OPIT

Ryhmäkeskustelu turhan tentin korvaajana, J. Parviainen

Case presenter

Jukka Parviainen
Aalto SCI, Department of Computer Science and Engineering

Title

Ryhmäkeskustelu turhan tentin korvaajana

Key words

suullinen tentti, arviointi, massakurssi, tehtäväpankki

Basic course information

T-61.3015 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus on 5 opintopisteen kurssi, jolle ilmoittautui keväällä 2012 130 opiskelijaa
pääosin tietoliikenteen (TLT) ja elektroniikan ja sähkötekniikan (EST) ohjelmista. Kurssi sijoittuu (yleensä, toistaiseksi)
kandidaattiopintoihin. Muutamia vuosia sitten kurssi oli vielä ""massakurssi"" satoine osallistujineen. Kurssia luennoi professori
Olli Simula ja ainoana kurssiassistenttina on DI Jukka Parviainen.

Goal

Aihe: ""Ryhmäkeskustelu turhan tentin korvaajana"". Tässä ryhmäkeskustelu == ryhmätentti; ""turha tentti"", koska tehdään
vastaavia suorituksia koko lukukauden ajan. Esityksen erityinen kohde voisi olla ryhmätenttitilaisuudet, jotka tänä keväänä ajottuvat
juuri OpeVeivin ympärille. Mukana on runsaasti kuvailevaa tekstiä myös kevään mittaan laskettavista tehtävistä.

Kurssin ""normaali"" tentti on ollut mahdollista korvata keväällä 2011 ja keväällä 2012 lukukauden ajan laskettavilla laskutehtävillä ja
suullisella ""ryhmätentillä"" toukokuussa ennen tenttikautta. Matematiikan kursseilla parhaaksi katsottu tapa oppia on teorian luvun
lisäksi itse laskea ja harjoitella. Digitaalinen signaalinkäsittelyn perusteet on matemaattispainotteinen kurssi (1. vuoden
yliopistomatematiikkaa). Tavoitteena on siis laittaa teekkarit itse töihin koko kevään ajan eikä vain ennen tenttiä. Arvosana määräytyy
laskettujen tehtävien määrän ja laadun perusteella. Ryhmätentissä (1-2 tuntia) on mukana 6-8 opiskelijaa kerrallaan.
Keväällä 2011 tuossa tilaisuudessa tehtiin pieni ryhmätyö. Samalla opettaja kävi lyhyen loppukeskustelun jokaisen osallistujan kesken ja
päädyttiin yhdessä kurssin arvosanaan.

Study prosess

Jokaiselle osallistujalle on luotu noin 60 tehtävän pinkka (LINKKI #1). Osa tehtävistä on kaikille samoja, osissa vaihtuu luvut tai tutkittava
aineisto ja osa on arvottu satunnaisesti isommasta tehtäväpankista. Laskut tulee ratkaista (pääosin) käsin ja kirjoittaa paperille. Tällä
tavoin tarjotaan mahdollisuus ja kannustetaankin ryhmätyöhön samalla kun vaikeutetaan ""aivotonta"" ja tietokoneella tapahtuvaa kopiointia.
Tehtäväpinkkaa on käytetty useana kesänä ja viime keväänä 2011 ensimmäistä kertaa normaalin luentokurssin puitteissa. 

Lähiopetusta järjestetään viikoittain luentojen (2 h) ja laskarien (2 h, joko ""paperi"" tai tietokoneluokassa) merkeissä. Laskareissa on
mukana demotehtäviä, mutta niissä voi myös ratkaista joitakin pinkan tehtäviä sekä kysyä omista laskutehtävistä assistentilta. Osa
tehtävistä on samoja kaikille, jolloin niiden laskeminen ja läpikäynti yhteisessä tilaisuuksissa on järkevää.
Kurssilla on olemassa Optima-työtila, jossa löytyvät kurssin keskusteluryhmät, jotka tosin ovat verraten tyhjiä.
Tietojärjestelmällisesti suurin työmäärä on ollut kehittää tehtäväpankkia, josta voidaan tuottaa yksilöllisiä tehtävänippuja,
esimerkkitehtävä- ja vastauskokoelmia sekä viikottaisia tehtäväpapereita.

