Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Panel
Page Tree
rootTU-22.1101 Tuotantotalouden peruskurssi
expandCollapseAlltrue
searchBoxtrue

10. Kaavat 

Tilinpäätösanalyysi 

Kannattavuus

Liikevoittoprosentti = Liikevoitto / Liikevaihto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE tai ROI) = (Liikevoitto + Rahoitustuotot) / Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + Korollinen vieras pääoma = Taseen loppusumma - Korottomat velat

Oman pääoman tuottoaste (ROE) = (Voitto ennen satunnaisia eriä - Verot) / Oma pääoma

Return on Net assets (RONA) = Liikevoitto / (Käyttöpääoma + Käyttöomaisuus)

Käyttöpääoma = Myyntisaamiset + Vaihto-omaisuus - Ostovelat

Vakavaraisuus 

Kun lasketaan vakavaraisuuden tunnuslukuja (eli Velkaantumisastetta, Suhteellista velkaantuneisuutta ja Omavaraisuusastetta), taseen vastattavat jaetaan Oma  ja Vieraaseen pääomaan seuraavasti.

            Oma pääoma = Osakepääoma + Edellisten tilikausien voitto + Tilikauden voitto + Tilinpäätössiirtojen veroton osuus

            Vieras pääoma = Pitkäaikainen vieras pääoma + Lyhytaikainen vieras pääoma + Pakolliset varaukset + Tilinpäätössiirtojen verollinen osuus

Velkaantumisaste = Vieras pääoma / Oma pääoma

Suhteellinen velkaantuneisuus = Vieras pääoma / Liikevaihto

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / Taseen loppusumma

Nettovelkaantumisaste (Gearing) = (Korolliset velat - Likvidit rahavarat) / (Omat varat + vähemmistöosuudet) = (Korolliset velat - Likvidit rahavarat) / Oma pääoma

Maksuvalmius

Quick ratio = Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikaiset velat - Saadut ennakkomaksut)

Current ratio = (Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus) / Lyhytaikaiset velat

Kustannuslaskenta 

Yksikkökustannukset eli kalkyylit

Minimikalkyyli = Muuttuvat kustannukset / Suoritemäärä

Keskimääräiskalkyyli = (Kiinteät kustannukset + Muuttuvat kustannukset) / Suoritemäärä = Kokonaiskustannukset / Suoritemäärä

Normaalikalkyyli = Muuttuvat kustannukset / Todellinen suoritemäärä + Kiinteät kustannukset / Normaali suoritemäärä

Katetuottolaskenta 

Yleiskustannuslisä = Yleiskustannus / Suoritemäärä

Myyntikateprosentti = (Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset) / Liikevaihto

Kriittisen pisteen liikevaihto = Kiinteät kustannukset / (Katetuotto / Liikevaihto) = Kiinteät kustannukset / Katetuottoprosentti

Katetuotto = Liikevaihto - Muuttuvat kustannukset

Katetuottoprosentti = Katetuotto / Liikevaihto

Varmuusmarginaali = (Liikevaihto - Kriittisen pisteen liikevaihto) / Liikevaihto

Investointilaskelmat

Diskonttauskerroin d =  1 / (1 + i)n

Yksittäisen menon nykyarvo K0 = (1 / (1 + i)n) * Kn

Jaksollisten menojen nykyarvo K0 = ( ((1 + i)n - 1) / (i(1 + i)n) )  * K,

 d = diskonttauskerroin, i = korko, n = aikajakso, K0 = kassvirta (nykyarvo), Kn = kassavirta aikajaksolla n

IRR (periaatteellinen kaava) Summa( Kassavirtan / (1 + IRR)t = 0
Eli IRR on laskentakorko, jolla nettonykyarvo (NPV) on 0.

Takaisinmaksuaika = Hankintahinta / Vuotuinen lisätulo

Pääoman keskimääräinen kustannus (WACC) = (Omapääoma / Kokonaispääoma) * (Tuottovaade) + (Vieraspääoma / Kokonaispääoma) * Korko * (1 - vero%)

Kysynnän ennustaminen 

Liikkuva keskiarvo (periaatteellinen kaava) E k= Summa(Ei...k) / Arvojen määrä (Ei...k)

Painotettu liikkuva keskiarvo (periaatteellinen kaava) E pk= Summa((Ei...k)* (Wi...k)) / Summa(Wi...k)

Eksponentiaalinen tasoitus E t= Et-1 +  alpha * (Tt-1-- Et-1)

E on ennuste ja T on toteutunut arvo

Materiaalilaskenta

Kiertonopeus = Materiaalin käyttö vuodessa / Varaston keskimääräinen suuruus

Kokonaiskustannukset = materiaalin käyttö + tilauskustannus + varastointikustannus = Dv + DC0/Q + QCh/2
jossa    Q, tilauserän koko (quantity)
            D, vuotuinen kulutus (demand)
            C0, eräkohtainen kiinteä kustannus (ordering cost)
            v, yksikköhinta (value)
            r, prosentuaalinen varastointikustannus
            Ch  = v * r, yksikön vuotuinen varastointikustannus (holding cost)

Optimaalinen eräkoko (EOQ) = Neliöjuuri( 2DC0 / Ch )