Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

KUVAT KAIKKIIN KOHTIIN

LINKIT Suomiversion tapaan

Info

Under läsåret 2020–2021 gör studerande sina individuella studieplaner (ISP) i Sisu.

MITEN SAA SINISEKSI?

...

[suomeksi] [in English]

Din individuella studieplan (ISP) är grundstenen för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Studieplanen kan utvecklas i takt med dina studier: den går smidigt att uppdatera. Det är lätt att skapa en studieplan, eftersom examensstrukturen och modellschemat för studierna styr dina val. Studieplanen är också ett verktyg för studievägledning.

Info

Anmälan till kurser och tentamina sker fortsättningsvis i WebOodi, inte i Sisu. Utbildningsprogrammens examensstrukturer och annan information andra anvisningar om studierna hittar du i Into.

Om du har frågor om hur du ska göra din studieplan eller andra studierelaterade saker, ta kontakt med skapar en studieplan eller om något annat som gäller dina studier, kontakta servicestället för ditt utbildningsprogram.

Observera att du inte skilt behöver spara din ISP separat i Sisu.  Systemet sparar din ISP automatiskt.

Innehållsförteckning på denna sida:

Table of Contents


Innehållsförteckning för detta avsnitt:

Children Display


Panopto
Height400
Width700
Sourcehttps://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a5439c23-a3e1-4ec2-8a1f-acf000d7dc51

Observera!

På grund av det stora antalet meddelanden är det inte möjligt att få svar på meddelanden skickat via studieplanen. Du kan få kommentarer om din studieplan genom att skicka e-post till din högskolas studiepersonal (kontaktinformation på Into) eller genom att ansöka om godkännande för delar av studieplanen.

Snabbanvisningar för att göra en studieplan

 1. Gå till fliken Studiestruktur.
 2. Tryck på knappen Ny studieplan.
 3. Välj undervisningsplansperiod enligt ditt utbildningsprograms
 4. Tryck på knappen Skapa en plan
 5. När du klickar på studiehelhetens rubrik öppnas studievalshjälparen. Med hjälp av den kan du välja helhetens kurser.

När studiehelheten är färdig ska du ansöka om godkännande för den. Du hittar anvisningar här.

Skapa en ny studieplan

...

 

Börja med att välja Studiestruktur i övre balken.Image Removed

Menyn i sidhuvudetImage Added

Välj Ny studieplan. I bilden ( nedan ) visas en situation där studerande redan har skapat en studieplan. 

Image RemovedUnder 'studiestruktur' kan man skapa en ny studieplan genom att klicka på 'ny studieplan'Image Added

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder huvudsakligen dig i första hand utbildning som du har studierätt för. Du kan bara skicka in sådana studieplaner för godkännande, Endast studieplaner som är gjorda för en utbildning du har studierätt för kan skickas in för godkännande. 

Din studierätt vid Aalto

Utbildning du ska välja i Sisu

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen ej avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

Kandidat + magister/diplomingenjör, kandidatexamen avlagd

Kandidat + magisterutbildning enligt studierätt

 • Om du har gjort studieplanen skapat en studieplan för din kandidatexamen någon annanstans än i Sisu, kan du lämna studieplanen för kandidatexamen ogjord i Sisu.
 • Välj inte en utbildning som endast innehåller en högre examen, för då kan du inte skicka in din studieplan för godkännande. 

Magister/diplomingenjör (Kandidatexamen avlagd utanför Aalto)

Magisterutbildning enligt studierätt (innehåller inte studieplan för kandidatexamen)

Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna vid din egen högskola.

Välj undervisningsplansperiod, alltså det läsår enligt vars dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP. Du kan välja undervisningsplansperiod tidigast enligt det läsår då du börjat studera  Den tidigaste undervisningsplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datum då datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

Image RemovedVyn för att skapa ny studieplanImage Added

Välj rätt program och huvudämne i studieplanen

I studieplanen finns det program och huvudämne du har studierätt för färdigt valda.  Ta kontakt med lärandetjänsterna vid din egen högskola, om du har frågor om din studierätt eller om du misstänker att det finns verkar finnas felaktig information i Sisu. 