Communication and interaction

Luennot ovat varsin perinteisiä, mutta niissäkin on aktiivisten opiskelijoiden taholta kysymyksiä (ja luennon jälkeistä keskustelua).
Paperilaskaritilaisuuksissa on assistentin taululle laskemia ""demotehtäviä"" sekä opiskelijoiden omaa laskemista henkilökohtaisista
pinoista, jolloin on aikaa henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Henkilökohtaisia tehtäviä ei palauteta viikoittain vaan muutaman kerran lukukauden aikana. Helmikuun 2012 ensimmäisestä palautuksesta
lähetettiin myös oikeita vastauksia / kommentteja (osin personoituina) LINKKI. Kevään alun jälkeen laskareissa (kuten myös luennoilla) on ollut
varsin ""uskollinen kuulijakunta"", noin 40-50 opiskelijaa viikoittain. Ryhmätentteihin on tulossa noin 60-70 opiskelijaa. Ne järjestetään
noin 27.4.-8.5.2012 (?).

Learning and feedback

Kurssille määritellyt osaamistavoitteet (Noppa) ovat varsin substanssilähtöisiä (""tietoa"") (LINKKI #3). Kurssilla on jonkin
verran mukana Matlab-ohjelmointia, joka antaa myös ""taitoa"" ohjelmoida, mutta myös toivon mukaan auttaa purkamaan matematiikan
abstrakteja käsitteitä konkreettisiin tapauksiin: ""kerrotaan signaali xn kosinijonolla"" avautuu kun sitä pääsee itse kokeilemaan ja
kuuntelemaan äänten kanssa (LINKKI #4). Lisäksi kurssilla on mukana puheenkeräystä laitoksen tutkimusprojektia varten ja tätä tukeva
luento puheentunnistuksesta. Näillä tuodaan matemaattispainotteiseen peruskurssiin mukaan elävää oikeaa tutkimusta (ainakin esittelyn
tasolla).

Olen kehottanut avausluennolla opiskelijoita miettimään omia osaamistavoitteitaan ja kurssin merkitystä omiin tuleviin opintoihin.
Noin puolelle kurssi kuuluu suoraan omaan pää- tai sivuaineeseen (kysely ensimmäisellä luennolla), jolloin tähtäys on vähintään
arvosanassa 3 (""kumuloituva oppiminen""). Tehtävänipussa [LINKKI #1, s. 2] on määritelty määrälliset tavoitteet kuhunkin arvosanaan.
Opiskelijoiden oppimista mitataan tehtävien suorittamisella ja ""ryhmätenttitilaisuuden"" keskusteluilla. Lisäksi suurta osaa
opiskelijoita näen viikottain. Esimerkiksi tietokoneharjoituksissa kysymykset ovat vähenneet kevään mittaan: ehkä kyse on vain siitä,
että opiskelijat hallitsevat Matlab-ohjelman käytön ja pystyvät itse selviytymään tehtävistä kuin lukukauden alussa. Helmikuussa 2012
pyysin varsin tarkkaa ajankäytön seurantaa: itse laskettavat tehtävät kuormittavat yllättävän paljon. Tässä laadun tulisi korvata määrä.
Keväällä 2011 järjestettiin seitsemän ryhmätenttitilaisuutta, joissa kävi 51 opiskelijaa. 6-8 hengen ryhmille teetettiin pienet ryhmätyöt,
mm. kurssiaiheeseen ja kurssin kehittämiseen liittyviin aiheisiin (Aallon strategia vs kurssin osaamistavoitteet). Ryhmätöiden aikana
keskustelin opiskelijoiden kanssa heidän kevään suorituksestaan. Tilaisuudet olivat eläviä ja niissä oli yhdessä tekemisen meininki.
Yksi tilaisuus kokeiltiin ""etäistuntona"": jatkossa niitä ei toteuteta sellaisina.

Keräsin keväällä 2011 palautetta TIK-koulutusohjelman palautejärjestelmällä, johon lisäsin muutamia lisäkysymyksiä [LINKKI
#4]. Sanallisessa palautteessa kysyin ""miten ryhmätenttitilaisuus tuki oppimista"". Vastauksissa oli runsaasti negatiivisiakin, joten
erityisesti ryhmätyön sisältöä täytyy pohtia.

