Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
Align
alignright

In English

På svenska


Ida Blekeli Medialaboratorion opinnäytetyönsä kanssa   Medialaboratorion maisteriopiskelijoiden opinnäytetöitä  
Valokuva: Pipsa Asiala                                               Opinnäytetyöt: Anna Salmi, Abhigyan Singh, Diana De Sousa, Daniel Suominen
                                                                                 Valokuva: Anna Keune
.

Luovilla aloilla opiskelevat tekevät lukuvuoden aikana opetussuunnitelmaan kuuluvia ja tulevaan ammattiinsa kiinteästi liittyviä teoksia erilaisina harjoitus- tai opinnäytetöinä. Oikeuskäytännössä tällaiset teokset ovat saaneet tekijänoikeussuojaa samoilla edellytyksillä kuin mitkä tahansa luovien alojen teokset. Edellytyksenä on siis, että teoksessa on havaittavissa tekijänsä itsenäinen ja omaperäinen luova panos.

.


Yleissilmäys tekijänoikeuksista.

Siteeraaminen  opinnäytetyössä 

Sitaatti juontaa juurensa latinankielisestä sanasta cito, joka tarkoittaa vetoamista johonkin. Sen avulla voidaan havainnollistaa asioita sekä perustella omia mielipiteitä johdonmukaisesti.

Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan julkistetusta teoksesta on lupa ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Teos katsotaan julkistetuksi kun se on tekijänoikeuden haltijan suostumuksella saatettu yleisön saataviin.Käyttö sitaattisäännöksen nojalla ei siis edellytä lupaa oikeudenhaltijalta. Tavalla, jolla teos saatetaan yleisön saataviin, ei ole merkitystä.

Teoksia siteerattaessa teoksen tekijä ja lähde on mainittava sillä tavoin kun hyvä tapa vaatii. Käytännössä lähteen mainitsemistavat vaihtelevat aloittain. Muista mainita kaikki tiedossa olevat tekijät.

Sitaatin enimmäis- tai vähimmäispituutta ei ole tarkasti määritetty. Periaatteessa sekä liian pitkällä että lyhyellä sitaatilla on mahdollista rikkoa tekijänoikeuden haltijan yksinoikeutta. Useimmiten ongelmana ovat kuitenkin liian pitkät sitaatit. Teos ei voi koskaan koostua pelkistä sitaateista, vaan tähän tarvitaan lupa lainattujen teosten oikeudenhaltijoilta. Myöskään koko teosta ei ole lupa käyttää sitaattina.   Sallitun sitaatin laajuus voi vaihdella riippuen kyseisestä tieteenalasta.Sallitun sitaatin pituus vaihtelee myös teoskohtaisesti. Esimerkiksi audiovisuaalisen teoksen osalta on Tekijänoikeusneuvoston tulkintakäytännössä sallittu vain hyvin lyhyt sitaatti. Elokuvateoksessa käytetystä hyväksyttävästä sitaatista mainittiin tekijänoikeusneuvoston lausunnossa 1989:15 jossa sallittua käyttöä olivat historiallista tapahtumaa selostavaan elokuvaan sisällytetyt otokset itse tapahtumaa kuvaavasta dokumenttielokuvasta. Lausunnossa korostettiin, että sallituiksi elokuvasitaateiksi on yleensä katsottu lyhyet, muutaman sekunnin mittaiset välähdykset toisesta elokuvasta ja että hyvä tapa edellyttää lähdeteoksen ja tekijän tai tekijöiden nimen mainitsemista sitaatin yhteydessä.

Tieteellisissä julkaisuissa voidaan käyttää pitkiäkin kirjallisen teoksen sitaatteja kritisoitaessa ja kommentoitaessa toisten kirjoittajien teoksia sekä perusteltaessa omia mielipiteitä. Viime kädessä sallitun sitaatin laajuus määräytyy lainauksen tarkoituksen, tavoitteiden ja käyttöyhteyden perusteella..

