Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osallistuva paikallisyhteisö on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jota toteutetaan vuosina 2009-2012.Tutkimustulokset julkaistaan kirjana New approaches to urban planning, joka ilmestyy kesäkuussa 2013. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja luoda synteesi siitä, millä aikapolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun keinoilla kansalaisten arjen hallintaa, heidän osallistumistaan paikalliseen kehittämiseen sekä yhteisölliseen tuotantoon voidaan tukea. Tutkimus perustuu neljään väitöstyöhön ja useaan akateemiseen artikkelijulkaisuun. Ne käsittelevät aikasuunnittelua, käyttäjälähtöistä sähköistä suunnittelua (e-planning) sekä liikkumisen ja palveluiden muodostaman kompleksisen kaupunkitilan hallintaa.

...

Hankkeen tutkijat

FM Jenni Kuoppa
TM Joanna Saad-Sulonen
VTM Karoliina Jarenko
FM Sirkku Wallin