Du kan ha flera olika valmöjligheter för inom vilket magisterprogram och huvudämne du fortsätter vill fortsätta dina studier då du utexaminerats som kandidatefter kandidatexamen. Information om övergång till olika program och huvudämnen finns i Into:

Om du har fått rätt att fortsätta till det huvudämne eller examensprogram du vill (eller om ditt huvudämne/program inte kräver separat godkännande), kan du välja huvudämnet/programmet i din studieplan. 

Om det alternativ du söker inte kan väljas i din studieplan, kontakta lärandetjänsterna vid din egen högskola, så att alternativet vid behov kan läggas till åt dig. 

...

Gör flera versioner och

...

välj en primär studieplan

Du kan göra skapa flera studieplaner och testa olika valmöjligheter.

...

 • Du kan ha endast en primär studieplan per utbildning/studierätt

...

 • . Du framskrider i dina studier enligt din primära studieplan.

...

 • Du kan ändra en studieplan till

...

 • din primära studieplan genom att klicka på knappen med tre punkter i övre högra hörnet och

...

 • trycka Välj som primär plan.

Image Removed

...

De tre punkterna öppnar en rullgardinsmenyImage Added

 • Studieplanens delar godkänns enligt din

...

 • högskolas

...

...

...

Du kan be om rådgivning vägledning bara för sådana studieplaner som du har studierätt för.

Studieplan som går emot ens studierättImage Modified

...

Gör val i studieplanen

Klicka på rubriken för det avsnitt du vill titta närmare på eller där du vill göra val. Först efter det här ser du de studier du kan välja och kan göra val.

Rubriken du har valt blir blå och på högra sidan öppnas en sidomeny, där du gör valen för den aktuella delen av examen.

SidomenynImage Modified

...

 • I studievalshjälparen på högra sidan visas reglerna för helheten och du får tips för att göra rätt val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.

4. Valet görs Gör valet genom att klicka på den vita cirkeln i väljaren i sidomenyn.

Cirkeln flyttas till den andra sidan höger och väljaren blir blå när valet är gjort.  Den valda kursen eller helheten syns också under de valbara alternativen, och bredvid valet finns en papperskorgsikon där som du kan klicka på för att ta bort detvalet.

Image RemovedSidomenyn med val gjordaImage Added

...

 • Du kan

...

 • byta ut valet genom att trycka på någon annan kurs eller helhet som kan väljas.  Valet kan också tas bort genom att klicka på papperskorgsikonen.
 • Valen sparas

...

 • omedelbart.  Valen görs på samma sätt oberoende av om du väljer enskilda kurser eller studiehelheter

...

 • såsom biämnen.
 • Om en kurs eller studiehelhet är obligatorisk så finns den färdigt i planen och kan inte tas bort förutom i Fritt redigeringsläge.


5. Sidomenyn kan också ha en sökfunktion: Sök med namn eller kod.

 • I

...

 • sådana fall kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Image RemovedSökfunktionen i sidomenynImage Added

Studieplanens sidomenyStudieplanens studievalshjälparen

Kurser hittar du från i Into eller från på adressen courses.aalto.fi.

6. Vid studiehelhetens rubrik visas dess status, som berättar om rätt mängd studier har valts till helhetenför helheten. Var uppmärksam på helheternas status när du skapar din studieplan, eftersom de visar dig om du har valt en tillräcklig mängd studier för helheten eller om du måste göra ytterligare eller andra val. Nedan finns en närmare förklaring på vad de olika statusarna betyder.

Helhetens status är Val gjorda när alla val har gjorts klart:Helheten är klara eller när du har gjort tillräckligt många val för helheten:

Studiehelhet med val gjordaImage Added

Helhetens status är Val saknas om för lite studier har valts:du inte ännu har gjort tillräkligt många val för helheten:

Studiehelhet med val som saknasImage Added

Om mängden valda studier överskrider studiehelhetens omfattning, är helhetens status Val mot reglerna.  Samtidigt går hela studieplanen över i mot reglerna-läge (rött varningsfält). Helheten kan också få statusen Val mot reglerna om du t.ex. via fritt redigeringsläge har lagt till en kurs i helheten som vanligen inte hör till den.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Added

Om studiehelheten eller examensprogrammet kräver separat godkännande , är statusen Krävs separat godkännande.blir helhetens status Krävs separat godkännande.

