja koulutuksen järjestäjät niiden hoitaessa lailla tai lain nojalla annettua tehtävää. Velvollisuus koskee ainakin kaikkia lakisäteisen luvan saaneita opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä niiden luvan mukaisessa toiminnassa.

Edellä mainittuja tahoja koskee myös lain 2 luku, jossa säädetään viranomaisille ja julkista tehtävää hoitaville velvoitteita digitaalisten palveluiden suunnittelusta, ylläpidosta, tarjoamisesta ja sähköisestä tunnistamisesta. Kirjeen lopussa on tätä koskien oma luku.

Ministeriön käsityksen mukaan kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan lisäksi myös valtaosa yksityisten palveluntuottajan tuottamasta varhaiskasvatustoiminnasta tulee lain soveltamisalan piiriin, sillä suuri osa yksityisestä palvelutuotannosta on varhaiskasvatuslain mukaisesti kunnan järjestämää toimintaa. Tällaista on kunnan hankkima (osto)palvelu sekä palvelu, johon kunta myöntää palvelusetelin. Lain mukaan kunnan tulee huolehtia, että sen hankkimien tai palvelusetelillä järjestettyjen palveluiden tulee tasoltaan vastata kunnan itse tuottamaa palvelua. Kunnan tulee asettaa palvelutuottajille vaatimuksia asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Ministeriö suosittaa yhdenvertaisuusnäkökulma huomioon ottaen noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia lähtökohtaisesti kaikessa yksityisen palveluntuottajan järjestämässä tai tuottamassa varhaiskasvatuksessa, myös yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Julkisoikeudelliset laitokset, kuten monet yleisavustuksen saajat

Laissa säädetyt saavutettavuusvaatimukset (mutta ei em. lain 2 luku) koskevat myös julkisoikeudellisia laitoksia. Julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeushenkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja

a) jota rahoittaa pääasiallisesti viranomainen; tai

b) jonka johto on viranomaisen valvonnan alainen; taikka

c) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä viranomainen nimeää yli puolet.

Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa julkisoikeudellisen laitoksen käsite vastaa hankintadirektiivin ja -lain määritelmää julkisoikeudellisesta laitoksesta. Jos organisaatio on hankintalain mukainen hankintayksikkö, se kuuluu todennäköisesti  myös saavutettavuusvaatimusten piiriin. Ensisijainen vastuu saavutettavuusvaatimusten noudattamisesta on toimijalla itsellään.

Moni yhdistys tai muu yhteisö, jolle ministeriö tai sen hallinnon alan virasto myöntää yleisavustusta, on lain mukainen julkisoikeudellinen laitos. Ministeriö edellyttääkin valtionavustusohjeistuksessaan, että avustuksen saaja selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollisen velvollisuutensa noudattaa digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaa lakia. Vastaava ohjeistus tulee sisällyttää myös ministeriön hallinnonalan muiden virastojen ja laitosten jakamien valtionavustusten ehtoihin.

Tietyt erityisavustuksen saajat

Lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat sellaisia avustuksen saajia, jotka eivät täytä julkisoikeudellisen laitoksen kriteerejä, silloin kun ne saavat erityisavustusta digitaalisten palvelunsa kehittämisestä tai vuotuisesta ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin yli puolet näiden kustannusten arvosta.

Lain siirtymäajat

Lain velvoitteita tulee noudattaa tiettyjen siirtymäaikojen puitteissa. Siirtymäajoista on säädetty erikseen verkkosivustoille, mobiilisovelluksille, intraneteille, videoille ja äänitiedostoille sekä sivustoille tallennetuille toimisto-ohjelmilla laadituille tiedostoille (esim. word tai pdf tiedostot). Siirtymäaika määrittyy osittain myös sen mukaan, milloin verkkosivu, sovellus tai tiedosto on julkaistu.

