OPIT

Oppimisen aktivointia ryhmässä toteutetulla projektityöskentelyllä, K. Vilonen

Case presenter

Kati Vilonen Aalto CHEM, Department of Biotechnology and Chemical Technology

Title

Oppimisen aktivointia ryhmässä toteutetulla projektityöskentelyllä

Key words

projektityö, ryhmätyöskentely, aktiivinen oppiminen, työskentelynaikainen arviointi, wiki

Basic course information

Esiteltävät kurssit ovat KE-40.1600 Johdatus prosesseihin ja KE-40.1800 Ideaalireaktorit, jotka ovat molemmat ensimmäisen vuoden perusopintoja kemiantekniikan tutkinto-ohjelmassa sekä kuuluvat Prosessit ja tuotteet kanditutkinnon sivuaineen opiskelijoille, jotka ovat muista koulutusohjelmista. Kurssi Ideaalireaktorit kuulu lisäksi myös biotuotetekniikan tutkinto-ohjelman perusopintoihin.

Kurssi Johdatus prosesseihin (2 op) käsittelee kemiallisen prosessitekniikan perusasioita. Sisällöllisiä osaamistavoitteita ovat teollisiin kemiallisiin prosesseihin sekä niihin liittyviin peruskäsitteisiin ja laskentaan tutustuminen. Tavoitteena on myös perehtyä prosessiteollisuuden ympäristökuormitukseen liittyviin toimenpiteisiin ja ohjaukseen sekä vihreän kemian ja katalyysin merkitykseen prosessisuunnittelussa. Lisäksi kurssin tavoitteisiin voidaan lukea elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteiden ja arvojen yhdistäminen prosessiteknologian kehittämiseen. Taidollisiin tavoitteisiin voidaan lukea ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaidot, kuten aikataulujen ja tehtävien hallinta sekä suullinen ja kirjallinen vuorovaikutus, tiedonhaku ja kriittisen ajattelun vahvistaminen.

Kurssi Ideaalireaktorit (3 op) keskittyy kemiallisten reaktioiden laskentaan ja niihin tarvittavien reaktoreiden mitoitukseen, ollen sisällöltään merkittävästi rajatumpi ja laskennallisempi verrattuna kurssiin Johdatus prosesseihin. Kurssin tavoitteena on opettaa erilaisten reaktorityyppien mitoituslaskennan perusteet ja tähän tarvittavat tiedot ja taidot kemiallisesta reaktiosta ja reaktioiden matemaattisesta kuvaamisesta.

Kurssit toteutetaan kevätlukukaudella peräkkäisille periodeilla ja pääosa opiskelijoista suorittaa ne molemmat. Vuosittainen opiskelijamäärä on noin sata opiskelijaa / kurssi.

Goal

Kokeilun tavoitteena oli aktivoida oppimisprosessia ""pakottamalla"" opiskelijat kuuntelun & ulkoaopiskelun sijaan itse työstämään asioita ja oppimaan oman tekemisen ja suunnittelun kautta.

Study prosess

Aiemmin luentojen rinnalla olleet yksittäiset, yksilösuorituksina tehdyt melko kaavamaiset viikkotehtävät / kotilaskut korvattiin molemmilla kursseilla 4-7 opiskelijan ryhmässä toteutettavalla projektityöskentelyllä, hyvin avoimen tehtävänannon ympärillä.

Kurssilla Johdatus prosesseihin opiskelijat valitsivat annetusta listasta jonkin itseään kiinnostavan prosessin, johon he tutustuivat kurssin aikana tarkemmin. Tähän prosessiin liittyen he perehtyivät kurssin osaamistavoitteina olleisiin asioihin prosessista ja raportoivat työnsä tulokset wikiin. Työn teema vaihtui viikoittain ja maanantaisin klo 16-18 oli ohjattu työskentelyaika Design Factorylla. Osan työstä opiskelijat tekivät vapaasti itse sopiminaan aikoina. Kurssin arviointi tapahtui työn edetessä ja se perustui näihin neljään eri projektityön teemaan.

