Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kemian tekniikan kandidaattiohjelmassa on kaksi pääainetta. Tällä sivulla kerrotaan Materiaalitieteen ja -tekniikan pääaineesta.

Koodi: CHEM3013

Laajuus: 60 op

Vastuuopettaja: professori Jari Koskinen

Kandidaattiohjelman perusopintojen ja materiaalitieteen ja -tekniikan pääaineopintojen muodostama kokonaisuus antaa opiskelijalle valmiudet kehittyä myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä materiaalitieteen ja -tekniikan asiantuntijaksi erilaisissa insinööri- ja tutkimustehtävissä teollisuuden tai teollisuuteen liittyvien sidosryhmien, julkishallinnon tai tiedeyhteisön palveluksessa. Nämä valmiudet liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuvaan materiaalien valmistukseen, jalostukseen, muokkaukseen, käyttöön ja kierrätykseen. Pääaineen osaamistavoitteet ryhmittyvät:

(i) soveltavaan kemian, biokemian ja materiaalitieteen osaamiseen,
(ii) tuote-, materiaali- ja valmistustekniseen osaamiseen ja
(iii) teollisen toimintaympäristön osaamiseen.

Kurssit

KoodiKurssin nimiOpPeriodi/Vuosi
MS-A0007Matriisilaskenta5I / 2.
MS-A0207Differentiaali- ja integraalilaskenta 25III / 2.
CHEM-A2100Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit5I–II / 2.
CHEM-C2200Kemiallinen termodynamiikka5I–II / 2.
CHEM-C2110Materiaalitekniikan teolliset prosessit5III–IV / 2.
CHEM-C2400Materiaalit sidoksesta rakenteeseen5III / 2.
CHEM-C2410Materiaalit rakenteesta ominaisuuksiin5IV–V / 2.
CHEM-C2420Materials performance 5IV–V / 2.
CHEM3013.kandKandidaatintyö ja seminaari10I–II, III–V tai kesä / 3.
CHEM3013.kypsKypsyysnäyte0I–II, III–V tai kesä / 3.
Lisäksi opiskelija valitsee kaksi seuraavista kursseista:
CHEM-C2300Solu- ja molekyylibiologia5II / 2.
CHEM-C2210Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi5III–IV / 2. (3.)
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet5III–IV / 2. (3.)
CHEM-C2230Pintakemia5IV–V / 2. (3.)
CHEM-C2510Toiminta työyhteisössä5II–kesä / 2.
  • No labels