Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Koodi: BIZ30310

Laajuus: 24 credits

Kieli: kieliopintoja

Vastuuopettaja: XX

Kohderyhmä: Vain Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat

Hakeminen: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta tähän sivuaineeseen.

Sivuaineen kuvaus

Laaja ja monipuolinen kieli- ja viestintätaito on keskeinen osa kansainvälisiin tehtäviin suuntautuvan liikkeenjohdon tai kaupallisen alan asiantuntijan ammatillista osaamista. Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden syventää kansainvälistä osaamista ja yritysviestinnän taitoja.

Opintojen rakenne

Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuus (24 op) koostuu kahdesta erikielisestä 12 opintopisteen kokonaisuudesta. Sivuopintokokonaisuuden voi sijoittaa joko KTK- tai KTM -tutkintoon. Opiskelija aloittaa opintonsa molemmissa kielissä aina omalta taitotasoltaan ja sijoittaa kokonaisuuteen aina peräkkäisiä kursseja (ks. tarkemmin kunkin kielen kohdalta). Perusteiden kursseja kokonaisuuteen ei voi sijoittaa, vaan alin lähtötaso on yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 (yritysviestintä 1 -taso). Ei-latinalaisella kirjaimistolla kirjoitettavissa kielissä (venäjä) opintojen lähtötaso voi olla A1.3. Riippuen opiskelijan lähtötasosta on sivuopintokokonaisuuden tavoitetaso kielitaidon osalta B2-C1.  Ei-latinalaisilla kirjaimistolla kirjoitettavissa kielissä (venäjä) tavoitetaso voi olla B1.2- C1. Tutkintojen tavoitteiden mukaisesti Monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuteen voidaan sisällyttää vain kauppatieteilijöille suunnattuja kursseja.

Osaamistavoitteet

Valmistumisvaiheessa monikielisen yritysviestinnän sivuopintokokonaisuuden valinnut opiskelija ymmärtää

 • kielen ja kulttuurin merkityksen osana kielialueiden liiketoimintaa, taloutta ja yhteiskuntaa;
 • kielialueen yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja historiallisia erityispiirteitä ja niiden kehitystä;
 • kielialueen kulttuuria ja liike-elämän tapakulttuuria; sekä
 • kielialueen liiketoiminnan erityispiirteitä ja talouselämän ajankohtaisia aiheita.

Lisäksi opiskelija pystyy osoittamaan, että hän osaa

Tavoitetasolla B1.2

 • kommunikoida melko sujuvasti työelämän jokapäiväisissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa;
 • talouselämän perusterminologiaa ja ymmärtää alan tekstien keskeisen sisällön; sekä
 • keskustella perustellen lyhyesti näkemyksiään ja esitellä yrityksen toimintaa

Tavoitetasolla B2

 • kommunikoida melko sujuvasti erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa yritysviestintätilanteissa;
 • talouselämän keskeisen terminologian ja ymmärtää vaativiakin alan tekstejä; sekä
 • toimia vuorovaikutteisesti neuvotteluissa ja keskusteluissa sekä kykenee esiintymään ja argumentoimaan luontevasti

Tavoitetasolla C1

 • kommunikoida sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti kansainvälisten asiantuntijatehtävien edellyttämissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa;
 • laajasti talouselämän terminologian ja pystyy vaivatta ymmärtämään vaativia alan tekstejä; sekä
 • riittävän hyvät vuorovaikutus-, esiintymis-, argumentointi- ja raportointitaidot selviytyäkseen monenlaisista asiantuntijatehtävistä

Opintokokonaisuuteen sijoitettavat kurssit

Opintojaksojen opetuskieli on pääasiassa sama kuin kohdekieli. Joillakin alemman taitotason opintojaksoilla (CEFR B1) voidaan lisäksi käyttää tukikielenä suomea. Opetuskielistä voi tiedustella opintojakson opettajalta.

Espanja


Espanjankielinen yritysviestintä 1


Espanjankielinen yritysviestintä 2


Espanjankielinen yritysviestintä 3


Ranska
 


Ranskankielinen yritysviestintä 1


Ranskankielinen yritysviestintä 2


Ranskankielinen yritysviestintä 3

 
Ranskankielinen yritysviestintä 4

 

Ruotsi


Saksa

Saksankielinen yritysviestintä 1


Saksankielinen yritysviestintä 2


Saksankielinen yritysviestintä 3


Venäjä


Liike-elämän venäjää


Venäjänkielinen yritysviestintä