OPIT

Optiman käyttöä

Täydennyskoulutuksessamme ei ole käytetty muita tvt-välineitä kuin Optimaa - eikä kouluttajia ole kuin viisi, joten kollegoitten haastattelu oli näin ollen määrällisesti sangen haasteellista. Koin myös, että haastattelun laadulliset kriteerit eli ns. saturaatiopiste pystyttiin saavuttamaan jo yhden kokeneen kollegan haastattelun myötä. Semminkin siksi, että haastattelusta muodostui pikemminkin antoisa keskustelu kuin kuulustelun tai tiedotustilaisuuden kaltainen kyselytilanne. Taustalla vaikutti se, että meillä molemmilla oli kokemusta Optimasta sekä opettajan että opiskelijan roolissa -  olemmehan käyttäneet Optimaa muun muassa näillä pedakursseilla.

Keskeisin havaintomme on, että Optimassa on aiheellista toteuttaa suunnittelu suurella huolellisuudella. On mietittävä, miksi opiskelija siellä on, mitä hän pyrkii löytämään ja miten hän siellä liikkuu. Epäilemättä - ja omankin kokemuksemme mukaan - opiskelijoiden housuihin hyppääminen on vaikeaa. Varmastikin on niin, että jokainen opettaja tätä miettii, mutta ehkä ajallisista ja muista resurssiniukkuuksista johtuen päätyy tuottamaan sellaista sivustoarkkitehtuuria, että kävijä hukkuu.

Aiemmin koulutuksissamme hyödynnetty html-pohjainen www-sivu on Optimaan verrattuna työläs ja monipolivinen, mutta tarjoaa periaattellisella tasolla hyviä lähtökohtia Optima-sivun suunnittelulle. Kollegahaastatteluista keskeiseksi tekijäksi esille nouseekin sivuston käytettävyyden ja sisällön suunnittelu. Väline on vain väline, ei sisältö. Ja tähän Optima tarjoaa runsaasi hyödyllisiä työkaluja.

Toisaalta harjoittelu tekee mestarin myös suunnittelun suhteen. Ja huomionarvoisa seikka on sekin, että Optiman käyttö on alusta saakka varsin helppoa myös niille opettajille, joilla on vähemmän kokemusta tvt-välineistä ylimalkaan. Tosin, kollegoiden kokemuksista kävi ilmi, että Optima voi olla myös varsin oikukas ja teknisesti haastava. Kuitenkin tekniset ongelmat ovat voitettavissa ja niiden ei saa antaa ylittää mahdollisuuksien kirjoa.

Pidämmekin suotavana sitä, että Optimaa käytetään opinahjomme modernina opetusvälineenä. Semminkin näin on siksi, että nykyaikana ei voida olettaa opiskelijain sataprosenttista läsnäoloa, vaan onpa hyvinkin niin, että heidän aikansa ottaa työ tahi muu tekeminen. Silloin on paikallaan se, että opiskeluun liittyvät materiaalit ovat käsillä yhdessä paikassa kaikkina vuorokauden aikoina.

  • No labels