Turnitin

Tulkitse yhtäläisyysraportti

 


Yhtäläisyysraportti on aina tulkittava

Turnitin -yhtäläisyysraportti (alkuperäisyysraportti) ei pysty näyttämään, noudattaako teksti hyviä akateemisen kirjoittamisen ja kyseisen tieteenalan käytäntöjä viittauksineen ja lähdemerkintöineen. Raportti on kuitenkin apuväline, joka helpottaa arvioimista ja akateemisen kirjoittamisen ohjausta näyttämällä löytyneet yhtäläisyydet käsillä olevan tekstin ja vertailuaineistojen välillä. Raportti EI kerro, sisältääkö työ plagiointia vai ovatko yhtäläisyydet sallittuja.

Tämä ohje on kirjoitettu ensisijaisesti opettajalle arvioinnin avuksi, mutta samaa ohjetta voivat myös opiskelijat käyttää tulkitessaan Turnitinin näyttämiä yhtäläisyyksiä.

Yhtäläisyysraportin toiminnallisuudet on merkitty Feedback studiossa punaisilla toiminnoilla eli numerot 3 - 3.4 kuvassa. Kuva. Yhtäläisyysraportin toiminnot (yhtäläisyyskerros). Klikkaamalla kuvaa voit suurentaa sen.

Selaa löytyneet yhtäläisyydet ensin nopeasti läpi

Ennen palautuksen varsinaista lukemista ja arviointia, käytä lyhyt hetki pikaiseen yhtäläisyysraportin selaamisen eli löytyneiden yhtäläisyyksien tarkasteluunYhtäläisyydet eri lähteisiin on merkitty eri väreillä palautuksen tekstin päälle.

 • Tarkista, että yhtäläisyyskerros eli yhtäläisyysraportti on näkyvillä eli kerrossymboli on punainen (nro 3 kuvassa yhtäläisyysraportin toiminnot)

 • Vieritä dokumenttia alusta loppuun hiirellä tai vierityspalkin avulla 

 • Tarvittaessa voit zoomata dokumentin tekstiä pienemmäksi tai suuremmaksi (nro 5).

Selatessasi katso ovatko värit

 • pieniä osia siellä täällä? → Ei tarvetta reagoida tässä pikaselausvaiheessa

 • isompia värialueita tekstissä? Ovatko ne ehkä suoria lainauksia? Ovatko ne oikeutettuja? Jos ei, tulkitse yhtäläisyyttä tarkemmin ennen siirtymistä varsinaiseen arviointiin

 • isompia värialueita lähdeluettelossa? Ei tarvetta reagoida tässä pikaselausvaiheessa

 • pieniä värialueita kautta tekstin    Voisiko kyse olla "vähäinen muuntelu" -tyyppisestä plagioinnista, joka syntyy usein siitä, että kirjoittaja on kopioinut tekstejä eri lähteistä dokumenttiinsa ja muunnellut niitä jonkin verran sanamuotojen osalta? Tulkitse kirjoituksen ja lähteiden välistä suhdetta tarkemmin.

Lue työ tavalliseen tapaan ja tulkitse yhtäläisyydet

Nopean yhtäläisyysraportin selauksen jälkeen lue työ tavalliseen tapaan,jolloin voit tulkita mahdollisia (pieniäkin) yhtäläisyyksiä tekstin asiayhteydestä käsin. Tässä vaiheessa on syytä palauttaa mieleen mitä ovat tyypilliset plagioinnin muodot.

Mitä yhtäläisyysprosentti sisältää ja miten sitä tulkitaan?

Ensinnäkin, älä kiinnitä liikaa huomiota yhtäläisyysprosenttiin. Se on suhteellinen numero eikä se kerro löytyneiden yhtäläisyyksien merkityksestä. Yhtäläisyydet pitää aina tulkita asiayhteydessään. Siksi on hyvä lukea ja arvioida työ sekä tulkita yhtäläisyydet yhtä aikaa.

Prosenttiluku voi pitää sisällään sekä "hyviä" että "huonoja" yhtäläisyyksiä: on välttämätöntä lukea tarkastettu dokumentti ja tulkita yhtäläisyydet asiayhteydessään ennen kuin voidaan epäillä plagiointia.