Viranomaisten, julkista hallintotehtävää hoitavien ja julkisoikeudellisten laitosten sekä niiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten, joita julkinen taho pääosin rahoittaa, koskevat seuraavat siirtymäajat:

 • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
 • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
 • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 alkaen.

Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten työpaikoilla käytettyjen intranetien ja extranettien pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen vasta siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi intranet tai kun vanha intranet uudistetaan kokonaan.

Verkkosivuilla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia alkaen 23.9.2020 (ja viimeistään 14 vrk sen jälkeen, kun ne on julkaistu). Mobiilisovelluksissa julkaistujen videoiden ja äänilähetysten pitää olla vaatimusten mukaisia 23.6.2021. Aluehallintoviraston ohjeen mukaan vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei kuitenkaan tarvitse poistaa sivustoilta eikä niitä tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Tällaisista vanhoista ei-saavutettavista videoista ja äänilähetyksistä täytyy kuitenkin kertoa saavutettavuusselosteessa.

Tiedostojen, esim. pdf- ja word-tiedostojen, pitää olla saavutettavuusvaatimusten  mukaisia siinä vaiheessa, kun vaatimukset tulevat koskemaan koko sivustoa tai sovellusta edellä mainittujen siirtymäaikojen mukaan.

 • Lain vaatimusten piirissä ovat ne tiedostot, jotka on julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen. Eli jos palvelussa on julkaistu tiedostoja esimerkiksi 1.1.2019, ne täytyy tehdä viimeistään siirtymäajan loputtua saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi.
 • Vanhoja, ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, paitsi jos niitä tarvitaan asianosaisen etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien määrittämiseen tai toteuttamiseen.

Neuvonta, ohjaus ja valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvoo ja ohjaa lain toteuttamisessa. Aluehallintovirasto tarjoaa tietoa ja yleisiä neuvoja siitä, miten saavutettavuutta voi parantaa kokonaisuutena ja kaikissa verkkopalvelun suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen vaiheissa Lisäksi AVI ohjeistaa lain ja direktiivin saavutettavuusvaatimuksissa mm. tarjoamalla saavutettavuusselosteen mallin ja yleisiä ohjeita vaatimusten toteuttamisesta. Aluehallintovirasto tuottaa työkalun saavutettavuusselosteen tekemiseksi (käyttäjää ohjaava verkkolomake) viikolla 38. Tiedot, ohjeet ja neuvot ovat saatavissa ositteessa www.saavutettavuusvaatimukset.fi. Käytännön oheistuksen osalta ministeriö kehottaa tutustumaan myös Näkövammaisten kirjasto Celian Saavutettavasti.fi –sivustoon ja Kehitysvammaliiton Papunet -verkkopalvelun saavutettavuus -sivustoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myös viranomainen, joka valvoo Suomessa lain saavutettavuusvaatimusten noudattamista sille tehtyjen selvityspyyntöjen ja kanteluiden perusteella. Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tarkastuksia, antaa määräyksiä ja asettaa näiden tehostamiseksi uhkasakkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on edustus valtiovarainministeriön asettamassa Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta –seurantaryhmässä (https://vm.fi/hanke?tunnus=VM181:00/2018). Ministeriön kautta voidaan saattaa ryhmän tietoon ehdotuksia ja suosituksia lain toimeenpanon tueksi sekä esimerkiksi arvioita tarvittavista muutoksista lainsäädäntöön. Esityksiä voi toimittaa osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi. Niihin pyydetään lisäämään viitteeksi tämän kirjeen diaarinumero.

Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen

Lain 2 luvun säännösten mukaan viranomaisia koskevat digitaalisten palvelujen yleiset suunnittelu-, saatavuus- ja tarjoamisvelvoitteet. Lisäksi säädetään sähköisen tunnistamisen vaatimuksista ja rajoitteista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että viranomaisen pitäisi tarjota yksinomaan digitaalisia palveluja asiakkailleen. Lain 2 luvun soveltaminen alkaa 1.10.2019.