Kurssin Ideaalireaktorit projektityö toteutettiin myös ryhmissä, mutta lähtökohta oli hieman erilainen. Kaikki ryhmän saivat saman ongelmalähtöisen tehtävänannon, jossa heidän piti suunnitella muutamia reaktoreita sisältävä prosessin osa jo olemassa olevaan prosessiin. Suunnittelu ohjeistettiin aloittamaan karkealla prosessin prototyypillä, jota sitten täydennetään kurssin aikana mm. eri vaiheissa tehtyjen laskelmien avulla. Myös tässä kurssissa oli maanantaisin klo 16-18 ohjattua työskentelyä Design Factorylla. Projektin eteneminen ja osatehtävien tuklokset raportoitiin myös wikiin. Arviointi perustuu 2/3 ryhmässä toteutettuun projektityöhön, sen eri vaiheiden arviointiin ja 1/3 arvioinnista toteutetaan kurssin lopuksi järjestettävänä yksilötenttinä.

Communication and interaction

Molemmilla kursseilla oli viikoittain perinteiset kahden tunnin luennot, joiden osalta toki vuorovaikutus jäi lähinnä luennon lopussa käytävään keskusteluun pääosin projektityöhön liittyen. Opiskelijoiden ja opettajan välinen vuorovaikutus toteutui parhaiten Design Factorylla ohjatun projektityöskentelyn muodossa, jolloin oli paremmin aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus toteutui parhaiten ryhmien sisällä. Lisäksi kurssilla Johdatus prosesseihin järjestettiin lopuksi prosessien esittelytilaisuus, jossa ryhmät esittelivät projektejaan toisille ryhmille. Ideaalireaktorit kurssilla näitä vähemmän muodollisia esittelyjä toteutettiin lähes viikoittain osana projektityöskentelyn ohjausta.

Learning and feedback

Toteutettujen projektitöiden perusteella näytti, että kurssin Johdatus prosesseihin keskeiset osaamistavoitteet tulivat käsitellyksi. Toki on mahdotonta sanoa, miten hyvin asiat jäivät muistiin pidemmäksi aikaa, mutta sitä ei tentilläkään pysty mittaamaan! Opiskelijoiden kurssin aikana antama palaute oli pääosin positiivista, projektityöskentelystä ryhmissä pidettiin, tosin yhteisten aikataulujen sopiminen aiheutti hankaluutta, ja oli myös merkittävin negatiivisen palautteen syy. Erityisesti kurssilla Ideaalireaktorit, ryhnätyöskentely ja siihen tarvittavan ajan löytäminen osoittautuivat haasteellisiksi, varsinkin kun kontakti opetuksenmäärä on sama kuin kurssilla Johdatus prosesseihin, kurssisisällön ollessa kuitenkin 1 opintopisteen eli 50 % laajempiitsenäisen työn merkitys korostui. Ajankäytöllisten ongelmien vuoksi osa luovutti kesken kurssin mikä taas edelleen vaikeutti ryhmätyöskentelyä.

Future

Kokonaisuuden tarkempi suunnittelu etukäteen voisi olla hyödyllistä, jos vain joskus olisi siihen aikaa... Lisäksi opiskelijoiden ohjeistusta esim. wikin käyttöön pitää parantaa. Samoin työskentelyn alkuvaiheen ohjaukseen pitää panostaa, sillä avoimen ongelmalähtöisen tehtävänannon käyttö pakotti selvästi opiskelijoita soveltamaan ja ymmärtämään asioita, mutta se myös toi alkuvaiheeseen turhaa stressiä ja epävarmuutta.Yksi tulevaisuuden kehitystavoite on myös luentojen nauhoittaminen keskeisistä asioista, jolloin lukujärjestykseen varatut ajat voisi käyttää vuorovaikutteisempaan työskentelyyn!
Valitettava, mutta tärkeä opetus oli myös se, että varsinkin kaiken uudenlaisen opetuksen kokeilussa pitäisi olla aina mukana vähintään kaksi henkilöä, esim. sairastumisen varalta!!!

Links

Johdatus prosesseihin kurssiin liittyen pidetty esitys SULOP2012 seminaarissa
http://prezi.com/_lmcgfsu8ykv/wiki-as-course-working-platform/

ja esitykseen liittynyt abstrakti
http://blogs.helsinki.fi/sulop2012/ohjelma/a2/

 Kurssien wiki-sivut
 https://wiki.aalto.fi/display/Prosessi/

  • No labels