Child pages
 • Saavutettava_Aalto_2019–2021 – Accessible Aalto 2019–2021 (draft!)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

English here: https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=41060438

Svenska här: https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=38817981&preview=/38817981/41321430/Implementeringsplan_for_tillgangligt_larande.pdf

Oheinen POHJATEKSTI perustuu nykyiseen tps:ään, muokattu 15.1.2019. Muokkaus jatkuu Aalto goes Accessible 2019 round table -tapaamisessa sovitulla tavalla tammikuun 2019 loppuun saakka. Esittely vararehtoreille Petri Suomala ja Antti Ahlava 5.2.2019.

Muokkaukset (sprintit): Ensimmäinen sprintti 10.–20.12.2018, toinen sprintti 8.–11.1.2019 ja kolmas sprintti 14.1.2019 round table -tapaamisen jälkeen.


Inside: Aalto-yliopiston saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015–2017 (Vararehtorin päätös)

Vararehtorin päätös (TBC)

Vararehtori Suomala vahvisti Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman vuosille 2019-2021. Toimeenpanosuunnitelma perustuu Aalto-yliopiston strategiaan ja se tukee sekä hyvinvointityötä että yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan työtä. Toimeenpanosuunnitelma liitetään Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Aalto Inside: https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=38817981


Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019–2021

Tämä toimeenpanosuunnitelma perustuu Aalto-yliopiston strategiaan, tasa-arvosuunnitelmaan ja toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct) sekä saavutettavan oppimisen yleisiin linjauksiin. Tämän toimeenpanosuunnitelman kuudessa luvussa kuvataan yksiköittäin konkreettiset toimenpiteet sovittujen tavoitteiden kustannustehokkaaksi toteuttamiseksi. Toimenpiteistä ja niiden toteuttamisen seurannasta on sovittu vararehtorien ja palveluyksiköiden edustajien kesken tammikuussa 2019.

Yleinen toimeenpano ja mahdolliset tukimuodot (luvut 1.1 ja 1.2) kohdistetaan ensijaisesti rakennettuun ympäristöön, palveluihin, oppimis- ja työympäristöihin, opetusjärjestelyihin ja oppimistilanteisiin sekä yhteisön vuorovaikutukseen. Periaatteena on toteuttaa yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja mahdollistava toimintaympäristö kaikille aaltolaisille. Aalto-yliopiston saavutettavuuden erityisasiantuntija sekä asiantuntijaverkosto neuvoo, tukee, kouluttaa ja konsultoi koulujen henkilöstöä ja opiskelijoita kaikissa toimeenpanosuunnitelmaan liittyvissä kysymyksissä. Toimeenpano toteutetaan kustannustehokkaasti a) kehittämällä palvelukulttuuria ja henkilöstön osaamista, b) määrittelemällä hankinnat tarkasti yhdenvertaisen osallistumisen näkökulmasta sekä c) ottamalla saavutettavuus huomioon kilpailutuksissa. 

1 Tutkimus- ja oppimispalvelut

Vastuuyksiköt: Oppimis-, tutkimus ja henkilöstöpalvelut 

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden perusteet otetaan huomioon opettajien ja muun henkilöstön työssä, toiminnassa ja osaamisen kehittämisessä. Oppimispalvelut (LES) neuvoo, kouluttaa ja kannustaa yliopistoyhteisön jäseniä havaitsemaan opiskelun ja tutkimuksen esteitä laajasti: Fyysisten ja näkyvien esteiden ohella opitaan tunnistamaan myös erilaisiin oppimistapoihin, opetusmenetelmiin, kulttuuriin ja asenteisiin liittyviä oppimisen esteitä ja hidasteita. Oppimispalveluiden tehtävänä on tukea ja kouluttaa opetushenkilökuntaa, jotta ohjaavat opettajat tietävät vähintään yleisellä tasolla sulautettujen oppimisympäristöjen ja opetuskäytäntöjen edut sekä osaavat ohjata opiskelijan hänen tarvitsemiensa yliopistopalvelujen ääreen. Opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelukyky -työryhmä (OHO) ottaa omassa toiminnassaan huomioon saavutettavuuden – yhteistyössä koulujen toimijoiden kanssa – hyvinvointia ja opiskelukykyä edistävänä tekijänä. 