"Hyvät" yhtäläisyydet voivat olla

 • alalle tyypillisiä fraaseja tai määritelmiä, joita ei voi ilmaista toisin, matemaattisia kaavoja

 • viittauksia ja lähdeluettelo, jolloin yhtäläisyyksien löytyminen helpottaa käytettyjen lähteiden tarkistamista

 • lainausmerkein merkityt suorat lainaukset silloin kun ne ovat perusteltuja (Turnitin tunnistaa lainausmerkein merkityt suorata lainaukset, mutta ei italic-kirjasintyypillä merkittyjä lainauksia)

 • iso osa dokumentin yhtäläisyysprosentista.

"Huonot" yhtäläisyydet

 • voivat muodostaa vain pienen osuuden koko dokumentin yhtäläisyysprosentista, mutta ne voivat olla sisällön kannalta tärkeitä kohtia

 • voivat näyttää pieniltä osilta siellä täällä, mutta voivat paljastaa vähäinen muuntelu -tyyppistä plagiointia.

Vastinenäkymä - yhtäläisyyden suhde lähteeseen?

Jos on tarpeen tarkastella tarkemmin, miten kirjoittaja on hyödyntänyt lähdettä, avaa ensin Vastinenäkymä (3.1). Samanväriset tekstikohdat löytyvät samasta lähteestä ja kullekin värille on myös numero.


 

 Kuva. Vastinenäkymä.

Seuraavilla toiminnoilla voit tutkia lähteitä tarkemmin (numerot viittaavat kuvassa oleviin numeroihin):

3.1.1 Vastineluetteloon Turnitin on nostanut näkyviin yhden lähteen (vastineen) kutakin yhtäläisyyttä eli väriä & numeroa kohden.

3.1.2 Yhtäläisyydelle voi löytyä muitakin vastineita, jotka kannattaa tarkistaa Vertailun erittelystä. Jokin niistä saattaa olla alkuperäinen, jota muut ovat hyödyntäneet. Jos yksi lähde on "julkaisu" ja muut merkinnällä "oppilastyö", on todennäköistä, että julkaisu on alkuperäislähde. Julkaisu, Internet-lähde ja Oppilastyö -merkinnät viittaavat vertailutietokantaan, jossa lähde sijaitsee. Kuvassa Vertailun erittely (alla) näytetään, miten eri vastineita voi tutkia tarkemmin.

3.1.3 Tekstiin värjätyn yhtäläisyyden numeroa klikkaamalla avautuu ponnahdusikkuna, jossa on tarkempia tietoja vastineesta.

3.1.4 Vastineen kokoteksti avautuu näytön oikeaan reunaan. Yhtäläiset kohdat on korostettu punaisella. Tällä toiminnolla näet parhaiten, mitä kohtia lähteestä on käytetty sellaisenaan. (kokoteksti on tässä ilman muotoiluja)

3.1.5 Voit katsoa vastinetta alkuperäisessä kontekstissaan muotoiluineen (avautuu selaimessa uudelle välilehdelle). Yhtäläisyydet eivät kuitenkaan näy tuolla.


Kuva. Vertailun erittely

3.1.6 Vertailun erittely -näkymässä on luettelo yhtäläisyyden kaikista vastineista. Esimerkkikuvassa on 3-yhtäläisyydelle löytynyt kaksi vastinetta: internet-lähde ja julkaisu. Klikkaamalla vastineen otsikkoa lähteestä avautuu tarkemmat tiedot ponnahdusikkunaan. Sen kautta voidaan katsoa mm. lähteen kokoteksti, johon yhtäläiset kohdat on korostettu punaisella.

3.1.7 Samanvärisiä yhtäläisyyksiä dokumentissa voidaan selata nuolien avulla eli nähdään, miten kirjoittaja on käyttänyt samaa lähdettä dokumentin eri kohdissa.

