Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du hittar funktionen i vyn Tidslinje. Den finns i den vänstra sidbalken med texten Tidslinjemodell. När du klickar på funktionen öppnas de tillgängliga tidslinjemodellerna på vänster sida. Välj vilken tidslinjemodell du vill ta i bruk. Modellerna är i allmänhet uppdelade enligt huvudämne eller inriktning. Mer information får du av lärandetjänsterna vid din högskola. Tidslinjemodellerna visas enligt den valda undervisningsplaneperiodenundervisningsplansperioden.  När du klickar på Ta i bruk placeras alla de kurser som du har valt i din plan och som ordnas i en viss period ut på tidslinjen. Om en studiehelhet däremot exempelvis har tidsintervallen höstterminen 2018–vårterminen 2019, placeras dess kurser inte på tidslinjen.

...