1.1 Aallon tukimuodot opiskelijalle

Perus- ja jatko-opiskelijan HOPS-tuki toteutetaan kolmessa muodossa:

Porrastetun toimintatavan tarkoituksena on varmistaa kaikkien opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus ryhmissä ja opinnoissa. Korkeakoulut tarjoavat opiskelutaitojen ohjausta joustavassa muodossa kaikille halukkaille uusille opiskelijoille. Tarkempi kuvaus: Liite saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan 2014–2016 (tukimuodot)

Toimenpiteet:
 • Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset (yliopiston opetusta ja opiskelua koskevat säännöt, 24§ Opintojen saavutettavuus)
 • Tehostetun tuen hakemista osana HOPS-prosessia yhtenäistetään eri korkeakoulujen välillä sisäisen liikkuvuuden parantamiseksi ja sen avulla tuetaan opiskelijoiden joustavaa oppimista [Liite saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelmaan 2014–2016 (tukimuodot)]. 
 • HOPS-prosessin tarkennukset ja parannukset suunnitellaan yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa, a) kartoittamalla ensi parhaita käytäntöjä ja b) sen jälkeen soveltamalla niitä korkeakoulujen tarpeisiin. 
 • Aalto-yliopiston korkeakoulujen oppimispalvelut työstävät tarvittaessa opintopsykologien sekä hyvinvoinnin ja saavutettavuuden asiantuntijoiden kanssa yhdenvertaisuutta tukevia prosesseja saavutettavuuden integroimiseksi HOPS-käytäntöihin.
 • Korkeakouluissa nimetään jokaiselle uudelle opiskelijalle ohjaava opettaja, joka perehtyy opiskelijan tilanteeseen ja erilaisiin oppimistapoihin sekä Aalto-yliopiston sulautettujen oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea oppimista. Menettelytavan tarkempi kuvaus on AccA-wikin sivuilla "opettajille ja henkilökunnalle", "HOPS-tarkistuslista" sekä "HOKS-prosessi". 
 • Korkeakoulut vastaavat yhdessä AFYE-ryhmän kanssa saavutettavuusasioiden sisällyttämisestä opiskelijoiden opintojen aloitukseen ja tutorointiin. 
 • LES tarjoaa tarvittaessa opettajille ja ohjaajille opiskelijoiden ohjauksen koulutusta vuosina 2019–2021.

1.2 Ulkopuolisten toimijoiden tarjoamat tukimuodot

Opiskelijoiden saama yliopiston ulkopuolisen toimijan tarjoama tuki voi olla esimerkiksi

Ks. Liite Saavutettavan oppimisen tukimuodot 2014–2016 

Toimenpiteet:
 • Varmistetaan tulkkien ja avustajien mahdollisuus sujuvaan työskentelyyn opetus- ja tutkimustiloissa.
 • Toteutetaan palvelukoirien käyttöön liittyvä henkilöstökoulutus syksyllä 2019.

2 Infrastruktuurin esteettömyys

Vastuuyksiköt: ACRE (2.1) ja Tietotekniikkapalvelut (2.2)

2.1 Opiskelu-, tutkimus- ja työtilojen esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys sisältyy Aalto-yliopiston strategiaan. Kampuksen tilat ja kulkutiet ovat vielä osin esteellisiä, mutta havaittuja puutteita korjataan tarvittaessa erityisjärjestelyin. ACRE (Aalto-yliopistokiinteistöt) laatii suunnitelmia rakennetun ympäristön esteiden poistamiseksi ja vastaa suunnitelmien toimeenpanosta. Uudisrakennukset suunnitellaan esteettömiksi. Peruskorjauskohteissa tehdään esteettömyyskartoituksia. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten monenlaiset käyttäjät hahmottavat kampuksen työ- ja opiskeluympäristönä. Suomen rakentamismääräyskokoelmien vaatimusten lisäksi pyritään noudattamaan seuraavia periaatteita: 