Lähteiden poissulkeminen ja poisjätetyn palauttaminen

Tämä toiminnallisuus on käytettävissä opettajilla, mutta ei opiskelijoilla. Jos opettaja sulkee pois lähteen vertailusta, sama suodatettu näkymä näkyy myös opiskelijalle (kun opiskelijalla on oikeus nähdä yhtäläisyysraportti).

Kuva. Lähteiden poissulkeminen

Yhtäläisyyslähteitä voidaan sulkea pois vertailusta tarvittaessa. Esimerkiksi, jos saman työn aiempi luonnos vertautuu nykyiseen versioon, voidaan aiempi luonnos poistaa vertailusta (katso ohje, kuinka eri versioiden palauttaminen Turnitiniin kannattaa toteuttaa):

Kaikki lähteet -näkymä (3.2) > Jätä lähteet pois (3.2.1) > ruksaa poissuljettava lähde (3.2.2) > Jätä pois (3.2.3).

Poissuljettu lähde voidaan palauttaa takaisin vertailuun kohdassa Poisjätetyt lähteet (3.4).

Suodata pois "hyväksyttyjä yhtäläisyyksiä" 


Kuva. Suodattimet.

Palautusaktiviteetin asetukset vaikuttavat yhtäläisyysprosentin suuruuteen.

Voit vähentää hyväksyttyjä yhtäläisyyksiä ottamalla käyttöön seuraavia asetuksia yhtäläisyysraportin tarkastelun aikana:

3.3.1 Jätä lainaukset pois

 • Turnitin tunnistaa lainaukset lainausmerkeistä. Jos lainaukset on merkitty käyttäen Italic-kirjasintyyppiä ja sisennystä, poissulkeminen ei toimi

 • Jos tekstissä on paljon suoria lainauksia, ne kannattaa pitää mukana raportissa ja tulkita, ovatko ne perusteltuja

3.3.2 Jätä lähdeluettelo pois

 • Turnitin tunnistaa lähdeluettelon sitä edeltävästä otsikosta. Suomenkielistä otsikkoa "Lähteet" tai "Lähdeluettelo" se ei välttämättä tunnista, mutta englanninkieliset versiot paremmin

3.3.3 Jätä lähteet pois, jotka ovat alle...

Jos tekstissä on paljon pieniä yhtäläisyyksiä, jotka muodostuvat esimerkiksi alalle tyyppillisistä sanayhdistelmistä, voidaan näitä sulkea pois vertailusta määrittelemällä

a) sanamäärä, esim. 3 sanan mittaiset yhtäläisyydet > ruksaa tämä vaihtoehto, ja kirjoita kenttään "3" (kentän perässä lukee sanoja)

b) %-määrä, esim. jos raportista nähdään, että tietyn prosentin suuruisilla yhtäläisyyksillä ei ole käytännön merkitystä, ruksataan %-vaihtoehto ja kirjoitetaan kenttään prosenttiluku, joita pienempiä yhtäläisyyksiä ei oteta huomioon.
Huomaa, että prosentin määrittelylle ei voi syntyä nyrkkisääntöä, vaan se on arvioitava dokumenttikohtaisesti, koska prosenttiin vaikuttaa mm. dokumentin pituus.

3.3.4 Monivärinen korostus on oletuksena päällä eli yhtäläisyydet eri vastineiden kanssa on merkitty eri väreillä. Jos otat ruksin pois, kaikki yhtäläisyydet näkyvät samanvärisinä riippumatta lähteistä.

3.3.5 Tee muutokset -painikkeella saat tekemäsi suodatinmuutokset näkyviin yhtäläisyysraportissa. Muutosten näkyminen voi viedä jonkin aikaa. Jos muuntaminen kestää kauan, voi kyse olla myös siitä, että kirjautumisesi palveluun ei ole enää selaimen muistissa. Tämän voit tarkistaa klikkaamalla selaimen päivityspainiketta, jolloin Turnitin pyytää uudelleen kirjautumista. Sulje tällöin käsillä oleva ikkuna ja avaa Feedback Studio uudelleen MyCourses-palautusaktiviteetista.

