Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Henkilöstöyhdistyksen säännöt, jotka on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston henkilöstöyhdistys r.y.  ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Aalto-yliopistossa ja sen ulkopuolella toimivien jäsentensä ammattijärjestönä. Yhdistyksen tehtävänä on edistää ja valvoa palvelussuhteeseen liittyviä palkkauksellisia ja oikeudellisia, sosiaalisia ja  yhteiskunnallisia tehtäviä sekä edistää yhteishenkeä henkilöstön keskuudessa ja hyvinvointia työssä. Yhdistys kuuluu Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto – Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL r.y.:een. Ammattiliitto Prohon. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • ylläpitää yhteyttä muihin yliopistojen ja korkeakoulujen piirissä toimiviin ammattijärjestöihin
 • valvoo toimivaltansa rajoissa, että jäseniä koskevia palkka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu-  ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan,
 • laatii selvityksiä jäsentensä palkkauksellisista ja oikeudellisista olosuhteista,
 • asettaa edustajiaan ja asiantuntijoita valmistelu- ja päätöksentekoelimiin sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja selvityksiä työnantajalle ja viranomaisille ja ryhtyy vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin,
 • harjoittaa jäsenistön neuvontaa, tiedotus- ja koulutustoimintaa sekä tekee yhdistystä ja sen kattojärjestöjä tunnetuksi.

Toimintaansa varten yhdistys voi hankkia varoja keräämällä jäseniltä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia ja juhlia sekä vastaanottamalla lahjoituksia. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

3 §

Jäsenyys

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia, kannatus- ja kunniajäseniä sekä opiskelijajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa Aalto-yliopistossa työskentelevä henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa myös henkilö, joka työskentelee ylioppilaskunnassa tai työskentely tapahtuu muuten läheisessä yhteydessä yliopistoon. Jäseneksi voidaan ottaa myös henkilö, joka työskentelee virastossa, yhtiössä tai muussa yhteisössä, jonka kanssa yliopisto tekee yhteistyötä tai jonka palveluja yliopisto käyttää. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja haluaa tukea niitä.  

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä Aalto-yliopistossa opiskeleva henkilö.

Hakemus jäseneksi liittymisestä on tehtävä kirjallisesti.

Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen hyväksymisestä päättää joko hallitus tai yhdistyksen kokous.

Eläkkeelle siirtyminen, työttömyys tai muu hallituksen hyväksymä syy ei katkaise jäsenyyttä.

Yhdistyksen jäsen suorittaa kuukausittain jäsenmaksun, jonka suuruus ja maksutapa määrätään yhdistyksen syyskokouksessa kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenyys alkaa ja jäsenmaksua aletaan periä siitä päivästä lukien, jona jäseneksiliittymishakemus on hyväksytty.

Jäsenen tulee

-         antaa yhdistykselle jäsenluetteloa varten tarpeelliset henkilötiedot itsestään sekä luottamuksellisina pidettävät sellaiset tiedot palkkaeduistaan ja niistä työehdoistaan, joita yhdistys pitää tarpeellisina 2. pykälässä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
-         noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: toinen kevätkokoukseksi kutsuttu maalis-huhtikuussa ja toinen, syyskokoukseksi kutsuttu, syys-marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 20 äänoikeutettua jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Hallituksen on viimeistään neljän viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen  on kirjallisesti lähetettävä jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen,
 2. pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisten lisäksi:

 1. hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta,
 2. tilikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta,
 3. toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille,
 4. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen tappion peittäminen ja
 5. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään kohtien 1. ja 2. lisäksi:

 1. jäsenmaksun suuruuden määrääminen seuraavaa kalenterivuotta varten,
 2. toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen,
 3. hallituksen puheenjohtajan valitseminen joka toinen vuosi,
 4. hallituksen muiden jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle,
 5. pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen sekä muiden luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valitseminen joka toinen vuosi, mikäli hallitus ei ole päättänyt toimittaa varsinaista vaalia,
 6. kahden toiminnantarkastajan/tilintarkastajan ja kahden varahenkilön valitseminen,
 7. pysyvien valiokuntien valitseminen, ja
 8. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 §

Aloitteet ja esitykset

Jäsenen, joka haluaa, että jokin asia otetaan käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, tulee jättää siitä kirjallinen esitys hallitukselle kuukautta ennen varsinaista kokousta. Jäsenellä on aina oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen hallitukselle.

