Annual clock for educational processes

Workspace Navigation

Ohjeet vuosikellon editointiin

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vuosikellon tieto jakautuu kolmeen kategoriaan.
Prosessit (processes) kuuluvat kukin yhteen kategoriaan. Välineen terminä processsi (process) tarkoittaa koulutuksen alueen kokonaisuuksia.

Käyttöliittymän termi prosessi voi tarkoittaa Aallon koulutuksen järjestämiseen liittyvää virallista prosessia (esim. admissions) tai väljempää teemakokonaisuutta (esim. evaluation and development of education).

Prosessit koostuvat tapahtumista/osaprosesseita (käyttöliittymässä sub process).

...

Ohjelmajohtajan vuosikellon käytöstä, ks. tarkemmin osio "Instruction of Instructions for viewing Programme director's Annual clock"

Kriteerit vuosikellossa julkaistaville tiedoille

...

  • akateemiselle henkilökunnalle tärkeää tietoa
  • liittyy koulutukseen
  • riittävän spesifiä, mutta toisaalta mahdollistaa hyvän yleiskuvan rakentamisen. Hyvin pitkät tapahtumat voi vaiheistaa lyhyemmiksi ja toisaalta yksittäisten päivien relevanssia kannattaa pohtia.

Vuosikellon

...

Vuosikellon rakenne ja sen tietojen esittäminen

Vuosikellon tieto jakautuu kolmeen kategoriaan.
Prosessit (processes) kuuluvat kukin yhteen kategoriaan. Välineen terminä processsi (process) tarkoittaa koulutuksen alueen kokonaisuuksia.
Käyttöliittymän termi prosessi voi tarkoittaa Aallon koulutuksen järjestämiseen liittyvää virallista prosessia (esim. admissions) tai väljempää teemakokonaisuutta (esim. evaluation and development of education).
Prosessit koostuvat tapahtumista/osaprosesseita (käyttöliittymässä sub process).

Prosessit on esitetty Vuosikellossa riveittäin, joihin tapahtumat/osaprosessit tulevat näkyviin aikajanalle.

Kategoriat ovat luonteeltaan pysyviä, ja prosessien osalta pyritään myös pysyvyyteen, vaikkakin niitä muokataan tarpeen mukaan.

Varsinainen tietojen päivitystyö kohdistuu tapahtumiin/osaprosesseihin, joita luodaan ja päivitetään niiden sisältöjen ja aikatalujen vahvistuessa.

Vastuut tietojen päivittämisestä

kehittämisen ja käytön koordinointi sekä vastuut tietojen päivittämisestä

Ohjelmajohtajan vuosikellon ylläpitoa ja tietojen päivittämistä koordinoi Ohjelmajohdon palvelut.

Siitä, mitä prosesseja vuosikellossa julkaistaan, vastaa kunkin palvelun/prosessin omistaja sekä korkeakoulut. 

Tietojen päivittämistä koordinoi Ohjelmajohdon palvelut.
Tietojen tuottamisesta ja päivittämisestä vastaavat palvelun/prosessin omistaja sekä korkeakoulut. Nämä määrittävät, ketkä työhön varsinaisesti osallistuvat.

Päivitysoikeuksia Vuosikellon editointiin voidaan antaa palveluyksiköiden henkilökunnalle, jotka vastaavat kyseisistä tapahtumista.
Oikeuksia pyydetään Ohjelmajohdon palveluista (Jiri Lallimo), joka keskitetysti välittää tiedon palvelualustan tekniseen tukeen

Vuosikellon teknistä ja sisältötietojen toimivuutta arvioidaan käyttäjäpalautteen perusteella.

Ohjelmajohdon palvelut -tiimi koordinoi vuosiellon kehittämisessä ja käyttöö 
Vastuuhenkilö, Jiri Lallimo jiri.lallimo@aalto.fi asiantuntija, Ohjelmjohdon palvelut