3.3.6 Uusi raportti -painikkeen ero Tee muutokset -painikkeeseen liittyy vertailukantojen päivittymiseen: Tee muutokset -painike ainoastaan poistaa näkyvistä suodatinmuutosten mukaisia osuuksia aiemmin syntyneessä raportissa, mutta Uusi raportti -painike vertaa palautusta uudelleen vertailukantoihin, joiden sisältö on jo muuttunut (kasvanut määrällisesti), ja muodostaa kokonaan uuden raportin. Tee muutokset -painike toimii nopeammin ja on suositeltavampi käyttää, sillä yhtäläisyysraportin muodostamisen hetkellä voi olla myös merkitystä mahdollisessa plagiointiepäilyn käsittelyssä.

Turnitin-raportin ID ja muut palautuksen tiedot

4.1. a) Palautustunnusta eli yhtäläisyysraportin Turnitin ID:tä käytetään, kun halutaan viitata tiettyyn yhtäläisyysraporttiin. Tämä on tarpeen mm. plagiointiepäilyn selvittelyn yhteydessä tai jos halutaan poistaa kyseinen työ Turnitinin opiskelijatöiden vertailutietokannasta. ID on nähtävissä myös MyCourses-aktiviteetin palautusrivillä.

Turnitin ei kata kaikkea - Turnitinin vertailutietokannat

Yhtäläisyysraportti on hyvä työkalu, mutta se ei kerro koko totuutta. Se ei ehkä löydä kaikkia mahdollisia yhtäläisyyksiä. Katso kuvaus Turnitinin vertailutietokannoista. Voit myös katsoa, ovatko tietyt lisensoidut julkaisut mukana vertailukannassa Turnitinin kumppanuusverkoston kautta. Vaikka Turnitinin tietokannat ovat erittäin laajat, sieltä puuttuu sisältöjä. Luonnollisesti ei-digitalisoidut sisällöt eivät ole mukana. Myös suomenkielisiä julkaisuja tulisi indeksoida mukaan lisää tulevaisuudessa. Myöskään lähteistä tehdyt suorat käännökset eivät välttämättä näy yhtäläisyyksinä, vaikka Turnitin tunnistaa myös käännöksiä (varsinkin suomenkielisten käännösten tunnistaminen on huonoa).

Opettaja: kirjoitustyylin vaihtuminen, vaikkakaan yhtäläisyyksiä ei ole löydetty, voi olla merkki plagioinnista. Tämä on perinteinen tapa huomata, ettei kyseinen kirjoittaja ole kirjoittanut omin sanoin kaikkea.

Menettely plagiointiepäilyn herätessä

Katso kohdasta Aalto-yliopiston eettiset säännöt, miten plagiointiepäilyn tapauksessa toimitaan.


Yhtäläisyysraportti pdf-tiedostoksi

Yhtäläisyysraportti voidaan ladata pdf-tiedostoksi esim. opiskelijoiden vertaispalautetyöskentelyä varten tai mahdollisen plagiointiepäilyn selvitysprosessin aineistoksi. Pdf-versio ei sisällä kaikkia yhtäläisyyksien lähteitä, ainoastaan vastinenäkymässä esiin nostetut lähteet. Lisäksi online-ominaisuudet puuttuvat eli mm. lähteiden kokotekstejä ei ole mahdollista nähdä.

 • Varmista, että yhtäläisyyskerros on näkyvissä (3.). Jos pdf-tiedostoon ei haluta mukaan mahdollisia annettuja kommentteja, piilotetaan Ohjaajan palautteen kerros (2.).
 • Klikkaa Lataa palvelimelta -painiketta (4.). Valitse Nykyinen näkymä (4a).

Muut latausvaihtoehdot:

Digitaalinen kuitti (4b) sisältää tiedot, jotka opiskelija on saanut onnistuneen palautuksen jälkeen. Tiedot avautuvat ruudulle. Sisältää mm. palautetun työn ID:n ja muita palautuksen tietoja.

Alkuperäinen palaute...(4c) -kohdasta voit ladata palautetun tiedoston omalle koneelle.


Seuraava ohje opettajalle: Anna palautetta

Seuraava ohje opiskelijalle: Katso opettajan antamaan palautetta Feedback Studiossa