 • Hyvä akustiikka, joka palvelee kaikkia ja erityisesti kuulovammaisia, näkövammaisia ja ei-suomenkielisiä.
 • Rakennusten väri- ja materiaalimaailma tukee monenlaisten käyttäjien nopeaa ja turvallista suunnistamista sisätiloissa.
 • Selkeä ja riittävän isoin kirjasintyypein laadittu opastus sekä yleinen informaatiomuotoilu tilojen ja toimintojen hahmottamiseksi.
 • Palvelumuotoilua hyödynnetään osana suunnitteluprosesseja tarvittaessa.
 • Riittävästi säilytystilaa opiskelijoiden ja henkilöstön välineille ja opiskelija töille siten, että ne eivät ole kulkureiteillä.
 • Tasonvaihdoissa käytetään luiskia hissien lisäksi, mikäli se muun suunnittelun näkökulmasta on luontevaa.
 • Apuvälineiden, avustavan henkilöstön, kuljetus- ja muiden palveluiden joustava yhdistäminen talon omiin toimintoihin (kirjoitus- ja viittomakielen tulkit, henkilökohtaiset avustajat, opas- ja avustajakoirat).
 • Kuulon, näkemisen ja liikkumisen apuvälineiden (erilaiset mikrofonijärjestelmät, erityistietokoneet, mobiilit ohjauslaitteet, pyörätuolit tms.) sujuva käyttö BYOD-periaatteen mukaisesti.
Toimenpiteet:
 • Turvallisuuden lisäämiseksi varmistetaan pelastusohjeiden monikielisyys (yliopiston kielilinjaus) sekä pidetään pelastussuunnitelmat ajan tasalla
 • ACRE teettää kampusalueiden ja rakennusten esteettömyyskartoituksia alan asiantuntijoilla. 
 • Esteettömyyskartoitukset integroidaan kampuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Uudisrakennuksiin ja saneerauskohteisiin suunnitellaan toimiva saattoliikenne (invataksit yms.). 
 • Varmistetaan, ettei polkupyörien säilytys sisäänkäyntien lähellä estä muuta liikkumista. 
 • Jakeluliikenne ohjataan omalle sisäänkäynnille siten, ettei jakeluauto estä varsinaista saattoliikennettä.
 • Varmistetaan esteettömien kulkureittien huolto ja ylläpito
 • Varmistetaan pistokkeiden riittävyys lukuisille apuvälineille.

2.2 Toimitilojen tietojärjestelmien saavutettavuus

Opetuksen ja kokousten vaivaton ennakkosuunnittelu keventää henkilöstön työkuormaa varsinaisen toiminnan aikana. Siksi toimitilojen varausjärjestelmää kehitetään tutkimus- ja opetusympäristön saavutettavuuden parantamiseksi. Toimitilan varaajalla pitää olla mahdollisuus arvioida tilojen esteettömyys jo varausta tehdessä. Siksi tilavarausjärjestelmää täydennetään siten, että varaaja saa tietoonsa huonekohtaiset neliöt, vuokrahinnat, esteettömyyden sekä tilan pohjapiirrokset kalustemerkinnöin. Muita kehitettäviä ja integroitavia tietojärjestelmiä ovat mm. mycourses, oodi, sopimusten hallintajärjestelmä, laskentajärjestelmä, opiskelijatietojärjestelmä, tutkimustietojärjestelmä sekä henkilötietojärjestelmä. 

Toimenpiteet:
 • Selvitetään, miten järjestelmään voidaan liittää kaikille tilojen käyttäjille mahdollisuus palautteen antamiseen: Sen avulla tilojen esteet voidaan tehdä paremmin näkyväksi ja nopeuttaa niiden poistamista.
 • Tietotekniikkapalvelut (ITS) kerää päätöksenteon tueksi tietoa kaikkien IT-luokkien käyttöasteesta.
 • Esitystekniikan käyttöliittymässä huomioidaan saavutettavuus.

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Vastuuyksiköt: ITS ja LES

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on annettu eduskunnalle 3.5.2018. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia ja saavutettavia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (BYOD-periaate). ITS varmistaa sen, että verkkosivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä (W3C/WAI-ohjeistuksen (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) AA-taso). Keskeisessä asemassa ovat työkalujen käyttäjät, verkkosivujen sisällön tuottajat, joilta edellytetään WAI- ja Stivi-ohjeistuksien ( http://www.esok.fi/stiv) hallintaa ja noudattamista. Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla osana ITS:n  kokonaisuuden kehittämistä.

Toimenpiteet: 
 • Julkaistaan saavutettavuusseloste (Accessibility Statement)
 • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden kartoitusta jatketaan. Sen perusteella arvioidaan ja projektoidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset vanhojen sivujen muokkaamiseksi.
 • ITS tarjoaa teknistä tukea työkaluohjelmistojen käytössä.
 • ITS varmistaa saavutettavuuden tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa.  
 • ITS välittää tietoa korkeakoulujen ja laitosten verkkotuottajille saavutettavasta verkkojulkaisemisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.
 • ITS varmistaa tietojärjestelmien saavutettavuuden ja työpisteiden esteettömyyden neuvontaan riittävät resurssit.