Studiehelhet som kräver separat godkännandeImage Added

Helheten får statusen Avvika från ansökt innehåll om du tidigare har ansökt om godkännande för helheten och sedan gjort ändringar i den. Anvisningar för att annullera det tidigare godkännandet hittar du på sidan godkännande av en studieplan.

Studiehelhet som avviker från ansökt innehållImage Added

Helheten får statusen Delar utförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Studiehelhet med delar slutfördaImage Added

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen är kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp) , bekräftas omfattningen i Sisu i fliken Prestationssätt i kursinformationen.

I Studiestruktur-vyn, klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen och förflytta dig till Prestationssätt-fliken. Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (Sätt 1, Sätt 2 osv.).

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på Välj det här prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.av läraren då kursen markeras som utförd.

Hantering av kurser som kan genomföras flera gånger

I Sisu kan kurser som kan genomföras flera gånger och har samma kurskod (t.ex. kursen CS-EV Vaihtuvasisältöinen opinto eller ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot) kan läggas till i en ISP bara en gång under planeringsskedet. Om du till exempel tänker genomföra tre kurser med olika innehåll men med samma kurskod för din examen, kan du lägga till kursen med den korrekta kurskoden bara en gång i din ISP. De två andra kurserna kan du lägga till som studieutkast i planeringsskedet.

(bilder)

När du har genomfört alla kurserna kan du lägga till dem i din ISP via menyn Lägg till i studieplanen längst till vänster. Kom ihåg att radera studieutkastet du gjort i planeringsskedet från din ISP. Om du av någon anledning inte kan lägga till kurserna via menyn Lägg till i studieplanen kan du lägga till dem via det fria redigeringsläget (Lägg till en genomförd kurs). Öppna det fria redigeringsläget via helheten/rubriken i ISP:n där du tänker placera kurserna.

(bild)

När du öppnar menyn Lägg till en genomförd kurs ser du alla prestationer som inte ännu finns i din ISP och kan lägga till kurserna genom att trycka på knappen Lägg till.

(bild)

Ersättande prestationer

Om kursen har ersättande prestationer, alltså dvs. om det finns andra kurser som du kan genomföra för att ersätta kursen, syns de oftast eventuellt i kursinformationen.  Ersättande kurser inkluderas normalt i din studieplan och kommentarsfunktionen behövs inte.

Du kan kontrollera info om ersättande studier på följande sätt:

I din studieplan, klicka Klicka på kursens kod i din studieplan.  Du kommer till kursinformationen, varifrån du går kan förflytta dig till fliken Ersättande studier. Du kan välja en ersättande kurs från Motsvarigheter.

Ersättande och motsvarande kurserImage Added

Du behöver inte spara skiltseparat, men kontrollera ändå att ersättningen lyckadeshar lyckats. Ersättande studier visas som pilar som pekar år olika håll.OBS  Obs! För vissa kurser finns motsvarigheterna istället insatta som fri text. I sådana fall måste du ansöka om ersättande studier via Fritt redigeringsläge.

En ersatt kursImage Added

OBS! Du kan skicka ansökningar med anknytning till fritt redigeringsläge och separat godkännande bara för studieplaner enligt som motsvarar din studierätt.

Fria redigeringsläget under de tre punkternaImage Added

Vid behov kan du byta den ersättande kursens version i din ISP. Klicka på kursens kod i din ISP och välj fliken Ersättande studier. Under kursens namn finns alternativet att byta version.

(bild)

När du har bytt versionen ska du ta i bruk versionen du valt och stänga kursbeskrivningen. Sedan kan du välja en ersättande kurs för rätt version av kursen.

(bild)

När du har stängt kursbeskrivningen, klicka på kurskoden på nytt, gå till fliken Ersättande studier och välj en ersättande kurs.

(bild)

Observera att du inte kan byta kursversionen i din ISP till en version som är äldre än din studierätt.

...

Inkludera studier utanför Aalto-universitetet i studieplanen

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.  Välj den del av examen

...

du vill

...

inkludera studieutkastet i och klicka på knappen Lägg till ett studieutkast

...