Viranomaisen on suunniteltava ja ylläpidettävä digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. Lisäksi tulee varmistua siitä, että digitaaliset palvelut ovat yhteensopivia yleisesti käytettävien ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Tarkoituksena on varmistaa digitaalisten palvelujen yhteensopivuus palvelun käyttäjien selainohjelmistojen ja muiden digitaalisten palvelujen käyttöön tarvittavien apuohjelmistojen kanssa. Digitaalisten palvelujen löydettävyyden varmistamisella tarkoitetaan huolehtimista siitä, että digitaalinen palvelu ja sen tietosisältö ovat ajantasaisina löydettävissä esimerkiksi hakukoneiden avulla. Viranomaisten on varmistettava digitaalisten palveluidensa riittävä yhteensopivuus hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen palveluiden kanssa. Palveluista vastaa Väestörekisterikeskus. Suomi.fi-palvelut.

Viranomaisen velvollisuus digitaalisten palvelujen tarjoamiseen tarkoittaa sitä, että viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Viestit voivat liittyä esimerkiksi asian vireille panemiseen ja tietopyynnön tai neuvontapyynnön esittämiseen. Asiakkaan tulisi voida viestiä viranomaisen kanssa muun muassa sähköpostite tai turvasähköpostilla. Jos digitaalisesta palvelusta on mahdollista saada salassa pidettäviä tietosisältöjä nähtäväksi ja käytettäväksi, palvelun käyttäjä on tunnistettava vahvaa sähköistä tunnistamista tai painavasta perustellusta syystä muuta vastaavaa tietoturvallista tunnistuspalvelua käyttämällä. Suomi.fi tarjoaa viranomaisten käyttöön sekä viestit- että tunnistuspalvelun.

Lisätiedot ja ohjeistus viranomaisten digitaalisten palveluiden järjestämisestä ovat saatavilla Väestörekisterikeskuksen internetsivuilta.

Ajankohtaista

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää koulutustilaisuuden valtionavustuksen saajille digitaalisten palveluiden, kuten verkkosivujen, saavutettavuutta koskevista velvoitteista.
Koulutukset pidetään 4.11.2019 ja 12.11.2019 klo 12:30–16.00 opetus- ja kulttuuriministeriössä. Päivät ovat saman sisältöiset, ja sisällöstä vastaavat Etelä-Suomen aluehallintovirasto sekä Näkövammaisten kirjasto (Celia). Ilmoittautuminen tilaisuuksiin käynnistyy myöhemmin syksyllä.


Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen
Hallitusneuvos Janne Öberg


Liitteet

Undervisnings- och kulturministeriets brev om ikraftträdandet av lagen om tillhandahållande av digit


Jakelu

 • Kommunerna (Kunnat)
 • Koulutuskuntayhtymät
 • Kansalaisopistojen ylläpitäjät
 • Kansanopistojen ylläpitäjät
 • Kesäyliopistojen ylläpitäjät
 • Opintokeskusten ylläpitäjät
 • Liikunnan koulutuskeskusten ylläpitäjät
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • Lukiokoulutuksen järjestäjät
 • Ammattikorkeakoulut
 • Yliopistot
 • OKM Hallinnonalan virastot
 • Valtion liikuntaneuvosto
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • Valtion nuorisoneuvosto
 • Esi- ja perusopetuksen järjestäjät (pl.Ahvenanmaan kunnat)
 • Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt
 • Valtionsuutta saavat teatterit ja orkesterit
 • Taiteen alan tiedotuskeskukset
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta saavat toimijat
 • Tiedoksi Aluehallintovirastot
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ ruotsinkielinen opetustoimen
 • palveluyksikkö
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja hallintoyksikkö

Tiedoksi

 • Aluehallintovirastot
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ saavutettavuuden valvonnan yksikkö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön osastot ja hallintoyksikkö


 • No labels