Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Börja med att välja Studiestruktur i övre balken.

Menyn i sidhuvudetImage Modified

Välj Ny studieplan. I bilden nedan visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan. 

Under 'studiestruktur' kan man skapa en ny studieplan genom att klicka på 'ny studieplan'Image Modified

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

...

Välj läroplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Vyn för att skapa ny studieplanImage Modified

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

...

 • Du kan ha endast en primär studieplan per utbildning/studierätt. Du framskrider i dina studier enligt din primära studieplan. Du kan ändra en studieplan till din primära studieplan genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet och trycka på Välj som primär plan.

De tre punkterna öppnar en rullgardinsmenyImage Modified

Du kan be om vägledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.


Studieplan som går emot ens studierättImage Modified

Gör val i studieplanen

...

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

SidomenynImage Modified

 • I sidomenyn visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.

...

Cirkeln flyttas till höger och väljaren blir blå när valet är gjort.  Den valda kursen eller helheten syns också under de valbara alternativen, och bredvid valet finns en papperskorgsikon som du kan klicka på för att ta bort valet.

Sidomenyn med val gjordaImage Modified

 • Du kan byta ut valet genom att trycka på någon annan kurs eller helhet som kan väljas.  Valet kan också tas bort genom att klicka på papperskorgsikonen.

...

 • I sådana fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Sökfunktionen i sidomenynImage Modified

Studieplanens sidomeny

...

Helhetens status är Val gjorda när alla val är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Studiehelhet med val gjordaImage Modified

Helhetens status är Val saknas om du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

Studiehelhet med val som saknasImage Modified

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande blir helhetens status Krävs separat godkännande.

Studiehelhet som kräver separat godkännandeImage Modified

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Studiehelhet som avviker från ansökt innehållImage Modified

Helheten får statusen Delar slutförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Studiehelhet med delar slutfördaImage Modified

Hantering av kurser med varierande omfattning

...

Öppna vyn Studiestruktur och klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen. Förflytta dig sedan till fliken Prestationssätt.  Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (Sättet 1, Sättet 2 osv.).

Val över prestationssättImage Modified

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på Välj det här prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

'Välj det här prestationssättet' ligger under prestationssättenImage Modified

Hantering av kurser som kan genomföras flera gånger

...

Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du kan förflytta dig till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.


Ersättande och motsvarande kurserImage Modified

Du behöver inte spara separat, men kontrollera att ersättningen har lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

En ersatt kursImage Modified

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner som motsvarar din studierätt.

Fria redigeringsläget under de tre punkternaImage Modified

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

...

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen du vill inkludera studieutkastet i och klicka på knappen Lägg till studieutkast.  Fyll i informationen som behövs och spara. 

'Lägg till studieutkast'-knappen under sidomenynImage Modified

 • När du har genomfört studierna i fråga ska du inte ansöka om godkännande av studierna via studieutkastet i Sisu, utan ansöka om tillgodoräknande av studier enligt Aalto-universitetets instruktioner för tillgodoräknande

...

 • Sök kurser med Sök-funktionen och byt Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet.  Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn Lägg till i planen som du ser till vänster. 
  Universitetsmenyn i sökfunktionenImage Modified
 • Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så kursinformationen kan fortfarande ändras.  Kontrollera att studierna du vill genomföra faktiskt ordnas vid universitetet i fråga senast när du ansöker om studierätt för dem. 

...

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord invid studieavsnittet.

 1. Registrerad kursprestation med krans och vitsordImage Modified


För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och slutförda studier.

Studiehelhetens valda och slutförda studiepoängImage Modified

Om du har genomfört hela studiehelheten ändras dess status till Delar slutförda.  Då ska du ansöka om bedömning (sammanställning) av helheten. Skicka ansökan till studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifterna hittar du på utbildningsprogrammets Into-sidor under rubriken Kontakt.

...

Gå till vyn Studieplan och klicka på knappen Placera i studieplanen i menyn till vänster:

'Placera i studieplanen'-menyn ligger till vänsterImage Modified


Då öppnas en lista där du ser följande information:

 • dina studieprestationer
 • kurser som du lagt till på minneslistan via sökfunktionen, som inte har en färdig plats i din studieplan.
  Utförda studier utanför studieplanenImage Modified

  Du kan lägga till prestationerna på listan i din studieplan enligt följande:


 • Klicka på ikonen Placera i planen (pil) bredvid studieavsnittet.
  Pil för att lägga till kurs i planenImage Modified

 • En vy över studieplanens struktur öppnar sig, och ställena där studieavsnittet kan placeras är markerade. Klicka där du vill placera studieavsnittet.
  Val av plats för kursenImage Modified
 • Bekräfta ditt val via sidomenyn till höger genom att välja bekräfta.
  Valen bekräftas i sidomenynImage Modified
 • Om stället du vill placera studieavsnittet på inte är markerat i studieplanens struktur ska du använda fritt redigeringsläge för att placera in det.

...

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

Biämnesversion byts genom att klicka på biämnets kodImage Modified

I fönstret som öppnas kan du byta versionen genom att klicka på läsårsmenyn under biämnets namn.

Vy över biämnesversionerImage Modified

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudetImage Modified

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Modified

Om du väljer att endast byta biämnesversion utan att kopiera ISP:n måste du välja studierna för biämnet på nytt.

Nya biämnet som är tomtImage Modified

Byt undervisningsplan för magisterskedet när du avlagt kandidatexamen vid Aalto

...

Gör så här för att byta undervisningsplansperiod för magisterskedets studieplan:

Studiehelhetens versionImage Modified

Under namnet på din studieplan kan du se vilken version av undervisningsplanen den följer. Versionen är samma både för kandidat- och magisterskedets studieplan, eftersom de i det här fallet hör till samma utbildningsstruktur i Sisu.

Magisterprogrammets kodImage Modified

Genom att klicka på magisterprogrammets kod i studieplanen under programmets namn kan du byta magisterskedets undervisningsplansperiod.


Val av magisterprogrammets versionImage Modified

I fönstret som öppnas ser du vilken undervisningsplan du har i bruk, och genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplansperiod.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudetImage Modified

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelande högst upp på sidan: Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk. Klicka på Ta denna version i bruk.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Modified

Du får följande meddelande på skärmen. Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

Magisterprogrammets versionImage Modified

När du har bytt versionen av magisterprogrammets undervisningsplan ändras din studieplan så att du ser examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen.  I övrigt syns det inte vilken undervisningsplansperiod din studieplan följer, men du kan kontrollera det vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och kontrollera undervisningsplansperioden i fönstret som öppnas.  Att byta undervisningsplansperiod för magisterskedet påverkar inte undervisningsplansperioden för din kandidatexamen.

...

  • Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen via sidan Studiestruktur, genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet.


Alternativ finns i menyn som öppnas via de tre punkternaImage Modified