.  Fyll i informationen som behövs och spara.

...

 

'Lägg till studieutkast'-knappen under sidomenynImage Added

 • Ansök om tillgodoräknande enligt anvisningarna när du genomfört de ifrågavarande studierna. Om studierna som du ansöker om tillgodoräknande för bildar en biämneshelhet, säkerställ att du har inkluderat koden för det ifrågavarande biämnet i din ISP och att studieutkasten är under den.

Om du planerar att genomföra studier vid ett annat Sisu-universitet (Helsingfors universitet, Tammerfors universitet, Jyväskylä universitet eller Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet), kan du lägga till kurser från det andra Sisu-universitetet i din studieplan. 

 • Sök kurser med Sök-funktionen och byt

...

 • Aalto-universitetet till det andra Sisu-universitetet.  Lägg till kursen du valt i kurskorgen och flytta den sedan till studieplanen via menyn

...

 • Placera till i planen som du ser till vänster. 
  Universitetsmenyn i sökfunktionenImage Added
 • Alla Sisu-universitet har inte ännu tagit Sisu i allmänt bruk, så

...

 • kursinformationen kan

...

 • fortfarande ändras.  Kontrollera att studierna du vill genomföra faktiskt ordnas vid universitetet i fråga senast

...

 • när du ansöker om studierätt för

...

 • dem. 

...

 •  

Hur slutförda studier syns i studieplanen

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord invid studieavsnittet.

 1. Registrerad kursprestation med krans och vitsordImage Added

För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och

...

slutförda studier.

Studiehelhetens valda och slutförda studiepoängImage Added

Om

...

du har genomfört hela studiehelheten ändras dess status till Delar

...

utförda. 

...

ska du ansöka om

...

bedömning (sammanställning) av helheten. Skicka ansökan till studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. Kontaktuppgifterna hittar du på utbildningsprogrammets Into-sidor under rubriken Kontakt.

Observera att studiehelhetens innehåll inte längre kan ändras efter att den har bedömts.

Placera slutförda studier i din studieplan

Gå till vyn Studieplan och klicka på knappen Placera i studieplanen i menyn till vänster:

'Placera i studieplanen'-menyn ligger till vänsterImage Added

Då öppnas en lista där du ser följande information:

 • dina studieprestationer
 • kurser som du lagt till

...

 • på minneslistan via sökfunktionen, som inte har en färdig plats i din studieplan.

...


 • Utförda studier utanför studieplanenImage Added

  Du kan lägga till

...

 • prestationerna på listan i din studieplan

...

 • enligt följande:

 • Klicka på

...

Hur slutförda studier syns i studieplanen

...

 • ikonen Placera i planen (pil) bredvid studieavsnittet.
  Pil för att lägga till kurs i planenImage Added

 • En vy över studieplanens struktur öppnar sig, och ställena där studieavsnittet kan placeras är markerade. Klicka där du vill placera studieavsnittet.
  Val av plats för kursenImage Added
 • Bekräfta ditt val via sidomenyn till höger genom att välja bekräfta.
  Valen bekräftas i sidomenynImage Added
 • Om stället du vill placera studieavsnittet på inte är markerat i studieplanens struktur ska du använda fritt redigeringsläge för att placera in det.

Obs! I fritt redigeringsläge placerar du studieavsnittet i planen helt och hållet via sidomenyn till höger.

Anvisningar: Fritt redigeringsläge

Byt biämnesversion i studieplanen

Om du har påbörjat dina studier t.ex. läsåret 2018–2019 och skapat din ISP enligt det läsåret, men genomför dina biämnesstudier senare (t.ex. under ditt tredje studieår), kan det hända att du måste byta biämnets undervisningsplansperiod för att det ska få den korrekta strukturen. Sisu skapar alltid automatiskt biämnesstrukturen utgående från det läsår när hela studieplanen är skapad. Observera att du inte kan byta biämnesversionen till en version som är äldre än din studieplan eller din studierätt. Om du försöker, ser du meddelandet Versionen passar inte din studieplan i Sisu. 

För att byta biämnesversion ska du först klicka på biämnets kod i din ISP.