Oikeuskirjallisuudessa lainauksen hyvän tavan mukaisuuden on katsottu edellyttävän, että lainaus tai sitaatti toimii apuna henkisessä luomistyössä. Lainauksella tulee siten olla asiallinen yhteys lainaajan teokseen. Lisäksi lainauksen on täytettävä niin kutsuttu vetoamisfunktio eli sitaatin käyttämisellä on oltava jokin perusteltu syy sen kokonaisuuden kannalta, johon sitaatti on liitetty. Hyväksyttävänä sitaattien ja lainausten käyttöä on pidettävä ainakin perusteltaessa omia ajatuksia ja näkemyksiä sekä asian havainnollistamisen yhteydessä.

Kuvat opinnäytetyössä

 Kuvia saa liittää tieteelliseen esitykseen valaisemaan tekstiä tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan. Tieteellisenä esityksenä pidetään mm. yliopiston hyväksymiä opinnäytetöitä. Kuvan saa liittää tieteelliseen tekstiin kokonaisena teoksena. Se on myös suositeltavaa, sillä säännös ei anna lupaa kuvan muuttamiseen. Siteerattava kuva voi olla piirros, valokuva, kuva nuottikirjoituksesta tai valokuva taideteoksesta. Kuvan tulee liittyä esityksen tekstiin, kuvaa tulee käsitellä esityksen tekstissä. Käyttöön opinnäytetyön tekstin kuvituksena ei siis tarvita lupaa. Sen sijaan lupa tarvitaan, jos kuva käytetään ilman liittymäkohtaa tieteelliseen tekstiin, esim. vain ulkonäköä piristävänä kansikuvana.  Poikkeussäännös ei ole sidonnainen julkaisun tekniikkaan. Oikeuskirjallisuudessa nimenomaisesti selvitetyn kannan mukaisesti poikkeussäännöksen nojalla kuvitettu tieteellinen esitys voidaan myös levittää verkossa kuvineen. Siteerattuja kuvia ei voi käyttää muuhun kuin poikkeussäännöksen sallimaan tarkoitukseen eikä opinnäytetyön tekijästä tai yliopistosta tule opinnäytetyössä kuvasitaattisäännöksen perusteella käytettyjen kuvien oikeudenhaltijaa. Näin ollen tulee poikkeussäännöksen nojalla merkittyjen kuvien tekijänoikeustiedot merkitä selvästi, esim.  Tekijänoikeus kuviin : Kuvien tekijät ja arkisto X. Lähteiden merkitsemisessä tulee  noudattaa arkiston tai oikeudenhaltijan  kanssa sovittua merkintätapaa.

 Yliopiston tietokannassa voidaan julkaista opinnäytetyö kuvineen ja sitaatteineen tekijänoikeuslain rajoitussäännösten nojalla. On kuitenkin huomattava, että tekijänoikeuslaki on sopimuksenvaraista oikeutta ja sopimukset ovat ensisijaisia lakiin nähden. Sopimuksia on noudatettava. Jos kuvatiedosto on saatu esim. yliopiston kirjaston käyttöön tiettyjen käyttöehtojen puitteissa on näitä käyttöehtoja joihin yliopisto on sitoutunut  noudatettava ja tällaiset käyttöehdot voivat sulkea pois kuvan käytön osana opinnäytetyötä joko kokonaan tai digitaalisen käytön tai verkkokäytön osalta. Sopimus kuvan tai muun teoksen käytöstä sitoo  opinnäytetyön tekijää. Jos siis esim.  opiskelija on saanut  arkistosta luvan siten, että arkiston kuvaa saa käyttää vain analogisessa julkaisussa, on kuvan käyttö laajemmin kuin mitä sopimus yksilöi sopimusrikkomus. Täten sopimuksesta joka on tehty kuvan tai muun teoksen käytöstä voi seurata kapeampi mahdollisuus käyttöön opinnäytetyössä kuin se minkä poikkeussäännös sallisi. Jos opinnäytetyön tekijä sopii suoraan oikeuden omistajan  kanssa käyttöoikeuden laajuudesta on hyvä huomioida tämä ja yrittää neuvotella oikeus myös käyttöön opinnäytetyössä yliopiston sähköisessä  tietokannassa.

 Tekijänoikeuslain mukaan tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin, kuin hyvä tapa sitä edellyttää. On  tärkeää merkitä kuvien kaikki oikeudenhaltijat. Näin esim. valokuvassa taideteollisuuden teoksesta merkitään sekä valokuvan kohteen tekijä että valokuvaaja joka on kuvannut kohteen. Jos valokuvaaja on tuntematon, on hyvä merkitä esim. Valokuvaaja tuntematon, lähde X:n arkisto.