6 §

Äänestys yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö paitsi 11. ja 16. pykälissä mainituissa tapauksissa.  Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni sekä suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa arpa. Valtakirjalla ei voi äänestää.

7 §

Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 9-12 muuta jäsentä. Mikäli syyskokous ei toisin päätä, valitaan vähintään yksi kustakin Aalto-yliopistoon kuuluvista Helsingin kauppakorkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Teknillisestä korkeakoulusta. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi. Kuitenkin ensimmäisenä vuotena valitaan puolet hallituksen jäsenistä vain vuodeksi ja puolet kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa valita uusi hallituksen jäsen eronneen jäsenen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos yhdistyksen pääluottamusmies ei ole hallituksen jäsen, hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, kuten myös luottamus- ja varaluottamusmiehillä.

8 §

Hallituksen päätösvaltaisuus ja äänestäminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

9 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee

-         johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,
-         valita keskuudestaan varapuheenjohtaja,
-         ottaa ja erottaa sihteeri, taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, sekä vahvistaa heidän palkkionsa hyväksytyn talousarvion mukaan,
-         hoitaa yhdistyksen varoja, rahastoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään,
-         valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,
-         panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset,
-         päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
-         laatia esitys vuosikertomukseksi,
-         laatia esitys toimintasuunnitelmaksi,
-         laatia talousarvioesitys,
-         täydentää luottamusmiesorganisaatiota seuraavaan sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen saakka.

10 §

Valiokunnat ja toimikunnat

Yhdistykseen voidaan asettaa pysyviä ja tilapäisiä hallituksen alaisuudessa toimivia valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on valmistella ja esittää niiden toimialaan kuuluvia asioita hallitukselle.

Pysyvät valiokunnat valitaan syyskokouksessa. Kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on oikeus täydentää pysysviä valiokuntia enintään kahdella jäsenellä. Pysyvien valiokuntien tehtävistä ja muista valiokuntia koskevista asioista voidaan antaa määräyksiä yhdistyksen kokouksen hyväksymällä valiokuntaohjesäännöllä. Hallitus voi asettaa tilapäisiä valiokuntia ja työryhmiä asioiden selvittämistä ja valmistelua varten.

11 §

Rahastot

Yhdistyksellä voi olla palkkausasioiden ja jäsenkunnan etujen ajamista varten rahastoja, joihin siirretään vuosittain yhdistyksen talousarviossa osoitettu määräraha. Rahastoja koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymissä ohjesäännöissä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

12 §

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tulee luovuttaa toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.

13 §

Tilintarkastus

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toimintaa sekä yhdistyksen tilit ja varat sekä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja jättää hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnan/tilintarkastuksesta lausuntoineen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

14 §

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Eroava jäsen on vapaa jäsenmaksuvelvoitteestaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden lopusta lukien, jona ilmoitus eroamisesta on tehty. 
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hänellä on kuudelta peräkkäiseltä kuukaudelta yhdistyksen erääntynyt jäsenmaksu maksamatta. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, mikäli hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi seuraavista yhdessä: varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, hallituksen tähän tehtävään määräämä hallituksen jäsen.
Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että yhdistyksen kokouksessa päätös saa taakseen kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja että toinen yhdistyksen kokous samanlaisin äänten ennemmistöin hyväksyy päätöksen. Kokousten väliajan tulee olla vähintään kaksi viikkoa.

Yhdistyksen lakkauttamisesta päättää käräjäoikeus.

17 §

Yhdistyksen purkautuminen ja lakkauttaminen

Jos yhdistys purkautuu, on yhdistyksen varat annettava näiden sääntöjen 2. pykälän mukaiseen tarkoitukseen yhdistyksen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen varat annetaan samaan tarkoitukseen yhdistyksen tullessa lakkautetuksi.

 

 
Children Display
alltrue
styleh6
pageAalto-yliopiston henkilöstöyhdistys (AaltoHY)