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja ITS

Toteutetaan open access -periaatetta mahdollisimman laajasti osana Aallon strategista tavoitetta opetus- ja oppimateriaalin avoimesta jakamisesta. Virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä varmistetaan käytettävyys ja saavutettavuus.

4.1 Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit

Toimenpiteet:
 • LES kouluttaa opetushenkilökuntaa avointen oppimateriaalien julkaisemiseen yhteistyössä laitosten opettajien kanssa.
 • Opettajat voivat julkaista koulutusohjelmien kurssimateriaalia Aallon avointen oppimateriaalien portaalissa. 
 • ITS:n AV-tiimin tuella aaltolaiset voivat järjestää avoimia verkkolähetyksiä tilaisuuksista kuten vierailuluennoista ja seminaareista.
 • ITS varmistaa, että lista hyväksytyistä julkaisualustoista ja niiden tukipalveluista on löydettävissä uusituilta verkkosivuilta.
 • AV-tiimi toimittaa ohjeet videotallenteiden tekstittämisestä. Tekstittäminen noudattaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. 
 • LESin ja RISin tuella aineistojen omistajat voivat määritellä tarvittavat käyttö- ja tekijänoikeudet omien aineistojensa osalta esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti.

4.2 Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut

Toimenpiteet:

4.3 Saavutettavuuden opetus- ja kehittelyaineisto

Kootaan saavutettavaa opetusta ja oppimista tukeva aineisto aalto.fi-sivustolle. Yhteisön kumuloituva osaaminen kerätään helposti löydettävään ja jaettavaan muotoon, jolloin saavutettavuuteen liittyvän tiedon etsintä on tehokasta. Sivustolla julkaistaan tietoa mm. monenlaisista oppijoista sekä menettelyohjeita esim. valintakokeisiin, arviointiin, tentti- ja opetusjärjestelyihin, toimintarajoitteisen henkilön tukemiseen, yksilöllisten järjestelyjen toteuttamiseen, tehostetun HOPSin ja HOKSin toteuttamiseen sekä tilojen esteettömyysarviointiin. Aineistoa laajennetaan ja päivitetään kertyvän kokemuksen ja palautteen myötä. 

Toimenpiteet:
 • Jatketaan saavutettavuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden opetusaineiston julkaisua Aalto-yliopiston verkkopalveluissa.
 • Selvitetään mahdollisuudet tehokkaaseen julkaisutapaan.

5 Tiedotus ja viestintä

Vastuuyksikkö: Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut tukee saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelman toteuttamiseen ja tulosten arviointiin liittyvää viestintää opiskelijoille ja henkilökunnalle. Lisäksi yksikkö tukee kaikkia yliopiston virallisissa viestintäkanavissa tietoa julkaisevia ja päivittäviä henkilöitä esteettömän vuorovaikutuksen ja saavutettavan julkaisemisen toteuttamisessa. Saavutettavuus otetaan huomioon verkkoviestinnän yleisessä kehittämisessä. Painopiste on uusissa verkkomateriaaleissa, joissa noudatetaan saavutettavuusdirektiiviä sekä W3C/WAI-ohjeistusta. Eri kieliversiot, asiakirjamuotojen ja sisältöjen standardointi otetaan huomioon mahdollisuuksien ja tarpeisiin perustuvan priorisoinnin mukaan.

Viestintäpalvelut huomioi Stivi-suosituksen digitaalisen viestinnän ohjeistuksessa. Lisäksi viestintäpalvelut osallistuu tarvittaessa esteettömyyden ja saavutettavuuden toimenpiteiden ja kohderyhmien priorisointiin.

Toimenpiteet: 
 • Digitaalisen viestinnän laatutavoitteeksi asetetaan kaikissa Aalto-yliopiston verkkosivustoissa saavutettavuus W3C:n WAI -ohjeistuksen AA-tasojen mukaisesti. 
 • Uudet materiaalit noudattavat EU:n saavutettavuusdirektiivia 23.9.2019 alkaen
 • Stivi-suositus otetaan huomioon Aallon digitaalisen viestinnän ohjeistuksessa.
 • Yliopiston käyttämien rakennusten esteettömyystiedot viestitään palvelukartan avulla