Biämnesversion byts genom att klicka på biämnets kodImage Added

I fönstret som öppnas kan du byta versionen genom att klicka på läsårsmenyn under biämnets namn.

Vy över biämnesversionerImage Added

När du har bytt läsår ser du meddelandet Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Använd denna version. Klicka på Använd denna version.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudetImage Added

Sedan kan du välja om du vill kopiera din ISP och byta biämnesversionen, eller om du endast vill byta biämnesversionen utan att skapa en ny kopia av ISP:n.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Added

Om du väljer att endast byta biämnesversion utan att kopiera ISP:n måste du välja studierna för biämnet på nytt.

Nya biämnet som är tomtImage Added

Byt undervisningsplan för magisterskedet när du avlagt kandidatexamen vid Aalto

Om du avlägger/har avlagt kandidatexamen vid Aalto ska du välja den kandidat + - och magisterutbildning som motsvarar din studierätt när du gör skapar din studieplan. Du har kanske gjort skapat din studieplan för kandidatskedet i början av dina studier enligt undervisningsplanen för ditt startåroch följt undervisningsplanen som var aktuell då, men när du påbörjar dina magisterstudier vill du byta magisterskedets undervisningsplan till den nyaste versionen , alltså (så att den motsvarar den undervisningsplansperiod när du i praktiken påbörjar dina magisterstudier).

Att Gör så här för att byta undervisningsplansperiod i för magisterskedets studieplan kan göras i Sisus examensstrukturbotten på följande sätt::

Studiehelhetens versionImage Added

Under namnet på din studieplan kan du se vilken version av undervisningsplanen du har i användningden följer. Versionen är samma både för kandidat- och magisterskedets studieplan, eftersom de i det här fallet hör till samma utbildningsstruktur i Sisu.

Magisterprogrammets kodImage Added

Genom att klicka på magisterprogrammets kod i studieplanen under programmets namn kan du byta magisterskedets undervisningsplansperiod.

Val av magisterprogrammets versionImage Added

I fönstret som öppnas , under programmets namn, ser du undervisningsplanen som vilken undervisningsplan du har i användning. Genom bruk, och genom att klicka på den nedåtpekande pilen kan du byta undervisningsplansperiod.

'Ta denna version i bruk' ligger i sidhuvudetImage Added

När du har bytt till den version du vill ha dyker det upp ett meddelandefält i den övre kanten: ”Du meddelande högst upp på sidan: Du granskar en version av studiehelheten som inte finns i din plan. Ta denna version i bruk”bruk. Klicka på ”Ta Ta denna version i bruk”bruk.

Fråga om ISP ska kopieras eller inteImage Added

Du får följande meddelande på skärmen och du . Du kan antingen kopiera planen och byta undervisningsplansperiod för ditt magisterprogram (i så fall hålls din tidigare plan oförändrad och Sisu skapar en ny kopia av planen med den version av undervisningsplanen som du valt) eller byta undervisningsplansperiod utan att kopiera planen.

Magisterprogrammets versionImage Added

När du har bytt version versionen av magisterprogrammets undervisningsplan ändras din studieplan så att du ser du examensstrukturen för ditt magisterprogram enligt den valda undervisningsplanen i din studieplan. Undervisningsplansperioden syns inte i studieplanen.  I övrigt syns det inte vilken undervisningsplansperiod din studieplan följer, men du kan kontrollera den det vid behov genom att klicka på magisterprogrammets kod och granska från kontrollera undervisningsplansperioden i fönstret som öppnas vilken version du använder i din plan. Undervisningsplanen för ditt kandidatprogram förblir samma som du ursprungligen valt, du har bara ändrat på magisterprogrammets undervisningsplan.

...

.  Att byta undervisningsplansperiod för magisterskedet påverkar inte undervisningsplansperioden för din kandidatexamen.

Redigera, skriv ut och radera en studieplan

Du kan

...

redigera, skriva ut

...

eller radera din studieplan. En raderad studieplan

...

går inte

...

att återställa.

  • Du hittar alternativen för att redigera, skriva ut och ta bort studieplanen
  från
  • via sidan Studiestruktur, genom att klicka på knappen med tre punkter i
  det
  • övre högra hörnet.


Alternativ finns i menyn som öppnas via de tre punkternaImage Added