Palautekyselyn kysymys ""Kurssin toteutustapa yleisesti tuki hyvin omaa oppimistani"" sai asteikolla 1-4 keskiarvon 3,65 (N=51), joka oli
korkein tuona keväänä yli 10 palautetta saaneen kurssin osalta. Samaan kyselyyn saman kurssin opiskeilijoille, jotka eivät
osallistuneet ryhmätenttijärjestelyyn kysymyksen keskiarvo oli 3,05 (N=23). Kurssin oikea keskiarvo olisi ollut siis 3,46 (N=51+23), joka
on edelleen verraten korkea, mutta huomattavaa on siis esitetyn kurssijärjestelyn motivoiva merkitys. Kurssista annettavan
yleisarvosanan keskiarvot asteikolla 1-5 olivat 4,06 (N=51, ryhmätentti) ja 3,48 (N=23, normaali tentti). Kaikkien T-alkuisten
kurssien yleisarvosanan keskiarvo oli 3,29 (LINKKI #5). Avoimena kysymyksenä oli myös ""Mitä olet oppinut suhteessa omiin
tavoitteisiisi ja kurssin osaamistavoitteisiin?"". Tällä pyrittiin siihen, että opiskelija reflektoi omia kokemuksiaan kevään
ajalta. Opiskelijoilta kysyttiin myös avoimeksi jääneitä kysymyksiä, joihin kurssin loputtua vastasin.
Lyhyt yhteenveto kevään 2011 kurssipalautteesta on myös näkyvillä kurssin Noppa-sivulla (LINKKI #6).

Future

Opettajan minua vaivaa muutama dilemma:

(1) Ryhmätenttitilaisuuden läpivienti. Opiskelijat odottavat ""tentiltä"" substanssipainotteista työskentelyä. Voisi olla mahdollista
kerätä ""avoimia kysymyksiä"" jo ennen ryhmätenttiä eikä vasta kurssipalautteen yhteydessä. Tällöin niistä (tai kevään 2011
kysymyksistä) voisi tulla keskustelun aiheita. Yhtenä vaihtoehtona olisi antaa pieni joukko monivalintakysymyksiä pari päivää ennen
tapaamista, ja ryhmä voisi yhdessä ""äänestää"" oikeat vastaukset tilaisuudessa. Monivalintatehtäviä on vuosien saatossa kerääntynyt
tehtäväpankkiin.

(2) Oppimisen ""valvonnan"" tuska. Tässä suoritustavassa arvosana määräytyy tehtävien määrän ja laadun perusteella eikä välttämättä
oppimisen tai osaamistavoitteiden suorittamisen suhteen. Oman tehtäväpinkan ratkaiseminen on ""helppo tapa"" päästä kurssista, kun on
mahdollisuus opiskella vain määrättyjä asioita eikä kokonaisvaltaisesti (suurin osa näyttää käyvän myös luennoilla ja toki
opiskelevan muutenkin). Perinteinen tentti on, mikä on, mutta sillä saadaan hyvin ""tasavertainen"" arviointi aikaiseksi.

(3) Kurssi on luonteeltaan matemaattispohjainen ""peruskurssi"". Opetettavat asiat ovat 40 vuoden takaa (vrt. matematiikassa satoja
vuosia, ja fysiikassa yli 100 vuotta). Kuitenkin kurssin aihe, digitaalisuus, on nimenomaan tätä päivää ja kaikkialla. Kannattaako
didaktiivista lähestymistapaa muuttaa? Mukana on aina muutama opiskelija, jotka osaavat soveltaa kaikkea mahdollista, mutta
matemaattinen perusta on aivan uutta.

Links

LINKKI #1
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/PDF_61427A_gleKX83.pdf
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/PDF_61427A_gleKX83.pdf
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/PDF_61427A_gleKX83.pdf
Esimerkki opiskelijan saamasta tehtäväpinkasta 23.1.2012

LINKKI #2
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/vast_61427A_gleKX83.pdf
Esimerkki opiskelijan saamasta vastauspaperista 29.2.2012

LINKKI #3
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/t-61.3015/esite
Osaamistavoitteet kurssin Noppa-sivulla

LINKKI #4
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/Q1_K2012_61427A.wav
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/dtmf_61427A.wav
Harjoitustyön tutkittavat signaalit

LINKKI #5
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/palaute_k2011_sana.pdf
Kevään 2011 sanallista palautetta

LINKKI #6
http://users.ics.tkk.fi/parvi/OpeVeivit2012/kurssipalauteyhteenveto_k2011.pdf
T-kurssien kurssipalautteen yhteenvetotaulukko, kevät 2011

LINKKI #7
https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/t-61.3015/kurssipalaute_ja_sen_kasittely
Kurssin Noppa-sivun kurssipalautteen käsittely

  • No labels