Turnitin

Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt

In English


Table of Contents


(Kopiotu aalto.fi:hin)

Turnitinin alkuperäisyystarkastuksen käyttöä säätelee Intossa julkaistu Aalto-yliopiston eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely -päätös.

Se kuvaa opiskelijoiden ja opettajien oikeudet ja velvollisuudet, plagioinnin tyypilliset muodot, plagiointiepäilyjen käsittelytavan ja mahdolliset plagioinnin seuraamukset. Tässä tiivistys Turnitinin käyttöä koskevista kohdista. Yksityiskohdat on katsottava päätöksestä.

Oikeudet ja velvollisuudet


Opiskelijana

Opettajana

Velvollisuudet

 • Sinun odotetaan tuntevan hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytännöt

 • Olet aina vastuussa kirjoittamastasi työstä, vaikka Turnitin-alkuperäisyysraportti ei näyttäisikään yhtäläisyyksiä

 • Tietämättömyyteen ei voi vedota, kun eettiset säännöt ovat saatavilla

 • Et voi kieltäytyä palauttamasta Turnitin-palautuslaatikkoon, jos haluat työstäsi arvostelun

 • Pyydettäessä työ täytyy palauttaa sopivassa digitaalisessa muodossa.

 • Tiedota opiskelijoille, kun Turnitin-alkuperäisyystarkastus on käytössä

 • Kaikki opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun saman kurssin aikana (kaikki palauttavat Turnitin-palautuslaatikkoon)

 • Tulkitse aina yhtäläisyysraportissa olevia yhtäläsyyksiä. Älä ainoastaan katso raportin kokonais yhtäläisyysprosenttia.
 • Anna opiskelijan nähdä alkuperäisyysraportti, ainakin pyydettäessä

 • Jos teet alkuperäisyystarkastuksen opiskelijan puolesta, älä tallenna työtä Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan ilman opiskelijan suostumusta

 • Et voi alentaa arvosanaa plagioinnin vuoksi, vaan sen sijaan joko

  • ilmoita plagiointiepäilystä selvittelijälle tai
  • anna opiskelijan korjata huolimattomuudesta tai ymmärtämättömyydestä johtuvat vähäisemmät virheet ja palauttaa työ uudelleen arvosteltavaksi

Oikeudet

 • Kaikki opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun saman kurssin aikana

 • Työsi tallentamiseen Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan tarvitaan aina suostumuksesi

 • Voit pyytää työsi poistamista opiskelijatöiden vertailukannasta, kun työ on arvosteltu

 • Voit tehdä Turnitin-alkuperäisyystarkastuksen töillesi myös itsenäisesti

 • Sinulla on oikeus kuulla opettajan tulkinta alkuperäisyysraportista

 • Sinulla on oikeus nähdä työsi alkuperäisyysraportti

 • Sinua kuullaan, jos sinua epäillään plagioinnista

 • Järjestä opiskelijoille mahdollisuus harjoitella Turnitinin käyttöä ennen työn arvosteltavaksi jättämistä (tätä suositellaan vahvasti!)
 • Arvostelun aikana voit viedä opiskelijoiden työt heidän puolestaan Turnitin-palautuslaatikkoon alkuperäisyysraporttien saamiseksi, mutta palautuslaatikon asetuksista täytyy varmistaa etteivät työt tallennu opiskelijatöiden vertailukantaan, ellei opiskelijoiden suostumusta ole tähän saatu. Näin voidaan tehdä myös yksittäiselle työlle silloin, kun epäillään plagiointia, mutta tämä ei ole suotavaa. Parempi vaihtoehto on antaa opiskelijoiden itse palauttaa työnsä Turnitin-palautuslaatikkoon, jolloin periaate "kaikki opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun" toteutuu helposti.

 • Voit konsultoida selvittäjää plagiointiepäilyissä ennen mahdollista selvityksen käynnistämistä.

Tyypillisiä plagioinnin muotoja

Seuraavassa lueteltuna muutamia tyypillisimpiä plagioinnin muotoja (lue koko kuvaus Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvusta 3:

 • Itsensä plagiointi

 • sitaatit tai sanatarkat lainaukset ilman, että tätä ei selkeästi tuoda esille

 • lähdetekstin vähäinen muuntelu, esimerkiksi muutaman sanan tai sanajärjestyksen muuttaminen

 • puutteet viittaustekniikassa

 • leikkaaminen ja liimaaminen

 • suora käännös alkuperäistekstistä ilman merkintää suorasta lainauksesta

 • sääntöjen vastainen yhteistyö.