Ryhmätyöt

Jos teos on tehty ryhmässä tai muuten useamman ihmisen toimesta siten, että eri tekijöiden panos ei ole erotettavissa lopputuloksesta, on kyseessä yhteisteos. Tällöin teoksen käyttöön vaaditaan kaikkien tekijöiden suostumus. Esimerkiksi Tekijänoikeusneuvoston ratkaisussa 1988:2 ryhmä korkeakouluopiskelijoita oli tehnyt opinnäytetyönä videon. Neuvosto katsoi, että kyseessä oli tekijänoikeuslain suojaama teos, johon opiskelijoilla oli tekijänoikeus yhteisesti. Korkeakoulu ei sen sijaan saanut tuottajan asemaa pelkän tarjoamansa rahoituksen perusteella.

Jos teos on tehty useamman ihmisen toimesta siten, että tekijöiden panokset ovat erotettavissa tuotteen lopputuloksesta, on kyseessä yhteenliitetty teos. Tällöin kunkin osuuden tekijät määräävät itsenäisesti omasta osuudestaan. Koko teoksen hyödyntämiseen  on kuitenkin aina saatava lupa kaikilta yhteisteoksen tai yhteenliitetyn teoksen tekijöiltä.

.

TV'oke on ryhmätyönä tehty maisterin opinnäytetyö                     Viara Gentchevin ja Tuomas Karhun kirjalliset opinnäytetyöt
Grafiikka: Viara Gentchev ja Tuomas Karhu                                 Valokuva: Anna Keune
.

Yliopiston opettajan tai opinnäytetyön ohjaajan oikeudet

Pääsääntöisesti opettaja tai opinnäytetyön ohjaaja ei voi saada tekijänoikeutta opiskelijan opinnäyte- tai harjoitustyöhön. Keskeiset muotoon vaikuttavat ratkaisut tekee opiskelija jolloin muodon synty on opiskelijan luovan työn tulos. Opiskelijan luova työ myös arvioidaan opettajan tai ohjaajan toimesta. Opettajan tai ohjaajan neuvova ja pedagoginen työ ei oikeuta tekijänoikeuden syntyyn. Lausunnossa TN 2003:9 todettiin että ohjaajalle syntyvän tekijänoikeuden edellytyksenä olisi itsenäinen ja luova panos, joka voidaan havaita valmiissa teoksessa. 

 

.

Julkistaminen ja julkisuus

Opinnäytetyö tulee tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla julkistetuksi, kun opinnäyte- tai muu harjoitustyö luovutetaan arvosteltavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että siihen voidaan soveltaa tekijänoikeuslain julkistettuihin teoksiin soveltuvia rajoitussäännöksiä, esimerkiksi sitaattisäännöstä ja yksityistä käyttöä.

Opinnäytetyö tulee julkiseksi myös julkisuuslain tarkoittamassa mielessä. Myös opinnäytteiden objektiivinen ja asiallinen arviointi edellyttää niiden julkisuutta. Siitä syystä yrityssalaisuuksia ei voida koskaan sisällyttää opinnäytetyöhön. Sitä vastoin ne voidaan tarvittaessa sijoittaa opinnäytteen tausta-aineistoon, jota ei arvostella, ja joka ei tule julkiseksi.

Jos opinnäytetyö sisältää keksinnön joka aiotaan suojata patentilla tai hyödyllisyysmallilla, tulee keksintöä suojaava patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus tehdä ensin ja opinnäytetyö antaa arvosteltavaksi vasta kun hakemus  on tehty. Myös mallisuojaa haettaessa on hyvä hakea mallisuojaa ensin ja vasta sitten antaa opinnäytetyö arvosteltavaksi erityisesti jos suojattavaa mallia aiotaan käyttää kansainvälisesti. Euroopassa mallisuoja voidaan kuitenkin  myöntää vaikka teos olisi julkistettu, jos julkistamisesta on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta. Uutuus on mallisuojan saamisen edellytys mm.  eräissä Aasian maissa.


Column
width25%