6 Osaamisen kehittäminen

Vastuuyksiköt: Henkilöstö-, viestintä- ja oppimispalvelut

Osaamisen kehittämisessä ja sen toteuttamista tukevissa linjauksissa otetaan huomioon Aalto-yliopiston moninaisuus, kansainvälisyys ja yhdenvertaisuus. Henkilöstökoulutuksessa paneudutaan asiakaspalveluun, organisaatiokäyttäytymiseen, markkinointiin erilaisille kohderyhmille ja syrjinnän eri muotoihin. Tämän lisäksi Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EQU), Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky -työryhmä (OHO) ja Aalto-yliopiston saavutettavuuden yhteisöverkosto (AccAnet) ideoivat, suunnittelevat ja kehittävät  saavutettavuuskoulutusta. Saavutettavuuden toteuttaminen ja kehittäminen sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten seuranta otetaan osaksi henkilöstön osaamisen kehittämistä lukuvuodesta 2019–2020 alkaen:

 • Saavutettavuus huomioidaan osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa.
 • Kurssimuotoisten koulutusten tarjonnassa huomioidaan ei-suomenkieliset sekä kansainvälinen henkilökunta (esim. tarjoamalla suomen kielen perusteita, erilaisia valmennuksia myös englannin kielellä sekä tiedotus tarjonnasta myön englannin kielellä).
 • Keskeisille ja motivoituneille henkilöstökouluttajille (esimerkiksi tutkija, joka hallitsee näkövammaisten matematiikan opetuksen) pyritään järjestämään mahdollisuus kansainväliseen asiantuntijakoulutukseen tai osallistumiseen kansainvälisiin alan konferensseihin.
 • LES keskittyy erityisesti opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja ottaa huomioon oppimisypäristöön liittyvät saavutettavuusasiat koulutuksissa. 
Toimenpiteet:
 • Aalto-yliopiston toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • LES ja HRS järjestävät ESOK-seminaarin keväällä 2019 Aallon työntekijöille ja opiskelijoille sekä verkostokumppaneille
 • järjestetään vuosittainen "Aalto goes Accessible" -symposium
 • Henkilöstö- ja oppimispalvelut kartoittavat saavutettavuuden eri osa-alueiden asiantuntemusta Aallossa (esim. akustiikka, käytettävyys, esteettömyys, visuaalinen suunnittelu, typografia, palvelumuotoilu) sopivien kouluttajien löytämiseksi omasta yliopistoyhteisöstä (professorit, tutkijat, opintopsykologit, vierailevat tutkijat jne.).
 • Saavutettavuusasiantuntija tukee osaamisen kehittämisessä.
 • Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuudet ovat saavutettavia ja perehdytyksen osana kerrotaan mitä saavutettavuus on Aalto-yliopistossa.

Palveluyksiköt ja lyhenteet (Finnish, English, Abbreviation, Director)

 • Tutkimus- ja innovaatiopalvelut, Research and Innovation Services, RIS, Ossi Naukkarinen
 • Tekniset palvelut, Technical Support Services, TSS (Coordinated from RIS)
 • Kampuspalvelut, Campus Services, CAS, Antti Tuomela
 • Oppimispalvelut, Learning Services, LES, Petri Suomala
 • Viestintäpalvelut, Communications Services, COS, Elina Ämmälä
 • Tietotekniikkapalvelut, IT Services, ITS, NN?
 • Talouspalvelut, Financial Services, FIS, Marianna Bom
 • Henkilöstöpalvelut, HR Services, HRS, NN?
 • Johtamisen tukipalvelut, Leadership Support Services, LSS, NN?


 • No labels

16 Comments

 1. Aalto goes Accessible 2019 round table. Join the poll, pls:

  https://doodle.com/poll/h5ummchz8d6qpvvs


 2. PDCA: Collaborative Knowledge Building for Accessibility in Higher Education (2012)

   https://www.slideshare.net/araike/collaboration-for-accessible-higher-education

 3. Taustatietoja työryhmille.

  1) YK:n vammaisyleissopimus, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

  Turvallisin viite tilanteisiin, joissa pitää määritellä ‘vammaisuus’:

  https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

  “(…)

  e) ovat tietoisia siitä, että vammaisuus on kehittyvä käsite ja että vammaisuus on seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa;

  Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others, (…)”

  ”Virallinen” (viittaamiskelpoinen) kansainvälinen määritelmä vammaisuudesta on tässä YK:n vammaissopimuksessa (CRPD):

  • "Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others."
  • "Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa."

  Vammaissopimuksen englanninkielisessä alkuperäisversiossa käytetään termiä ”persons with disabilities” (PwD). Suomeksi se kääntyy yleensä ”vammaiset henkilöt”, mutta ”disability” tarkoittaa vammaisuuden lisäksi toimintarajoitteisuutta. Suomalainen käännös ei tavoita sitä englanninkielisen käsitteen viestiä, että kyseessä on henkilö, jonka eräänä piirteenä on toimintarajoite.  Näin ollen toimintarajoitteen käsite lähestyy vammaisuuden käsitettä, ja ne voidaan nähdä eri tilanteissa samaa tarkoittavina tai osittain toisistaan poikkeavina.

