Turnitin

Aalto-yliopiston opiskelun eettiset säännöt


Table of Contents


Turnitinin alkuperäisyystarkastuksen käyttöä säätelee Intossa julkaistu Aalto-yliopiston eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely -päätös.

Se kuvaa opiskelijoiden ja opettajien oikeudet ja velvollisuudet, plagioinnin tyypilliset muodot, plagiointiepäilyjen käsittelytavan ja mahdolliset plagioinnin seuraamukset.

Oikeudet ja velvollisuudet

 

Opiskelijana

Opettajana

Velvollisuudet

 • Sinun odotetaan tuntevan hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytännöt

 • Olet aina vastuussa kirjoittamastasi työstä, vaikka Turnitin-alkuperäisyysraportti ei näyttäisikään yhtäläisyyksiä

 • Tietämättömyyteen ei voi vedota, kun eettiset säännöt ovat saatavilla

 • Et voi kieltäytyä palauttamasta Turnitin-palautuslaatikkoon, jos haluat työstäsi arvostelun

 • Pyydettäessä työ täytyy palauttaa digitaalisessa muodossa.

 • Tiedota opiskelijoille, kun Turnitin-alkuperäisyystarkastus on käytössä

 • Kaikki opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun saman kurssin aikana (kaikki palauttavat Turnitin-palautuslaatikkoon)

 • Järjestä opiskelijoille mahdollisuus harjoitella Turnitinin käyttöä ennen työn arvosteltavaksi jättämistä

 • Anna opiskelijan nähdä alkuperäisyysraportti, ainakin pyydettäessä

 • Jos teet alkuperäisyystarkastuksen opiskelijan puolesta, älä tallenna työtä Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan ilman opiskelijan suostumusta

 • Et voi alentaa arvosanaa plagioinnin vuoksi, vaan sen sijaan joko

  • ilmoita plagiointiepäilystä selvittelijälle tai
  • anna opiskelijan korjata huolimattomuudesta tai ymmärtämättömyydestä johtuvat vähäisemmät virheet ja palauttaa työ uudelleen arvosteltavaksi

Oikeudet

 • Kaikki opiskelijat saavat samanlaisen kohtelun saman kurssin aikana

 • Työsi tallentamiseen Turnitinin opiskelijatöiden vertailukantaan tarvitaan aina suostumuksesi

 • Voit pyytää työsi poistamista opiskelijatöiden vertailukannasta, kun työ on arvosteltu

 • Voit tehdä Turnitin-alkuperäisyystarkastuksen töillesi myös itsenäisesti

 • Sinulla on oikeus kuulla opettajan tulkinta alkuperäisyysraportista

 • Sinulla on oikeus nähdä työsi alkuperäisyysraportti

 • Sinua kuullaan, jos sinua epäillään plagioinnista

 • Arvostelun aikana voit viedä opiskelijan työn hänen puolestaan Turnitin-palautuslaatikkoon alkuperäisyysraportin saamiseksi, mutta palautuslaatikon asetuksista täytyy varmistaa ettei työ tallennu opiskelijatöiden vertailukantaan, ellei opiskelijan suostumusta ole tähän saatu

 • Voit konsultoida selvittäjää plagiointiepäilyissä ennen mahdollista selvityksen käynnistämistä.

Tyypillisiä plagioinnin muotoja

Seuraavassa lueteltuna muutamia tyypillisimpiä plagioinnin muotoja (lue koko kuvaus Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvusta 3:

 • Itsensä plagiointi

 • sitaatit tai sanatarkat lainaukset ilman, että tätä ei selkeästi tuoda esille

 • lähdetekstin vähäinen muuntelu, esimerkiksi muutaman sanan tai sanajärjestyksen muuttaminen

 • puutteet viittaustekniikassa

 • leikkaaminen ja liimaaminen

 • suora käännös alkuperäistekstistä ilman merkintää suorasta lainauksesta

 • sääntöjen vastainen yhteistyö.

Plagiointiepäilyn käsittely ja mahdolliset seuraamukset

Plagiointiepäilyn käsittelytapa ja mahdolliset seuraamukset on kuvattu kokonaisuudessaan yksityiskohtineen Aalto-yliopiston eettisten sääntöjen luvussa 4.

Alla oleva kuvaus on tiivistys käsittelyn tärkeimmistä vaiheista.

Plagiointiepäily ohjauksen aikana

Jos plagiointia epäillään ohjausvaiheessa, opettaja voi ohjata opiskelijaa ilman seuraamuksia.

Kuitenkin, jos opiskelija toistamiseen jättää huomiotta saamansa ohjauksen opinnäytteen teossa tai kurssin aikana, opettaja voi ottaa yhteyttä selvittäjään jo ennen arvosteluvaihetta.

Plagiointiepäily arvosteluvaiheessa

Jos plagiointiepäily kohdistuu arvosteltavaan työhön, käsittely etenee kuten on tiivistetysti kuvattu alla olevassa vuokaaviossa.

Käsittelytapa on kuvattu myös PowerPoint-liitteessä (pdf-muodossa)

Kuva. Plagiointiepäilyn käsittelyprosessi vuokaaviona. Klikkaamalla kuvaa saat sen suuremmaksi.

 

Jos plagiointiepäily herää arvosteluvaiheessa, opettaja tulkitsee, onko se

a) epäselvä, jolloin hän kysyy opiskelijalta selitystä joko suullisesti tai kirjallisesti. Jos selitys

   • vahvistaa, että kyse on vähäisestä huolimattomuudesta tai väärinkäsityksestä, opettaja ohjaa opiskelijaa korjaamaan virheet ja palauttamaan työn uudelleen

   • ei ole hyväksyttävä, hän antaa plagiointiepäilyn selvittäjän käsiteltäväksi. Opettaja antaa selvittäjälle Turnitin-alkuperäisyysraportin ja siitä tehdyn tulkinnan perusteluiksi

Huomaa: plagiointiepäilyä ei voi käsitellä alentamalla arvosanaa. Opettaja ei voi myöskään hylätä työtä plagiointiepäilyn vuoksi ennen kuin työ on annettu selvittäjän käsiteltäväksi ja käsittelyn perusteella on todettu rikkomus. Tavoite on ohjata opiskelijoita välttämään plagiointia.

b) vahva epäily

   • opettaja kertoo opiskelijalle plagiointiepäilystä ja antaa tapauksen korkeakoulun selvittäjälle käsiteltäväksi. Opettaja antaa selvittäjälle Turnitin-alkuperäisyysraportin ja siitä tehdyn tulkinnan perusteluiksi.

   • opiskelijaa haastatellaan käsittelyn kuluessa

   • käsittelyn mahdolliset seuraamukset:

    • tapausta ei katsota rikkomukseksi tai sen katsotaan olevan vähäinen, jolloin opettajaa neuvotaan kuinka työ tulee arvostella
    • tapaus katsotaan rikkomukseksi, jolloin opiskelija saa varoituksen ja/tai hänet erotetaan määräaikaisesti. Opettajaa neuvotaan hylkäämään työ rikkomuksen takia.

Opettaja voi aina konsultoida selvittäjää plagiointiepäilyn käsittelyn vaihtoehdoista.

Selvittäjät ja päätöksen tekijät

Selvittäjinä toimivat korkeakoulujen opintoasiainpäälliköt

Opintoasiainpäälliköiden yhteystiedot:


Selvittäjä johtaa selvitysprosessia, mutta päätöksen tekee joko dekaani tai rehtori riippuen siitä, kuinka vakavasta tapauksesta tai minkä tasoisista opinnoista on kyse.