Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa on kaksi pääainetta. Tällä sivulla esitellään Bio- ja kemiantekniikan pääaine.

Koodi: CHEM3012

Laajuus: 60 op

Vastuuopettaja: professori Ville Alopaeus

Kandidaattiohjelman perusopintojen ja bio- ja kemiantekniikan pääaineopintojen muodostama kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä bio- ja kemiantekniikan asiantuntijaksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Nämä valmiudet liittyvät

  • uusien kemiallisten yhdisteiden ja materiaalien kehittämiseen eri käyttökohteisiin kierrätettävyys huomioiden sekä
  • kemiaa ja biokemiaa soveltavien valmistusmenetelmien ja tuotantoyksiköiden kehittämiseen, suunnitteluun ja hallintaan ottaen huomioon kestävän kehityksen näkökohdat.

Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät

  • soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
  • tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
  • teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Kurssit

KoodiKurssin nimiOpPeriodi/Vuosi
MS-A0007Matriisilaskenta5I / 2.
MS-A0207Differentiaali- ja integraalilaskenta 25III / 2.
CHEM-A2100Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit5I–II / 2.
CHEM-C2200Kemiallinen termodynamiikka5I–II / 2.
CHEM3012.kandKandidaatintyö ja seminaari10I–II, III–V tai kesä / 3.
CHEM3012.kypsKypsyysnäyte0I–II, III–V tai kesä / 3.
Lisäksi opiskelija valitsee kuusi seuraavista kursseista:
CHEM-C2300Solu- ja molekyylibiologia5II / 2.
CHEM-C2120Industrial processes in bio and chemical technology5IV–V / 2.
CHEM-C2210Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi5III–IV / 2.
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet5III–IV / 2.
CHEM-C2230Pintakemia5IV–V / 2.
CHEM-C2310Bioprosessitekniikka5IV–V / 2.
CHEM-C2510Toiminta työyhteisössä5II–kesä / 2.
  • No labels