Raja plagioinnin ja huonon akateemisen kirjoittamisen välillä ei ole aina mustavalkoinen vaan pikemminkin harmaa. Mikä tulkitaan vähäiseksi muunteluksi? Miten pitkiä suorat lainaukset saavat olla? Entä jos lähde näkyy lähdeluettelossa, mutta viite puuttuu tai päinvastoin? Lähtökohta on, että kaikki on kirjoitettava omin sanoin, mutta alan käsitteitä ja termejä on käytettävä. Katso vinkkejä kirjoittamiseen luvusta Taitava kirjoittaminen ja plagioinnin välttäminen.

Plagiointiepäilyn käsittely ja mahdolliset seuraamukset

Plagiointiepäilyn käsittelytapa ja mahdolliset seuraamukset on kuvattu kokonaisuudessaan yksityiskohtineen Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvussa 4.

Alla oleva kuvaus on tiivistys käsittelyn tärkeimmistä vaiheista.

Plagiointiepäily ohjauksen aikana

Jos plagiointia epäillään ohjausvaiheessa, opettaja voi ohjata opiskelijaa ilman seuraamuksia.

Kuitenkin, jos opiskelija toistamiseen jättää huomiotta saamansa ohjauksen opinnäytteen teossa tai kurssin aikana, opettaja voi ottaa yhteyttä selvittäjään jo ennen arvosteluvaihetta.

Plagiointiepäily arvosteluvaiheessa

Jos plagiointiepäily kohdistuu arvosteltavaan työhön, käsittely etenee kuten on tiivistetysti kuvattu alla olevassa vuokaaviossa.

Käsittelytapa on kuvattu myös PowerPoint-liitteessä (pdf-muodossa)

Kuva 1. Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi vuokaaviona. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.


Jos plagiointiepäily herää arvosteluvaiheessa, opettaja tulkitsee, onko se

a) epäselvä, jolloin hän kysyy opiskelijalta selitystä joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos selitys

   • vahvistaa, että kyse on vähäisestä huolimattomuudesta tai väärinkäsityksestä, opettaja ohjaa opiskelijaa korjaamaan virheet ja palauttamaan työn uudelleen

   • ei ole hyväksyttävä, hän antaa plagiointiepäilyn selvittäjän käsiteltäväksi. Opettaja antaa selvittäjälle Turnitin-alkuperäisyysraportin ja siitä tehdyn tulkinnan perusteluiksi

Huomaa: plagiointiepäilyä ei voi käsitellä alentamalla arvosanaa. Opettaja ei voi myöskään hylätä työtä plagiointiepäilyn vuoksi ennen kuin työ on annettu selvittäjän käsiteltäväksi ja käsittelyn perusteella on todettu rikkomus. Tavoite on ohjata opiskelijoita välttämään plagiointia.

b) vahva epäily, jolloin menetellään seuraavasti:

   • Opettaja kertoo opiskelijalle plagiointiepäilystä. On hyvä, jos opettaja käy alkuperäisyysraportin läpi opiskelijan kanssa ennen yhteyttä selvittäjään.

   • Opettaja antaa tapauksen korkeakoulun selvittäjälle käsiteltäväksi. Opettaja antaa selvittäjälle Turnitin-alkuperäisyysraportin pdf-muodossa (ks. ohje pdf-version lataamiseksi kuvasta Alkuperäisyysraportin näkymä nro 6) ja siitä tehdyn tulkinnan perusteluiksi.

    • opiskelijaa haastatellaan käsittelyn kuluessa

   • Opettaja saa tietää käsittelyn mahdollisesta seuraamuksesta:

    • tapausta ei katsota rikkomukseksi tai sen katsotaan olevan vähäinen, jolloin opettajaa neuvotaan kuinka työ tulee arvostella
    • tapaus katsotaan rikkomukseksi, jolloin opiskelija saa varoituksen ja/tai hänet erotetaan määräaikaisesti. Opettajaa neuvotaan hylkäämään työ rikkomuksen takia.

Opettaja voi aina konsultoida selvittäjää plagiointiepäilyn käsittelyn vaihtoehdoista.

Selvittäjät ja päätöksen tekijät

Selvittäjänä toimii vastaavan korkeakoulun opintoasiainpäällikkö. Korkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot löytyvät täältä. Mikkelin kampuksen selvittäjänä toimii kampuksen opintoasiainpäällikkö. Selvittäjien yhteystiedot toistetaan alla (kirjaudu sisään Aalto-tunnuksilla people.aalto.fi:hin nähdäksesi yhteysteidot siellä):

Selvittäjä johtaa selvitysprosessia ja hän voi konsultoida tai ottaa selvitysprosessiin mukaan muita yliopiston henkilökunnan jäseniä. Päätöksen selvityksen tuloksesta tekee joko kyseisen koulun dekaani tai rehtori riippuen siitä, kuinka vakavasta tapauksesta tai minkä tasoisista opinnoista on kyse.