  2) THL:n vammaispalvelujen käsikirja

  Tarkentaa edellistä:

  https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

  https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/vammaisuus

  Siksi mm. meillä kannattaa ymmärtää ”vammaisuus” johtamiseen ja strategiaan liittyvänä kehittyvänä käsitteenä:

  https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/johtaminen-valvonta-ja-tilastot/vammaispalvelujen-johtaminen

  ”Johtamisessa on ymmärrettävä vammaisuus ihmisoikeuskysymyksenä:

  Kyse vammaispalveluissa ei ole siis etuudesta tai etuuksista, vaan tarpeellisista palveluista tai tukitoimista. Vammaispalveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa on syytä muistaa, että kyse on hyvin usein samankaltaisista palveluista kuin esimerkiksi lapsilisä, äitiyspäiväraha tms. Eli palvelu tulee saada, jos siihen on tarve ja oikeus.”

  Tässä on esitykseni, jossa ”vammaisuus” määritellään yksilön ja ympäristön suhteeksi. Siksi Aalto-yliopiston kampuksella aika moni ”vammainen” on liki ”vammaton”, koska infrastruktuurimme on hyvä ja kehittyy paremmaksi. Käytössä termi ”Enabling environment”:

  https://www.slideshare.net/araike/raike-knarlag-inclusion2014

  3) Lukumääräarvioita

  Kuvaa hyvin sitä, miten vaikea tehtävä on kyseessä:

  https://blogi.thl.fi/vammaisia-on-tyoikaisista-suomalaisista-7-tai-29-prosenttia/

  Henkilötietojen käsittely:

  https://www.aalto.fi/fi/palvelut/henkilotietojen-kasittelyn-tietosuoja-ja-tietoturva-yleisohje

  Työntekijöiden terveystietoja tai tietoja vammaisuudesta ei saa kerätä:

  https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/oikeudet-ja-velvollisuudet-tyossa/yksityisyyden-suoja/terveystiedot

  4) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016

  Erinomainen lähde. Näitä on toteutettu vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016. Kohteena ovat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat olleet myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

  http://www.yths.fi/kott2016

  Yhteenveto, http://www.yths.fi/filebank/4189-Yhteenveto_KOTT2016.pdf

  Raportin liitteissä on kattavasti eritelty erilaiset opiskelijoiden ilmoittamat sairaudet, vammat yms.

  LIITETAULUKKO ”Sairaudet ja koettu terveys”, sivu 128:

  http://www.yths.fi/filebank/4237-KOTT_2016_korjattu_final_0217.pdf

  5) Otus, Korkeakoulujen saavutettavuus (2016)

  https://www.otus.fi/julkaisu/korkeakoulujen-saavutettavuus/

  6) World report on disability (2011)

  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/


 4. Examples of questions

  In the list below, you can find examples of questions to be addressed in the future strategy.  The list has been updated 30 November 2018.

   https://www.aalto.fi/join-us-in-creating-the-future/what-questions-should-we-address-in-the-strategy-process

 5. Yliopiston opetusta ja opiskelua koskevat säännöt, 24§ Opintojen saavutettavuus

  https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=4860049

 6. "Jokaisella Aalto-yhteisön jäsenellä on oikeus kunnioittavaan kohteluun riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, iästä, alkuperästä tai kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteistä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta."


 7.  Linkki yliopiston opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin ym. ja ja 24§ Opintojen saavutettavuus

  https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=4860049

   

  24 § Opintojen saavutettavuus

  Jos opiskelijalla on opiskelua rajoittava vamma tai muu vastaava terveydellinen este, jonka vuoksi hän ei pysty tekemään opintojaan opetussuunnitelmassa ja kurssilla määrätyllä tavalla, korkeakoulun tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin vaihtoehtoisen suoritusmahdollisuuden järjestämiseksi. Opiskelijaa vaaditaan osoittamaan sama tiedollinen ja taidollinen osaaminen kuin muitakin opiskelijoita.

  Tämä toimenpiteeksi? >>Aalto-yliopiston akateemisten asian komitea antaa saavutettavuutta koskevasta menettelystä tarkemmat määräykset.<< PIng Saara Maalismaa ja Anna Johansson